25.11.2022, 18:50 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тафэ лъэныкъуэмкIэ уикIыу ищхъэрэкIэ ущыхуэплъэкIэ, къуршыщхьэхэм кIэраупсея пкIэлъей абрагъуэм и теувапIэхэм ещхьу, зыр адрейм елъэгэкIыу къэлъагъуэ Мэзылъэ, ХъупIэ, Къырылъэ, Гуэдзэн шытххэр, адрей хэгъэгухэм яхуэмыдэу, Осетие Ищхъэрэм и щIыналъэм гъунэгъу щызэхуохъу, абы къыдэкIуэуи, тыншу щызэхыбоцIыхукI. 

25.11.2022, 18:13 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и школакIуэхэр хэтащ Сабийм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща «Береги нас, водитель!» акцэм. НыбжьыщIэхэр плакатхэр яIыгъыу ирикIуащ шынагъуэншагъэм ехьэлIа хабзэхэм псори щытет гъуэгум. 

25.11.2022, 17:45 - Тхыдэ

Бабыгу (Бабук) цIэр зэрехьэ КъухьэпIэ Кавказым щежэх псы нэхъ инхэм хабжэ Щхьэгуащэрэ Лабэ ЦIыкIурэ я псы къуэпсхэр зэхэзыгуэшыкI джабащхьэ екIуэкIым. Шытхыщхьэр ТхьэщIы (Тхач) бгым и ижьырабгъу лъэныкъуэмкIэ щыIэщ. 

25.11.2022, 17:04 - Щэнхабзэ

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щIыхь зиIэ и художник, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, КъШР-м и Iэтащхьэм и деж щылажьэ Жылагъуэ палатэм хэт адыгэ сурэтыщI цIэрыIуэ Хьэгъундокъуэ Мухьэмэд Рэмэзан и къуэр къызэралъхурэ мы махуэхэм илъэс 70 ирокъу. 

24.11.2022, 17:51 - Жылагъуэ

Курыт еджапIэр къэзыухахэм я деж къыщыщIэдзауэ, цIыху щыIэу къыщIэкIынкъым микроскопыр зищIысыр зымыщIэ икIи щIыуэпсым къигъэщI пкъыгъуэ нэрымылъагъухэр къэхутэнымкIэ, ахэр джынымкIэ а Iэмэпсымэм иIэ мыхьэнэр зыхуэдизым щымыгъуазэ.

24.11.2022, 13:58 - Жылагъуэ

«IT дунейм хыхьэн» гупым щыщ Абрэдж Залинэ VK интернет-IухущIапIэм иджыблагъэ къызэригъэпэщу еянэу иригъэкIуэкIа «Бжыгъэрылъанэ зекIуэ» зи фIэщыгъэ щIыналъэ хакатон зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ.

24.11.2022, 12:28 - Жылагъуэ

«ЩIэныгъэ щрагъэгъуэт еджапIэхэр бжыгъэрылъанэм (цифровизация) хуэшэным ехьэлIауэ щыIэ Iэмалхэр» зи фIэщыгъэ XX Урысейпсо Iэнэ хъурейр Краснодар щIыналъэм хыхьэ Сириус къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ.

23.11.2022, 17:30 - Жылагъуэ

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тедзапIэм дызыщыгуфIыкIын тхылъ иджыблагъэ къыщыдэкIащ. Псы хуэлIа гъуэгурыкIуэм псы ткIуэпс зэрыIухуэу къызэрыбэдзэуэжым ещхьу, зэгуэр зи макъ къэIуа тхакIуэщIэм и IэдакъэщIэкIым цIыхухэр зэригъэплъыжат, зэригъэпсэлъат, нэхъыщхьэращи, дунейм къыщекIуэкI Iуэхугъуэхэм иригъэгупсысыжат. Тобэ ирехъуи, Тхьэм къыхуигъэфэща гъащIэр нэхъ кIыхьу щытамэ, абы къипсэлъэнумрэ къигупсысынумрэ лъэпкъым и къэухьым фIыуэ зригъэIэтынут, и зэхэщIыкIми зригъэубгъунут. ГъащIэ мащIэми, щIэин дахэ къигъэнащ, зыхуебгъэзэкIыу ухэIэбэху зы хьэлэмэт гуэр къыхэбгъуатэу, цIыху зэхущытыкIэхэм хэлъ зэщымыщхъухэм я жэуап къуиту. Зи гугъу сщIыр литературэ уафэ джабэм вагъуэ лыду къитIысхьэу ар къызэщIэзыгъэбла Къанкъул Заурщ. Илъэс Iэджэ дэкIыжащ ар зэрытхэмытыжрэ, ауэ абы и IэдакъэщIэкIхэм къапих хъуэпсым иджыри уагъэхуабэ, псом хуэмыдэу щIалэгур егъэкIыл, гупсысэ къигъэхъуапIэ мэхъу, литературэм зэуэ щыхиша гъуэгу гъэщIэгъуэн дыдэм къекIуэлIэн лъагъуэ къелъыхъуэ…

23.11.2022, 14:45 - Жылагъуэ

Дыхумэр ирапх гукъыдэжым, гукъэкIыжым, гухэлъым, цIыху щхьэхуэм… Куэдым… куэдым. Щхьэж и хьэл-щэным, игу ирихь гъэгъам, фIыуэ илъагъу зэманым - куэдым трещIыхь цIыхум дыху къыщыхихкIэ. Къапщтэмэ, дыху зэхэзылъхьэхэм телъыджэ гуэру зыхащIэу къыщIэкIынущ мэхэр зэхэзагъэу зэрызэхалъхьэнур. Дыхуми езым и хабзэ, и тхыдэ, и къэгъэщIыкIэ иIэжщ.

23.11.2022, 13:13 - Щэнхабзэ

АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» тхыдэ романымкIэ полнометражнэ художественнэ фильм зэрытрахым теухуа хъыбар мызэ-мытIэу ди газетым тетащ.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
30.09.2022 - 12:39 | 👁 47

Подробности...

Апхуэдэ къару зиIэр фащэрт

Къэбэрдей-Балъкъэрым лъэпкъ щэнхабзэм зыщезыгъэужьахэм я гугъу щытщIкIэ, Атэлыкъ унэцIэр абы гуэхыпIэ иIэкъым.
Щэнхабзэ
30.09.2022 - 10:30 | 👁 13

Подробности...

ЦIыхубэмрэ унафэщIхэмрэ я лъэмыж

Шурдым Мадинэ Бахъсэн районым хыхьэ Жэнхъуэтекъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт школыр къиуха нэужь, КъБКъУ-м ФилологиемкIэ и институтым урысыбзэмрэ урыс литературэмкIэ и къудамэм щеджащ.
Щэнхабзэ
29.09.2022 - 16:44 | 👁 17

Подробности...

Пшынэм и Гуащэ!

Пшынэ макъым гур егъэпIейтей, лъэр щIегъэкI… пшынэ макъым уегъэгупсысэ. Адыгэ пшынэр пшынауэ Iэзэм иIыгъмэ, гури псэри ихьэхуу егъэбзэрабзэ. БырмамытI Гуащэкъарэ пшынауэным къыхуигъэщIа хуэдэт.
Щэнхабзэ
29.09.2022 - 10:35 | 👁 14

Подробности...

СыткIи щапхъэ

Ижь-ижьыж зэман лъандэрэ адыгэхэм къадэгъуэгурыкIуэ хабзэ нэхъыщхьэхэм, нэхъыфI дыдэхэм ящыщщ нэхъыжьхэмрэ цIыхубзхэмрэ пщIэшхуэ зэрыхуащIыр, сабийм гулъытэ щхьэхуэ зэры­хуаIэр.
Щэнхабзэ
28.09.2022 - 17:55 | 👁 21

Подробности...

Кавказ пшыналъэхэм я махуэщI

ИлъэсипщI ирокъу «Кавказым и симфоние» зыфIаща щэнхабзэ пэхуэщIэр (проектыр) дунейм къызэрытехьэрэ. Лъэпкъ щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ хэлъхьэныгъэ дахэ хуэхъуа жэрдэмым ехьэлIа пресс-зэIущIэ Сэралъп...
Щэнхабзэ
28.09.2022 - 17:17 | 👁 17

Подробности...

ЗэпыщIэныгъэхэр ирагъэфIакIуэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щыхьэщIащ Къэрал Эрмитажым и унафэщI Пиотровский Михаил.
Щэнхабзэ
28.09.2022 - 15:54 | 👁 13

Подробности...

Къумыкъум и зэфIэкIыр

Къумыкъу (Къумахуэ) Динэ дежкIэ щапхъэт илъэс 50-м щIигъукIэ щIэблэр гъэсэнымрэ егъэджэнымрэ зи гуащIэ хэзылъхьа и адэ-анэр. А тIуми къыхуагъэфэщат КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ цIэ лъапIэр. Галинэ...
Щэнхабзэ
28.09.2022 - 15:28 | 👁 17

Подробности...

Лъэпкъ гупсысэр къэзыгъэуш Сэралъп Мадинэ

Сэральп Мадинэ дэрбзэр къудейкъым, ар лъэпкъ тхыдэр зыхъумэ, лъэпкъ щэнхабзэм хэлъхьэныгъэ екIу хуэзыщI IэпэIэсэ зырызхэм ящыщщ. Абы и Iэзагъым щыхьэт техъуэ ехъулIэныгъэ, щытхъу лъапIэ и куэдщ....
Щэнхабзэ
28.09.2022 - 14:30 | 👁 6

Подробности...

Сабиигъуэм къыщежьа IэщIагъэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ драмэ театрым и лэжьакIуэ, Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артист БжэIумых Беллэ Москва, Щукин Борис и цIэр зезыхьэ театр училищэм щеджащ.
Щэнхабзэ
27.09.2022 - 16:19 | 👁 16

Подробности...

Абэнокъуэ Рустам и гъуэгуанэ

Куэдым фIыуэ ялъагъу МузыкэмкIэ театрым и солист, зи макъ дахэм ди республикэм щыпсэу куэд дихьэха, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Абэнокъуэ Рустам. 
Щэнхабзэ
27.09.2022 - 11:05 | 👁 14

Подробности...

Адыгэ уэрэдхэр зи дамэ Третьяк Татьянэ

ЦIыхур адрейхэм къыхэзыгъэщ хьэл-щэн е IуэхущIафэ екIу щыдэплъагъум и деж уогупсыс: «Ярэби, сыту пIэрэ абы и къежьапIэр?» жыпIэу. Апхуэдэ упщIэр уигу къимыгъэкIынкIэ Iэмал иIэкъым адыгэбзэ къабзэкIэ...
Щэнхабзэ
26.09.2022 - 11:34 | 👁 18

Подробности...

Хабзэр фIымэ, щапхъэ трах

ЩIэныгъэлI щэджащэхэм, хамэ къэрал къэхутакIуэ цIэ¬ры¬Iуэхэм я лэжьыгъэ куэдым зэрыщаубзыхуащи,  адыгэ лъэпкъыр нэхъыжь дыдэхэм, хабзэ дахэ, нэмыс лъагэ, хьэл-щэн екIу, лIыхъужьыгъэ ин зыхэ
Щэнхабзэ
26.09.2022 - 11:29 | 👁 11

Подробности...

Лъэпкъ IуэрыIуатэм Москва щытопсэлъыхь

ФокIадэм и 20-21-хэм Москва Лъэпкъхэм я унэм щекIуэкIащ «Народный эпос и действительность» зыфIаща зэIущIэ.
Щэнхабзэ
24.09.2022 - 10:15 | 👁 3

Подробности...

Щэнхабзэмрэ спортымрэ я фестиваль

Шэшэн республикэм и Грознэ къалэм дыгъуасэ къыщызэIуахащ Кавказым ис лъэпкъхэм я ебланэ щэнхабзэ, спорт фестивалыр.
Щэнхабзэ
23.09.2022 - 17:10 | 👁 11

Подробности...

Илъэс щэ ныкъуэкIэ узэIэбэкIыжмэ…

Мы гъэм илъэс 55-рэ ирикъуащ куржы усакIуэ щэджащэ Руставели Шота и цIэр зезыхьэ, Тбилиси дэт театр институтым Къэрэшей-Черкесым щыпсэу адыгэхэмрэ къэрэшейхэмрэ папщIэ лъэпкъ труппэхэр - студиехэр...
Щэнхабзэ
23.09.2022 - 15:22 | 👁 19

Подробности...

Сыт къызэптмэ, сыбдэкIуэн?

Къэзэхъстаным Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн къыщыхъуащ.  Унагъуэ зэдаухуэну мурад  зыщIа  щIалэрэ хъыджэбзрэ уасэм теухуауэ зэгурыIуэфакъым.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
18.11.2022 - 16:00 | 👁 14

Подробности...

«Рекреацэ» - сыт ар зищIысыр?

Лэжьыгъэм, щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным, унагъуэр зыхуей хуэгъэзэным зыкъыдигъахуэу, цIыхур щIыпIэ хэха гуэрым зыщигъэпсэхун, и узыншагъэр щызэтригъэувэжын папщIэ зэрыкIуэм «рекреацэ туризм»-кIэ йоджэ.
ЩIалэгъуэ
18.11.2022 - 15:33 | 👁 9

Подробности...

Удз банэмрэ (кактус) епэрымрэ

(сабийхэм папщIэ)
Тхыдэ
18.11.2022 - 15:15 | 👁 18

Подробности...

Хэкужьым и гъуэгужьхэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэнэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм. Ахэр яухуэрт цIыхухэр зэкIэлъагъэкIуэн, щIыналъэхэм сату...
Жылагъуэ
18.11.2022 - 14:56 | 👁 12

Подробности...

Я лэжьыгъэм кърикIуахэр зэхалъхьэж

Урысей ФССП-м и Управленэу КъБР-м щыIэм щекIуэкIащ 2022 гъэм и мазибгъум я лэжьыгъэм кърикIуахэм ехьэлIа зэIущIэ.
Тхыдэ
18.11.2022 - 14:55 | 👁 9

Подробности...

Унафэ щIыным къикIыр

Мэлбахъуэ Тимборэ илъэси 105-рэ щрикъум ирихьэлIэу, ди щIэджыкIакIуэхэм ягу къыдогъэкIыж «Мэлбахъуэм и блокнотхэр» зыфIаща тхылъым щыщ пычыгъуэхэр. И IэнатIэм пэрытыху, лIыщхьэм гу зылъитахэм,...
ЩIалэгъуэ
18.11.2022 - 14:41 | 👁 60

Подробности...

ЗылI и быну зэхуэсат

Зы махуэ гуэрым си деж къэпсэлъащ Къулъкъужын къуажэм щыщ нэхъыжьыфI, зэрыцIыкIурэ шы гъэхъуным пыщIа Бабыгуей Сосрыкъуэ (Мухьэмэд), «Аслъэн, пщэдей ди гъусэу нежьэ, Адыгейм щызэхэтшэну шу
Жылагъуэ
18.11.2022 - 13:33 | 👁 9

Подробности...

Мэлбахъуэ Тимборэ Къубатий и къуэм и гъащIэ гъуэгур

1917 гъэм щэкIуэгъуэм и 18-м Джылахъстэнейм хыхьэ Дей къуажэм къыщалъхуащ.
Махуэгъэпс
18.11.2022 - 13:12 | 👁 8

Подробности...

Нобэ

♦Гъуэгухэм къыщыхъу насыпыншагъэхэм хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж дунейпсо махуэщ
Жылагъуэ
17.11.2022 - 17:00 | 👁 11

Подробности...

Сабийхэр ягъэгуфIащ

КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и жьауэм щIэту лажьэ «Узыншагъэр щызэф1агъэувэж еджапIэ-интернат №3»-м сабийхэм я щIэныгъэм хэзыгъахъуэ, ябгъэдэлъ есэныгъэхэм зезыгъэузэ
Литературэ
17.11.2022 - 16:44 | 👁 15

Подробности...

Бзэ куэдкIэ псэлъа урыс тхакIуэшхуэхэр

 
Жылагъуэ
17.11.2022 - 15:06 | 👁 21

Подробности...

Iуащхьэмахуэ щIыналъэм гъуэгухэр щызэрагъэпэщыж

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» къэрал программэм ипкъ иткIэ Эльбрус къуажэм Согаевым и цIэр зезыхьэ и уэрамымрэ Лесная уэрамымрэ ятелъ гъуэгухэр зэрагъэпэщыж.
Литературэ
17.11.2022 - 13:31 | 👁 19

Подробности...

Гъуазджэм къыхуигъэщIа цIыху

УФ-ми КъБР-ми щIыхь зиIэ я артист, Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, илъэс 30-м щIигъуауэ республикэ, къэрал театр гъуазджэр зыгъэбей, зи гукъыдэжымрэ дэрэжэгъуэмкIэ цIыхубэм ядэгу
Литературэ
17.11.2022 - 12:44 | 👁 9

Подробности...

ЛъэпкъкIи динкIи шэрджэсу къанэмэ

ЕтIощIанэ лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм адыгэ щIэныгъэр зэфIэувэным жыджэру хэлэжьыхьахэм ящыщ зыщ Сыихъу Сэфарбий (I887-I966 гъгъ.).
Тхыдэ
17.11.2022 - 10:35 | 👁 16

Подробности...

Тхыдэр щыхьэт зытехъуэ

Нэхъапэм ИорданщIыбкIэ зэджэу щытар Иордан псым къедза щIыпIэхэрщ. ФокIадэм  и 25-м британыдзэхэм, зауэ гуащIэ ирагъэкIуэкIри, Амман яубыдащ.
Махуэгъэпс
17.11.2022 - 09:55 | 👁 8

Подробности...

НОБЭ

Студентхэм я дунейпсо махуэщ Сабий мылъхуэсхэм я дунейпсо махуэщ          Урысейм щагъэлъапIэ уполномоченнэ участковэхэм я махуэр
Тхыдэ
16.11.2022 - 17:44 | 👁 13

Подробности...

Гъуазджэ лъагэ гъуэтыгъуейхэм хуэдэщ

«Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым къикIуа гъуэгуанэ дахэм псори щыгъуазэщ. ГъэщIэгъуэныщэщ гупыр хамэхэм къазэрыщыхъуу щытар.

Страницы