02.10.2022, 10:56 - ЩIалэгъуэ

Мы гъэм фокIадэм и 8-м щы­щIэдзауэ махуитхукIэ Налшык къалэ щекIуэкIащ IэщIагъэм хуэшэрыуэу зегъэужьынымкIэ агентствэм и щапхъэм тета еп­щIанэ «IэщIагъэлI ныбжьы­щIэ­хэр» лъэпкъ чемпионатыр. 

02.10.2022, 09:52 - Жылагъуэ

ЩыIэщ цIыху зэпIэзэрытыщэхэр, я лэ­жьыгъэкIи, я IуэхущIафэкIи, я унагъуэкIи. 

01.10.2022, 16:41 - ЩIалэгъуэ

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр. 

01.10.2022, 14:38 - ЗэIущIэхэр

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Урысей ­Федерацэм щIыналъэщIэхэр къызэрыхагъэхьэжым теухуа гуфIэгъуэ зэIущIэ.

01.10.2022, 12:00 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ. Зэрыхабзэу, ар депутатхэм къызэIуахащ Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэмрэ я къэрал гимнхэмкIэ. 

01.10.2022, 11:30 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэр фокIадэм и 29-м видео IэмалкIэ хэтащ УФ-м и Правительствэм ЩIыналъэ зыу­жьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм. Зэ­хуэсыр иригъэкIуэкIащ ­УФ-м и Прави­тельствэм и УнафэщIым и ­къуэдзэ Хуснуллин Марат. Зи гугъу ящIынухэм теухуауэ къэ­псэлъащ ухуэныгъэмрэ псэу­пIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ министр Файзуллин Ирек.

30.09.2022, 17:00 - Литературэ

(Хъыбар)

Уи фIэщ мыхъун бжесIэнщ сэ. Зауэм и пэкIэ ди адэр шыбзыхъуэу Къущхьэхъу щыIэти, йоуэри, зы махуэ гуэрым тIэкIу зигъэпсэхуну къыдохьэж аби, мыпхуэдэу жеIэ:

30.09.2022, 14:25 - Тхыдэ

Къэбэрдей ӀуэрыӀуатэм щымащӀэкъым Шужьей теухуа хъыбархэр, Нэгумэ Шорэ и «Тхыдэми» къыхощ ар. Абы зэритхымкӀэ, «Къэбэрдейм япэм яӀа мамыр псэукӀэр ХьэтӀохъущыкъуэпщым зэфӀигъэувэжащ».

30.09.2022, 13:30 - Жылагъуэ

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.

30.09.2022, 13:13 - Щэнхабзэ

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр. Хабзэ зэрыхъуауэ, ар къызэригъэпэщащ Дунейпсо Арткомитетым.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 97

Подробности...

Пшынэ Iэпэр лъапэрисэм, къафэр пкъыкъым, къафэр псэрщ

  «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ ирокъу
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 61

Подробности...

«Кабардинка»-м и гуфIэгъуэ пшыхь

Юбилей
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 94

Подробности...

Хэкум зи гущэкъу ирибзахэр

Къафэм декIу макъамэ щIэмылъмэ, ныбжь къудейщ.
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 56

Подробности...

Я псэр зы къафэщ, я гъащIэр зы гъуэгущ

ГъущIо зэщхьэгъусэхэу Залымрэ Сюзаннэрэ «Кабардинка»-м и къэфакIуэ пажэхэм ящыщщ.
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 44

Подробности...

Атэбий Игорь: ФIыуэ слъагъу Iуэхум селIалIэу аркъудейщ

Илъэс 40-м нэблэгъауэ къафэм и фIыпIэм хэтщ «Кабардинка»-м и художественнэ унафэщI Атэбий Игорь.
Щэнхабзэ
12.12.2018 - 08:08 | 👁 55

Подробности...

Я фIэщ ухъумэ

Темыркъан Юрэ и гупсысэхэр Сэ фIыуэ къызгуроIуэ: зэпеуэм япэ саугъэтыр къыщыпхьыныр пщIэшхуэщ - гъуазджэр къысхуэупсауэ аращ абыкIэ. Абы и щIыхуэ стелъщ сэ: япэ саугъэтым къысхуихьар гуфIэгъуэм и...
Щэнхабзэ
12.12.2018 - 08:07 | 👁 116

Подробности...

Темыркъан Юрэ илъэс 80 ирокъу Макъамэр зи гъащIэ гъусэ

Зи гугъу фхуэсщIыну лIы щэджащэм папщIэ псалъэ зытIущ стхынщ жысIэу сыщытIысым, си гум къэкIар зыщ - си анэ дыщэу СэIихьэт гущэкъу уэрэдрэ пшыналъэ дахэу сызыщIипIыкIарщ.
Щэнхабзэ
12.12.2018 - 08:00 | 👁 46

Подробности...

Зыхуадар дэрати, дэ къытхуэнэжащ

Дэнэ щыпсэу адыгэри зыгъэгуфIэн Iуэху къэхъуащ - дуней псор «Черкеска»-кIэ зэджэ ди лъэпкъ фащэр (цIыхухъу цейри, бзылъхугъэ саери) адыгэм дызэрейм и щыхьэт тхылъ иджыблагъэ къытIэрыхьэжащ.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:08 | 👁 169

Подробности...

Кхъуейжьапхъэ

Шыуаным псы щIыIэ иракIэ, япщэфIыну къагъэхьэзыра шатэм и зэхуэдитIым нэхърэ нэхъыбэр шыуаным иракIэри, дакъикъэ зы-тIукIэ къагъавэ.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:08 | 👁 82

Подробности...

Дапщэщ бзылъхугъэр сэмэгурабгъумкIэ щыувыр?

Хабзэ   * ЦIыху гуп зэхэсым нэхъыжь къахыхьэрэ е здыблэкIым сэлам къарихамэ, псори мэтэджри фIэхъусым и жэуапыр ятыж. * ГуфIэгъуэ Iэнэм бгъэдэсхэм «Гуп махуэ апщий» жиIэу къахыхьаIамэ, Iэнэм и...
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:07 | 👁 86

Подробности...

Лэкъум

Шху гуащIэм шыгъу, джэдыкIэ цIынэ, содэ, фошыгъу, сэхуран дагъэ халъхьэ, мафIэм трагъэувэри зэIащIэурэ и хуабагъыр градус 35-рэ хъуху трагъэт, содэмрэ фошыгъумрэ ягъэткIуху.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:05 | 👁 48

Подробности...

ЩIакхъуэ зэтеупIэщIыкI

Гуэдз хьэжыгъэ хужьыр пIинэу Iэнэм траухуанщIэ, и кур къратхъу.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:00 | 👁 119

Подробности...

Адыгэ шхыныгъуэхэр Пасэрей хугу пIастэ

Псы къэкъуалъэм хугу лъэсар хакIутэ, зэIащIэри и щхьэм къыдрихьеяр чымчыркIэ къытрах, мафIэр цIыкIу ящIри шыуаныщхьэр тепIауэ дакъикъэ 15-16-кIэ ягъавэ псыр щIэвэщIэху.
Щэнхабзэ
05.12.2018 - 08:09 | 👁 61

Подробности...

Лъэужь дахэ къэзыгъэна

Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щагъэлъэгъуащ «Урысей 1» къэрал телерадиокомпанием и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и лэжьакIуэхэм ягъэхьэзыра «Предопределение» документальнэ фильмыр. Ар теухуащ...
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 74

Подробности...

Джэд лыбжьэ

Шыуаным тхъу иралъхьэри къагъэплъ.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 53

Подробности...

Жэмыкуэ

Шатэр псы щIыIэ зрагъэжыхьа шыуаным иракIэ, мафIэм трагъэувэри, зэIащIэурэ дакъикъи 5 - 6-кIэ къагъавэ, цIыкIу-цIыкIуу зэпыупщIа кхъуей цIынэ халъхьэ, аргуэру къагъэкъуалъэ, кхъуейр зэпыш хъуху е т

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
05.07.2022 - 10:52 | 👁 10

Подробности...

«Бгырысхэр»: адыгэхэр къызыхэщ куржы роман

 Ратиани Мурман илъэс 30-кIэ тхыдэ щыхьэтхэр зэхуихьэсу Кавказыр къызэхэзыкIухьа куржы тхакIуэщ. 20I9 гъэм зи япэ томыр (ар тхакIуэр дунейм ехыжа нэужь, ипхъу Мзия нигъэсри къыдигъэкIащ) традза...
Махуэгъэпс
05.07.2022 - 10:00 | 👁 4

Подробности...

Нобэ

Лэжьэрейм и дунейпсо махуэщ  Армением и Конституцэм и махуэщ Аргентинэм щагъэлъапIэ Сабийхэм я махуэр Тыркумэным и хеящIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
Жылагъуэ
05.07.2022 - 09:41 | 👁 7

Подробности...

Сабэри зи сэбэп щыIэщ

 Дэ фIыуэ дыщыгъуазэщ сабэм. Уеблэмэ, ди Iэпэгъущ. Сыт хуэдизрэ ди пэшхэр, лъэгухэр дымыгъэкъэбзами, сыхьэт бжыгъэ нэхъ дэмыкIыу къытрехьэж.
Тхыдэ
05.07.2022 - 09:00 | 👁 9

Подробности...

И щхьэгъусэм и лъэIукIэ властыр тридзат

«Диктатор» псалъэм фIы къикIыркъым, ар зыфIащахэри тхыдэм къызэрыхэнэр бзаджэнаджэущ. Апхуэдэ лъэужь къигъэнащ зи гугъу фхуэтщIыну цIыхуми.
ЩIалэгъуэ
04.07.2022 - 20:17 | 👁 15

Подробности...

КъэкIуэнур зейхэм ящыщщ

 Инджылызым и Манчестер къалэм и университетым щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызэригъэгъуэту а къэралым  лэжьэн щыщIэзыдза адыгэ пщащэ ФиIэпщэ Аидэ нобэ ди псэлъэгъущ.
Политикэ
04.07.2022 - 18:21 | 👁 10

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм дзэм  езыджэ и комиссэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2022 гъэм гъатхэпэм и 21-м къыдигъэкIа Указ №28-УГ-мкIэ къищтам, зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и...
Тхыдэ
04.07.2022 - 18:12 | 👁 9

Подробности...

ХьэщхьэрыIуэхэми тIасхъапIэ яIэщ

 1941 гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м Хэку зауэшхуэм зэрыщIидзэу наIуэ къэхъуащ къыттеуа зэрыпхъуакIуэхэм ефIэкIыныгъэшхуэ зэраIэр. Ахэр нэхъ лъэщт техникэкIэ я мызакъуэу я зэфIэкIкIи.
ЩIалэгъуэ
04.07.2022 - 17:55 | 👁 28

Подробности...

ЕпцIыжакIуэхэр

ГъащIэ теплъэгъуэ
ЩIалэгъуэ
04.07.2022 - 17:06 | 👁 33

Подробности...

ГъуазэрыплъкIэ декIуэтэхыжащ

Ищхъэрэ-КъухьэпIэ Кавказ дахащэм и адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ дызэхэзекIуэу, хы ФIыцIэ Iуфэм дыхуэзышэ гъуэгум дытетщ си адэ шыпхъум и къуэ Уэлджыр Зауррэ сэрэ.
Жылагъуэ
04.07.2022 - 16:44 | 👁 15

Подробности...

Гиппократ

Медицинэ тхьэрыIуэр зи цIэкIэ жаIэ Гиппократ и гъащIэм теухуауэ сыт тщIэр, сыт хуэдэ хъыбархэр иIэ абы? Тхыдэ дэфтэрхэм къызэрыхэщымкIэ, Кос хытIыгум ди эрэм ипэкIэ 460 гъэм къыщалъхуащ. Гиппократ и...
Политикэ
04.07.2022 - 16:21 | 👁 4

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и языныкъуэ унафэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2018 гъэм дыгъэгъазэм и 21-м №57-ПП-м щI
Махуэгъэпс
04.07.2022 - 16:20 | 👁 20

Подробности...

Фадэм зыщызыдзейхэм я зэгухьэныгъэт

  Томас Кук - 1808-1892 гъэхэм псэуа инджылыз хьэрычэтыщIэр  - цIэрыIуэ зыщIар ди планетэм турист IуэхущIапIэ япэ дыдэу къызэрыщызэIуихарщ, щIыпIаплъэхэр гупышхуэу зэщIигъэуIуэрэ иришажьэу.
Политикэ
04.07.2022 - 14:41 | 👁 11

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

Электрокъарур къызэрагъэсэбэпыр къызэтегъэувыIэным е гъэмэщIэным теухуа Хабзэм, «Электрокъарум и розницэ рынокхэр зэрагъэлажьэм, электрокъарур  къэгъэсэбэпыныр къызэрызэтрагъэувыIэм  е зэрагъэмащIэм...
Махуэгъэпс
04.07.2022 - 14:10 | 👁 10

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ США-м и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1776 гъэм Iэ традзащ США-р зыми и унафэ зэрыщIэмытыр щIэзыгъэбыдэ Декларацэм.
Жылагъуэ
03.07.2022 - 13:47 | 👁 7

Подробности...

ГъащIэ узыншэм хуаущий

КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотик­хэм кIэлъыплъынымкIэ и управ­ленэм и лэжьакIуэхэм профилактикэ Iуэху щрагъэ­кIуэкIащ Уры­сей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и колонием.
Жылагъуэ
03.07.2022 - 12:46 | 👁 6

Подробности...

МафIэсгъэункIыфI нэхъыфI

«2022 гъэм и мафIэсгъэун­- кIыфI нэхъыфI» еплъыныгъэ-зэпеуэ идж

Страницы