02.03.2024, 09:32 - Жылагъуэ

Республикэм и Наркологие, Психоневрологие диспансерхэр зэхагъэхьэжри, Психиатриемрэ наркологиемкIэ клиникэ центр къызэрагъэпэщащ. IэнатIэм зэрызрагъэужьам цIыхухэр а унэтIыныгъэхэмкIэ зыхуэныкъуэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэнымкIэ щыIэ щытыкIэр иригъэфIэкIуащ. 

02.03.2024, 09:00 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм хэтхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ УФ-м и Президент Путин Владимир ФедерацэмкIэ Зэхуэ­сым Зэрызыхуигъэзам къы­хэща къалэнхэр зэрагъэзэ­щIэнум теухуауэ. 

29.02.2024, 14:07 - Политикэ

УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр мы дакъикъэхэм иухащ. Сыт щыгъуи xyэдэу къэрал Iэтащхьэм и къэпсэлъэныгъэм нэхъыщхьэу къыщыхигъэщащ ди зыужьыныгъэр зыхуэдэнур, абы дызэрыхуэкIуэну Iэмалхэмрэ гъуэгухэмрэ. Апхуэдэуи унафэщIхэм, цIыхубэм къапэщылъ къалэнхэм я хэкIыпIэу къилъытэхэр игьэбелджылащ, Правительствэмрэ  Парламентымрэ япэ ирагъэщу зэлэжьыпхъэ Iуэхугъуэхэр наIуэ къищIащ.

29.02.2024, 13:55 - Жылагъуэ

«Чегем-Агро» IуэхущIапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ мы гъэм япэу къагъэкIа бэдрэжанхэр къыщIэчын зэрыщIадзэм теухуа зэIущIэ. ЦIыхухэм фIыуэ ялъагъу а хадэхэкIыр щыIуахыжынущ гектар 37,6-м.

28.02.2024, 17:19 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъару зэрыкIуэ кIапсэу, абыхэм киловатту яIыгъым и куэдагъым емылъытауэ, псори зэхэту километри 153,7-рэ блэкIа илъэсым къриубыдэу зэрихъуэкIащ «Россети Северный Кавказ»-м.

28.02.2024, 13:41 - Жылагъуэ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ. КIэрыхубжьэрыхури, псыри, химие пкъыгъуэхэри, дыгъэри, жьыбгъэри къигъэсэбэпурэ, цIыхум а псори дыкъэзыухъуреихь дунейм, щIыуэпсым къыпкърех.

26.02.2024, 17:30 - Спорт

«Кубаным и Кубокыр» киокусинкаймкIэ къэхьыным хуэунэтIа урысейпсо зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Краснодар къалэм щекIуэкIащ. Абы щызэпеуащ щIалэ, хъыджэбз 350-м щIигъу, къэралым и щIыналъэ 21-м къикIауэ.

26.02.2024, 17:00 - Спорт

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ дзюдомкIэ я щIыналъэ зэхьэзэхуэ. Къэралым и щIыналъэ 11-м къикIауэ хъыджэбз, щIалэ цIыкIу миным щIигъу щIэбэнащ «Налшык» спорт комплексым и саугъэтым.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Абы дегъэпIейтей
15.01.2020 - 08:05 | 👁 383

Подробности...

Апхуэдэр пщыгъупщэ хъунукъым

1920 - 1940 гъэхэм ди къэралым щекIуэкIа политикэ зэхэзехуэм лъэпкъ куэдым щыщ мелуан бжыгъэ хэкIуэдащ, цIыху гъащIэ, унагъуэ куэд зэхикъутащ. Политикэ зэхэзехуэн ящIахэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу,...
Спорт
15.01.2020 - 08:00 | 👁 23

Подробности...

Гъуащхьэтет гъуэзэджэхэу Щоджэн зэкъуэшхэр

Гъуащхьэтетыр IэнатIэ нэхъ гугъу дыдэхэм, жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъхэм сыт щыгъуи хабжэ. Абы и джэгукIэм къанэ щIагъуэ щымыIэу елъытащ дэтхэнэ гуп зэпэщIэтыныгъэми кърикIуэнур. Адрейхэм я щыуагъэхэр...
Спорт
31.12.2019 - 08:05 | 👁 25

Подробности...

Къэралым щынэхъыфIу къалъытэ

ЛъагапIэм щхьэпрылъынымкIэ мы гъэм ехъулIэныгъэ инхэр дунейм щызыIэрызыгъэхьа ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие атлетикэ псынщIэмкIэ дызэрыт илъэсым и спортсмен нэхъыфIу Урысей Федерацэм...
Жылагъуэ
27.12.2019 - 08:22 | 👁 13

Подробности...

«ЦIыхум и хуитыныгъэхэр» дерсыр

Илъэс къэс ди къэралым и щIыпIэ псоми щокIуэкI «ЦIыхум и хуитыныгъэхэр» дерсыр. Ар ирагъэхьэлIэ ЦIыхум и хуитыныгъэхэр хъумэным и дунейпсо махуэм.
Махуэгъэпс
27.12.2019 - 08:17 | 👁 24

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ ♦УФ-м щагъэлъапIэ КъегъэлакIуэм и махуэр. 1990 гъэм РСФСР-м и Министрхэм я Советым и унафэкIэ къызэрагъэпэщащ къегъэлакIуэхэм я IуэхущIапIэ щхьэхуэ. 1995 гъэм дыгъэгъагъазэм и 26-м УФ-м и...
Жылагъуэ
27.12.2019 - 08:15 | 👁 4

Подробности...

ЦIыхухэр сакъыну къыхураджэ

Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и Оперативнэ штабу КъБР-м щыIэм ИлъэсыщIэ махуэшхуэхэм ехьэлIа нэгузыужь Iуэхухэр къызэгъэпэщыным и пэ къихуэу республикэм щыпсэухэм ягу къегъэкIыж гуфIэгъуэ...
Политикэ
27.12.2019 - 08:10 | 👁 22

Подробности...

Правительствэм и унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм фэтэр куэд хъууэ щыIэ унэхэм хиубыдэ мыгуэша мылъкур капитальнэу зэгъэпэщыжыныр къызэрызэрагъэпэщым и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Жылагъуэ
27.12.2019 - 08:08 | 👁 25

Подробности...

Бетыгъуэн Исмэхьил «Илъэсым и усакIуэ» цIэр къыфIащ

ЕхъулIэныгъэ
ЗэIущIэхэр
27.12.2019 - 08:07 | 👁 26

Подробности...

Тхыдэдж щэджащэм и щIэиныр

Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ щIыналъэпсо щIэныгъэ конференц. «Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ епха Iуэхугъуэхэр» фIэщыгъэр...
Жылагъуэ
27.12.2019 - 08:05 | 👁 67

Подробности...

КУЭШЕЙ Азэмэт: ЦIыхухэм я псэукIэр едгъэфIэкIуэнырщ ди къалэн нэхъыщхьэр

Ди  щIыналъэхэм Республикэм и зыужьыныгъэр куэдкIэ елъытащ щIыналъэ къулыкъущIапIэхэм. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, хэгъэгу правительствэм иубзыху IуэхухэмкIэ жэуаплыныгъэ нэхъыбэ зи пщэ къыдэхуэр,...
Махуэгъэпс
27.12.2019 - 08:02 | 👁 29

Подробности...

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Тхыгъэ кIэщIхэр Шыд-унафэщI
Спорт
27.12.2019 - 08:00 | 👁 17

Асэкъал Рустам

Подробности...

Едгъэжьэж илъэсым къытхуихьа дэрэжэгъуэхэр

ЕтIуанэ Iыхьэ Чемпионыгъэм  нэсыпахэт ШыщхьэуIу (август) мазэм Эстонием и къалащхьэ Таллин щекIуэкIа спорт бэнэкIэмкIэ щIалэгъуалэм я дунейпсо чемпионатым Шыбзыхъуэ Аликрэ Гъуэныбэ Iэуесрэ дыжьын...
Политикэ
25.12.2019 - 08:15 | 👁 17

Подробности...

Я лэжьыгъэр къызэщIакъуэж

КъБР-м и Правительствэм
Жылагъуэ
25.12.2019 - 08:15 | 👁 16

Подробности...

Сабийхэр ягъэгуфIэ

ЦIыхухэм суд унафэкIэ тралъхьа тезырхэр щрагъэпшыныжу КъБР-м ит колоние №1-м и лэжьакIуэхэр иджыблагъэ щыIащ республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм къегъэщIылIауэ лажьэ, жьэн уз
Махуэгъэпс
25.12.2019 - 08:14 | 👁 10

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Иджы къызэIуах мафIэгухэр зрикIуэну гъуэгури
Жылагъуэ
25.12.2019 - 08:10 | 👁 38

Подробности...

121-нэ къыдэкIыгъуэр яIэрохьэ

«Зыщ ди блэкIари, зыуэ щрет ди къэкIуэнури» псалъащхьэм щIэту «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку» лъэпкъ газетхэм зэгъусэу ягъэхьэзыр номер зэхэтхэм я зи чэзу 121-нэ къыдэкIыгъуэр дунейм...

Страницы