16.07.2024, 16:00 - Щэнхабзэ

КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ Хьэмырзэ Ахьмэд тедгъэпсэлъыхьащ и IэщIагъэр къызэрыхихам, театр дунейм, игъэзэщIа ролхэм.

16.07.2024, 14:00 - Махуэгъэпс

Франджым и Лион къалэм блэж Сонэ псым 1783 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м, тхыдэм щыяпэ дыдэу, бахъэрызекIуэ кхъуафэ траутIыпщхьауэ щытащ.

16.07.2024, 11:00 - Жылагъуэ

Узыпэрыт IэнатIэр уи псэм къыдыхьэмэ, абы къалэн къыпщищI лэжьыгъэр къыптемыхьэлъэу икIи уехъулIэу епхьэкIынущ. Илъэс 30 ипэкIэ дохутыр IэщIагъэр къыхихауэ щытащ Бахъсэн районым хыхьэ Зеикъуэ къуажэм щыщ Къумыкъу Анфисэ. Абы лъандэрэ щыщIегъуэжа зы махуи къыхуимыхуауэ зыхэт гупми зэIэзэхэми я деж и пщIэр щылъагэу жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ Iуэхур ирехьэкI.

15.07.2024, 19:51 - Жылагъуэ

ЦIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэр республикэм жыджэру щагъэзащIэ. Абы ипкъ иткIэ щIыналъэхэм щыIэ апхуэдэ IэнатIэхэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам.

15.07.2024, 18:49 - Жылагъуэ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр. ЩIалэгъуалэ защIэу зэхэт мы гупым пIалъэ кIэщIым къриубыдэу яхузэфIэкIащ къалэдэсхэри, щIыналъэм щыпсэухэри, хьэщIэу къакIуэхэри Налшык зыгъэдахэмрэ щIэдахэмрэ ехьэлIа IуэхугъуэхэмкIэ къыдихьэхын.

15.07.2024, 16:55 - Литературэ

Урысейм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ зыщIэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ зэригъэзэхуэжу абы дунейм къытригъэхьэжа хъыбар гъэщIэгъуэнхэри. Абыхэм ящыщщ мыбдежым къыщытхьынури. 

15.07.2024, 15:41 - Жылагъуэ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр. НэхъапэIуэкIэ ди къэралым ету нэхъыбэ дыдэ щызэхуэхьэсауэ къалъытэрт Мстиславский Джон и уней музейуэ Ярославль щыIэм. «Музыка и время» музейм макъамэ Iэмэпсымэхэм нэмыщI, щIэлъщ ету 300-м щIигъу.

14.07.2024, 17:03 - Спорт

Пщэдей пщыхьэщхьэ сы­хьэт 22-м Германием и къалащхьэ Берлин дэт «Олимп стадионым» утыку къыщихьэнущ футболымкIэ Европэм и къыкIэлъыкIуэ чемпионатым и кIэух джэгугъуэм щызэпэ­щIэувэну Испаниемрэ Инджылы­зым­рэ я командэ къыхэхахэр. 

14.07.2024, 16:02 - Жылагъуэ

Налшык къалэ администрацэм къегъэщIылIауэ мэлажьэ къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа» институтыр. Къалэр щIэращIэу щытыным кIэлъоплъ дизайнерхэр, сурэтыщIхэр, щэнхабзэм и лэжьа­кIуэхэр, архитекторхэр.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
11.08.2021 - 15:46 | 👁 81

Подробности...

Урысеймрэ Китаймрэ зэпещIэ

Китайм щыщ Цзецзе Инь Урысей Федерацэм къакIуэри, Пермь дэт Къэрал лъэпкъ къэхутакIуэ университетым щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызэригъэгъуэтащ.
Жылагъуэ
11.08.2021 - 14:43 | 👁 48

Подробности...

Адыгэбзэр къэрал куэдым щадж

Хэкумрэ Тыркумрэ къыщинэмыщIауэ, адыгэбзэр щадж Куржым и Тбилиси къэрал университетым, Швецием щыIэ Мальмо университетымрэ Люнд университетымрэ, Голландием и Лейден университетым, Канадэм -МакМастер...
ЩIалэгъуэ
11.08.2021 - 13:27 | 👁 19

Подробности...

Студентхэм я гъэмахуэр щIэщыгъуэ ящI

2021 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м щегъэжьауэ программэ гъэщIэгъуэн яублащ Урысейм и студентхэм къэралым я нэгу зыщрагъэужьыным теухуауэ.
Литературэ
10.08.2021 - 16:35 | 👁 86

Подробности...

ФIыкIэ ягу къагъэкIыж

Нобэ зи ныбжь щэщIым щIигъуауэ КъБКъУ-р къэзыуха дэтхэнэми «Нало Ахьмэдхъан пцIыхурэ?» жепIэмэ, си фIэщ хъуркъым и теплъэ нэхъ мыхъуми темыпсэлъыхыфыну! И щытыкIэ зыщIа, и псалъэ зэхэзыхахэм зэи ягу...
Махуэгъэпс
10.08.2021 - 15:04 | 👁 16

Подробности...

Нобэ

♦Эквадор Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1809 гъэм ар Испанием къызэрыхэкIым теухуа унафэ къащтащ, ауэ къэрал щхьэхуит щыхъупар I822 гъэрщ.
Жылагъуэ
10.08.2021 - 14:00 | 👁 14

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

ГъэщIэгъуэнщ Килограмм 200 хъу алабгъуэ  
ЩIалэгъуэ
10.08.2021 - 13:10 | 👁 35

Подробности...

Лъахэхутэ Iуэхухэр ирагъажьэ

Налшык иджыблагъэ къыщызэIуахащ Урыс географие зэгухьэныгъэм и ЩIалэгъуалэ клубым къызэригъэпэщ егъэджэныгъэ Iуэхур - «Альтаир» зи фIэщыгъэ, туризмэмрэ лъахэхутэ IуэхухэмкIэ еджапIэр. Абы и япэ...
Жылагъуэ
10.08.2021 - 12:44 | 👁 36

Подробности...

Хущхъуэ езыхэм къащэхужыну хуит ящI

УФ-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм сымаджэщхэр хуит ищIащ абы щIэлъхэм хущхъуэ кърагъэщэхуми хъуну. Нэхъапэм сымаджэм къищэхуа хущхъуэкIэ ягъэхъужмэ е псапащIэ фонд гуэрым къахуихьмэ, тезыр...
Спорт
10.08.2021 - 11:45 | 👁 17

Подробности...

ЕхъулIэныгъэ инхэмрэ къыдэмыхъулIа гугъапIэхэмрэ

Токио щекIуэкIа XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэр Iэтауэ зэхуащIыжащ. Ди къэралым и спортсменхэм абы дыщэ медалу 20, дыжьыну – 28-рэ, домбеякъыу – 23-рэ къыщахьащ икIи гуп зэпеуэм етхуанэ щыхъуащ.
Спорт
10.08.2021 - 10:30 | 👁 27

Подробности...

Новороссийск къыщикIуэтакъым

Хьэлъэу иригъажьэ хъуащ «Спартак-Налшыкым» Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэхэр. Паслъэм папщIэ, нэгъабэрей зэпеуэм и пэщIэдзэ джэгугъуиплIым щэнейрэ...
Жылагъуэ
10.08.2021 - 10:10 | 👁 15

Подробности...

Мывэ къудейкъым

ЩIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, ЩIы Хъуреймрэ абы уахэм къыщыдэгъуэгурыкIуэ Мазэмрэ я ныбжькIэ зэрызэщхьэщыкI щыIэкъым.
Политикэ
09.08.2021 - 19:15 | 👁 28

Подробности...

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и ухуакIуэхэм ехъуэхъуащ я IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Инстаграм социальнэ сетым щиIэ напэкIуэцIым щехъуэхъуащ республикэм и ухуакIуэхэм, абыхэм я IэщIагъэм епха махуэшхуэр зэрагъэлъапIэм и саулыкъукIэ.
Жылагъуэ
09.08.2021 - 17:19 | 👁 15

Подробности...

Коронавирусым пэщIэтыфыну удз лIэужьыгъуэ

Мы зэманым псом нэхърэ нэхъыбэрэ зытепсэлъыхьыр дуней псор зэщIэзыщта коронавирус узыфэрщ – цIыхуитI зэхуэзамэ, я псалъэмакъыр абыкIэ къыщIадзэри абыкIи яухыж хъуащ, гуп зэхыхьэхэм я гугъу умыщIыххи...
Махуэгъэпс
09.08.2021 - 17:17 | 👁 15

Подробности...

НОБЭ

♦Тхылъ фIыуэ зылъагъухэм я дунейпсо махуэщ ♦Щалъхуа щIыналъэ щыпсэуж лъэпкъхэм я дунейпсо махуэщ
Спорт
09.08.2021 - 16:00 | 👁 24

Подробности...

Ласицкене Марие олимп чемпионщ

Дэтхэнэ спортсменми и хъуэпсапIэ нэхъыщхьэ олимп чемпионыгъэр Японием и къалащхьэ Токио щэбэт кIуам къыщехъулIащ дуней псом тхуэнейрэ и чемпион (тIур щхьэ зытелъ стадионхэм къыщихьащ), Европэм...
Жылагъуэ
09.08.2021 - 15:30 | 👁 41

Подробности...

Дохутырхэм я зэфIэкI

Республикэ клиникэ сымаджэщым и дохутырхэм иджыблагъэ операцэ телъыджэ ирагъэкIуэкIащ. Iэзагъэшхуэ къагъэлъагъуэу абыхэм цIыхухъум и тхьэмбылым хэлъа мастэ кIыхьыр къыхахыжащ.

Страницы