02.03.2024, 09:32 - Жылагъуэ

Республикэм и Наркологие, Психоневрологие диспансерхэр зэхагъэхьэжри, Психиатриемрэ наркологиемкIэ клиникэ центр къызэрагъэпэщащ. IэнатIэм зэрызрагъэужьам цIыхухэр а унэтIыныгъэхэмкIэ зыхуэныкъуэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэнымкIэ щыIэ щытыкIэр иригъэфIэкIуащ. 

02.03.2024, 09:00 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм хэтхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ УФ-м и Президент Путин Владимир ФедерацэмкIэ Зэхуэ­сым Зэрызыхуигъэзам къы­хэща къалэнхэр зэрагъэзэ­щIэнум теухуауэ. 

29.02.2024, 14:07 - Политикэ

УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр мы дакъикъэхэм иухащ. Сыт щыгъуи xyэдэу къэрал Iэтащхьэм и къэпсэлъэныгъэм нэхъыщхьэу къыщыхигъэщащ ди зыужьыныгъэр зыхуэдэнур, абы дызэрыхуэкIуэну Iэмалхэмрэ гъуэгухэмрэ. Апхуэдэуи унафэщIхэм, цIыхубэм къапэщылъ къалэнхэм я хэкIыпIэу къилъытэхэр игьэбелджылащ, Правительствэмрэ  Парламентымрэ япэ ирагъэщу зэлэжьыпхъэ Iуэхугъуэхэр наIуэ къищIащ.

29.02.2024, 13:55 - Жылагъуэ

«Чегем-Агро» IуэхущIапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ мы гъэм япэу къагъэкIа бэдрэжанхэр къыщIэчын зэрыщIадзэм теухуа зэIущIэ. ЦIыхухэм фIыуэ ялъагъу а хадэхэкIыр щыIуахыжынущ гектар 37,6-м.

28.02.2024, 17:19 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъару зэрыкIуэ кIапсэу, абыхэм киловатту яIыгъым и куэдагъым емылъытауэ, псори зэхэту километри 153,7-рэ блэкIа илъэсым къриубыдэу зэрихъуэкIащ «Россети Северный Кавказ»-м.

28.02.2024, 13:41 - Жылагъуэ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ. КIэрыхубжьэрыхури, псыри, химие пкъыгъуэхэри, дыгъэри, жьыбгъэри къигъэсэбэпурэ, цIыхум а псори дыкъэзыухъуреихь дунейм, щIыуэпсым къыпкърех.

26.02.2024, 17:30 - Спорт

«Кубаным и Кубокыр» киокусинкаймкIэ къэхьыным хуэунэтIа урысейпсо зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Краснодар къалэм щекIуэкIащ. Абы щызэпеуащ щIалэ, хъыджэбз 350-м щIигъу, къэралым и щIыналъэ 21-м къикIауэ.

26.02.2024, 17:00 - Спорт

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ дзюдомкIэ я щIыналъэ зэхьэзэхуэ. Къэралым и щIыналъэ 11-м къикIауэ хъыджэбз, щIалэ цIыкIу миным щIигъу щIэбэнащ «Налшык» спорт комплексым и саугъэтым.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
25.01.2019 - 08:10 | 👁 107

Подробности...

Сыт хуэдэ узми и хущхуэгъуэр щIыуэпсым хэлъщ

Жылагъуэ
25.01.2019 - 08:09 | 👁 68

Подробности...

Адыгэ лъэпкъым, литературэм хэщIыныгъэ игъуэтащ, и ныбжьыр илъэс 84-м иту дунейм ехыжащ усакIуэ Щоджэн Леонид (Аслъэнджэрий) Сулеймэн и къуэр

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Куба къуажэ  1935 гъэм ар къыщалъхуащ. КъБКъУ-р къиуха иужь тхыдэмкIэ къуажэ школым щригъэджащ, 1974 гъэм щыщIэдзауэ пенсэм тIысыжыху КъБКъУ-м щылэжьащ. Щоджэн Леонид и...
Жылагъуэ
25.01.2019 - 08:08 | 👁 49

Подробности...

ЦIыху Iэпкълъэпкъым теухуауэ

Лъы мыкIуэу цIыхум и Iэпкълъэпкъым зы щIыпIэ закъуэщ иIэр - и нэщIыIуфэр (роговица глаза). ЦIыхум и нэр щызэтехам деж нэщIыIуфэм хьэуар лъоIэсри, апхуэдэу къыIэрыхьэ кислородым ­ирокъу, лъынтхуэ...
Махуэгъэпс
25.01.2019 - 08:07 | 👁 14

Подробности...

Нобэ

Урысеймрэ Белоруссиемрэ щагъэлъапIэ Студентхэм я махуэр (Татьянэхэм я махуэр) Урысей Федерацэм и Дзэ-Тенджыз флотым и кхъухьхэм я унафэщIхэм я махуэщ
Махуэгъэпс
25.01.2019 - 08:05 | 👁 34

Подробности...

ЩIалэу къулей хъуахэр

«Forbes» журналым къызэрытрадзамкIэ, нобэкIэ мылъку нэхъыбэ дыдэ зыбгъэдэлъыр Facebook сетыр къызэзыгъэпэща Цукерберг Маркщ.
Спорт
25.01.2019 - 08:00 | 👁 20

Подробности...

Шахмат тажым игъэбжьыфIа цIыхубзхэр

ШахматхэмкIэ цIыхубзхэм я дунейпсо чемпионатхэр 1927 гъэм щыщIэдзауэ ирагъэкIуэкI. Совет Союзыр щыIэхункIэ ди къэралым щыщхэм тепщэныгъэр абы зэи щаутIыпщакъым. СССР-р лъэлъэжа иужькIэ зэ закъуэщ...
Политикэ
23.01.2019 - 08:11 | 👁 17

Подробности...

НэхъыфIхэр къыхах

«Урысей зэкъуэт»-м и Парт школ нэхъыщхьэм иригъэкIуэкI «Политик пашэ» егъэджэныгъэ Iуэхум хэтынухэр къыхахын яухащ. Мы зэманым ирихьэлIэу IэщIагъэлIхэр хунэсащ анкетэ мини 8,5-м еплъыну икIи абыхэм...
Махуэгъэпс
23.01.2019 - 08:10 | 👁 18

Подробности...

Нобэ

IэкIэ тхэным и дунейпсо махуэщ. Абы ХъэтIым и махуэкIи йоджэ. Китайм щагъэлъапIэ Хуитыныгъэм и махуэр
Тхыдэ
23.01.2019 - 08:08 | 👁 171

Подробности...

Ди лъэпкъэгъу цIэрыIуэхэр

Тыркум и къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ пэрыт Берсис (Бырсыр) Исмэхьил Зия (1883-1953) Измит щIыналъэм хыхьэ Сапанджа къалэм къыщалъхуащ. 1903 гъэм дзэ училищэ къиухащ. Албан, Македоние щIыналъэхэм...
ЩIалэгъуэ
23.01.2019 - 08:07 | 👁 34

Подробности...

Хьэршыр дызэригугъэм нэхърэ нэхъ гъунэгъущ

Техникэр къигъэсэбэпурэ, цIыхур здынэплъыса хьэрш жыжьэм ЩIым и закъуэщ цIыхур зэрыпсэуну кислородрэ псы къабзэрэ здэщыIэр.
Литературэ
23.01.2019 - 08:05 | 👁 735

Подробности...

ЦIыхубэм ягу дыхьэ усакIуэ

УсакIуэ Мыкъуэжь Анатолэ Хьэбалэ и къуэр Советскэ (иджы Шэрэдж) районым хыхьэ Аушыджэр къуажэм 1956 гъэм мэкъуауэгъуэм и 21-м къыщалъхуащ. 1973 гъэм къуажэ школыр, 1978 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал...
Спорт
23.01.2019 - 08:00 | 👁 31

Подробности...

ШахматхэмкIэ дунейпсо чемпионхэр

Каспаров Гарри дунейпсо чемпион хъуа иужькIэ, мыгувэу Совет Союзыр зэхэщэщэжащ. ЧемпионыщIэм абы Iэмал къритащ дэнэкIи игъэзэну. 1993 гъэм Каспаровымрэ шахмат тажым щIэбэныну къызылъыса инджылыз Шорт...
Политикэ
18.01.2019 - 08:12 | 👁 36

Подробности...

Къалэдэс куэдым я псэукIэр иригъэфIэкIуэнущ

Бахъсэн къалэ округым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим езым и унафэм щIэт лэжьакIуэ зыбжанэ, апхуэдэу Дыгулыбгъуей къуажэм и Iэтащхьэ Къуэдзокъуэ Л.
ЗэIущIэхэр
18.01.2019 - 08:10 | 👁 11

Подробности...

Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэу 5 япэ итхэм яхэхуащ

ЕпщIанэ Гайдаровскэ зэхыхьэшхуэм хиубыдэу экспертхэр тепсэлъыхьащ дуней псом елъытауэ Урысейм и щIыналъэхэм яIэ демографие щытыкIэм.
Жылагъуэ
18.01.2019 - 08:08 | 👁 23

Подробности...

Махуищэм щIигъукIэ къимыкIуэту зэуахэр

Фэеплъ
Жылагъуэ
18.01.2019 - 08:08 | 👁 23

Подробности...

Паспортыр и унэм щратащ

Гулъытэ

Страницы