25.09.2023, 14:17 - Литературэ

Пришвин Михаил урыс тхакIуэщ. 

24.09.2023, 13:16 - Спорт

Адыгэхэм я махуэр щагъэлъапIэм ирагъэхьэлIэ­ри, Кэнжэ къуажэм къыщы­зэIуахащ боксым зыщыхуа­гъасэ спортзалыщIэ. Абы и хэщIапIэ хъуар курыт еджапIэ №20-рщ. 

24.09.2023, 12:11 - Щэнхабзэ

КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым макъамэрэ къафэрэ щытепщэ пшыхь гуапэ щекIуэкIащ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм и щIыхькIэ. Ар ирагъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артистхэу Хьэмырзэ Ахьмэдрэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ.

23.09.2023, 10:38 - ЗэIущIэхэр

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалыр къигъэсэбэпу, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Промышленнэ продукцэр хабзэр къызэпауду ­зегъэкIуэным пэщIэт къэрал комиссэм и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м и Правительст­вэм и вице-премьер - УФ-м промышленностымрэ транспортымкIэ и министр Мантуров Денис. 

22.09.2023, 17:00 - Жылагъуэ

Лышх узыфэхэмкIэ Ростов къалэм дэт IуэхущIапIэм и щIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ а уз шынагъуэр къыщыщIидза дыдэм деж къызэрыпцIыхуну щытыкIэхэм зэпымычу топсэлъыхь. Мы зы гъуэгу ахэм гу лъыдагъатэ лъымрэ лимфэ системэмрэ лышхыр къызэреуэлIам и щыхьэт щытыкIэхэм.

22.09.2023, 16:45 - Жылагъуэ

Нобэ Тхьэшхуэгухьэжщ - гъэрэ щIырэ щызэхыхьэжщ. Нобэ бэвыгъуэ махуэщ - гъавэхэплъэгъуэщ, тхьэгъуэлIыгъуэшхуэщ. АдакъэщIэ-хущIэ-пIастэ Iэнэ къэщтэгъуэщ, нэхъыжьхэр гъавэм щехъуэхъущ, щызэхъуэхъужщ, гуэнаплъэурэ я дзыхь щызэрагъэзщ.

22.09.2023, 13:03 - Литературэ

Гримм зэкъуэшхэр нэмыцэ тхакIуэхэщ, щIэныгъэлIхэщ. Якоб 1785 гъэм, Вильгельм - 1786 - м Ханау къалэм къулыкъущIэ унагъуэм къыщалъхуащ. 

22.09.2023, 11:56 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, 2019 - 2023 гъэхэм республикэм псы зыщIагъэлъадэ щIыуэ къыщагъэсэбэп гектар мин 30,5-рэ, дызэрыт илъэсым абы хагъэхьа гектар мини 5,7-ри хэту. Къапщытэж лъэхъэнэм къриубыдэу, федеральнэ, республикэ бюджетхэм къахэкIыу, къэрал дэIэпыкъуныгъэу а лэжьыгъэхэм хухахащ сом меларди 2,3-рэ.

22.09.2023, 11:53 - ЩIалэгъуэ

Усэ тхыным дихьэх щIалэгъуалэр кIуэ пэтми нэхъыбэ зэрыхъум хуэмурэ гу лъыдотэ. Абыхэм ящыщщ си унэцIэджэгъу Багъэтыр Алинэ. Ар иджыпсту КъБКъУ-м и «Экономикэ» къудамэм и магистратурэмрэ «Къэрал, муниципальнэ унафэхэр зэрызрагъакIуэр» къудамэм и бакалавриатымрэ щоджэ.

21.09.2023, 16:00 - Спорт

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэу Кавказ Ищхъэрэ округым щыIэхэм дзэ прикладной спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ я чемпионат Зеленокумск щекIуэкIащ. 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
14.07.2023 - 15:48 | 👁 92

Подробности...

IэпщIэлъапщIэхэм я кIыщ

КъБКъУ-м архитектурэмкIэ, ухуэныгъэмрэ дизайнымкIэ и институтым къыщIигъэкI IэщIагъэлIхэм гъунэгъу республикэми хамэ къэралхэми щIэупщIэ щаIэщ.
Щэнхабзэ
12.07.2023 - 13:44 | 👁 86

Подробности...

Саугъэт нэхъыщхьэр къахь

Тхьэмэдокъуэ Маринэ зи художественнэ унафэщI, «Дархан» къэфак
Щэнхабзэ
12.07.2023 - 13:13 | 👁 83

Подробности...

Дахэнагъуэ

Адыгэхэм яIэтащ а пщащэр и дахагъэрэ лIыгъэкIэ. Ауэ ар литературэкIэти, композитор цIэрыIуэ Даур Аслъэн зы зэман «къигъэщIауэ» щытащ а цIэр иIэу бзылъхугъэ ансамбль екIу.
Щэнхабзэ
11.07.2023 - 11:00 | 👁 497

Подробности...

Африкэм зехъуэж

         Эфиопием и къухьэпIэ лъэныкъуэм щыIэ Бенишгангуль щIыналъэм щыщу цIыху 500 ислъам диным къихьащ.
Щэнхабзэ
10.07.2023 - 14:55 | 👁 53

Подробности...

Хьэл-щэныр зыпсыхь

«Ди лъэпкъ къафэхэмрэ фащэмрэ сызэрыцIыкIурэ сохъуапсэ.
Щэнхабзэ
10.07.2023 - 12:44 | 👁 647

Подробности...

Зэманым и джэрпэджэж

Тамань, мэуэтхэм (пасэрей адыгэхэм) я щIыналъэм, археологхэм къыщатIа Iуащхьэхэм ящыщ зым къыщIэкIыгъащ кхъуэщын хьэлэмэт гуэр.
Щэнхабзэ
09.07.2023 - 12:32 | 👁 36

Подробности...

Гъуазджэм и къару тIуащIэ

Темыркъан Юрэ и цIэр зэрихьэу Налшык дэт музыкэ школ №1-м Егъэджа­кIуэмрэ гъэсакIуэмрэ я илъэсым хуэгъэпса концерт иджыблагъэ ще­кIуэкIащ.
Щэнхабзэ
07.07.2023 - 15:27 | 👁 26

Подробности...

Мариинскэ театр

Мариинскэ театрыр – Урысейм и музыкэ театр инщ икIи урыс щэнхабзэм и дамыгъэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ. 
Щэнхабзэ
07.07.2023 - 13:44 | 👁 28

Подробности...

Анэшхуэм и «дыщэ пхъуантэхэр»

Мы тхыгъэр зытеухуа, Кэнжэ къуажэм щыщ Тэтэр Iэминэ пасэрей хьэпшыпхэр зыхилъхьэ щымыIэу фIыуэ елъагъу икIи ахэр зэхуехьэс.
Щэнхабзэ
06.07.2023 - 13:31 | 👁 20

Подробности...

Уи бзэм фIэпщ уи Хэкущ

 Молдавием и Парламентым унафэ къищтащ къэралым щызекIуэ бзэм дяпэкIэ «румыныбзэкIэ» еджэну.
Щэнхабзэ
06.07.2023 - 13:31 | 👁 19

Подробности...

Къалэнхэм я нэхъ лъапIэр

   Зуль-Хьиджэ мазэр къызэрыублэу щIедзэ Мэккэрэ Мадинэрэ щекIуэкI дин дауэдапщэхэм.
Щэнхабзэ
06.07.2023 - 09:03 | 👁 38

Подробности...

Актрисэ

Иджыблагъэ адыгэ дунейм къытехьа «Гузэрыдзэ» («Узлы») адыгэ фильм телъыджэм лIыхъужь нэхъыщхьэм (Динэ) и ролыр щызыгъэзащIэ Мэмрэш Светланэ куэдым къезыгъэцIыхуар 2019
Щэнхабзэ
05.07.2023 - 13:20 | 👁 43

Подробности...

ТхылъыфIхэр зи IэрыкIхэр

Хъыбар гуапэ
Щэнхабзэ
04.07.2023 - 11:55 | 👁 27

Подробности...

Тхыдэр зи лъабжьэ IэщIагъэхэр яхъумэ

ЦIыхубэ художественнэ IэрыкIхэмрэ IэщIагъэхэмрэ я республикэ IуэхущIапIэр щыхьэт тохъуэ лъэпкъ IэщIагъэхэм я пщIэр сыт зэмани лъагэу зэрыщытам. Нобэ ди псэлъэгъущ абы и унафэщI Урыс Аслъэн.
Щэнхабзэ
03.07.2023 - 14:12 | 👁 36

Подробности...

УэрэджыIакIуэ гъуэзэджэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист, Ингуш республикэм щIыхь зиIэ и артист, Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я артиадэм и лауреат Зеущэ Iэуес 1965 гъэм Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Къулъкъуж
Щэнхабзэ
30.06.2023 - 17:27 | 👁 77

Подробности...

Щыгъын хужькIэ зыпхуэпэныр суннэщ

  Гу лъумытапIэ имыIэу, иужьрей зэманым ди уэрамхэм кIуэ пэтми нэхъыбэу щыдолагъу щэкI фIыцIэм къыхэщIыкIа фэилъхьэгъуэкIэ захуэпэныр Iэмалыншэу къызыщыхъухэр.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
20.09.2023 - 09:36 | 👁 27

Подробности...

Жыгхэр хасэ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XIV зэIущIэшхуэм и пэ къихуэу, ХьэтIохъущо­къуэм и жыг хадэм фокIадэм и 18-м къыщызэIуахащ «Зэныбжьэгъугъэм и лъэс лъа­гъуэр». 
Жылагъуэ
19.09.2023 - 18:32 | 👁 25

Подробности...

Фадэмрэ лэжьапIэмрэ

А тIур зэзэгъыркъым, сыт хуэдэ  зэманми   зэзэгъыу щытакъым.
Жылагъуэ
19.09.2023 - 18:24 | 👁 30

Подробности...

Адыгэ цIыхубзым и махуэ

Иужьырейхэм мэкъуауэгъуэм и 23-р адыгэ цIыхубзым и махуэу жаIэ хъуащ. НэгъуэщIу, Сэтэней и махуэкIи йоджэ.
Жылагъуэ
19.09.2023 - 17:19 | 👁 24

Подробности...

Лъэпкъ махуэшхуэм и мыхьэнэр

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ къыхалъхьа Iуэхур Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и УнафэщIхэм даIыгъри, иджыри зы гуфIэгъуэ къэунэхуащ 20I3 гъэм.
Жылагъуэ
19.09.2023 - 16:22 | 👁 23

Подробности...

Ливиер жьапщэм ехь

МГУ-м георграфиемкIэ и къудамэм и егъэджакIуэ Мухаметов Сергей зэрыжиIэмкIэ, Хиросимэ къыщыуа ядернэ лагъымыр секунд 20 къэскIэ къытригъэзэжурэ къэуам хуэбгъадэ хъунущ иджыблагъэ Ливием щыI
Жылагъуэ
19.09.2023 - 15:13 | 👁 18

Подробности...

Есэпымрэ ар езыгъэджхэмрэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и «ЕгъэджакIуэхэм я щIэныгъэм зэпымыууэ щыхагъахъуэ центр» (ЦНППМ) къэрал IуэхущIапIэм и егъэджэныгъэ-методикэ со
Жылагъуэ
19.09.2023 - 14:55 | 👁 14

Подробности...

ЕрыскъыхэкI «дахэхэр»

Ди лъэпкъ хабзэхэм адыгэ шхыныгъуэхэм увыпIэ лъагэ щаубыду къокIуэкI. Псом хуэмыдэу абы гу щылъыптэр гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм дежщ.
Жылагъуэ
19.09.2023 - 14:28 | 👁 25

Подробности...

Бдзэжьей сэбэп

Хекыр цIыхухэм щIэх-щIэхыурэ къащэху, тыкуэнхэм пэрыхьэту щIэлъщ икIи пудщ. Уасэшхуэ зыщIамытым фIагъышхуэкIи щымыгугъыу есащ цIыхур - аращ а бдзэжьей телъыджэми къыщыщIар.
Жылагъуэ
19.09.2023 - 13:44 | 👁 16

Подробности...

Дерс

Зы пщэдджыжь гуэрым къалэ паркым цIыхухъуитI щызэIущIащ. НыбжькIэ нэхъыщIэм къицIыхужащ абы гъунэгъу къыхуэхъуа лIыжьыр. Ар абы и япэ егъэджакIуэрат.
Махуэгъэпс
19.09.2023 - 13:25 | 👁 19

Подробности...

НОБЭ

ФокIадэм и 19, гъубж          Iэщэ зыщIым и махуэщ. УФ-м и Президентым 2011 гъэм дыгъэгъазэм и 3-м къыдигъэкIа унафэмкIэ ягъэуващ.
Жылагъуэ
19.09.2023 - 13:17 | 👁 14

Подробности...

Кавказ Ищхъэрэр къыхэзыххэр

Урысейм и туроператорхэм я зэгухьэныгъэм хъыбар къитащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм зыщызыгъэпсэхуну къакIуэ туристхэм я бжыгъэм гъэмахуэ блэкIам зэрыхэхъуар.
Жылагъуэ
18.09.2023 - 15:54 | 👁 37

Подробности...

Бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм хуэхьэзырщ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министерствэм илъэсым щыщу блэкIа мазищым зэфIагъэкIахэр къыщапщытэжа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ.
Жылагъуэ
18.09.2023 - 15:30 | 👁 93

Подробности...

Нартыхур кърахьэлIэж

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, республикэм и мэкъумэшыщIэхэм нартыху гъавапхъэу япэ тонн мин 40-р Iуахыжащ.
Махуэгъэпс
18.09.2023 - 14:53 | 👁 15

Подробности...

нобэ

ФокIадэм и 18, блыщхьэ Псым и фIагъыр къэпщытэным и дунейпсо махуэщ
Жылагъуэ
18.09.2023 - 14:53 | 👁 17

Подробности...

Зэрыщытам хуэдэ дыдэу

Абы и пщIэр зэфIоувэж
ЩIалэгъуэ
18.09.2023 - 14:24 | 👁 25

Подробности...

Хьэрш жыжьэм

Уэшх хужь

Страницы