16.07.2024, 16:00 - Щэнхабзэ

КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ Хьэмырзэ Ахьмэд тедгъэпсэлъыхьащ и IэщIагъэр къызэрыхихам, театр дунейм, игъэзэщIа ролхэм.

16.07.2024, 14:00 - Махуэгъэпс

Франджым и Лион къалэм блэж Сонэ псым 1783 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м, тхыдэм щыяпэ дыдэу, бахъэрызекIуэ кхъуафэ траутIыпщхьауэ щытащ.

16.07.2024, 11:00 - Жылагъуэ

Узыпэрыт IэнатIэр уи псэм къыдыхьэмэ, абы къалэн къыпщищI лэжьыгъэр къыптемыхьэлъэу икIи уехъулIэу епхьэкIынущ. Илъэс 30 ипэкIэ дохутыр IэщIагъэр къыхихауэ щытащ Бахъсэн районым хыхьэ Зеикъуэ къуажэм щыщ Къумыкъу Анфисэ. Абы лъандэрэ щыщIегъуэжа зы махуи къыхуимыхуауэ зыхэт гупми зэIэзэхэми я деж и пщIэр щылъагэу жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ Iуэхур ирехьэкI.

15.07.2024, 19:51 - Жылагъуэ

ЦIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэр республикэм жыджэру щагъэзащIэ. Абы ипкъ иткIэ щIыналъэхэм щыIэ апхуэдэ IэнатIэхэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам.

15.07.2024, 18:49 - Жылагъуэ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр. ЩIалэгъуалэ защIэу зэхэт мы гупым пIалъэ кIэщIым къриубыдэу яхузэфIэкIащ къалэдэсхэри, щIыналъэм щыпсэухэри, хьэщIэу къакIуэхэри Налшык зыгъэдахэмрэ щIэдахэмрэ ехьэлIа IуэхугъуэхэмкIэ къыдихьэхын.

15.07.2024, 16:55 - Литературэ

Урысейм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ зыщIэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ зэригъэзэхуэжу абы дунейм къытригъэхьэжа хъыбар гъэщIэгъуэнхэри. Абыхэм ящыщщ мыбдежым къыщытхьынури. 

15.07.2024, 15:41 - Жылагъуэ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр. НэхъапэIуэкIэ ди къэралым ету нэхъыбэ дыдэ щызэхуэхьэсауэ къалъытэрт Мстиславский Джон и уней музейуэ Ярославль щыIэм. «Музыка и время» музейм макъамэ Iэмэпсымэхэм нэмыщI, щIэлъщ ету 300-м щIигъу.

14.07.2024, 17:03 - Спорт

Пщэдей пщыхьэщхьэ сы­хьэт 22-м Германием и къалащхьэ Берлин дэт «Олимп стадионым» утыку къыщихьэнущ футболымкIэ Европэм и къыкIэлъыкIуэ чемпионатым и кIэух джэгугъуэм щызэпэ­щIэувэну Испаниемрэ Инджылы­зым­рэ я командэ къыхэхахэр. 

14.07.2024, 16:02 - Жылагъуэ

Налшык къалэ администрацэм къегъэщIылIауэ мэлажьэ къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа» институтыр. Къалэр щIэращIэу щытыным кIэлъоплъ дизайнерхэр, сурэтыщIхэр, щэнхабзэм и лэжьа­кIуэхэр, архитекторхэр.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
22.05.2024 - 16:30 | 👁 113

Подробности...

Сэ иджыри сыпсэуну сыхуейщ

Хэку зауэшхуэм цIыхум къахуихьа гузэвэгъуэмрэ ТекIуэныгъэм къарита гушхуэныгъэмрэ пхуэмыIуэтэщIыну инщ. Ар зи нэгу щIэкIахэм, абы ижь бзаджэр зылъэIэсахэм нобэр къыздэсым къаIуэтэж а лъэхъэнэхэм...
Щэнхабзэ
22.05.2024 - 14:00 | 👁 57

Подробности...

Адыгэ пшынэр щIыгъущ

Адыгэ пшынауэ Iэзэ, КъБР-м и цIыхубэ артист Къуэдз Абубэчыр (Михаил) и сабиигъуэм щегъэжьауэ пшынэр и Iэпэгъущ. Къуэдзым игъэсащ пшынауищэм щIигъу, абыхэм къахэкIащ республикэм и гулъытэ...
Щэнхабзэ
22.05.2024 - 12:20 | 👁 16

Подробности...

КъэпщытакIуэхэр журналистхэм яIуощIэ

«Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалым и къэпщытакIуэхэр IущIащ республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм.
Щэнхабзэ
20.05.2024 - 16:28 | 👁 47

Подробности...

ЕджапIэ гъатхэхэр зэщIогъагъэ

«Урысей еджапIэ гъатхэ» фIэщыгъэ дахэр зиIэ II къэралпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэта еджакIуэхэм текIуэныгъэ зыбжанэ къыщыхьащ, къызэрымыкIуэуи купщIафIэу къахущIэкIащ.
Щэнхабзэ
19.05.2024 - 11:18 | 👁 52

Подробности...

Дахагъэм дихьэххэм я кIуапIэ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI. 
Щэнхабзэ
18.05.2024 - 12:48 | 👁 129

Подробности...

Кинофестивалым и махуэхэр

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр.
Щэнхабзэ
18.05.2024 - 12:26 | 👁 39

Подробности...

Дохутырхэр лэжьыгъэ и пIалъэкIэ зохъуажэ

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэкIащ «VITA REHAB DAY: реабилитация, санаторно-курортное лечение.
Щэнхабзэ
18.05.2024 - 10:01 | 👁 61

Подробности...

ЕджапIэ нэхъ ин дыдэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэ курыт еджапIэр Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэ икIи абы щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ.
Щэнхабзэ
15.05.2024 - 17:01 | 👁 76

Подробности...

«ТекIуэныгъэм и щIэблэр»

А фIэщыгъэм щIэт V ЩIалэгъуалэ фестивалыр Налшык и НыбжьыщIэ театрым къыщызэIуахащ накъыгъэм и 11-м.
Щэнхабзэ
14.05.2024 - 12:36 | 👁 41

Подробности...

Алий и пшыхь

Музыкэ театрым накъыгъэм и 7-м концерт гукъинэж щитащ Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, оперэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, Музыкэ театрым
Щэнхабзэ
14.05.2024 - 10:36 | 👁 35

Подробности...

Я лIыгъэм дрогушхуэ

Налшык дэт къэрал Макъамэ теат­рым накъыгъэм и 9-м щекIуэ­кIащ 1941 - 1945 гъэхэм щыIа Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къы­зэрыщытхьрэ илъэс 79-рэ зэрырикъум теухуа пшыхь.
Щэнхабзэ
13.05.2024 - 17:30 | 👁 75

Подробности...

ТекIуэныгъэ Иным траухуэ

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фонд Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэм зэIущIэ щекIуэкIащ, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэщауэ. Ар теухуауэ щытащ Хэку зауэшхуэм...
Щэнхабзэ
10.05.2024 - 22:19 | 👁 80

Подробности...

ЕджакIуэхэм зыкъагъэлъагъуэ

Налшык къалэм и курыт еджапIэ №9-м и еджакIуэхэм адмирал Головко Арсений и цIэр зезыхьэ фэеплъыр щаухуа зыгъэпсэхупIэм деж концерт гукъинэж щатащ, Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщахьрэ илъэ
Щэнхабзэ
10.05.2024 - 12:36 | 👁 173

Подробности...

Зэманым жьы хуэмыщI уэрэд

Абы щыгъуэ дзэм къулыкъу щыс­щIэрт, университет нэужьым армэм сраджауэ. Дагъыстэным щIыр щы­хъейри къулейсызыгъэ зыкъом къахуихьати, гузэвэгъуэ хэхуа цIыхухэм ядэIэпыкъуну кIуахэм ящыщт сэ сы­зыхэхуа...
Щэнхабзэ
07.05.2024 - 17:46 | 👁 132

Подробности...

Зи напэ емыплъу лъэбакъуэ зымыча

ТхакIуэ, журналист Къудей Владимир илъэс 70 ирокъу
Щэнхабзэ
07.05.2024 - 12:25 | 👁 41

Подробности...

КъардэнгъущI Зэрамыку игъэзащIэу щыта уэрэдыжьхэр зэхуэхьэсауэ

«КъардэнгъущI Зырамыку игъэзащIэу щыта адыгэ лъэпкъ уэрэдхэр» тхылъыр къыдэкIащ КъБР-м, КъШР-м, Адыгейм я илъэси 100-м ирихьэлIэу. Зырамыку жиIэу щытауэ уэрэд 46-рэ итщ абы. Тхылъыр къыдэгъэкIыныр...

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Литературэ
08.07.2024 - 14:48 | 👁 23

Подробности...

Мывэ

Хъыбар кIэщI
Литературэ
08.07.2024 - 13:47 | 👁 32

Подробности...

Къетыкъуэ Аслъэнбэч и хъыбар

Аслъэнбэч зыщIаша Къэбанхэ я мывэ унэжьыр Iэхуитлъэхуитт, асэтинхэр къеувэкIауэ унэ блыным кIэрытт.
Жылагъуэ
08.07.2024 - 13:46 | 👁 31

Подробности...

Iуащхьэмахуэ и плъапIэу

1823 гъэм Кавказ Ипщэм щыIа урысыдзэхэм я унафэщI  мэхъу генерал Эмануэль… 
Махуэгъэпс
08.07.2024 - 12:33 | 👁 30

Подробности...

НОБЭ

Бадзэуэгъуэм и 8, блыщхьэ Аллергие узыфэм ебэныным и дунейпсо махуэщ
Литературэ
08.07.2024 - 12:26 | 👁 34

Подробности...

Лъэпкъ сабий литературэр зэрызэфIэувар

Бзэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор ТIымыжь Хьэмыщэ зэритхымкIэ, адыгэ лъэпкъым гупсысэ шэщIа иIэнымкIэ сабий литературэмрэ абы хуэлажьэ тхакIуэ-усакIуэхэмрэ я къалэмыпэ къыщIэкIахэм я мыхьэнэр...
Литературэ
08.07.2024 - 11:40 | 👁 25

Подробности...

ГупсысэкIэ уэзыгъащIэр тхылъырщ

    Мэкъуауэгъуэм и 24-м и илъэс 70-р игъэлъэпIащ иджырей урыс тхакIуэ, филологиемкIэ профессор Жаринов Евгений.
Жылагъуэ
07.07.2024 - 16:29 | 👁 20

Подробности...

ЦIыкIухэм гъуэгу дамыгъэхэр идогъащIэ

«Сыту пIэрэ мы щIалэм аргуэру къи­гупсысар?» - а упщIэр щхьэхуимыту уигу къегъэкI Тхьэкъуахъуэ Iэуес адыгэбзэр тебзэрэ щIэбзэрэ зыхуищI   и IэдакъэщIэкIхэм уи нэ зэратехуэу. Зи чэзур къэсар гъуэгу...
Жылагъуэ
07.07.2024 - 12:25 | 👁 20

Подробности...

Наркотик здэщымыIэ Къэбэрдей-Балъкъэр

Наркотикым пэщIэтыным  и дунейпсо махуэм траухуауэ Налшык Сабийхэмрэ щIалэ­гъуалэмрэ творчествэмкIэ я унэм щекIуэкIащ «Наркотик здэщымыIэ Къэбэрдей-Балъкъэр» зэхыхьэр.
ЩIалэгъуэ
07.07.2024 - 11:18 | 👁 38

Подробности...

«Мыст» жиIэри…

УнэшхуэлI Азэмэт ящыщщ адыгэбзэр цIыхухэм зэрагъэщIэным Iэмал щIэщы­гъуэ къыхуэзыгупсысхэм. Абы къигупсыса, зэлэ­жьа, екIуу зэхигъэувэу къыдигъэкIа «Мыст» стIолыщхьэ джэгукIэр куэдым ящIэ. Узэ­...
Махуэгъэпс
06.07.2024 - 14:13 | 👁 56

Подробности...

Жьэгу мафIэр цIыхубзыIэм ехъумэ

Бадзэуэгъуэм  и  8-р  Унагъуэм, лъагъуныгъэм,  зэхуэпэжыныгъэм  и  махуэщ  
ЗэIущIэхэр
06.07.2024 - 12:30 | 👁 38

Подробности...

ЗэпыщIэныгъэхэр нэхъ быдэ мэхъу

КъБР-м и Парламентым и президиумым хэтхэр яIущIащ Санкт-Петербург и Хабзэубзыху Зэхуэсым и лIыкIуэхэм.
ЗэIущIэхэр
06.07.2024 - 10:29 | 👁 28

Подробности...

Ди республикэм къэкIуэну зегъэхьэзыр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ «Захуагъэ здэщыIэ Урысей - Пэжым и телъхьэу» партым и тхьэмадэ, УФ-м и Къэрал Думэм а партым и фракцэм и Iэтащ­хьэу щыIэ Миронов С
Жылагъуэ
05.07.2024 - 19:20 | 👁 36

Подробности...

Тонн мини 184-м щIигъу хурагъашэ

Дызэрыт илъэсым зэрыщIидзэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым гуэдзу, нартыху жылапхъэу, мыIэрысэу тонн мини 184-м щIигъу яхуригъэшащ къэралым и нэгъуэщI щIыналъэхэм.
ЩIалэгъуэ
05.07.2024 - 19:07 | 👁 41

Подробности...

Лэжьыгъэм псэ хуабагъэ хелъхьэ

Бей Лианэ 2007 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым адыгэбзэмкIэ и къудамэр къиухащ.
Литературэ
05.07.2024 - 18:30 | 👁 34

Подробности...

Уэшх хьэщIэ

Уэшхым содаIуэ. ЛъапцIэу сыхэтщ. Зыри жимыIэу, куэд къызеIуэкIри, уэ узогъэщхьыр уэшхыр. Уафэм къыщожьэ, щIылъэм лъоIусри, ткIуэпсхэр мэщащэ.
Тхыдэ
05.07.2024 - 18:18 | 👁 32

Подробности...

УнафэщI гумащIэ

Журналистхэр зылъэмыIэсрэ яIэщIэкIрэ щымыIэу къыпфIэщI щхьэкIэ, мис, нобэ хуэдэу газетыр илъэси 100 щрикъу махуэр къосри, лэжьакIуэ къакIуэу зэрыкIуэжам нэхърэ нэхъыбэ хужумыIэфыну къыщIокI

Страницы