24.03.2023, 15:09 - Жылагъуэ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.

24.03.2023, 15:07 - Жылагъуэ

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 

24.03.2023, 12:42 - ЩIалэгъуэ

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм. Псэ хелъхьэри, ущеплъкIэ мыгурыIуэгъуэу къару щабэ гуэр хыболъагъуэ.

22.03.2023, 17:05 - Политикэ

ЛIыщхьитIыр Москва щызэхуэзэным ипэ къихуэу, гъатхэпэм и I9-м, «Жэньминь жибао» газетым къытридзащ Путин Владимир и тхыгъэ «Урысеймрэ Китаймрэ зэкъуэту я къэкIуэнум толажьэ» фIэщыгъэм щIэту. 

22.03.2023, 16:55 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгухэм щолажьэ административнэ хабзэр къызэпызыудахэр зытх автомат комплекс 212-рэ. 

22.03.2023, 16:24 - Щэнхабзэ

Псыдзэри, щIыхъейри, къэбэкъауэри, зэманри пэмылъэщу нобэ къэса мывэ фэеплъхэр умыгъэщIагъуэу плъэкIыркъым. 

22.03.2023, 16:22 - Щэнхабзэ

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм литературэ пшыхь гъэщIэгъуэн иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ. «Общество книголюбов» зэгухьэныгъэм жэрдэм ищIа зэхуэсым щытепсэлъыхьащ тхакIуэ, усакIуэ Мусукаевэ Сакинат «Когда летаешь, нельзя бояться» зыфIища и тхылъым. 

22.03.2023, 12:49 - Литературэ

ХьэтIохъущокъуэ Едыджыпщым лIы и псалъэ итати, къэгъазэ иIэжтэкъым. Аргуэру пелуанитI къегъуэтри, егъэIущ.

22.03.2023, 12:45 - Щэнхабзэ

Хабзэр хъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэщ зей лъэпкъым зэи къыпхутемыхыну.

20.03.2023, 16:44 - Жылагъуэ

Языныкъуэ жыг лIэужьыгъуэхэр цIыхум нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэрэ мэпсэу. Ауэ куэдым ящIэу пIэрэ цивилизацэ зыбжанэм я къэунэхугъуэмрэ кIуэдыжыгъуэмрэ зи «нэгу щIэкIа», илъэс мин бжыгъэ зи ныбжь жыгыжьхэр нобэм къызэрысар?!

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
03.02.2023 - 14:50 | 👁 20

Подробности...

Щыуагъэхэр къыхагъэкIыж

 Шэшэн республикэм дызэрыт илъэсыр я анэдэлъхубзэм и гъэу ирахьэкIыну къалэн зыщащIыжащ.
Щэнхабзэ
03.02.2023 - 14:30 | 👁 18

Подробности...

Лъэпкъым гурэ псэкIэ хуолажьэ

«Шэджэм псыкъелъэхэр» ансамблым и художественнэ унафэщI, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Мулай Алихъан илъэс куэдкIэ Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и къэфакIуэу щытащ. 
Щэнхабзэ
02.02.2023 - 10:57 | 👁 19

Подробности...

Музыкэ театрыр – илъэс 55-рэ!

Музыкэ театрым илъэс 40-м щIигъукIэ щылэжьа Бицу Юрэрэ илъэс зыбжанэкIэ а IуэхущIапIэм и хорым и пашэу щыта Бекъул Зауррэ яужькIэ а къалэныр пщэрылъ хуэхъуащ КIуащ Заретэ. 20I7 гъэм и фокIадэ мазэм...
Щэнхабзэ
01.02.2023 - 16:47 | 👁 17

Подробности...

Си хъуапсапIэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщ зы

Ди къалэм и кум, Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъуам и цIэкIэ щыIэ утым деж, щаухуэну театрым и проектым къыщыгъэлъэгъуар драмэ театрт.
Щэнхабзэ
31.01.2023 - 12:28 | 👁 22

Подробности...

Къафэмрэ уэрэдымрэ зи Iэпэгъу

ХьэIупэ ДжэбрэIил хуэдэ адэшхуэ зиIэ къуэрылъхум лъэпкъ макъамэмрэ къафэмрэ фIыуэ имылъагъункIэ Iэмал иIэтэкъым.
Щэнхабзэ
31.01.2023 - 11:00 | 👁 35

Подробности...

Марионеткэхэм я музей

Марионеткэхэм (пасэрей гуащэхэм) я музей Лиссабон дэтым щызэхуэхьэсащ дуней псом щылажьэ Гуащэ театрхэм щахъумэхэм ящыщхэр. Нэхъыбэу абы щыболъагъу Португалием и спектаклхэмрэ оперэхэмрэ къыхэщ...
Щэнхабзэ
30.01.2023 - 16:20 | 👁 23

Подробности...

НыбжьыщIэхэм я нэгу зрагъэужь

КъБР-м Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм щIышылэм и 22-м концерт щатащ сабий творческэ гупхэм, уэрэджыIакIуэ-къэфакIуэхэм, «Креатив-каникулы. Зимний сезон» IуэхущIапIэм и музыкант ныбжьыщIэхэм. Мы...
Щэнхабзэ
30.01.2023 - 16:00 | 👁 26

Подробности...

Зэхыхьэ гуапэ

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зэрихьэу Налшык дэт ЩэнхабзэмкIэ фондым иджыблагъэ литературэ пшыхь гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.
Щэнхабзэ
30.01.2023 - 15:16 | 👁 19

Подробности...

Джылахъстэней джэгу

Сабий творчествэмкIэ IуэхущIапIэу Тэрч къалэ дэтым и жэрдэмкIэ иджыблагъэ «Джылахъстэней джэгу» фIэщыгъэм щIэт зэпеуэ гъэщIэгъуэн а щIыналъэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ курыт еджапIэ I6-м щеджэ...
Щэнхабзэ
30.01.2023 - 14:35 | 👁 19

Подробности...

Гъунэ изылъа гупыр

Балет труппэр къыщежьар ди хэкуэгъу, Май къалэм къыщалъхуа Проценкэ Александр Москва къикIыжу Налшык къыщыкIуарщ. Абырэ Арсаевэ Фаинэрэщ ди республикэм и къуажэхэр, къалэхэр къызыхэзыкIухьыу къэфэным...
Щэнхабзэ
30.01.2023 - 12:55 | 👁 19

Подробности...

ЩIэупщIэшхуэ зиIэ музейхэр

Дуней псом щIэупщIэ нэхъ ин щызиIэу къалъытэ художественнэ музейхэм ящыщщ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм, Великобританием, Франджым, Урысейм, Австралием, Испанием щыIэхэр. Къэбгъэлъагъуэмэ, Америкэм и...
Щэнхабзэ
29.01.2023 - 15:58 | 👁 28

Подробности...

Софият адыгэбзэр Амман щрегъэдж

«Россия-1» урысейпсо телерадиоком­панием и щIыналъэ къудамэм и журналист Вэрокъуэ Софият Амман, пащтыхьыкъуэ  Хьэмзэ и цIэр зезыхьэ Адыгэ школым, ирагъэблэгъауэ адыгэбзэр щрегъэдж.
Щэнхабзэ
28.01.2023 - 13:27 | 👁 17

Подробности...

Шумахуэ ХьэзрэIил Салмэн и къуэр

Ди республикэм и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ хэщIыныгъэшхуэ ягъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 81-м иту дунейм ехыжащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и артист Шумахуэ ХьэзрэIил Салмэн и къуэр. ХьэзрэIил...
Щэнхабзэ
27.01.2023 - 16:20 | 👁 15

Подробности...

Адыгэхэмрэ абазэхэмрэ я IэрыкIхэр

Кисловодск къалэм и Нарзан галереем щагъэлъагъуэ адыгэ, абазэ сурэтыщIхэм IэпэIэсэхэм я IэдакъэщIэкIхэр. Выставкэр къызэрагъэпэщащ «Природа в зеркале культуры» проектым хыхьэу.
Щэнхабзэ
26.01.2023 - 14:00 | 👁 15

Подробности...

Щэнхабзэм и утыкушхуэр илъэс 55-рэ ирокъу

Налшык дэт Музыкэ театрыр I968 гъэм щIышылэм и 27-м Коган Лев и «Iэминат» балетымкIэ (либреттэр Проценкэ Александр ейт) къызэIуахащ.
Щэнхабзэ
26.01.2023 - 12:44 | 👁 11

Подробности...

И къалэн игъэзэщIащ

Урысеймрэ Тыркумрэ я кинокомпаниехэр зэрызэдэлажьэрэ «Домашний» урысей каналым серие куэд хъу фильм хъарзынэхэр егъэлъагъуэ. Абыхэм ящыщ зыщ мы зэманым екIуэкI «ЦIыху псынщIэ» фильмыр.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
17.03.2023 - 15:06 | 👁 15

Подробности...

Емызэшу и зэфIэкIым хегъахъуэ

 Дзэ дохутыр Къамбий Лианэ зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, гукIи псэкIи и IэнатIэм етауэ лажьэ цIыху емызэшщ.
Спорт
17.03.2023 - 15:03 | 👁 16

Подробности...

Балъкъэр Дисанэ дыщэр къехь

Шабзэ
Литературэ
17.03.2023 - 15:00 | 👁 18

Подробности...

Пасэрей

Iуэтэж  
Абы дегъэпIейтей
17.03.2023 - 14:57 | 👁 21

Подробности...

Анэдэлъхубзэ зыщIэ диIэжыну?

Адыгэхэр - къэбэрдейхэр, ша¬псыгъхэр, шэрджэсхэр - зы лъэп¬къщ, тIурылъыр зы бзэщ, тыншу дызэгуроIуэ.
Жылагъуэ
17.03.2023 - 14:54 | 👁 35

Подробности...

Мылылъэ лъэхъэнэм къикIа мыщэ

Алъандэрэ щIэныгъэм имылъэгъуа телъыджэ Урысей Арктикэм къыщагъуэтащ – мыл къэвыжам къыхахыжащ Мылылъэ лъэхъэнэм псэуа мыщэ. 
Махуэгъэпс
17.03.2023 - 14:52 | 👁 23

Подробности...

НОБЭ

Гъатхэпэм и 17, мэрем Адыгэ Республикэм и парламентаризмэм и махуэщ
Тхыдэ
17.03.2023 - 14:49 | 👁 17

Подробности...

Тхыдэ фэеплъхэм уриджэгу хъунукъым

Къэбэрдей-Балъкъэрым и археологие щIэныгъэр зауэм ипэ илъэсхэм зэрызэфIэувар Миллер А.А., Ермоленкэ М.И., Иессен А.А., Деген Б.Е. сымэ я цIэм ирапх. 
Жылагъуэ
17.03.2023 - 13:09 | 👁 9

Подробности...

Къулеигъэхэр

Школми къыщытщIауэ дыщыгъуазэщ вагъуэхэр хъурейуэ зэхэува гелийрэ водороду зэрызэхэтыр, планетэхэри абыхэм ещхьщ, арщхьэкIэ нэхъ щIыIэщ.
Жылагъуэ
17.03.2023 - 13:06 | 👁 15

Подробности...

Адэшхуэм и ущиехэр зи гъуазэ

УФ-м ЩIэныгъэмрэ техникэмкIэ и къэрал саугъэтым и лауреат ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик Бэвыжь Мухьэмэд Дэнял и къуэр дунейпсо цIэрыIуагъ зиIэ щIэныгъэлI щэджащэщ. 
Жылагъуэ
17.03.2023 - 13:03 | 👁 20

Подробности...

Лэжьыгъэм хэплъэжащ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и коллегием и зэIущIэ  зэхэтащ. 
Литературэ
16.03.2023 - 16:38 | 👁 20

Подробности...

«Гуауэмрэ губжьымрэ»

Къагъырмэс Борис и поэмэхэм Iуэхугъуэ куэд къызэщIаубыдэми, абыхэм я нэхъыбэм Хэку зауэшхуэм иужь къащIихуащ икIи а и тхыгъэхэмкIэ цIыхухэр мамыр гъащIэм къыхуреджэ.
ЩIалэгъуэ
16.03.2023 - 14:34 | 👁 37

Подробности...

КъэкIуэну зэманым хуэплъэ

Ди лъэпкъэгъу пщащэ Мирай Мединэ Урысей Федерацэм щыцIэрыIуэ тхакIуэ ныбжьыщIэхэм язщ.
Тхыдэ
16.03.2023 - 11:00 | 👁 27

Подробности...

Монгол-тэтэрхэмрэ адыгэхэмрэ

Хэт хъуну Хьэжы-Шэрджэс е Шэрджэс-хъан? Языныкъуэ тхыдэджхэм а цIэр цIыхуитIым зэрахьа хуэдэу хуагъэфащэ, нэхъыбэм – тIури зы цIэм и къэпсэлъыкIэ зэтемыхуэу къалъытэ.
ЩIалэгъуэ
16.03.2023 - 10:00 | 👁 29

Подробности...

Пщащэхэр зэпоуэ

КъБКъУ-м, Сокуров Александр и киноконцерт залым, щекIуэкIащ «Мисс КБГУ»  зэпеуэр.
Жылагъуэ
16.03.2023 - 09:30 | 👁 29

Подробности...

Псори къыщежьэр унагъуэрщ

Сыт хуэдэ лъагапIэ нэмысами, цIыхум и къежьапIэр и унагъуэрщ, и лъэпкъырщ, и жылэрщ, и хэкурщ.
Махуэгъэпс
16.03.2023 - 09:00 | 👁 31

Подробности...

НОБЭ

Гъатхэпэм и 16, махуэку

Страницы