19.05.2024, 13:50 - Жылагъуэ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ, полицэм и генерал-майор Крючков Вячеслав я лэжьыгъэр утыку къихьэным и лъэныкъуэкIэ жыджэру къазэрыдэлажьэм папщIэ ведомствэм и щIыхь тхылъ иритащ КъБР-м и Парламентым и Аппаратым жыла­гъуэм пыщIауэ щытынымрэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и управленэм и

18.05.2024, 12:48 - Щэнхабзэ

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр. Ар къызэригъэпэщащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм икIи щрегъэкIуэкI ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым. 

18.05.2024, 10:48 - Жылагъуэ

Налшык дэт Макъамэ театрым щагъэлъэпIащ «Илъэсым и унагъуэ - 2024» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр. Iуэхур къызэригъэпэщащ КъБР-м Щэн­хабзэмкIэ, Лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ министерст­вэхэм. Макъамэ театрым кърагъэ­блэгъат бын уна­гъуэш­хуэхэр, уна­гъуэщIэхэр - зэ­пеуэм нэхъыфIу ­къы­щалъытахэр.

16.05.2024, 19:35 - Жылагъуэ

ТекIуэныгъэр илъэс 79-рэ щрикъум ирихьэлIэу ди хэгъэгум щекIуэкIа Iуэхугъуэхэм жыджэру хэтащ къэрал къулыкъущIэхэр, щIыпIэхэм унафэ щызезыхьэ унафэщIхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъ скъарым деж щыIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

16.05.2024, 17:30 - Жылагъуэ

 «УхуакIуэ» Къэбэрдей-Балъкъэр колледжымрэ» Автогъуэгу колледжымрэ я студентхэу Прозоровский Александррэ Кизарисов Султанрэ зыхуагъэзащ КъБР-м и УМВД-м и жылагъуэ советым хэт Аттоевэ Дианэ, икIи жраIащ Ингуш уэрамым ирикIуэу бохъшэ къызэрагъуэтар. 

16.05.2024, 15:24 - Жылагъуэ

1986 гъэм Чернобыль къыщыхъуауэ щыта насыпыншагъэм нэхъыбэж хэкIуэдэнут цIыхуищ къудей мыхъуатэмэ. Ар куэдым ящIэркъым, ауэ Ананенкэ Алексей, Беспалов Валерий, Баранов Борис сымэ реактор жьэражьэм и лабжьэм ехри, Европэ псом щыпсэу цIыху мелуан бжыгъэхэр кърагъэлащ.

16.05.2024, 13:19 - ЩIалэгъуэ

Ди япэ итахэм къызэранэкIа хъыбархэр гъащIэм имыпхъэхыжу зэщIэзыкъуэжу бзэ къулейкIэ къезытхэкIыжахэм ящыщщ адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным ерыщу яужь ита, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта Шэрджэс Алий.

16.05.2024, 12:16 - Жылагъуэ

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ. 

13.05.2024, 17:30 - Щэнхабзэ

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фонд Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэм зэIущIэ щекIуэкIащ, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэщауэ. Ар теухуауэ щытащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Ин къызэрыщахьрэ мы гъэм илъэс 79-рэ зэрырикъум. Ар къызэригъэпэщащ.

 

 

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт
06.12.2019 - 08:00 | 👁 16

Подробности...

Ди текIуэныгъэщIэхэм я къежьапIэт

 Ди къэралым топджэгум щыдихьэххэм фIы дыдэу яцIыху Красножан Юрэ.
Политикэ
04.12.2019 - 08:15 | 👁 22

Подробности...

Лъэпкъхэм я Iуэху ягъэкIуатэ

Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ Советым и зэIущIэр (иджыблагъэ Налшык къалэм щекIуэкIар) къыщызэIуихым, Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къытеувыIащ мыхьэнэшхуэ зиIэу къилъытэ Iуэхугъуэ...
Махуэгъэпс
04.12.2019 - 08:15 | 👁 30

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Урысейм щыпсэухэм IэнатIэ яIэнымкIэ къэрал къулыкъущIапIэм зэбгригъэха хъыбарым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, махуэ тIурытI фIэкIа мыхъу лэжьэгъуэ тхьэмахуитI зэкIэлъыкIуэу къапоплъэ ди цIыхухэм.
Жылагъуэ
04.12.2019 - 08:10 | 👁 20

Подробности...

Псори дяпэкIэщ!

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм щэкIуэгъуэм и 28-м иригъэкIуэкIащ къэщIэрейхэмрэ гушыIэрейхэмрэ я «Джэгурэш» джэгу зэпеуэм и зи чэзу зэхыхьэгъуэ. Ар теухуат дунейпсо бэджыхъымрэ...
Литературэ
04.12.2019 - 08:10 | 👁 19

Подробности...

ЗауэлIхэм я цIэхэр ягъэбелджылыж

ТхылъыщIэ
Жылагъуэ
04.12.2019 - 08:10 | 👁 60

Подробности...

Акъылыр уасэншэщи, гъэсэныгъэр гъунэншэщ

Дэ къытхуатх Акъылыр уасэншэщи, гъэсэныгъэр гъунэншэщ, жи адыгэм. А псалъэжьыр и пщалъэу къэгъуэгурыкIуащ Шыфэдыгъу (ХьэпцIэ) Светланэ.
Жылагъуэ
04.12.2019 - 08:10 | 👁 10

Подробности...

Урысей гвардием и унафэщIыр цIыхухэм яIущIэнущ

Гу зылъытапхъэ
Жылагъуэ
04.12.2019 - 08:10 | 👁 20

Подробности...

Адыгэм и къэкIуэнур

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм хыхьэ Теберда курорт къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Адыгэм и къэкIуэнур» фIэщыгъэр зиIэ зэхуэс. Къыхэгъэщыпхъэщ мыпхуэдэ Iуэху япэу зэхашэу зэрыщытыр. Ар къызэригъэпэщат...
Жылагъуэ
04.12.2019 - 08:10 | 👁 18

Подробности...

Лэжьыгъэ щхьэпэ ирагъэкIуэкI

Урысейм и Пенсэ фондым Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэр къуажэхэм, IуэхущIапIэхэм кIуэурэ цIыхухэм яхуозэ, пенсэм, льготэхэм теухуауэ яIэ упщIэхэм жэуап ират.
Жылагъуэ
04.12.2019 - 08:10 | 👁 25

Подробности...

Сом мелуани 2-м щIигъу япшын

ФщIэн  папщIэ  
Литературэ
04.12.2019 - 08:08 | 👁 76

Подробности...

ФатIимэ

Хетагуров Коста (Кавказ повесть) (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр щэкIуэгъуэм и 27, 28-хэм итщ). III
Спорт
04.12.2019 - 08:00 | 👁 12

Подробности...

Олимп чемпион Чыржын Мухьэрбий

1972 гъэм Мюнхен щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр адыгэхэм ди дежкIэ хуабжьу мыхьэнэшхуэ зиIэщ - адэжь Хэкум щыщ ди лъэпкъэгъухэр япэ дыдэу чемпион хъуащ. Адыгейм икIа Чыржын Мухьэрбийрэ къэбэрдей...
Махуэгъэпс
28.11.2019 - 08:15 | 👁 9

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

♦ГущIэгъу зэхуэщIыным и дунейпсо махуэщ ♦Албаниер щхьэхуит щыхъуа махуэщ
Политикэ
28.11.2019 - 08:15 | 👁 19

Подробности...

ЩIыхуэхэр пшыныжыным лъэныкъуитIри зэщIыгъуу йолэжь

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хэтхэмрэ премьер-министр Мусуков Алийрэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щахуэзащ «Россети Кавказ Ищхъэрэ» зэгухьэныгъэм и лIыкIуэхэм.
Жылагъуэ
28.11.2019 - 08:15 | 👁 10

Подробности...

Ди щIыналъэр щапхъэ яхуохъу

Узыншагъэ
Жылагъуэ
28.11.2019 - 08:15 | 👁 16

Подробности...

Я къалэным йогугъу

Май къалэм гъуэгу щигъуэтащ «Къалэм и теплъэр егъэфIэкIуэн» программэм. Абы ипкъ иткIэ къат куэду зэтет унэхэм я унащхьэрэ унэ щIыхьэпIэу мы щIыпIэм зыхуей щыхуагъэзар метр зэбгъузэнатIэ 1300-рэ...

Страницы