07.07.2022, 14:41 - Щэнхабзэ

 

Макъамэу зыхэпщIэфынущ тхьэмпэм я щхъыщхъ макъри, уэшхри, толъкъунри, цIырцIырхэмрэ пкIауэхэмрэ я макъри, бзум и уэрэдри… Дунейр къызэрыунэхурэ цIыхум къыдэгъуэгурыкIуэ макъщ ахэр. Дауи, макъхэр зэхуэмыдэу зыхещIэ цIыхум. Уафэгъуагъуэ уэшхым игъэгузавэмэ, бзухэм я бзэрабзэ макъым гупсэхугъуэ кърет.

07.07.2022, 10:35 - Жылагъуэ

«Шым уришэсыну, бгылъэ щIыпIэхэмрэ мэз Iувхэмрэ кърищыпкIухьыну цейм къыпэхъун щыIэкъым. ПщампIэ зытемылъ, зи бгъэр зэгуэха фэилъхьэгъуэр бгым деж зэв щохъуж, ауэ зауэм урихэтыфын хуэдэу абы Iэпкълъэпкъыр имыкъузу щытщ: Iэщхьэхэр быхъущ, кIэщIщ. Цейр адрейхэм къахэзыгъэщыр данэ кIапсэ псыгъуэкIэ къадыхь бгъэгущталъэхэрщ.

06.07.2022, 17:20 - Литературэ

Iуэтэж

ЗэрыджэкъуэкIэ зэджэ къуэ кIуэцIым куэд лъандэрэ зы бажэжь цIыкIу щыпсэурт. Бажэ псори хьилэшыщ, дырийпсырийщ, пцIыIуэпцIышэщ. Ауэ мыр зыми хуэмыдэжу бзаджэт, езым нэхърэ нэхъ къарууншэхэр щIигъэIэрт.

06.07.2022, 16:05 - Жылагъуэ

УФ-м и Президент Путин Владимир мы махуэхэм хэIущыIу зэрищIамкIэ, къэкIуэну гъэр ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу щыщытынущ ди къэралым. 

06.07.2022, 14:56 - Литературэ

Аранэ - къуршым и нэхъ лъагапIэ дыдэ, бгы лъагэм и щыгу. 
Бгыжьэ - бгы дурэш зэв. «Бгыжьэм и лъабжьэр кIыхьу, кууэ щIэупщIыкIат». (Шортэн Аскэрбий, «Бгырысхэр»). 
БгыщIэ - бгы лъапэ.

06.07.2022, 13:52 - Щэнхабзэ

 Ди щIыналъэм нэхъ IэпэIэсэу исхэм ящыщщ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Мэстафэ Вячеслав.

06.07.2022, 12:49 - ЩIалэгъуэ

Ди адэ шыпхъум и къуэ нэхъыжь Уэлджыр Зауррэ сэрэ Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ дыкIуат.

06.07.2022, 11:47 - Жылагъуэ

Пщэдджыжьым автобусым сису лэжьапIэм сыкIуэрт. 

06.07.2022, 10:44 - Жылагъуэ

Бзылъхугъэхэр дунейм и телъыджэ еянэу къэзылъытэхэр щыIэщ. Унагъуэ жьэгур хъумэным, гурыщIэ къабзэхэм, щабагъэм къыхуигъэщIауэ щытми, дуней псом тет цIыхубзхэр зэщхькъым, умыгъэщIэгъуэнкIэ плъэмыкIыуи къаруушхуэ зыбгъэдэлъхэр абыхэм яхэтщ.

04.07.2022, 17:55 - ЩIалэгъуэ

ГъащIэ теплъэгъуэ

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
26.05.2022 - 10:10 | 👁 44

Подробности...

Саугъэт нэхъыщхьэхэр къыхуагъэфащэ

Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэу къалъыта, Къурашэ Эдуард зи художественнэ унафэщI «Вагъуэ цIыкIухэр» сабий ансамблым, VI-нэ лъэпкъ къафэ конгрессым хыхьэу, Сочэ къалэм мэлыжьыхьым и 30 -...
Щэнхабзэ
18.05.2022 - 15:30 | 👁 26

Подробности...

ЩIалэ гуащIафIэ

Скульптурэр гъуазджэм и лIэужьыгъуэ нэхъ гугъухэм икIи зэман нэхъыбэ зытекIуадэхэм ящыщу къыщIэкIынщ. Ауэ дэтхэнэ лэжьыгъэри тхыдэм, зэманым и щыхьэту къоув, лIыхъужьыр е къэхъукъащIэр гъуджэм...
Щэнхабзэ
17.05.2022 - 12:40 | 👁 21

Подробности...

ЩIалэгъуалэр литературэм драгъэхьэх

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ фондым «Как слово наше отзовётся…», «Забота о чтении - забота о будущем нации» зэпеуэхэм щытекIуахэр иджыблагъэ щагъэлъэпIащ. 
Щэнхабзэ
16.05.2022 - 18:55 | 👁 9

Подробности...

Пасэрей щэхухэм ящыщ зы

Дунейм щэнхабзэ куэд тетщ. Абыхэм я нэхъыбэм къызэращтэмкIэ, лIахэр щIым щIалъхьэри, я кхъащхьэм сын трагъэувэж.
Щэнхабзэ
14.05.2022 - 11:00 | 👁 12

Подробности...

ЕджакIуэхэр театрым хагъэгъуазэ

Фэеплъхэмрэ щэнхабзэ ухуэныгъэхэмрэ ­хъумэнымкIэ урысейпсо Iуэхум хыхьэу, Налшык и курыт еджапIэхэм я гъэсэнхэр хагъэ­гъуэзащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и...
Щэнхабзэ
13.05.2022 - 13:17 | 👁 11

Подробности...

Сурэтхэм псэ къахохьэж

Дэрбзэр, IэпэIэсэ Къущхьэ Iэсият нэгъабэ екIуэкIа «Байкал-202I» зэхуэсым иригъэхьауэ щыта «Ожившие фотографии» проектыр грант зэпеуэм и къэпщытакIуэхэм нэхъыфIу къалъытащ.
Щэнхабзэ
12.05.2022 - 10:30 | 👁 18

Подробности...

Марие и сурэт телъыджэхэр

Налшык и «Малахитовая шкатулка» арт-салоным щагъэлъагъуэ Москва щыпсэуа, илъэс зыбжанэ ипэкIэ ди республикэм къэIэпхъуэжа, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, усакIуэ, альпинисткэ Загорская Марие...
Щэнхабзэ
11.05.2022 - 17:55 | 👁 13

Подробности...

ЦIыхубэ макъамэхэм я дуней

ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ  къэрал институтым  иджыблагъэ щекIуэкIащ «ЩIалэгъуалэр. Гъуазджэр.
Щэнхабзэ
05.05.2022 - 14:00 | 👁 26

Подробности...

ЦIыхум и акъылым зезыгъэужь

IэщIагъэлIхэм къызэрапщытамкIэ, иужьрей илъэсхэм щIалэгъуалэм тхылъ еджэным гулъытэ хуищI хъужащ.
Щэнхабзэ
04.05.2022 - 18:36 | 👁 14

Подробности...

«ЦIыху. Унэ. Жыг…»

Аращ и фIэщыгъэр балъкъэр сурэтыщI цIэрыIуэ Занкиши Ибрэхьим и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэу иджыблагъэ Лъэпкъ музейм къыщызэIуахам.
Щэнхабзэ
02.05.2022 - 12:54 | 👁 10

Подробности...

ГъэфIапщIэ

Джэгум щытекIуахэм хуащI тыгъэхэращ. ХьэщIэхэр, джэгум хэтхэр зэрагъафIэ Iэмалщ. ХьэщIэм щылъысым деж, гъэфIапщIэм хьэщIапщIэкIэ йоджэ.
Щэнхабзэ
02.05.2022 - 09:13 | 👁 11

Подробности...

Узыгъэгушхуэ, къару къыпхэзылъхьэ уиIэмэ

И теплъэ уардэмкIэ, и утыку итыкIэ, гуп хэтыкIэ екIумкIэ, и артист IэзагъэмкIэ, сценэм щигъэлъэгъуа образ гъэщIэгъуэнхэмкIэ къилэжьауэ Шы­б­зыхъуэ Басир иIэщ хъу­гъуэфIыгъуэ ин - ар театр­е
Щэнхабзэ
29.04.2022 - 15:30 | 👁 22

Подробности...

Мурад зиIэм хэкIыпIи къигъуэтынщ

Лъэпкъ IэпщIэлъэпщIагъэр пасэ зэман жыжьэм къыщожьэ, унагъуэм къыщагъэсэбэп хьэпшыпхэр я IэкIэ ящIу зэрыхъурэ.
Щэнхабзэ
28.04.2022 - 16:46 | 👁 16

Подробности...

Уэрэдыжьхэм я къарур

Бахъсэнёнкэ къуажэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ пасэрей уэрэдыжьхэм я пшыхь къыщызэрагъэпэщащ Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ Iэужьыр хъумэным и илъэсым хуэгъэпсауэ.
Щэнхабзэ
27.04.2022 - 20:55 | 👁 26

Подробности...

Лъэпкъ музейм зыщаплъыхьащ

Урысей ФСИН-м и Управленэу ди республикэм щыIэм и лэжьакIуэхэм куэдрэ къахуихуэркъым зэгъусэу загъэпсэхуну, щэнхабзэ зэхыхьэхэм кIуэуэ я нэгу зрагъэужьыну. 
Щэнхабзэ
21.04.2022 - 10:00 | 👁 24

Подробности...

Зигури зи псэри къафэм ета

Лъэпкъ гъуазджэм зегъэужьыным, щIэблэр абы дегъэхьэхыным зи гуащIэ емыблэжу хуэлажьэхэм ящыщщ  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Эдик.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс
29.06.2022 - 09:30 | 👁 8

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ Тропик мэзхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ Дунай псым и махуэщ
Спорт
28.06.2022 - 20:40 | 👁 17

Подробности...

Бицу Къантемыр и текIуэныгъэ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр. 
Жылагъуэ
28.06.2022 - 19:36 | 👁 9

Подробности...

Сабийми анэми ядэIэпыкъуащ

ГИБДД-м и инспекторхэм медицинэ IуэхущIапIэм и чэзум нагъэсащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэр - илъэситI хъу сабиймрэ цIыхубз уэндэгъумрэ. 
Тхыдэ
28.06.2022 - 18:31 | 👁 13

Подробности...

Плъыфэхэм куэд къыбжаIэ

ЦIыху балигъым плъыфэу мини I00-м нэс зэщхьэщегъэкIыф. СурэтыщIхэм къалъэгъуф плъыфэ мелуани I0-м нэблагъэ. ЩIэныгъэлIхэм, психологхэм зэрыжаIэмкIэ, плъыфэхэмрэ цIыхумрэ зэпыщIэныгъэшхуэ яIэщ.
ЩIалэгъуэ
28.06.2022 - 17:55 | 👁 12

Подробности...

Щхьэгуащэрэ КIыщейрэ

Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуэладжэхэм, бгыхэм, псыхъуэхэм зыщытплъыхьыну тфIэфIщ ди гуп цIыкIум.
Спорт
28.06.2022 - 16:33 | 👁 20

Подробности...

НыбжьыщIэхэм я зэпеуэ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. 
Литературэ
28.06.2022 - 16:22 | 👁 11

Подробности...

Псыежэхым жиIэр

Дыгъэм зеукъуэдийри, удз гъэгъа губгъуэм йоIусэ.
Жылагъуэ
28.06.2022 - 14:04 | 👁 10

Подробности...

ГъэщIэгъуэнщ

 Псэущхьэхэр фIыуэ тцIыхуу къытщыхъуж щхьэкIэ, дызыщымыгъуазэ куэд хэлъщ Iуэхум. Мы тхыгъэмкIэ фыщыдгъэгъуэзэнщ абыхэм ящыщ зыбжанэм.
Махуэгъэпс
28.06.2022 - 13:34 | 👁 5

Подробности...

Нобэ

Адыгэ Республикэм и къэрал суверенитетым теухуа Декларацэр къыщащта махуэщ
Тхыдэ
28.06.2022 - 12:32 | 👁 9

Подробности...

Тхыдэмрэ IуэрыIуатэмрэ зэподжэж

Адыгэ тхыдэм и къуэпсыр жыжьэ дыдэ къызэрыщежьэм щыхьэт тохъуэ нарт эпосми нэгъуэщI IуэрыIуатэ лIэужьыгъуэхэми куэдрэ узыщрихьэлIэ «уащхъуэ» псалъэр.
ЩIалэгъуэ
28.06.2022 - 11:28 | 👁 21

Подробности...

Iулъхьэ

Университетым щIэтIысхьэнухэм экзамен ятырт. ПщIантIэм щызэхэт цIыху Iувым нэхъ пыIудзауэ лIы гуп уэршэрырт. Дауи, абыхэм я псалъэмакъри зытеухуар а зыхэплъэ экзамен Iуэхур арагъэнт.
Литературэ
28.06.2022 - 10:26 | 👁 18

Подробности...

Къудамэ закъуэр пыдупщIыжмэ

 «Псори  дыкъызытепщIыкIар Гоголым  и «Шинелырщ», -  жиIэгъащ  зэгуэр  Достоевский Фёдор.  Урыс  пащтыхьыгъуэм пэщIэта  а тхакIуэ лъэрызехьэхэм хуэдэ щхьэ адыгэхэм къытхэмыкIрэ жыхуиIэу,  з
Тхыдэ
28.06.2022 - 09:24 | 👁 10

Подробности...

Пхъэщхьэмыщхьэхэр щыкуэдщ

Пасэ зэманым Адыгэ Хэкум щыIа зыплъыхьакIуэхэм я гукъэкIыжхэм укъыщеджэкIэ, лIэщIыгъуитI-щы зэрыдэкIам хуэдэу, зытепсэлъыхьыр нобэрей махуэ къыпфIощI.   
Жылагъуэ
27.06.2022 - 19:17 | 👁 8

Подробности...

«Тегушхуэ, арыншауэ зыри къохъулIэнукъым»

Шэджэм, Бахъсэн къалэхэм сабийхэм я зыужьыныгъэм тегъэщIауэ щылажьэ «IKALAND» клубыр къызэрызэIуахрэ я Iуэхутхьэбзэхэм адэ-анэхэр арэзы ещI, цIыкIухэри дехьэх.
Жылагъуэ
27.06.2022 - 18:00 | 👁 15

Подробности...

Министрым и псалъэ гуапэхэр

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Лэскэн район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ щыIащ Анзорей къуажэм дэт курыт школ №I-м и 9-нэ классыр къэзыуха ныбж
Жылагъуэ
27.06.2022 - 17:33 | 👁 14

Подробности...

Афэ джанэм и таурыхъ

Мы хъыбарыр къэзыIуэтэжар си адэшхуэ МахуэлI Жантемырщ. Ар сэ къызжезыIэжар си адэ Замирщ. «Адыгэ псалъэм» и щIэджыкIакIуэхэм сывдогуашэ а Iуэтэж хьэлэмэтымкIэ.  

Страницы