10.12.2023, 11:23 - Жылагъуэ

Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­КъБР-м щыIэ МВД-м и къудамэхэм яритыжащ автомашинэщIэу 27-рэ. Ахэр къащэхуащ УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ къы­халъхьа «ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым хыхьэу. 

10.12.2023, 08:37 - ЗэIущIэхэр

Дыгъэгъазэм и 7-м Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, хабзэ ­дахэ зэрыхъуауэ, «Эфир занщIэкIэ» республикэм щыпсэухэмрэ журналистхэмрэ я упщIэ­хэм жэуап яритащ. ЗэIущIэр мы гъэм щекIуэкIащ КъБР-м и илъэси 100-м и щIыхькIэ яухуа жыг хадэ цIыкIум ит павильоным.

09.12.2023, 15:53 - ЗэIущIэхэр

«Урысей» лъэпкъыбэ гъэлъэгъуэныгъэм хыхьэу лэжьыгъэ IуэхукIэ зэхуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Беларусь Республикэм ИнформацэмкIэ и министр Перцов Владимиррэ. 

09.12.2023, 15:44 - ЗэIущIэхэр

«Урысей» лъэпкъыбэ гъэлъэгъуэныгъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и махуэхэр щIэщыгъуэу икIи гукъинэжу щагъэлъагъуэ.

09.12.2023, 15:06 - ЗэIущIэхэр

Москва щекIуэкI «Урысей» лъэпкъыбэ выставкэм нобэ къыщызэIуахащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и махуэхэр. 

08.12.2023, 14:23 - Жылагъуэ

Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэхэм щрагъэкIуэкI медицинэ Iуэхутхьэбзэхэм я шынагъуэншагъэр «Росздравнадзор»-м и жыпхъэ щхьэхуэхэмкIэ къапщытэ. Апхуэдэу цIыхухэм фIагъ лъагэ зиIэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэр зэрыхуащIэм щыхьэт техъуэ къэрал тхылъхэр къаIэрыхьэжащ Перинатальнэ центрым, Лъы щат станцым, Налшык дэт къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м, №2-м, Прохладнэ район сымаджэщым, Нарткъалэ щыIэ, ЩIыналъэхэм зэдай, узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыпкърытхэм щеIэзэ сымаджэщым, Бахъсэн, Тэрч къалэхэм щылажьэ стоматологие поликлиникэхэм.

08.12.2023, 14:00 - Литературэ

ХьэтIохъущокъуэхэ хуэдэу «пщы нэс» а зэманым Къэбэрдейм исакъым. Тэн (Дон) мыдэкIэ урыс щыIакъым. Урысхэм дакIэлъыкIуэ щыхъуар Иван Грознэм и лъэхъэнэрщ. Иджырей Ставрополь крайр цIыху ис-имыс жыхуаIэм хуэдэу щытащ. Ди адэжьхэм я гугъу тщIымэ, зекIуэ кIуэрейт.

08.12.2023, 13:19 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Белецкая Ольгэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ республикэм хьэрычэт щыщIэн Iуэхум теухуа зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Урысей Федерацэм и Налог къулыкъум и щIыналъэ къудамэу КъБР-м щыIэм, КъБР-м ФинансхэмкIэ и министерствэм, КъБР-м и ШэсыпIэ фонды» я лIыкIуэхэр, унафэщIхэр.

08.12.2023, 13:09 - Жылагъуэ

XVIII лIэщIыгъуэм къэунэхуащ япэрей лотереехэр. Ар къэрал мылъкум папщIи хэхъуэт, псапэ ирипщIэнуи кърагъэзэгъырт. 1829 гъэм сом 500 нэхъыбэ тыгъэу къыщахь лотереехэр ирагъэкIуэкIын папщIэ пащтыхьым хуит зыкърагъэщIын хуейт. Мылъкур нэхъ мащIэмэ, министрым и арэзыныгъэ хилъхьэрт.

07.12.2023, 16:30 - Жылагъуэ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм. Зыгуэрым зэрымыщIэкIэ хьэку дакъэм къытринат псыкIэ зэхэщIа хьэжыгъэр – ар игу къыщыкIыжам хупцIынэр дахэу тэджат. Абдежым къыщыгурыIащ хупцIынэ гъэтэджакIэ гъэжьар зэрыкъэуатым. Пасэрей Мысырым щIакхъуэм пщIэшхуэ щыхуащIырт. Тхыгъэм деж ар дыгъэр къызэрагъэлъагъуэ иероглифымкIэ къыщагъэлъагъуэрт - хъурейм и кум зы IэпапIэ иIэу.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс
08.02.2019 - 08:08 | 👁 15

Подробности...

ЦIыхубэм папщIэ

Мазаем и 8-р Урысей щIэныгъэм и махуэщ Мы гъэм илъэс 20 мэхъури ди къэралым щагъэлъапIэ Урысей щIэныгъэм и махуэр. ЦIыхубэм папщIэ щIэныгъэщIэ къэугъуеиным зи гуащIэр хуэгъэпса IэщIагъэлIхэм я...
Литературэ
08.02.2019 - 08:07 | 👁 32

Подробности...

Балъкъэр театрым и псыпэр зыгъэжа

КъБР-м щIыхь зиIэ и артист,  усакIуэ, драматург  цIэрыIуэ  Маммеев Ибрэхьим  къызэралъхурэ илъэсищэ ирокъу.   Абы къигъэщIа илъэс 85-м  щыщу  65-р  театрым  тыхь хуищIащ.
Спорт
08.02.2019 - 08:05 | 👁 30

Подробности...

БодибилдингымкIэ дунейпсо чемпион Лъакъуэдыгъу Рамзес

Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуауэ спорт лIэужьыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ лъагапIэ инхэр къэзыщтэфахэм 2010 гъэм иджыри зы адыгэ щIалэ къахэхъуащ. Ар бодибилдингымкIэ дунейпсо чемпион Лъакъуэдыгъу...
Абы дегъэпIейтей
08.02.2019 - 08:00 | 👁 44

Подробности...

КIуэдыжа цивилизацэм и лъэужь

Австралием и ипщэ лъэныкъуэмкIэ псыIуфэм иджыблагъэ къыщагъуэтащ кIуэдыжа, дызыщымыгъуазэ цивилизацэм и лъэхъэнэм яухуауэ щыта къалэшхуэ зэхэкъута.
ЗэIущIэхэр
06.02.2019 - 08:13 | 👁 26

Подробности...

Гулъытэ зыхуащIыну Iуэхухэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ УФ-м Лэжьыгъэмрэ цIыхухэр социальнэу хъумэнымкIэ и министр Топилин...
ЗэIущIэхэр
06.02.2019 - 08:12 | 👁 23

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэрым IуэхукIэ къэкIуащ Урысейм лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Топилин Максим

КъБР-м махуитIкIэ щыIащ УФ-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Топилин М. А.
Махуэгъэпс
06.02.2019 - 08:12 | 👁 36

Подробности...

Нобэ

Дунейм щыхъыбархэр ЩытыкIэр нэхъри  зэIагъэхьэнкIэ шынагъуэщ «Japan Business Press» газетым дыгъуасэ къытрадза тхыгъэм УФ-м и унафэщIхэр зэригъэпIейтеинум шэч хэлъкъым, игъэгубжьынущ жумыIэнумэ.
Литературэ
06.02.2019 - 08:11 | 👁 434

Подробности...

Тыгъэ хьэлэмэтхэр сабийхэм къахуигъэнащ

Къыргъыз тхакIуэшхуэ Айтматов Чингиз и роман «Буранный полустанок» зыфIищам мыпхуэдэ миф итщ. Жуанжуанхэр Азие Курытым щыпсэу лъэпкъ цIыкIу гуэрым къытоуэри хэкур яхъунщIэ. ЗауэфI щыIэкъым:...
Политикэ
06.02.2019 - 08:10 | 👁 12

Подробности...

Партым и лэжьыгъэм и мурад нэхъыщхьэхэр къагъэщIэрэщIэж

«Урысей зэкъуэтым» и щIыналъэ къудамэм зи пIалъэр къэмыса и конференцыр щIызэхуашэсам и щхьэгъусэ нэхъыщхьэр партым и XXVIII съездым къищта унафэхэр гъэзэщIэнымкIэ лэжьыпхъэхэр убзыхун зэрыхуейрщ, -...
Жылагъуэ
06.02.2019 - 08:09 | 👁 16

Подробности...

ЩIэблэр хэкупсэу гъэсэн

Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм хэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъ Шэджэм  къалэм  дэтым  деж щрагъэжьащ Хэкум и ХъумакIуэм и  махуэм теухуа зыхъумэжыныгъэ-цIыхубэ Iуэхухэм, щIалэгъуалэр хэкупсэу...
Жылагъуэ
06.02.2019 - 08:08 | 👁 41

Подробности...

ЛIэщIыгъуэ ныкъуэм щIигъуауэ цIыхухэр егъэхъуж

Медицинэ
Жылагъуэ
06.02.2019 - 08:07 | 👁 73

Подробности...

ПащIэ Бэчмырзэ ягу къагъэкIыж

Мечиев Казым и цIэр зезыхьэ НыбжьыщIэхэм я библиотекэм щIышылэм и 30-м щекIуэкIащ «И дыщэ пхъуантэр къэттIэщIыжкIэрэ» литературэ пшыхьыр. Ар теухуауэ щытащ адыгэ лъэпкъ литературэм и лъабжьэр...
Спорт
06.02.2019 - 08:05 | 👁 26

Подробности...

Дуней псом пщыкIузрэ и чемпион

ЩIы хъурейм щыгъуэтыгъуейщ Адыгейм и Куэшхьэблэ щIыналъэм хыхьэ Еджэрыкъуей къуажэм къыщалъхуа Хьэсанэ Мурат самбэмкIэ зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм хуэдиз зиIа: дуней псом 11-рэ и чемпио
ЩIалэгъуэ
06.02.2019 - 08:00 | 👁 37

Подробности...

Мыщэ хужьхэр сэмэгурыгъазэщ

ГъэщIэгъуэнщ Псэущхьэхэр фIыуэ тцIыхуу къытщыхъуж щхьэкIэ, дызыщымыгъуазэ куэд хэлъщ Iуэхум. Мы тхыгъэмкIэ фыщыдгъэгъуэзэнщ абыхэм ящыщ зыбжанэм.
Спорт
01.02.2019 - 08:10 | 👁 44

Подробности...

Европэ кубокхэм я финалым япэу къыщыхэжаныкIа совет футболист Ещтрэч Владимир

Ещтрэч Владимир Налшык къыщалъхуащ 1947 гъэм накъыгъэм (майм) и 16-м. Ди къалащхьэм и сабий-ныбжьыщIэ спорт школым топ джэгуным зыщыхуигъэсащ. Налшык и «Спартак»-м и гъуащхьауэу 1964 гъэм джэгун...
ЗэIущIэхэр
01.02.2019 - 08:09 | 👁 43

Подробности...

Сабий сымаджэщхэр зэхагъэхьэж

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат Iэ тридзащ республикэ сабий клиникэ сымаджэщым (РСКС) и къудамэ зыбжанэ зэрызэгуагъэхьэм теухуа унафэм.

Страницы