20.04.2024, 10:52 - Жылагъуэ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэмрэ къэрал кIуэцIы­дзэхэмрэ я ветеранхэм я махуэм теухуа зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ОВД-мрэ ВВ-мрэ я ветеранхэм я советым. 

17.04.2024, 12:56 - Спорт

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 13-м я спортсменхэр, я ныбжькIэ илъэс 17 - 18-м щIимыгъуауэ. Ахэр зэпеуащ а спорт лIэужьыгъуэм хыхьэу унэтIыныгъиплIымкIэ. 

17.04.2024, 12:54 - Спорт

Ставрополь крайм и Суворовскэ жылэм и «Урарту» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Кулаков Роман и фэеплъ зэхьэзэхуэ. БоксымкIэ урысейпсо зэпеуэм хэтащ илъэс 13 - 14, 19 -20 зи ныбжь спортсменхэр.

17.04.2024, 12:53 - Жылагъуэ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр. Абы щытепсэлъыхьащ ар зэрырагъэкIуэкIыну щIыкIэмрэ абы щхьэкIэ зэлэжьыпхъэхэмрэ.

17.04.2024, 12:45 - Жылагъуэ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бжыгъэхэм нэхърэ. А зэманым ирихьэлIэу ди щIыналъэм и санаторэхэмрэ курортхэмрэ зыщагъэпсэхуащ цIыху мини 7-м щIигъум.

17.04.2024, 12:41 - Жылагъуэ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым. 

17.04.2024, 11:48 - Махуэгъэпс

«Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэр дывгъэхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту а махуэр гъэ къэс гъэлъэпIэным теухуа унафэр 1982 гъэм ЮНЕСКО зэгухьэныгъэм Фэеплъхэмрэ щIыпIэ хьэлэмэтхэмрэ хъумэнымкIэ и дунейпсо советым и ассамблеем (ИКОМОС) къыщищтащ.

17.04.2024, 11:45 - Литературэ

КIэфыщхэрэ ЕщIэнокъуэхэрэ нэхъ лIыгъэ зиIэIуэрэ нэхъ зэфIэкI зиIэIуэрэ хэкум имысу апхуэдэти, лъэпкъитIыр, щIызэхуэхъуари ямыщIэжу, бий зэхуэхъуат.

15.04.2024, 17:00 - Спорт

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ. Абы щызэпеуащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 14-м я бэнакIуэ 70-м щIигъу, я ныбжькIэ илъэс 18 - 20-хэм къриубыдэу.

 

 

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Тхыдэ
01.05.2020 - 08:01 | 👁 25

Подробности...

Къанокъуэ Мэхъэшокъуэрэ Сулеймэн Телъыджэмрэ

1950 гъэм щегъэжьауэ зэфIэува совет тхыдэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, адыгэпщхэу Мэхъэшокъуэрэ Елбэздыкъуэрэ 1552 гъэм лъэпкъыр кърым-тэтэрхэм ­кърагъэлыну лъаIуэу Мэзкуу зэрыкIуар урыс пащт
Тхыдэ
01.05.2020 - 08:00 | 👁 13

Подробности...

«Кавказыджхэм я лэжьыгъэхэр»

Газетеджэхэр щыгъуа­зэ тщIыну ди гуапэщ ­Истамбыл къыщыдэкI «Кавказыджхэм я лэ­жьы­гъэхэр» журналым и зи чэзу номерыр дунейм къы­зэ­рытехьам.
Махуэгъэпс
29.04.2020 - 08:15 | 👁 18

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэхэм - мы гъэм накъыгъэм и 1 - 5-хэм ягъэлъэпIэну траухуауэ щытахэм - иджы тращIыхьыну унафэм иризодауэ къэрал къулыкъущIэхэр.
Жылагъуэ
29.04.2020 - 08:15 | 👁 31

Подробности...

ХуэмыщIахэм зыщIагъакъуэ

COVID-19 уз бзаджэм и зэранкIэ щытыкIэ гугъум къихутауэ унэм дэтIысхьэжахэм, хуэмыщIауэ псэу унагъуэхэм, зи ныбжьыр хэкIуэтахэм нэщI мазэм ирихьэлIэу зыщIагъэкъуащ Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ К
Тхыдэ
29.04.2020 - 08:08 | 👁 52

Подробности...

Мысырыр тыркухэм я тепщэныгъэ лъэхъэнэм

ТЫРКУ сулътIан Сэлим Езанэм (Шынагъуэм) 1517 гъэм Каир къищтэу адыгэ мамлюкхэм (бурджитхэм) я иужьрей пащтыхьыр щхьэпылъэ ищIа нэужь, Египетым и унафэр тыркухэм къахуэнащ.
Спорт
29.04.2020 - 08:00 | 👁 31

Подробности...

Канадэмрэ Совет Союзымрэ зэпызыщIахэр

1976, 1980 гъэхэм Монреалрэ Мэзкуурэ щекIуэкIа зи чэзу гъэмахуэ Олимп Джэгухэм ди чемпионхэм иджыри 3 къыхагъэхъуащ.
Махуэгъэпс
24.04.2020 - 08:15 | 👁 12

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

«Абыхэм я зэхуэдитIым мы мазэм и кIэ пщIондэ дыхэплъэну тхузэфIэкIыну аращ, - жиIащ МВФ-м и унафэщI-гъэзэщIакIуэ Георгиевэ Кристалинэ. - Мы гъэм къэрали 170-рэ Iууэнущ я цIыхухэм я хэхъуэхэр...
Махуэгъэпс
24.04.2020 - 08:15 | 👁 21

Подробности...

ПщIэ хуащI икIи хуосакъ

«МэзгъэфIэнхэм я лъэмакъ» («March for Parks») зыфIаща гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэр ЩIы Хъурейм тет къэралхэм ящыщу 200-м щIигъум мэлыжьыхьым и 18-м щегъэжьауэ и 22 пщIондэ щрагъэкIуэкI.
Махуэгъэпс
24.04.2020 - 08:08 | 👁 51

Подробности...

Гугъуехьым зэи дыкъригъэкIуэтакъым

Мэлыжьыхьым и 20-м и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ Плановскэ (Ботэщей) къуажэм къыщалъхуа, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат, «Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр, «И...
Махуэгъэпс
24.04.2020 - 08:05 | 👁 12

Подробности...

МЭРЕМ ПШЫХЬ

ЛIы закъуэ дзэ хъуркъым. Щхьэзакъуэу псори пщIэну, блэжьыну гугъущ; зыр куэдым пэлъэщыркъым. УкъыщамыщIэм уфащэщ, укъыщацIыхум улъэпкъщ.
Спорт
24.04.2020 - 08:00 | 👁 25

Подробности...

Мюнхен щаIэта адыгэхэр

ЦIыху мелуанхэр зыхьа ЕтIуанэ дунейпсо зауэр зэриухрэ илъэс тIощIрэ блырэ дэкIауэ арат фашизмэр къыщежьа Германием гъэмахуэ Олимп Джэгухэр щрагъэкIуэкIам.
Махуэгъэпс
22.04.2020 - 08:20 | 👁 13

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

ТекIуэныгъэ Иным ехьэлIа махуэшхуэ дауэдапщэхэр ягъэIэпхъуэ
Абы дегъэпIейтей
22.04.2020 - 08:18 | 👁 47

Подробности...

«КъызыхэкIыр къахуэмыщIэ»

Махуи 100-м щIигъуащ «къызыхэкIыр къахуэмыщIэ пневмониер» (COVID-19-р) Китайм къызэрыщыхъейрэ. Абы лъандэрэ вирус гущIэгъуншэм дуней псор зэщIицIэлащ.
Политикэ
22.04.2020 - 08:17 | 👁 28

Подробности...

Бгъэдэлъ фIыщIэм уасэ иIэкъым

Уэхъутэ Анзор Жамбот и къуэр 1915 гъэм щIышылэм и 10-м Хьэбэз районым хыхьэ Беслъэней къуажэм къыщалъхуащ.
Махуэгъэпс
22.04.2020 - 08:15 | 👁 30

Подробности...

ЩIым и махуэ

Гудзакъэ тхэлъу щIыуэпсым дыхущытыным, гулъытэ хэIэтыкIа абы хуэтщIыным теухуауэ гъатхэм кърахьэжьэ Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм «ЩIым и махуэ» фIащащ. Ар, ЮНЕСКО-м и жэрдэмкIэ, ЩIы Хъурейм тес...
Жылагъуэ
22.04.2020 - 08:14 | 👁 31

Подробности...

Эверест 2 дэкIа Мэз Каринэ

Адыгэ бзылъхугъэ гуакIуэ, анэ гумащIэ Мэз Каринэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм политикэмкIэ, спортымрэ хэкупсэ гъэсэныгъэмкIэ комиссэм хэтщ.

Страницы