02.03.2024, 09:32 - Жылагъуэ

Республикэм и Наркологие, Психоневрологие диспансерхэр зэхагъэхьэжри, Психиатриемрэ наркологиемкIэ клиникэ центр къызэрагъэпэщащ. IэнатIэм зэрызрагъэужьам цIыхухэр а унэтIыныгъэхэмкIэ зыхуэныкъуэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэнымкIэ щыIэ щытыкIэр иригъэфIэкIуащ. 

02.03.2024, 09:00 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм хэтхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ УФ-м и Президент Путин Владимир ФедерацэмкIэ Зэхуэ­сым Зэрызыхуигъэзам къы­хэща къалэнхэр зэрагъэзэ­щIэнум теухуауэ. 

29.02.2024, 14:07 - Политикэ

УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр мы дакъикъэхэм иухащ. Сыт щыгъуи xyэдэу къэрал Iэтащхьэм и къэпсэлъэныгъэм нэхъыщхьэу къыщыхигъэщащ ди зыужьыныгъэр зыхуэдэнур, абы дызэрыхуэкIуэну Iэмалхэмрэ гъуэгухэмрэ. Апхуэдэуи унафэщIхэм, цIыхубэм къапэщылъ къалэнхэм я хэкIыпIэу къилъытэхэр игьэбелджылащ, Правительствэмрэ  Парламентымрэ япэ ирагъэщу зэлэжьыпхъэ Iуэхугъуэхэр наIуэ къищIащ.

29.02.2024, 13:55 - Жылагъуэ

«Чегем-Агро» IуэхущIапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ мы гъэм япэу къагъэкIа бэдрэжанхэр къыщIэчын зэрыщIадзэм теухуа зэIущIэ. ЦIыхухэм фIыуэ ялъагъу а хадэхэкIыр щыIуахыжынущ гектар 37,6-м.

28.02.2024, 17:19 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъару зэрыкIуэ кIапсэу, абыхэм киловатту яIыгъым и куэдагъым емылъытауэ, псори зэхэту километри 153,7-рэ блэкIа илъэсым къриубыдэу зэрихъуэкIащ «Россети Северный Кавказ»-м.

28.02.2024, 13:41 - Жылагъуэ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ. КIэрыхубжьэрыхури, псыри, химие пкъыгъуэхэри, дыгъэри, жьыбгъэри къигъэсэбэпурэ, цIыхум а псори дыкъэзыухъуреихь дунейм, щIыуэпсым къыпкърех.

26.02.2024, 17:30 - Спорт

«Кубаным и Кубокыр» киокусинкаймкIэ къэхьыным хуэунэтIа урысейпсо зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Краснодар къалэм щекIуэкIащ. Абы щызэпеуащ щIалэ, хъыджэбз 350-м щIигъу, къэралым и щIыналъэ 21-м къикIауэ.

26.02.2024, 17:00 - Спорт

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ дзюдомкIэ я щIыналъэ зэхьэзэхуэ. Къэралым и щIыналъэ 11-м къикIауэ хъыджэбз, щIалэ цIыкIу миным щIигъу щIэбэнащ «Налшык» спорт комплексым и саугъэтым.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт
22.01.2020 - 08:00 | 👁 12

Подробности...

Токио хуэзышэ лъагъуэм тоувэ

2020 гъэр зи чэзу Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр щыщыIэ илъэсщ. Японием и къалащхьэ Токио бадзэуэгъуэм (июлым) и 24-м щыщIэдзауэ шыщхьэуIум (августым) и 9 пщIондэ щекIуэкIыну зэхьэзэхуэ иным хэхуэну я...
Жылагъуэ
17.01.2020 - 08:17 | 👁 62

Подробности...

Киномрэ театрымрэ я вагъуэхэр щоджэгу

Москва МузыкэмкIэ и лъэпкъ къэрал музейм иджыблагъэ Iуэху гуапэ щекIуэкIащ.
Махуэгъэпс
17.01.2020 - 08:17 | 👁 8

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Урысей Федерацэм и Правительствэр токI
Тхыдэ
17.01.2020 - 08:15 | 👁 176

Подробности...

Адыгэхэр къызытехъукIар

Дунейм цIыхуу тетыр расэ зэмылIэужьыгъуэу зэщхьэщедз, зэрытщIэщи: европеиднэ, негроиднэ, монголоиднэ, американоиднэ, австрало-веддоиднэ, къинэмыщIхэри.
Тхыдэ
17.01.2020 - 08:15 | 👁 38

Подробности...

Граф Орлов и адыгэ мэлыхъуэхьэр

Мы сурэтыр 1903 гъэм Друри У. Д. и Iэдакъэ­щIэ­кIыу къыдэкIа «Инджы­лыз хьэ лъэпкъхэр» тхы­лъым щыщ пычыгъуэщ.
Литературэ
17.01.2020 - 08:08 | 👁 88

Подробности...

СОКЪУР Мусэрбий и усэхэр

ГъуэгунапщIэр илыгъуэу ПщIэгъуалэр мэлъей, Хуопабгъэ ар фIыгъуэм, Хуодалъэ бзаджейм. Нэлъэхъут ПщIэгъуалэр, Си джатэ мыудзэгущ, Къуршыжьым и къалэр, Мыкъутэу си мэIущ.  
Махуэгъэпс
17.01.2020 - 08:05 | 👁 35

Подробности...

Мэрем пшыхь

Шыр ижь лъандэрэ адыгэм къыдогъуэгурыкIуэ. Адыгэм шым пщIэрэ гулъытэу хуищIар нэрылъагъу тщещI абы ехьэлIа лъэпкъ щIэныгъэу ди деж къэсам. Шы хуэIухуэщIэ зэхуэмыдэ куэд ущрохьэлIэ адыгэ IуэрыIуатэм
Спорт
17.01.2020 - 08:00 | 👁 32

Подробности...

ХьэцIыкIум и ехъулIэныгъэхэм я къежьапIэр

БлэкIа лIэщIыгъуэм и блыщI гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым хуабжьу зыщиужьыжу щIидзащ спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм. НыбжьыщIэхэм щэ бжыгъэкIэ секцэ зэмылIэужьыгъуэхэм зыхрагъатхэрт - псори щIэхъуэпсырт...
Политикэ
15.01.2020 - 08:15 | 👁 11

Подробности...

Iуэхугъуэ 23-м арэзы тохъуэ

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм щыхэплъащ Iуэхугъуэ 23-м.
Махуэгъэпс
15.01.2020 - 08:15 | 👁 16

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Абхъазым и президент Хаджимбэ Рауль и къулыкъум текIащ
Жылагъуэ
15.01.2020 - 08:10 | 👁 13

Подробности...

IэщIагъэхэм щыхурагъаджэ IуэхущIапIэхэм я зэфIэкIым хохъуэ

«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ республикэм и еджапIэу 3-м федеральнэ грантхэр иратащ, псори зэхэту сом мелуан 68,5-рэ хъууэ.
Жылагъуэ
15.01.2020 - 08:10 | 👁 6

Подробности...

Ди щIыбкIэ щыIэ къэщIыгъэ

Астрономхэм иджыблагъэ хьэршым къыщагъуэтащ дыщыпсэу ЩIы Хъурейм ирагъэщхь планетэ. Ар ящыщкъым Дыгъэм и хъуреягъыр къэзылъэтыхьхэм.
Жылагъуэ
15.01.2020 - 08:10 | 👁 11

Подробности...

Къалэр зыгъэдахэ

Прохладнэ къалэм и щIыпIэ щхьэхуэхэм скульптурэ гъэщIэгъуэнхэр щагъэув.
Жылагъуэ
15.01.2020 - 08:08 | 👁 19

Подробности...

Бахъсэн щIыналъэм илъэсыщIэ гуфIэгъуэр щрахьэжьащ

Кременчуг-Констатиновскэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм «ЩIымахуэ таурыхъ» зыфIаща концерт гъэщIэгъуэн иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ Псыхъурей, Куба, Кременчуг-Констатиновскэ, Бахъсэнёнкэ, Кыщпэк къуажэхэм...
Жылагъуэ
15.01.2020 - 08:08 | 👁 25

Подробности...

Журт лъэпкъым и фэеплъу

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм лэжьыгъэ гъэщIэгъуэн къыщыдэкIащ.
Литературэ
15.01.2020 - 08:07 | 👁 59

Подробности...

СОКЪУР Мусэрбий и усэхэр

Страницы