02.03.2024, 09:32 - Жылагъуэ

Республикэм и Наркологие, Психоневрологие диспансерхэр зэхагъэхьэжри, Психиатриемрэ наркологиемкIэ клиникэ центр къызэрагъэпэщащ. IэнатIэм зэрызрагъэужьам цIыхухэр а унэтIыныгъэхэмкIэ зыхуэныкъуэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэнымкIэ щыIэ щытыкIэр иригъэфIэкIуащ. 

02.03.2024, 09:00 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм хэтхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ УФ-м и Президент Путин Владимир ФедерацэмкIэ Зэхуэ­сым Зэрызыхуигъэзам къы­хэща къалэнхэр зэрагъэзэ­щIэнум теухуауэ. 

29.02.2024, 14:07 - Политикэ

УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр мы дакъикъэхэм иухащ. Сыт щыгъуи xyэдэу къэрал Iэтащхьэм и къэпсэлъэныгъэм нэхъыщхьэу къыщыхигъэщащ ди зыужьыныгъэр зыхуэдэнур, абы дызэрыхуэкIуэну Iэмалхэмрэ гъуэгухэмрэ. Апхуэдэуи унафэщIхэм, цIыхубэм къапэщылъ къалэнхэм я хэкIыпIэу къилъытэхэр игьэбелджылащ, Правительствэмрэ  Парламентымрэ япэ ирагъэщу зэлэжьыпхъэ Iуэхугъуэхэр наIуэ къищIащ.

29.02.2024, 13:55 - Жылагъуэ

«Чегем-Агро» IуэхущIапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ мы гъэм япэу къагъэкIа бэдрэжанхэр къыщIэчын зэрыщIадзэм теухуа зэIущIэ. ЦIыхухэм фIыуэ ялъагъу а хадэхэкIыр щыIуахыжынущ гектар 37,6-м.

28.02.2024, 17:19 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъару зэрыкIуэ кIапсэу, абыхэм киловатту яIыгъым и куэдагъым емылъытауэ, псори зэхэту километри 153,7-рэ блэкIа илъэсым къриубыдэу зэрихъуэкIащ «Россети Северный Кавказ»-м.

28.02.2024, 13:41 - Жылагъуэ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ. КIэрыхубжьэрыхури, псыри, химие пкъыгъуэхэри, дыгъэри, жьыбгъэри къигъэсэбэпурэ, цIыхум а псори дыкъэзыухъуреихь дунейм, щIыуэпсым къыпкърех.

26.02.2024, 17:30 - Спорт

«Кубаным и Кубокыр» киокусинкаймкIэ къэхьыным хуэунэтIа урысейпсо зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Краснодар къалэм щекIуэкIащ. Абы щызэпеуащ щIалэ, хъыджэбз 350-м щIигъу, къэралым и щIыналъэ 21-м къикIауэ.

26.02.2024, 17:00 - Спорт

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ дзюдомкIэ я щIыналъэ зэхьэзэхуэ. Къэралым и щIыналъэ 11-м къикIауэ хъыджэбз, щIалэ цIыкIу миным щIигъу щIэбэнащ «Налшык» спорт комплексым и саугъэтым.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Политикэ
03.10.2019 - 08:03 | 👁 33

Подробности...

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ

КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ.
Спорт
03.10.2019 - 08:00 | 👁 16

Подробности...

КъыщIагъуа илъэс ныкъуэри къахуэгъэсэбэпакъым

Премьер-лигэм дыщыхэта гуимыхуж илъэсхэр. 2012 гъэ
Жылагъуэ
02.10.2019 - 08:17 | 👁 33

Подробности...

Адэжь лъахэм ущыпэIэщIэм дежщ ар зэрылъапIэр щызыхэпщIэр

Хэхэс адыгэхэм я Iуэху нэхъ щыдэкIыу, я бзэр нэхъ щахъумэфу къалъытэ Иорданиер. Абы куэдрэ тхутопсэлъыхь Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэт, Иордан Хьэшимит Пащтыхьыгъуэм и сенатор, а къэралым щыIэ...
Спорт
02.10.2019 - 08:10 | 👁 17

Подробности...

АдэкIэ пэлъэщыжакъым

(Премьер-лигэм дыщыхэта гуимыхуж илъэсхэр. 2011 гъэ)
Жылагъуэ
02.10.2019 - 08:07 | 👁 20

Подробности...

Бахъсэн и жыг хадэхэм мыIэрысэ къыщрахьэлIэж

Бахъсэн районым и хозяйствэхэм мыIэрысэ къыщыпачыжу хуежьащ. Ар къызэрыгуэкI жыг хадэхэми пасэу къызыпыкIэ иджырей хадэхэми щыбэгъуащ.
Жылагъуэ
02.10.2019 - 08:07 | 👁 9

Подробности...

Коррупцэм пэщIэтыным теухуауэ аргуэру зэ

 Бахъсэн муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм иджыблагъэ щекIуэкIащ коррупцэм пэщIэтынымкIэ лэжьыгъэхэр къызэрызэгъэпэщыпхъэм, а Iуэхур щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ органхэм зэрыщагъэувам теу
Жылагъуэ
02.10.2019 - 08:07 | 👁 21

Подробности...

Къуажэм и махуэшхуэр ягъэлъапIэ

Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Белокаменскэ къуажэм иджыблагъэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ а жылагъуэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 90 зэрырикъур.
Жылагъуэ
02.10.2019 - 08:07 | 👁 14

Подробности...

ХьэтIохъущыкъуей къуажэм хиубыдэ щIыналъэ автомобиль гъуэгур зэрагъэпэщыжащ

Гъуэгум километри 5 хъу и Iыхьэр иджырей мардэхэм къриубыдэу зэрагъэпэщыжащ. Абы телъар къытрахри захуэ ящIащ икIи асфальтыщIэр тIэунейрэ тралъхьэжащ. Гъуэгум а и Iыхьэм и лъэныкъуитIри иращIэкIащ,...
Спорт
02.10.2019 - 08:05 | 👁 23

Подробности...

Нэхъапэм зэи щымыIа лъагапIэ ин

Катарым и къалащхьэ Дохэ щекIуэкI атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым лъагапIэм дэлъеинымкIэ зэхьэзэхуэм дыщэ медалыр фокIадэм и 30-м къыщихьащ ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие.
Махуэгъэпс
02.10.2019 - 08:00 | 👁 28

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Жэпуэгъуэм и 1-м къыщыщIэдзауэ Урысейм къару щагъуэтащ закон зыбжанэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм. Псалъэм папщIэ, цIыхухэр шордакъым (балконым) тету тутын ефэу хуадэжынукъым, кинотеатрхэмрэ...
ЗэIущIэхэр
27.09.2019 - 18:15 | 👁 36

Подробности...

«Хахуагъэм папщIэ» медалхэр яритащ

КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь «Хахуагъэм папщIэ» медалхэр яритащ республикэ УГИБДД-м и лэжьакIуитIым.
Жылагъуэ
27.09.2019 - 08:17 | 👁 91

Подробности...

Махуэшхуэм и щIыхькIэ

Адыгэхэм я махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт 3-нэ курыт еджапIэм.
Махуэгъэпс
27.09.2019 - 08:17 | 👁 23

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

УФ-м и лIыкIуэхэм ящыщу цIыхуипщIым визэ къратакъым
ЗэIущIэхэр
27.09.2019 - 08:14 | 👁 21

Подробности...

КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Мы гъэм шыщхьэуIум и 27-м Урысей МВД-м Налшык къалэм щиIэ  Управленэм и плъыр частым зыхуигъэзащ илъэс 42-рэ зи ныбжь цIыхухъум.
Жылагъуэ
27.09.2019 - 08:14 | 👁 36

Подробности...

Жыджэру хэтщ

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым и щIалэ­гъуалэр дапщэщи жыджэру хэтщ «Донор ныбжьыщIэм и махуэ» дунейпсо пса­пащIэ акцэм.
Жылагъуэ
27.09.2019 - 08:08 | 👁 21

Подробности...

Зэи тщыгъупщэнукъым

Дэтхэнэ зыри и гъащIэ гъуэгуанэм щыхуозэ цIыху куэдым: фIыхэми Iейхэми, хьэлэлхэми къузгъунхэми, нэгу зэIухахэми гукъыдэжыншэхэми, гъащIэ и пIалъэ зыщIэу абы Iущ ищIахэми псэун щIэ­зыдзэгъа

Страницы