26.02.2024, 12:00 - ЩIалэгъуэ

КъухьэпIэ Кавказым и псы нэхъ ин дыдэхэм ящыщщ Лабэ. Абы и тIуащIэхэу Лабэшхуэрэ Лабэ ЦIыкIурэ зыдэтхэр щIыпIаплъэхэм къызэрагъэунэхурэ куэд щIащ.

25.02.2024, 14:13 - Спорт

Ди къэралым и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ дунейпсо зэ­хьэ­зэхуэ, «ЩIымахуэ Мэзкуу» фIащауэ. Абы хэтащ Урысейм и спортсмен 300-м нэблагъэ.

25.02.2024, 10:11 - Жылагъуэ

«Урысей географие зэгу­хьэныгъэм» хыхьэ «Альтаир» ныбжьыщIэ хасэм илъэс къэс къызэригъэпэщ щIымахуэ зекIуэхэм ящыщщ иджы­благъэ щIалэгъуалэм кърахьэлIа пэхуэщIэр (проек­-тыр).

24.02.2024, 12:05 - Тхыдэ

Дунейпсо тхыдэм и напэкIуэцIхэр гъэнщIащ зи мыхьэнэкIи купщIэкIи зэмылIэужьыгъуэу щыт Iуэхугъуэ куэдкIэ. Абы къыщыгъэлъэ­гъуа къэхъукъащIэхэм я нэхъыбапIэр епхащ цIыхубэм (е цIыху щхьэхуэм) зэрахьа лIыгъэм, яхэлъа хахуагъэм.

24.02.2024, 10:03 - Жылагъуэ

ЛIыхъужьыгъэ нэсрэ ха­хуагъэ инрэ зыхэлъ, захуа­гъэмрэ пэжымрэ зи гъуэгугъэлъагъуэ икIи абыхэм я телъ­хьэ лъэпкъ уардэущ а­дыгэхэр дуней псом игъа­щIэми къызэрыщацIыхур. Лъэпкъыр зэрыщыIэрэ гъуэгуанэшхуэ къикIуащ, гугъу­ехьрэ гуауэ куэдрэ игъэващ, иIащ дэрэжэгъуэ щигъуэт, гуфIэгъуэшхуэм щызэщIищтэ зэманхэри.

23.02.2024, 13:59 - Жылагъуэ

Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу, къэралым и щIыналъэ псоми щызэхашэ зэIущIэ, зэпеуэ, гъэлъэгъуэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр. Абыхэм ящыщ зыуэ Налшык щекIуэкIащ зауэлI-интернационалистхэм яхуэгъэза пшыхь гукъинэж. 

23.02.2024, 12:58 - Жылагъуэ

«Антарес» центрым и пщIантIэм егъэджэныгъэм епха IуэхущIапIэу республикэм ­итхэм ­автобусыщIэу 11 щратащ. Ахэр яIэрыхьащ Налшык, Прохладнэ, Дзэ­лыкъуэ, Тэрч, Iуащхьэмахуэ щIы­на­лъэ­хэм я школхэм.

23.02.2024, 11:57 - Жылагъуэ

«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ школыщIэ къыщызэIуаха Прохладнэ, Сэрмакъ къуажэхэм щыпсэухэм ехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
01.12.2023 - 13:12 | 👁 47

Подробности...

ЛъэхъэнэщIэм и щIэблэ

Я художественнэ дуней лъагъукIэкIи я хъэтIкIи япэ итахэм къащхьэщыкIыу, уеблэмэ «лъэхъэнэщIэм и щIэблэкIэ» уеджэ хъуну иужьрей илъэсхэм лъэпкъ лирикэм ныбжьыщIэ зыбжанэ, гуп щхьэхуэу, к
Щэнхабзэ
01.12.2023 - 12:19 | 👁 41

Подробности...

Хьэрфхэр зэтехуа къудейщ

Италием щыIэ Аппенин хытIыгуныкъуэм и ипщэкIэ, Альпы бгы гупым и лъапэм деж щылъщ нобэ зэдгъэцIыхуну щIыналъэр нэмыцэхэмрэ урымхэмрэ я зэхуэдэ хэкуу къалъытэ Трентэ-Альтэ-Адиджэ автономиер.
Щэнхабзэ
30.11.2023 - 15:27 | 👁 58

Подробности...

Осетин усыгъэм щыщщ

ГъэщIэгъуэнщ нэгъуэщI лъэпкъым я усакIуэхэм я гупсысэ тхылъымпIэм зэрахьым укIэлъыплъыну. Сыт зыгъэгузавэр, зыщыгуфIыкIыр, щIэпсэур, ягъафIэр – зыгъэусэр?!
Щэнхабзэ
30.11.2023 - 09:36 | 👁 41

Подробности...

Адыгэ уэрэдхэм я пшыхь

Налшык профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я уардэунэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Вагъуэбэ жэщ» концерт гукъинэжыр.
Щэнхабзэ
29.11.2023 - 16:00 | 👁 132

Подробности...

Страдивари и скрипкэ телъыджэхэр

ЦIыху IэпщIэлъапщIэ Страдивари Антонио и гъащIэр триухуат макъамэ Iэмэпсымэ къэгъэщIыным. 
Щэнхабзэ
29.11.2023 - 14:52 | 👁 71

Подробности...

Лирикэ гупсысэкIэр йобэкI

Усыгъэм къигъэщI гупсысэкIэм куэд щIауэ хабзэ хуэхъуа Iэмалхэм щIэ къыщыхэщым деж е усакIуэр зыгуэркIэ абыхэм бгъэдэкIыну, нэгъуэщI мыхъуми, щIэщыгъуэ гуэр хилъхьэну щыхэтым деж, ар ныбжьыщIэм гъуэ
Щэнхабзэ
25.11.2023 - 18:33 | 👁 63

Подробности...

Идар гуапэу кърагъэблэгъэж!

Сабийхэм папщIэ къызэрагъэпэща «Ди щIэблэр» лъэпкъыбэ зэпеуэм щытекIуа, КъБКъУ-м уэрэдымрэ къафэмкIэ и «Амикс» уэрэджыIакIуэ гупым хэт Куэцэ Идар Налшык и кхъухьлъэтапIэм гуапэу къыщрагъэбл
Щэнхабзэ
24.11.2023 - 16:02 | 👁 59

Подробности...

Адыгэбзэм, адыгэ лъэпкъым, щэнхабзэм я псынэ

ЦIыхухэмрэ IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ, газетхэмрэ журналхэмрэ е нэгъуэщI зыгуэрхэм я ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ щрикъур гъэлъэпIэныр, абыхэм теухуа нэтынхэр, тхыгъэхэр гъэхьэзырыныр
Щэнхабзэ
24.11.2023 - 14:17 | 👁 56

Подробности...

Чеховым и хадэ телъыджэр

Кърымым, Ялтэ, щыIэщ урыс тхакIуэшхуэ Чехов Антон и унэ-музейр, цIыхубэр «дачэ хужькIэ» зэджэр. Абы хэтщ жыг зэмылIэужьыгъуэ куэд щыкI хадэ телъыджэ. Жыг хадэр гъэм и сыт хуэдэ зэманми дахэщ.
Щэнхабзэ
23.11.2023 - 11:00 | 👁 68

Подробности...

Тхылъым и уасэр къелэжьыж

           ЩIэныгъэншэу гъащIэм узэремызэгъынур пасэу къызыгурыIуа лъэпкъхэм ящыщщ китайхэр. Тхылъхэм я пщIэр къызэраIэтыжын Iэмалым адрейхэм нэхърэ нэхъ хуэIэзэу къыщIыщIэкIари арагъэнщ.
Щэнхабзэ
22.11.2023 - 12:23 | 👁 40

Подробности...

ЦIыху зэфIэкIыбэт

Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ Республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, уэрэдус, тхакIуэ Иуан Владимир Шэмыс и къуэр къызэралъхурэ илъэс
Щэнхабзэ
20.11.2023 - 17:48 | 👁 40

Подробности...

Бжьыпэр зыIыгъыр хэку лъагъуныгъэрщ

Иджырей лъэхъэнэр – ХХ лIэщIыгъуэм и 90 гъэхэм къыщегъэжьарэ иужьрей илъэс тIощIыр къызэщIиубыдэу – къапщтэмэ, шэрджэс усыгъэм зыужьыныгъэшхуэ игъуэтауэ пхужыIэнукъым, абы хэлэжьыхь усакIуэ
Щэнхабзэ
20.11.2023 - 14:40 | 👁 72

Подробности...

Макъамэм и фIыпIэмкIэ къытхуэупса композитор

Урысей Федерацэм, Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ артист, Абхъаз Республикэмрэ Краснодар краймрэ щIыхь зиIэ я артист, УФ-мрэ Адыгэ Республикэмрэ я Къэрал...
Щэнхабзэ
17.11.2023 - 12:48 | 👁 48

Подробности...

Къуажэр зыгъэунэхуа

«Къуажэр зыгъэунэхуа» - апхуэдэу пхузэдзэкIынущ къали 163-м къыщагъэлъэгъуэну хуиту, иджыблагъэ яутIыпща «Испытание аулом» фильмыр. Нэгъуеибзэрэ урысыбзэкIэ ар щытрахащ Къэрэшей-Шэрджэсым.
Щэнхабзэ
16.11.2023 - 13:41 | 👁 62

Подробности...

УсакIуэпсэм и «плъэкIэр»

90 гъэхэм къэрал псом къыщыхъуа жылагъуэ, политикэ, щэнхабзэ, литературэ зэхъуэкIыныгъэхэм зи усакIуэцIэр къадэунэхуахэм ящыщщ МахуэлI Нарзан.
Щэнхабзэ
16.11.2023 - 11:57 | 👁 94

Подробности...

Афэрым, Идар!

Зэпеуэхэр

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
17.02.2024 - 11:18 | 👁 29

Подробности...

Уахътыншэ лIыгъэ

Налшык къалэм дэт Къэрал кино­концерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIа зэхыхьэр теухуат Афганистаным советыдзэхэр къызэрырашыжрэ илъэс 35-рэ зэрырикъум. 
Жылагъуэ
17.02.2024 - 11:01 | 👁 161

Подробности...

ХъумапIэ банкым дзыхь хуащI

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ «ХъумапIэ банк»-м и Ипщэ-­КъухьэпIэ къудамэм и унафэщI Песенников Анатолийрэ дяпэкIэ IуэхущIапIэмрэ ди республикэмрэ зэрызэдэлэжьэнур ща
ЗэIущIэхэр
17.02.2024 - 10:01 | 👁 144

Подробности...

ЛэжьакIуэ IэщIагъэхэм гулъытэ яIэнущ

КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и зэIущIэ иджыблагъэ щригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техникэ кол­леджым. Абы щытепсэлъы­хьащ «...
Жылагъуэ
17.02.2024 - 09:00 | 👁 24

Подробности...

Хахуагъэрэ лIыгъэрэ къэзыгъэлъэгъуахэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 35-рэ зэрырикъум теухуа, абы хэкIуэда з­ауэлIхэр ягу къыщагъэкIыж зэIущIэм. 
Жылагъуэ
16.02.2024 - 17:50 | 👁 22

Подробности...

Ди лIыкIуэхэми я зэфIэкI ягъэлъагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ерыскъымрэ ерыскъыхэкIхэмрэ елэжь и IуэхущIапIэ зыбжанэ хэтащ Мэзкуу къалэм мы махуэхэм щекIуэкIа «ПРОДЭКСПО 2024» 32-нэ дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэм.
Политикэ
16.02.2024 - 16:00 | 👁 14

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

  Урысей Федерацэм ЮстицэмкIэ и министертствэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ къудамэм 2023 гъэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэм и IуэхукIэ
Жылагъуэ
16.02.2024 - 15:47 | 👁 28

Подробности...

Хущхъуэгъуэр щIыуэпсым хэлъщ

Илъэс мин бжыгъэкIэ цIыхур кIэлъыплъащ щIыуэпсым, къэкIыгъэхэм, удзхэм, ахэр цIыхум сэбэп е зэран зэрыхуэхъу щIыкIэм. Ауэрэ къэунэхуащ цIыхубэ медицинэ жыхуэтIэжыр.
Жылагъуэ
16.02.2024 - 14:50 | 👁 184

Подробности...

Афган зауэм теухуауэ

1979 гъэм и дыгъэгъазэм советыдзэр Афганистаным ихьащ, а къэралым и унафэщIхэм я лъэIукIэ.
Жылагъуэ
16.02.2024 - 13:44 | 👁 32

Подробности...

Дахэу гушыIэрт нэхъыжьыфIхэр

                    Хэтлъхьаи хэтхаи щымыIэу, дигу къыдогъэкIыж нэхъыжь Iумахуэхэм я гушыIэу зэхэтхахэм щыщ. Жэрдэм фщIырэ фэри къыпыфщэмэ, ди гуапэщ.            
Тхыдэ
16.02.2024 - 12:58 | 👁 62

Подробности...

Атаман щхьэщытхъум зэрыIущIар

Адыгэ хъыбарыжьхэри уэрэдхэри хуэфащэу траухуащ зи цIэр фIыкIэ тхыдэм къыхэна, Урыс-Кавказ зауэжьым лIыгъэшхуэ щызезыхьа Ажьджэр и къуэ Кушыкупщым (Ажджэрий Кушыку).
Жылагъуэ
16.02.2024 - 12:53 | 👁 81

Подробности...

Iэпкълъэпкъым и щыуагъэ

Сабийм и Iэпкълъэпкъым ныкъусаныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр иIэу дунейм къыщытехьэ щыIэщ. Абыхэм ящыщщ пщэ Iушэр, тхыцIэ зэмыпцIар, Iэпхъуамбэ, лъэпхъуамбэ лейхэр, кIапэ зыпытхэр, гидроцефалиер,...
Махуэгъэпс
16.02.2024 - 12:44 | 👁 19

Подробности...

НОБЭ

Мазаем и 16,  мэрем          ХъыбарыщIэхэр зегъэкIуэным и дунейпсо махуэщ
Литературэ
16.02.2024 - 12:14 | 👁 32

Подробности...

ЦIыхубз щIалэжь

гушыIэ Етхуанэ Iыхьэ   7
Тхыдэ
15.02.2024 - 18:05 | 👁 33

Подробности...

Сыт жаIар адыгэм щхьэкIэ?!

Спенсер Эдмунд (инджылыз усакIуэ): «Дунейр зи инагъым зы къэрали зы лъэпкъи щыбгъуэтынкъым адыгэхэм хуэдэу шыр нэхъ къызыгурыIуэ, пщIэ хуэзыщI, абы и гъэсэкIэм хуэIэзэ.
Жылагъуэ
15.02.2024 - 16:34 | 👁 65

Подробности...

Гъуэгур зыхуей хуагъазэ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэфIагъэкI Iуэхугъуэхэм хыхьэу мыгувэу зэрагъэпэщыжынущ Тэрч къалэм къыпекIуэкI гъуэгур.
Жылагъуэ
15.02.2024 - 15:32 | 👁 48

Подробности...

ЩIыналъэм хъарзынэу щолажьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм и Унэм иджыблагъэ щызэIущIащ КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борис, «Урысеймэкъумэшбанк» АО-м и унафэщIым и чэнджэщэгъу Филимонов Гео

Страницы