19.06.2024, 18:02 - Жылагъуэ

Иорданием и дзэм илъэс 32-кIэ хэта генерал, ди лъэпкъэгъу Дыгъужьокъуэ Мухьэмэд Хьэмид и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ. 

19.06.2024, 18:00 - Жылагъуэ

Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэ Разин Андрей иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэр гъавэ Iухыжыгъуэм зэрыхуэхьэзырым теухуауэ зэIущIэ. Видеоконференц зэпыщIэныгъэхэр къигъэсэбэпу абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м мэкъумэш хзозяйствэмкIэ и министр Сыжажэ Хьэсэн. 

19.06.2024, 17:58 - ЩIалэгъуэ

Абазэ Алесэ КъБР-м, Тэрч щIыналъэм, къыщалъхуащ, иужькIэ унагъуэр Ставрополь Iэпхъуащ. Иджы Алесэ студентщ - Москва ЭкономикэмкIэ школ нэхъыщхьэм аннимацэмрэ иллюстрацэмрэ щедж. Москва зэрыщеджэ илъэс зыбжанэм къриубыдэу пщащэр хунэсащ проект гъэщIэгъуэнхэр игъэхьэзырын икIи ахэр цIыхухэм къаригъэцIыхун.

19.06.2024, 14:52 - Литературэ

(Нарт тхыдэжь) Нарт Сосрыкъуэ Хьэрэмэ Iуащхьэ техьауэ плъэри, зы шу ищхъэрэкIэ къыдэкIуейуэ къыIэщIэлъэгъуащ. Шур къэсри блэкIащ, къызэплъэкIакъым, фIэхъуси кърихакъым.  – Мыр зищIысыр зэзгъэщIэнщ, – жери шум и ужь иуващ нарт Сосрыкъуэ.

19.06.2024, 10:57 - Литературэ

(Нарт тхыдэжь)

18.06.2024, 17:49 - Литературэ

Бжьыхьэпэу Къэсейхьэблэ (Хьэбэз къуажэ, Къэрэшей-Шэрджэс) къеблэгъат Блашэпсынэ (Адыгей) щыщ уэркъ цIэрыIуэм и щIалэ. Абы шу гупышхуи тешанкIэхэри кIэрыщIат. Уэркъ щIалэ къэкIуар Къэсейхэ я гуащэм и дэлъху благъэти, шэ зытемыхуа мыщафэкIэ ар къегъэгугъэ, Даур Нэгъуей зыри жримыIэу. 

18.06.2024, 15:42 - Жылагъуэ

Урысей Федерацэм СтатистикэмкIэ и управленэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2023 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш, фермер, уней IуэхущIапIэхэм, унагъуэхэм псоми зэхэту къэбыстэу кърахьэлIэжащ тонн мин 32,4-рэ. 2022 гъэм щыIа бжыгъэхэм нэхърэ ар процент 18,5-кIэ нэхъыбэщ.

18.06.2024, 14:37 - Махуэгъэпс

ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и 49-нэ сессиеу 1994 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж щекIуэкIам къыщащтащ «Губгъуэхэр имыгъэгъущыкIынымрэ уэгъухэм япэщIэтынымкIэ махуэ» зыфIащар. Ар трагъэхуащ мэкъуауэгъуэм и 17-м. КъыкIэлъыкIуа илъэсым адрей къэралхэми гъэлъэпIэн щыщIадзащ. 

16.06.2024, 12:11 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ ­Кавказ Ищхъэрэм Хабзэм къемызэгъыу лэ­жьапIэ къащтэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымрэ лэжьыгъэ зэхущытыкIэхэр наIуэ щIынымкIэ ­ведомствэхэм зэдай комиссэм хэтхэм я зэIущIэу УФ-м и Президентым и полномочнэ лIы-кIуэу ­КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий иригъэ­кIуэкIам. 

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
03.04.2019 - 08:10 | 👁 32

Подробности...

Дызэдэгуашэу, дызэрыIыгъыу

Ди щIыпIэр лъэпкъ куэдым адэжь хэку яхуэхъуа щIыналъэщ.
Махуэгъэпс
03.04.2019 - 08:10 | 👁 19

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

ЦIыхухэм я дзыхь зрагъэзынур дэтхэнэра?
Жылагъуэ
03.04.2019 - 08:10 | 👁 28

Подробности...

Адэжь щIыналъэм и мывэри дыщэщ

ЗэIущIэ  гуапэхэр «Гу къабзэхэр» щIалэгъуа­лэ зэгухьэныгъэм и зэхэшакIуэ Къарэ Ратмир ди ­гъуазэу, Прохладнэ щIыналъэм хыхьэ Благовещенкэ къуажэм ба­дзэуэгъуэм и 24-м дыщыIащ. А жылэмрэ абы къедза...
Жылагъуэ
03.04.2019 - 08:08 | 👁 25

Подробности...

Дуней жэнэт

Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым щопсэу зэман зэмылIэужьыгъуэхэм къэкIуэжа адыгэхэр. Ахэр Тыркум, Сирием, Югославием, Израилым, Германием, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм къикIыжащ.
Жылагъуэ
03.04.2019 - 08:07 | 👁 32

Подробности...

Сытым деж жыгыр щыдахэр?

Щапхъэ  зытрах  унагъуэ
Жылагъуэ
03.04.2019 - 08:05 | 👁 29

Подробности...

Къэхъун къыщагъуэта мывэ телъыджэ

ГъэщIэгъуэнщ
Жылагъуэ
03.04.2019 - 08:04 | 👁 13

Подробности...

«Ажалыр щащэр жыIэ!»

Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэт урысейпсо акцэм хиубыдэ лэжьыгъэ щхьэпэхэр республикэм щрагъэкIуэкI КъБР-м щыIэ МВД-мрэ мы лэжьыгъэр зи къалэным хыхьэ нэгъуэщI IуэхущIапIэхэмрэ.
Жылагъуэ
03.04.2019 - 08:03 | 👁 50

Подробности...

Я зэфIэкI ягъэлъагъуэ

Урысейм Тезыр зытралъхьахэм ахэр егъэпшынынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и цIыхубз колоние №4-м щекIуэкIащ гъатхэ махуэшхуэм теухуа «А ну-ка, девушки!» зэпеуэ. Дахэу...
ЩIалэгъуэ
03.04.2019 - 08:02 | 👁 40

Подробности...

ГъэщIэгъуэнт

«Урысей гвардием и махуэхэм» зыфIаща Iуэхухэм щыщу, Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм къызэригъэпэщащ джэгу-зэпеуэ (квест).
Спорт
03.04.2019 - 08:00 | 👁 9

Подробности...

Ди лъахэм и гъуащхьауэ нэхъ Iэзэ дыдэ Гъубж Вячеслав

1980 - 1995 гъэхэм, щызэпигъэуаи къэхъуу, Налшык и «Спартак»-м хэтащ, и Iэзагъымрэ псынщIагъымкIэ топджэгум дихьэххэр хуабжьу зытхьэкъуауэ щыта Гъубж Вячеслав.
Спорт
03.04.2019 - 08:00 | 👁 38

Подробности...

Ди спортсменхэр къыхожаныкI

Iэпщэрыбанэ
Спорт
03.04.2019 - 08:00 | 👁 17

Подробности...

Европэпсо зэхьэзэхуэм ирагъэблагъэ

Болгарием и къалащхьэ Софие мы махуэхэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ II мультиевропей чемпионат. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэри.
Махуэгъэпс
27.03.2019 - 08:10 | 👁 22

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

Ди кIэлъыплъакIуэхэр ягъэкIуэнукъым
Политикэ
27.03.2019 - 08:09 | 👁 10

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Абы дегъэпIейтей
27.03.2019 - 08:08 | 👁 37

Подробности...

Мы щIыпIэм ущыпсэуну шынагъуэщ

Къулъкъужын псыежэхыр мыин дыдэми, хузэфIэкIащ бгылъэ щIыпIэхэм кIуапIэ къыщигъуэту и жапIэр дилъэсыкIыну.
Жылагъуэ
27.03.2019 - 08:06 | 👁 333

Подробности...

ЛЪЭПКЪЫЛIТ, ЩIЭНЫГЪЭЛI IЭЗЭТ

ЦIыпIынэ Аслъэн къызэралъхурэ илъэс 60 ирокъу Фэеплъ

Страницы