19.06.2024, 18:02 - Жылагъуэ

Иорданием и дзэм илъэс 32-кIэ хэта генерал, ди лъэпкъэгъу Дыгъужьокъуэ Мухьэмэд Хьэмид и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ. 

19.06.2024, 18:00 - Жылагъуэ

Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэ Разин Андрей иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэр гъавэ Iухыжыгъуэм зэрыхуэхьэзырым теухуауэ зэIущIэ. Видеоконференц зэпыщIэныгъэхэр къигъэсэбэпу абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м мэкъумэш хзозяйствэмкIэ и министр Сыжажэ Хьэсэн. 

19.06.2024, 17:58 - ЩIалэгъуэ

Абазэ Алесэ КъБР-м, Тэрч щIыналъэм, къыщалъхуащ, иужькIэ унагъуэр Ставрополь Iэпхъуащ. Иджы Алесэ студентщ - Москва ЭкономикэмкIэ школ нэхъыщхьэм аннимацэмрэ иллюстрацэмрэ щедж. Москва зэрыщеджэ илъэс зыбжанэм къриубыдэу пщащэр хунэсащ проект гъэщIэгъуэнхэр игъэхьэзырын икIи ахэр цIыхухэм къаригъэцIыхун.

19.06.2024, 14:52 - Литературэ

(Нарт тхыдэжь) Нарт Сосрыкъуэ Хьэрэмэ Iуащхьэ техьауэ плъэри, зы шу ищхъэрэкIэ къыдэкIуейуэ къыIэщIэлъэгъуащ. Шур къэсри блэкIащ, къызэплъэкIакъым, фIэхъуси кърихакъым.  – Мыр зищIысыр зэзгъэщIэнщ, – жери шум и ужь иуващ нарт Сосрыкъуэ.

19.06.2024, 10:57 - Литературэ

(Нарт тхыдэжь)

18.06.2024, 17:49 - Литературэ

Бжьыхьэпэу Къэсейхьэблэ (Хьэбэз къуажэ, Къэрэшей-Шэрджэс) къеблэгъат Блашэпсынэ (Адыгей) щыщ уэркъ цIэрыIуэм и щIалэ. Абы шу гупышхуи тешанкIэхэри кIэрыщIат. Уэркъ щIалэ къэкIуар Къэсейхэ я гуащэм и дэлъху благъэти, шэ зытемыхуа мыщафэкIэ ар къегъэгугъэ, Даур Нэгъуей зыри жримыIэу. 

18.06.2024, 15:42 - Жылагъуэ

Урысей Федерацэм СтатистикэмкIэ и управленэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2023 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш, фермер, уней IуэхущIапIэхэм, унагъуэхэм псоми зэхэту къэбыстэу кърахьэлIэжащ тонн мин 32,4-рэ. 2022 гъэм щыIа бжыгъэхэм нэхърэ ар процент 18,5-кIэ нэхъыбэщ.

18.06.2024, 14:37 - Махуэгъэпс

ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и 49-нэ сессиеу 1994 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж щекIуэкIам къыщащтащ «Губгъуэхэр имыгъэгъущыкIынымрэ уэгъухэм япэщIэтынымкIэ махуэ» зыфIащар. Ар трагъэхуащ мэкъуауэгъуэм и 17-м. КъыкIэлъыкIуа илъэсым адрей къэралхэми гъэлъэпIэн щыщIадзащ. 

16.06.2024, 12:11 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ ­Кавказ Ищхъэрэм Хабзэм къемызэгъыу лэ­жьапIэ къащтэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымрэ лэжьыгъэ зэхущытыкIэхэр наIуэ щIынымкIэ ­ведомствэхэм зэдай комиссэм хэтхэм я зэIущIэу УФ-м и Президентым и полномочнэ лIы-кIуэу ­КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий иригъэ­кIуэкIам. 

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
26.12.2018 - 08:00 | 👁 46

Подробности...

Урысей Гвардием и лэжьакIуэхэм лъы ят

Лермонтов къалэм дэт «Къэрал медико-биологие IуэхущIапIэм и Кавказ-Ищхъэрэ щIэныгъэ-клиникэ центрым» псапэ зэпылъ Iуэху къыхилъхьащ.
Спорт
21.12.2018 - 08:08 | 👁 78

Подробности...

Лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэ Iэпщэ Александр

IЭПЩЭ Александр Ладин и къуэр Къызбрун Езанэ (иджы ХьэтIохъущыкъуей) къуажэ къыщалъхуащ. 1959 - 1960, 1963, 1965, 1967 гъэхэм Налшык и «Спартак»-м, 1962 - 1963 гъэхэм - Москва и «Динамо»-м, 1964 гъэм...
Политикэ
21.12.2018 - 08:08 | 👁 35

Подробности...

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и деж щылажьэ Советым и зэIущIэр Матовников А. А. Грознэ къалэм щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек

Грознэ къалэм Матовников Александр щригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и деж щылажьэ Советым и зэIущIэ.
Махуэгъэпс
21.12.2018 - 08:07 | 👁 89

Подробности...

Мэрем пшыхь

ГъущIым жырым жриIэрт: «Дэ тIури дыкъызыхэкIар зыщ икIи дызэщхьщ. АтIэ сыт уэ нэхъ лейуэ ущIагъэлъапIэр? Захуагъэкъым ар». Абы и жэуапу жырым жиIащ: «Пэжщ, дэ дыкъызыхахар зыщ икIи дызэщхьщ. Ауэ сэ...
Махуэгъэпс
21.12.2018 - 08:07 | 👁 22

Подробности...

Дунейм щыхъыбархэр

♦Илъэсым къриубыдэу махуэр щынэхъ кIэщIщ, жэщыр щынэхъ кIыхьщ ♦1610 гъэм яукIащ Урысейм пащтыхьыгъуэр щызыубыдыну хущIэкъуа Лжедмитрий ЕтIуанэр. ♦1891 гъэм США-м и Спрингфилд къалэм дунейм щыяпэу...
Литературэ
21.12.2018 - 08:05 | 👁 938

Подробности...

Зыми емыщхь хъэтI

 УсакIуэ телъыджэ, публицист, журналист Бещтокъуэ Хьэбас Къарней и къуэр 1943 гъэм мэкъуауэгъуэм и 5-м Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Ислъэмей къуажэм къыщалъхуащ.
Политикэ
21.12.2018 - 08:05 | 👁 38

Подробности...

Егъэджэныгъэм гъэсэныгъэр сытым дежи щIыгъущ

КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэ политикэмкIэ и комитетым и жэрдэмкIэ иджыблагъэ къызэрагъэпэщащ «Гъэсэныгъэр егъэджэныгъэм къыгуэхыпIэ зимыIэ и Iыхьэщ» зыфIаща зэIу
Жылагъуэ
21.12.2018 - 08:05 | 👁 23

Подробности...

Сабий поликлиникэхэр IэмэпсымэкIэ къызэрагъэпэщ

 
ЩIалэгъуэ
21.12.2018 - 08:00 | 👁 27

Подробности...

Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

.
ЗэIущIэхэр
21.12.2018 - 08:00 | 👁 43

Подробности...

Бахъсэн къалэр пашэщ

Хъыбар гуапэ Налшык къалэм иджыблагъэ щызэхэтащ УФ-м КъызэрымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ и министерствэм и къудамэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм 2018 гъэм зэфIигъэкIахэр щызэхалъхьэжа зэIущIэ.
ЗэIущIэхэр
21.12.2018 - 08:00 | 👁 36

Подробности...

УпщIэхэр я куэдт

 Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир, хабзэ хъуауэ, 2001 гъэ лъандэрэ илъэсыр и кIэ щынэблагъэм деж пресс-конференц ин къызэрегъэпэщ, кIуэ пэтми цIыху нэхъыбэ кърихьэлIэу.
Литературэ
19.12.2018 - 08:08 | 👁 217

Подробности...

И напэ емыплъыжу лъэбакъуэ зымыча IутIыж Борис

Зи гуащIэм утепсэлъыхькIэ пхуэмыухщ, пщIэуэ хуэпщIымрэ зэрыбгъэлъапIэмрэ къилэжьым ефэгъуэкI зэпытщ тхакIуэ, усакIуэ, драматург телъыджэ, сурэтыщI IутIыж Борис.
Абы дегъэпIейтей
19.12.2018 - 08:08 | 👁 119

Подробности...

Битокъу Владимир и «Псышхуэхэр» фильмым теухуауэ аргуэру зэ

Сочи къалэм мэкъуауэгъуэм щекIуэкIа 29-нэ «Кинотавр» Урысей кинофестивалым «Дебют нэхъыфI дыдэр» унэтIыныгъэм саугъэт нэхъыщхьэр щыхуагъэфэщащ Горчилин Александр и «Кислота» фильмымрэ Б
Махуэгъэпс
19.12.2018 - 08:08 | 👁 38

Подробности...

Нобэ

♦ХуэмыщIауэ псэухэм защIэгъэкъуэным и дунейпсо махуэщ ♦Урысейм и дзэ тIасхъэщIэх къулыкъум и лэжьакIуэхэм я махуэщ
Тхыдэ
19.12.2018 - 08:07 | 👁 230

Подробности...

Пасэрей кхъухьхэр

Кхъухьым и тхыдэр илъэс мин зыбгъупщIым къыдобжэ.
Жылагъуэ
19.12.2018 - 08:07 | 👁 46

Подробности...

ДыщэкI Ибрэхьим и щIыхьыр

«Адыгэ псалъэ» газетри Правительствэмрэ Парламентым я нэIэ щIэту республикэм къы­щыдэкI адрей хъыбарегъащIэ къыдэкIыгъуэ­хэри электрон Iэмалым дытехьащ иджыблагъэ.

Страницы