19.09.2021, 10:35 - Жылагъуэ

 Жэпуэгъуэм и 1-м Нартан къуажэм щызэхэтынущ илъэ­сым и шы зэхьэзэхуэ нэхъ ин дыдэр - «Шэрджэс дер­би­-2021». «Гуэрэн» шыгъэжапIэм иджы етIуанэ кърегъэблагъэ шыхэр ямыхъуэжу махуипщIым и кIуэцIкIэ километр 1000 зэпызычыну зи мурад шу ахъырзэманхэр. Ады­гэшым хуаIэ лъагъуныгъэрщ а псори зэзышалIэр.

18.09.2021, 12:52 - Жылагъуэ

Псом япэу хэхыпIэ участкэхэм лэжьэн щыщIадзащ КъуэкIыпIэ Жыжьэм. 

18.09.2021, 09:15 - Жылагъуэ

Хэхыныгъэхэм щыкIэлъыплъ штабыр къы­щызэрагъэпэща КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм ды­гъуасэ щыIащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

17.09.2021, 17:15 - Спорт

Мы махуэхэм Къэзан щекIуэкIащ самбэмкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ.

17.09.2021, 16:19 - Жылагъуэ

ЦIыхум игъуэт зыужьыныгъэр, и дуней еплъыкIэр, Iуэху зехьэкIэр зыкъомкIэ елъытащ ар къызыхэкIа унагъуэм.

17.09.2021, 12:25 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и зэIущIэ иджыблагъэ зэхэтащ.

17.09.2021, 09:05 - ЩIалэгъуэ

 ШколакIуэхэм я деж къыщыхалъхьа «Президент зэпеуэхэр» Урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух Iыхьэм хэтыну зыхуагъэфэщахэр иджыблагъэ ягъэнэIуащ. КъБР-м къыбгъэдэкIыу абы хэтщ Тэрч щIыналъэм щыщ ныбжьыщIэхэр. 

17.09.2021, 08:14 - Жылагъуэ

Хэхыныгъэхэр республикэм зэрыщекIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ жылагъуэ штабыр КъБР-м и Жылагъуэ палатэрщ. А кIэлъыплъыныгъэр зыхуэунэтIар хэхыныгъэхэр зэIухауэ егъэкIуэкIынырщ.

16.09.2021, 18:50 - ЗэIущIэхэр

Къармэхьэблэ ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ зэIущIэ щызэхэтащ. Абы щытепсэлъыхьащ  Урысей Федерацэм щекIуэкIыну хэхыныгъэхэм, къуажэдэсхэм вацинэ зэрызыхрагъэIу щIыкIэхэм. Къуажэдэсхэм яIущIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Бей Ауесрэ къуажэ администрацэм и унафэщI КIуэкIуэ Ахьмэдрэ

16.09.2021, 08:35 - Политикэ

Украинэм дуней  псом къыщыхуащI пщIэр ехуэх зэпытщ. ИкIи ар апхуэдизукIэ нэрылъагъущи, къэхутэныгъэ гуэри егъэкIуэкIын хуейкъым. Щапхъэхэр куэдыкIейщ. Псалъэм  папщIэ, «Кърым форумыр». 

ЩЭНХАБЗЭ

21.05.2021 - 08:05

Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен и щапхъэ дахэр

РСФСР-м щIыхь зиIэ, УФ-м и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен ящыщщ цIыхухэм гукъыдэж ин езытахэм, ди лъэпкъ театр гъуазджэм зезыгъэужьу абы набдзэ хуэхъуахэм.

Подробности... | Просмотрено: 14

15.05.2021 - 08:35

Гугъуехьым ипсыхьа Щомахуэ Хьэсэнбий

Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэ лъэпкъым къыдогъуэгурыкIуэ уэрэ­дымрэ пшыналъэ зэмылIэужьы­гъуэхэмрэ, ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, иужьрей зэманым ди уэрэдми  ди къафэ-пшыналъэми захъуэжащ. 

Подробности... | Просмотрено: 30

28.04.2021 - 08:22

УэрэдкIэ дунейм йопсалъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм щып­сэу лъэпкъхэм я артиадэм и лауреат Согуэ Данил Жамболэт и ­къуэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 80 ири­къуащ.

Подробности... | Просмотрено: 21

23.04.2021 - 08:27

«Кабардинка»-м дунейр зэлъегъэIэс

1965 гъэм и гъэмахуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым уэрэ­дымрэ къафэмкIэ и ансамб­лым «Кабардинка» цIэр фIащащ икIи, уэрэджыIакIуэ хэ­мытыжу, къэфакIуэ гуп ар ящIащ. 

Подробности... | Просмотрено: 16

21.04.2021 - 08:05

Дахагъэм и гъуджэ

ЦIыхубз гъэщIэгъуэныщэщ, зи дуней тетыкIэмрэ зыIыгъыкIэмкIэ зыхэтхэм къахэщым и щапхъэ нэсщ, жыпIэкIэ ущыуэнукъым Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ, Къэбэрдей-­Балъкъэрым и цIыхубэ артисткэ Шортэн Аллэ. 

Подробности... | Просмотрено: 22

16.04.2021 - 08:05

Дахагъэм и гъуджэ

«Кабардинка» къэфакIуэ гупыр къы­зэ­рызэрагъэпэщам теухуауэ дэфтэр пыухы-кIахэр щIэлъкъым КъБР-м и архив Iуэху-щIапIэм. Зэрыхабзэщи, сыт хуэдэ художественнэ гупми гъащIэм лъэбакъуэ щичауэ къыщалъытэр ар цIыхухэм япэу щаIущIарщ. 

Подробности... | Просмотрено: 23

09.04.2021 - 08:15

Театр гъуазджэр зи гъащIэ, зи дуней Теувэж СулътIан

Режиссёр гъуэзэджэ, республикэм и театр ­гъуазджэр зэфIэувэным зи ­гуащIэ хэзылъхьа, лэжьыгъэ щIэ­щыгъуэ­хэр зыгъэува Теувэж СулътIан псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут.

Подробности... | Просмотрено: 19

31.03.2021 - 08:22

Сабий тхылъым и тхьэмахуэ

Хабзэ дахэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI Сабий тхылъым и тхьэмахуэ урысейпсо Iуэхур, мы махуэхэм ди республикэм убгъуауэ щагъэлъапIэ.

Подробности... | Просмотрено: 13

31.03.2021 - 08:11

Тхыдэм къыхэна

РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ ДыщэкI КIунэ ди лъэпкъ театрыр зэ­фIэзыгъэу­вахэм, абы и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIахэм ящыщщ.

Подробности... | Просмотрено: 12

31.03.2021 - 08:10

ЗэфIэкI инкIэ Тхьэр зыхуэупса

ФIэщщIыгъуейщ ди лъэп­къым и набдзэу ­ялъытэ, УФ-м и цIыхубэ артист, театрымрэ кином­рэ я актёр ТIыхъужь Алий (1917 - 1995 гъгъ.) и цIэр зэхэзымыха щIагъуэ адыгэм яхэту.

Подробности... | Просмотрено: 11

10.03.2021 - 08:32

ЦIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа уэрэджыIакIуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ипщэ республикэхэм я цIыхубэ артисткэ Сокъур Ольгэ и ныбжьыр мазаем и 22-м илъэс бжыгъэ дахэ ирокъу. 

Подробности... | Просмотрено: 13

05.03.2021 - 08:40

Композитор Молэ Владимир и гуащIэр къалъытэным и IуэхукIэ

Урысей Федерацэм и цIыхубэ артисткэ, ­КъБР-м и  лауреат, Кавказ Ищхъэрэ ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым уэрэд жыIэнымкIэ и къудамэм и кафедрэм и унафэщIым и къуэдзэ, профессор Гъэсашэ Наталье УФ-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Рыбников Алексей тхыгъэ хуигъэхьащ, Собинов Лео

Подробности... | Просмотрено: 24

05.03.2021 - 08:35

Марьям и фильмыр Америкэм щагъэлъэгъуэнущ

НэхъапэIуэкIэ зи гугъу ныфхуэтщIа режиссёр Махиевэ Марьям и «Горянка» фильмыр Америкэм и Штат Зэгуэтхэм документальнэ кинохэмкIэ и AmDocs кинофестивалым и зэпеуэм гъатхэпэм и 26 - 30-хэм щагъэлъэгъуэнущ, документальнэ кинохэр дэIыгъынымкIэ США-м и Палм-Спрингс фондыр и дэIэпыкъуэгъуу.

Подробности... | Просмотрено: 11

05.03.2021 - 08:32

Зэманым ижь зыщIихуа сурэтхэр

КъБР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, СурэтыщIхэм я урысей академием, СССР-м, КъБР-м, Сочэ къалэм я сурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм, СурэтыщIхэм я дунейпсо федерацэм хэта Акъсырэ МуIэед Алий и къуэр псэужамэ, и ныбжьыр мазаем и 23-м илъэс 90 ирикъунут.

Подробности... | Просмотрено: 11

19.02.2021 - 08:32

«Нартхэр» оперэ-балетым и тхыдэр

Куэдым ягу дыхьа «Нартхэр» оперэ-балетыр зэдэзытхахэу композитор, пианист цIэрыIуэ Шейблер Трувор къызэралъхурэ илъэси 120-рэ, усакIуэ КIуащ БетIал дунейм къызэрытехьэрэ илъэси 100 ирикъуащ. Абы и партие нэхъыщхьэр игъэзэщIащ Сосмакъ Валентинэ.

Подробности... | Просмотрено: 7

12.02.2021 - 08:10

НАЙТИ СВОЮ ПРАВДУ

Пшимаф Карбечевич Кошубаев – народный писатель Республики Адыгея, заслуженный работник культуры РФ, родился 1 февраля 1936 года в ауле Адамий Красногвардейского района РА.

Подробности... | Просмотрено: 27

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт

08.09.2021 - 13:32

Мырзэр аргуэру бэджэнду ят

Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм 202I-2022 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр иухыхукIэ Мэзкуу и «Спартак»-м и гъуащхьэхъумэныкъуэ Мырзэ Резуан «Химки» командэм бэджэнду щигъэкIуэнущ. Гупым и тренерыщIэ Виторий Руи абы къыхуэмеищэу къыщIэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

08.09.2021 - 12:40

Илъэс пщыкIутху къытралъхьэ

Атлетикэ хьэлъэмкIэ дунейми Европэми я чемпион, 2004 гъэм Афинхэм щекIуэкIа Олимп джэгухэм дыжьын медалыр къыщызыхьа Аккаев Хьэжмурат спорт зэхьэзэхуэхэм хэтыну хуимыту къыхуагъэуващ 2035 гъэм щIышылэм (январым) и 22-м пщIондэ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

08.09.2021 - 12:05

Хэку лъагъуныгъэм и дамыгъэ

1830 гъэм дунейм къытехьа Адыгэ республикэм и ныпым теухуауэ зэдауэ куэд зэрыщыIэм къыхэкIыу, абы и тхыдэм гулъытэ хурикъуу сытепсэлъыхьыну сыхуейт.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жылагъуэ

08.09.2021 - 12:00

ЗэгурыIуэныгъэхэр иращIылIэ

Урысей Федерацэм и Пенсэ фондыр шэщIауэ ядолажьэ къэрал IуэхущIапIэ куэдым. Анэ мылъкур унагъуэхэм яIэрыхьэными зи къалэнхэр епха а фондыр набдзэгубдзаплъэу кIэлъоплъ сабий зыгъуэхэм хухах ахъшэр къызэрагъэсэбэп щIыкIэхэм, еубзыху зетебгъэкIуадэ хъуну Iуэхугъуэхэр.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

07.09.2021 - 14:41

Нэрымылъагъу дуней

Курыт еджапIэр къэзыухахэм я деж къыщыщIэдзауэ, цIыху щыIэу къыхэкIынкъым, микроскопыр зищIысыр зымыщIэ икIи щIыуэпсым къигъэщI пкъыгъуэ нэрымылъагъухэр къэхутэнымкIэ, ахэр джынымкIэ абы иIэ мыхьэнэр зыхуэдизым щымыгъуазэ.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жылагъуэ

07.09.2021 - 14:41

Iуэху зехьэкIэхэмкIэ зэдогуашэ

УФ-м и Президентым и жэрдэмкIэ 20I5 гъэм  Сочи къалэм къыщызэIуахауэ щыта «Сириус» егъэджэныгъэ центрыр зиужьу, ехъулIэныгъэфIхэр зэригъэгъуэту мэлажьэ.

Подробности... | Просмотрено: 20
Жылагъуэ

07.09.2021 - 10:35

ЩIэныгъэм и лъагапIэ

ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и член-корреспондент, биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Урысей Федерацэм щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

07.09.2021 - 08:35

«Спартак-Налшыкыр» Псыхуабэ щынэхъ лъэщащ

ФокIадэм и 4-м «Спартак-Налшыкыр» Псыхуабэ къалэм щыIущIащ щIыпIэ «Мэшыкъуэ-КМВ»-м икIи 2:I-уэ хигъэщIащ.

Подробности... | Просмотрено: 14
Жылагъуэ

07.09.2021 - 08:00

Футбол губгъуэщIэ

Подробности... | Просмотрено: 10
Жылагъуэ

06.09.2021 - 20:05

Iуэхутхьэбзэхэр ирагъэфIакIуэ

Лышх узыфэр зыпкъырыт сымаджэхэм медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэ щIыкIэм зэхъуэкIыныгъэхэр игъуэтынущ 2022 гъэм и щIышылэ мазэм щегъэжьауэ. Ар хуэунэтIауэ щытынущ дунейпсо жыпхъэхэм тету фIагъ лъагэ зиIэ дэIэпыкъуныгъэхэр сымаджэхэм зэрырагъэгъуэтыным.

Подробности... | Просмотрено: 8
ЩIалэгъуэ

06.09.2021 - 18:15

Хэт тхылъ еджэжыр?!

Нобэрей щIалэгъуалэм я дуней тетыкIэмкIэ мыарэзыуэ псалъэмакъ зэхуэмыдэхэр ирагъэкIуэкIыу куэдрэ зэхыбох.

Подробности... | Просмотрено: 16
Жылагъуэ

06.09.2021 - 17:21

УщIэгузэфэн зыри къэхъуакъым

Гъэ еджэгъуэм щIимыдзэ щIыкIэ, зэрыкъэралу зэлъищIысащ Путин Владимир Владивосток щригъэкIуэкIа дерс зэIухам теухуа хъыбарым

Подробности... | Просмотрено: 19
Жылагъуэ

06.09.2021 - 16:17

И хэкум, и лъэпкъым папщIэ псэуа Хъуран Батий

Дунейм лъэпкъыу тетым я тхыдэр, зэрахьэ хабзэхэр, адрейхэм къазэрыщхьэщыкI я лъэпкъ нэщэнэхэр, гупсысэкIэмрэ псэукIэмрэ къозыгъащIэр абыхэм я анэдэлъхубзэращ.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

06.09.2021 - 15:59

Емыкъум еплъи, дэзышым еуэ

Гукъеуэр, зыхуэпIуэтэн ущимыIэххэм деж, шакъэпсым хэдзи, тхылъымпIэм ет! ТхакIуэ Iэпэлъапашхэхэр, е, дэ тщIэ мыгъуэрэ, духьэшы – дыуэтххэр дгъэIущыжу аркъым. Сэгъей зыущиижыфа щыIэт-тIэ?! Зигу дыкъипсэлъыкIыну дызэлIалIэр, гурыгъу-гупыжхэр дзыхь зыхуащI тхылъымпIэ напэр зымыгъуэтыж, жылэ зыбжанэрщ.

Подробности... | Просмотрено: 13
Спорт

06.09.2021 - 13:30

Къалэн нэхъыщхьэр Токио щагъэзащIэ

Токио щекIуэкIа Паралимп джэгухэр иухащ. Урысей Федерацэм икIахэм абы еплIанэ увыпIэр щиубдыдащ. Ди спортсменхэм япэ ищащ Китайр, Великобританиер, США-р. 

Подробности... | Просмотрено: 12
Жылагъуэ

06.09.2021 - 12:50

Щысакъын хуей зэман

ШыщхьэуIу мазэр дуней къэхъукъащIэхэр щыятэ лъэхъэнэу къокIуэкI: псыхэр къоу, къуршхэм псыдзэхэр къох.

Подробности... | Просмотрено: 11

Страницы