20.04.2024, 10:52 - Жылагъуэ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэмрэ къэрал кIуэцIы­дзэхэмрэ я ветеранхэм я махуэм теухуа зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ОВД-мрэ ВВ-мрэ я ветеранхэм я советым. 

17.04.2024, 12:56 - Спорт

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 13-м я спортсменхэр, я ныбжькIэ илъэс 17 - 18-м щIимыгъуауэ. Ахэр зэпеуащ а спорт лIэужьыгъуэм хыхьэу унэтIыныгъиплIымкIэ. 

17.04.2024, 12:54 - Спорт

Ставрополь крайм и Суворовскэ жылэм и «Урарту» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Кулаков Роман и фэеплъ зэхьэзэхуэ. БоксымкIэ урысейпсо зэпеуэм хэтащ илъэс 13 - 14, 19 -20 зи ныбжь спортсменхэр.

17.04.2024, 12:53 - Жылагъуэ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр. Абы щытепсэлъыхьащ ар зэрырагъэкIуэкIыну щIыкIэмрэ абы щхьэкIэ зэлэжьыпхъэхэмрэ.

17.04.2024, 12:45 - Жылагъуэ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бжыгъэхэм нэхърэ. А зэманым ирихьэлIэу ди щIыналъэм и санаторэхэмрэ курортхэмрэ зыщагъэпсэхуащ цIыху мини 7-м щIигъум.

17.04.2024, 12:41 - Жылагъуэ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым. 

17.04.2024, 11:48 - Махуэгъэпс

«Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэр дывгъэхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту а махуэр гъэ къэс гъэлъэпIэным теухуа унафэр 1982 гъэм ЮНЕСКО зэгухьэныгъэм Фэеплъхэмрэ щIыпIэ хьэлэмэтхэмрэ хъумэнымкIэ и дунейпсо советым и ассамблеем (ИКОМОС) къыщищтащ.

17.04.2024, 11:45 - Литературэ

КIэфыщхэрэ ЕщIэнокъуэхэрэ нэхъ лIыгъэ зиIэIуэрэ нэхъ зэфIэкI зиIэIуэрэ хэкум имысу апхуэдэти, лъэпкъитIыр, щIызэхуэхъуари ямыщIэжу, бий зэхуэхъуат.

15.04.2024, 17:00 - Спорт

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ. Абы щызэпеуащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 14-м я бэнакIуэ 70-м щIигъу, я ныбжькIэ илъэс 18 - 20-хэм къриубыдэу.

 

 

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт
28.08.2019 - 08:00 | 👁 32

Подробности...

Топджэгу цIэрыIуэм и щIыхькIэ

Налшык и «Сабий стадионым» щекIуэкIащ СССР-м спортымкIэ и мастер, Налшык и «Спартак»-м щыджэгуа, абы и унафэщIу илъэс куэдкIэ щыта ТыIэщ Хьэсэнбий и фэеплъ футбол зэхьэзэхуэ.
Махуэгъэпс
23.08.2019 - 08:15 | 👁 39

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Автомашинэхэм ахэр зезыгъакIуэхэр имысу
ЩIалэгъуэ
23.08.2019 - 08:15 | 👁 17

Подробности...

Кином и жэщ-2019

Гу зылъытапхъэ
Жылагъуэ
23.08.2019 - 08:15 | 👁 12

Подробности...

Дохутырхэм я зэфIэкI

Узыншагъэ
ЩIалэгъуэ
23.08.2019 - 08:10 | 👁 26

Подробности...

ЕтIуанэ Iыхьэр къызэIуах

Псыхуабэ щызэхэт щIалэгъуалэ зэхыхьэм и етIуанэ Iыхьэм мы махуэхэм лэжьэн щIидзащ. Ар къыщызэIуахым хэтащ Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщIым и къуэдзэ Мишин Михаил, Ставрополь...
Жылагъуэ
23.08.2019 - 08:07 | 👁 79

Подробности...

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

  Зы илъэс закъуэ
Махуэгъэпс
23.08.2019 - 08:05 | 👁 48

Подробности...

МЭРЕМ ПШЫХЬХЭР

Хабзэм щыщщ Нэтемыгъахуэм иращIэкI тхьэлъэIу
Тхыдэ
23.08.2019 - 08:05 | 👁 93

Подробности...

Из осетинского фольклора

 
Спорт
23.08.2019 - 08:00 | 👁 22

Подробности...

Налшык и «Спартак»-м иIэтахэр (Топджэгум цIэрыIуэ ищIа адыгэ щIалэхэр. ЕтIуанэ Iыхьэ)

Япэу топищэ дэзыгъэкIа Бэч Руслан
Махуэгъэпс
21.08.2019 - 08:10 | 👁 21

Подробности...

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Ди зэманым и ЛIыхъужьхэр
ЩIалэгъуэ
21.08.2019 - 08:08 | 👁 20

Подробности...

ЩIалэгъуалэ зэхыхьэм и махуэ нэхъыфIхэр

Илъэс епщIанэ хъуауэ Мэшыкъуэ бгы лъапэм деж къыщызэрагъэпэщ щIалэгъуалэ зэхыхьэм Кавказ Ищхъэрэм ис щIалэгъуалэр зэхуишэсым къищынэмыщIауэ, абыхэм я проектхэм гъуэгу щрагъэгъуэт. Ди республикэм а...
Жылагъуэ
21.08.2019 - 08:07 | 👁 87

Подробности...

Сэ сы-«Къэбэрдейщ», бийм собгъэрыкIуэ

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу
Жылагъуэ
21.08.2019 - 08:05 | 👁 9

Подробности...

Медицинэ IэмалыщIэхэр къагъэсэбэп

Узыншагъэ
Литературэ
21.08.2019 - 08:04 | 👁 36

Подробности...

Иджырей тырку романым и лъабжьэр зыгъэтIылъа

Щикъухьащ адыгэр дунеижьым
Спорт
21.08.2019 - 08:00 | 👁 28

Подробности...

Махуэ Билал: Гуапэщ адэкIи убэнэну Iэмал узэриIэр зыхэпщIэну

Илъэсрэ мазийрэ дэкIын хуей хъуащ бэнэкIэ хуитымкIэ дуней псом щэнейрэ и чемпион Махуэ Билал зэхьэзэхуэхэм къыхыхьэжын папщIэ: шыщхьэуIум и 2 - 4 махуэхэм Польшэм и къалащхьэм щекIуэкIа Циолковский...
ЩIалэгъуэ
16.08.2019 - 08:20 | 👁 22

Подробности...

Матовников Александр щIалэгъуалэм яIуощIэ

ШыщхьэуIум и 13-м «Мэшыкъуэ-2019» щIалэгъуалэ зэхыхьэм Кавказ Ищхъэрэм и махуэр щагъэлъэпIащ. Абы иращIэкIыну дауэдапщэхэм хэтыну яхуеблэгъат Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу...

Страницы