20.04.2024, 10:52 - Жылагъуэ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэмрэ къэрал кIуэцIы­дзэхэмрэ я ветеранхэм я махуэм теухуа зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ОВД-мрэ ВВ-мрэ я ветеранхэм я советым. 

17.04.2024, 12:56 - Спорт

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 13-м я спортсменхэр, я ныбжькIэ илъэс 17 - 18-м щIимыгъуауэ. Ахэр зэпеуащ а спорт лIэужьыгъуэм хыхьэу унэтIыныгъиплIымкIэ. 

17.04.2024, 12:54 - Спорт

Ставрополь крайм и Суворовскэ жылэм и «Урарту» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Кулаков Роман и фэеплъ зэхьэзэхуэ. БоксымкIэ урысейпсо зэпеуэм хэтащ илъэс 13 - 14, 19 -20 зи ныбжь спортсменхэр.

17.04.2024, 12:53 - Жылагъуэ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр. Абы щытепсэлъыхьащ ар зэрырагъэкIуэкIыну щIыкIэмрэ абы щхьэкIэ зэлэжьыпхъэхэмрэ.

17.04.2024, 12:45 - Жылагъуэ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бжыгъэхэм нэхърэ. А зэманым ирихьэлIэу ди щIыналъэм и санаторэхэмрэ курортхэмрэ зыщагъэпсэхуащ цIыху мини 7-м щIигъум.

17.04.2024, 12:41 - Жылагъуэ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым. 

17.04.2024, 11:48 - Махуэгъэпс

«Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэр дывгъэхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту а махуэр гъэ къэс гъэлъэпIэным теухуа унафэр 1982 гъэм ЮНЕСКО зэгухьэныгъэм Фэеплъхэмрэ щIыпIэ хьэлэмэтхэмрэ хъумэнымкIэ и дунейпсо советым и ассамблеем (ИКОМОС) къыщищтащ.

17.04.2024, 11:45 - Литературэ

КIэфыщхэрэ ЕщIэнокъуэхэрэ нэхъ лIыгъэ зиIэIуэрэ нэхъ зэфIэкI зиIэIуэрэ хэкум имысу апхуэдэти, лъэпкъитIыр, щIызэхуэхъуари ямыщIэжу, бий зэхуэхъуат.

15.04.2024, 17:00 - Спорт

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ. Абы щызэпеуащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 14-м я бэнакIуэ 70-м щIигъу, я ныбжькIэ илъэс 18 - 20-хэм къриубыдэу.

 

 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
03.01.2024 - 14:29 | 👁 189

Подробности...

ИлъэсыщIэ нэгузыужь зэхыхьэхэр

Дыгъэгъазэм и иужьрей махуэхэм ирагъэжьа ИлъэсыщIэ нэгузыужь зэхыхьэхэм иджыри пащэ. Ахэр къызэригъэпэщащ Налшык къалэ администрацэм.
Щэнхабзэ
28.12.2023 - 14:59 | 👁 77

Подробности...

Зы цIыхум и зэфIэкI

Къэфэным дихьэххэм Ульбашев Мутай и цIэр фIыуэ ящIэ, ди щIыналъэм и къафэ гъуазджэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщщи.
Щэнхабзэ
28.12.2023 - 13:45 | 👁 81

Подробности...

Лъэпкъ хабзэр – утыкум

Адыгэ Республикэм и къэрал филармонием и концерт зэгухьэныгъэм япэу щагъэлъэгъуащ ЦIыхубэ къафэхэмкIэ «Налмэс» къэрал академическэ ансамблым и «Адыгэ цIыхубэ хьэгъуэлIыгъуэ» спектаклыр.
Щэнхабзэ
27.12.2023 - 17:11 | 👁 93

Подробности...

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ уэрэджыIакIуэ

Дыгъэгъазэм къыщалъхуа махуэр егъэлъапIэ псоми фIыуэ тлъагъу артист, лъэпкъыр зэрыгушхуэ уэрэджыIакIуэ Нэхущ Чэрим.
Щэнхабзэ
27.12.2023 - 15:07 | 👁 133

Подробности...

IэпщIэлъапщIэхэм я лэжьыгъэхэр

Налшык къалэм и Курзалым къыщызэIуахащ «Арт-эль» фестивалыр. Абы хыхьэу къызэрагъэпэщащ КъБР-м и IэпщIэлъапщIэхэм я зэгухьэныгъэм хэтхэм я япэ выставкэр.
Щэнхабзэ
27.12.2023 - 12:02 | 👁 64

Подробности...

ЯтIэ гъэжьам къыхэщIыкIа лэжьыгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэIуаха «Сквер 100-летия» зыгъэпсэхупIэм хыхьэу яухуа гъуазджэ галереем щокIуэкI «Движение формы» гъэлъэгъуэныгъэр.
Щэнхабзэ
26.12.2023 - 18:17 | 👁 126

Подробности...

Чувашхэм я зэхыхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэр хэтащ Чебоксары къалэм дэт Чуваш драмэ театрым чуваш лъэпкъым и зэхуэсышхуэ щекIуэкIам.
Щэнхабзэ
26.12.2023 - 10:16 | 👁 50

Подробности...

Кавказым и сурэтыщI

Яхиханов Рустам Шэшэн республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщIщ, 1986 гъэм Грозный къалэм дунейм къыщытехьащ.
Щэнхабзэ
25.12.2023 - 14:00 | 👁 56

Подробности...

Шынэн зэрыщигъэту, гъуэгум тогъуэщыкI

      Мисрий Зуннун и цIэу дин щIэныгъэлIышхуэ псэуащ, телъыджэ куэд далъэгъуауэ, псалъэ шэрыуэхэр къызэринэкIауэ.
Щэнхабзэ
24.12.2023 - 11:00 | 👁 127

Подробности...

Жылагъуэ Iуэхухэм хуэжыджэрхэр

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ фондым щагъэлъэпIащ илъэсым ­къриубыдэу щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьа­кIуэхэу ехъулIэныгъэ зиIахэр. 
Щэнхабзэ
21.12.2023 - 09:32 | 👁 138

Подробности...

Зым и нурым адрейр фагъуэ имыщIу

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и къежьапIэм деж щытахэм, псыпэр езышэжьахэм яхэтащ Сонэ Мухьэрбий.
Щэнхабзэ
20.12.2023 - 15:15 | 👁 115

Подробности...

Абы и вагъуэр зэи ужьыхынукъым

Шинкубэ Бэгърат япэ дыдэу сыщыхуэзар 1992 гъэрщ, абы щыгъуэм «Республика Абхазия» газетым сыщылажьэрт. Редакцэм къэпсалъэри, къысхуэзэну зэрыхуейр жиIащ.
Щэнхабзэ
20.12.2023 - 10:55 | 👁 109

Подробности...

Уи щхьэм ухуэщхьэпэжынумэ

 «Гу зимыIэ щыIэкъыми, КъурIэным и гур «Ясинырщ»» хьэдисыр куэдым зэхахагъэнщ.
Щэнхабзэ
19.12.2023 - 13:15 | 👁 94

Подробности...

Адыгэ макъамэм зезыгъэужьа

Фэеплъ
Щэнхабзэ
16.12.2023 - 11:00 | 👁 400

Подробности...

Адыгэ арджэнхэм я тхыдэр

Мейкъуапэ и Сурэт галереем щокIуэкI «Адыгэ арджэным и тхыдэ» гъэлъэгъуэныгъэр. Абы утыку къыщрахьащ Адыгэ Республикэм и цIыхубэ сурэтыщI, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, ХудожествэхэмкIэ...
Щэнхабзэ
15.12.2023 - 15:44 | 👁 59

Подробности...

Театр гъуазджэм дихьэх ныбжьыщIэхэр

Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ творчествэмкIэ я уардэ унэм щекIуэкIащ «Белая маска» зэпеуэр.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
11.04.2024 - 12:22 | 👁 29

Подробности...

ЗЭМАНЫМ ДЕКIУУ

Дзэлыкъуэ щIыналъэр ди республикэм и гъунапкъэм щысщ. А куеймрэ Ставрополь щIыналъэмрэ зэгъунэгъущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIым щыщу районым еубыд и Iыхьэ ханэр.
Жылагъуэ
11.04.2024 - 11:30 | 👁 54

Подробности...

Нэрымылъагъу дуней

Анзорей къуажэм къыщалъхуа, абы дэт курыт еджапIэ №2-м илъэс куэдкIэ щылэжьа, иужьым ар дыдэм зи цIэр фIащыжа Табыхъу Хьэзрит Къанщауэ и къуэр зи IэнатIэм псэ хьэлэлкIэ бгъэдэта егъэджакIуэ Iэзэу...
ЩIалэгъуэ
11.04.2024 - 09:30 | 👁 92

Подробности...

УнафэщIхэмрэ IэнатIэ лъыхъуэхэмрэ зэрощIэ

КъБР-м ЦIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и центрыр мы махуэхэм жыджэру хэтащ Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэмрэ КъБКъУ-мрэ щекIуэкIа IэнатIэхэм я жармыкIэ «Работа России. Время возможностей»...
Махуэгъэпс
11.04.2024 - 09:00 | 👁 39

Подробности...

НОБЭ

Мэлыжьыхьым и 11, махуэку ♦Фашист гъэрыпIэм исахэр хуит къызэращIыжам и дунейпсо махуэщ
Жылагъуэ
10.04.2024 - 12:26 | 👁 40

Подробности...

ЩIалэгъуэмрэ гугъэмрэ я махуэщI

Къэбэрдей-Балъкъэрыр мы махуэхэм щIэныгъэм и урысейпсо утыку хъуащ.
Жылагъуэ
10.04.2024 - 11:00 | 👁 30

Подробности...

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек НэщIикIыж хьидым теухуа и хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъы­мэнхэм НэщIикIыж махуэ лъапIэмкIэ гурэ псэ­кIэ сынывохъуэхъу! 
ЩIалэгъуэ
10.04.2024 - 11:00 | 👁 46

Подробности...

Дисанэ и ехъулIэныгъэ

Гъатхэпэм и 28-м Обнинск къалэм щекIуэкIащ еджакIуэхэм я «ЩIалэ­гъуэ. ЩIэныгъэ. Щэнхабзэ» XXXIX-нэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. «Урысейр гум илъу» Iуэхум ипкъ иту щэнхабзэмкIэ Президент фондым...
Литературэ
09.04.2024 - 17:00 | 👁 32

Подробности...

Гъатхэм нэпс щIегъэкI

Iуэтэж
Жылагъуэ
09.04.2024 - 14:55 | 👁 59

Подробности...

Ухуэныгъэхэр йокIуэкI

Нартан къуажэм дэт амбулаториер зэрагъэпэщыж. 1992 гъэм яухуауэ щыта а медицинэ IуэхущIапIэм иджы япэу елэжьу аращ.
Жылагъуэ
09.04.2024 - 13:31 | 👁 44

Подробности...

Ныбжьыщ1эхэр драгъэхьэх

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IуэхущIапIэм и актовэ пэшым щагъэлъэпIащ КъБР-м МафIэсым пэщIэтынымкIэ и IуэхущIапIэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 190-рэ, Урысейм МафIэсым
Жылагъуэ
09.04.2024 - 11:18 | 👁 28

Подробности...

Тэрч щIыналъэм щыхъыбархэр

Жыг хадэ цIыкIу
Махуэгъэпс
09.04.2024 - 09:00 | 👁 20

Подробности...

НОБЭ

  Мэлыжьыхьым и 9, гъубж 1938 гъэм къалъхуащ биологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъУ-м и профессор Азэмэт Лалушэ.
Жылагъуэ
08.04.2024 - 14:22 | 👁 26

Подробности...

ЛЪЭПКЪЫМ И БЛЭКIАР УИ НЭГУ КЪЫЩIАГЪЭУВЭЖ

Ермаков Дмитрий сурэт техыным куууэ щыхыхьар 1860 гъэхэрщ.
Жылагъуэ
08.04.2024 - 14:16 | 👁 49

Подробности...

«Лэгъупыкъум» и псы дахэхэр

Прохладнэ щIыналъэм щыIэ «Лэгъупыкъу» IуэхущIапIэм лэжьэн зэрыригъажьэрэ илъэсипщI хъуауэ аращ, ауэ а зэман кIэщIым къриубыдэу абы къыщIигъэкI, пхъэщхьэмыщхьэмрэ хадэхэкIхэмрэ къахищIыкI пс
Литературэ
08.04.2024 - 14:14 | 👁 24

Подробности...

Къэсынщ а гъатхэр

Адыгэ усакIуэ, литературовед цIэрыIуэ Къэжэр Хьэмид ХьэтIутIэ и къуэр 1938 гъэм фокIадэм и 15-м Бахъсэн районым хыхьэ Къызбрун къуажэм къыщалъхуащ.
Жылагъуэ
08.04.2024 - 14:12 | 👁 27

Подробности...

ТехникэщIэхэр нэхъыбэ мэхъу

Дызэрыт илъэсым зэрыщIидзэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэм къащэхуащ техникэ зэмылIэужьыгъуэу 54-рэ.

Страницы