10.12.2023, 11:23 - Жылагъуэ

Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­КъБР-м щыIэ МВД-м и къудамэхэм яритыжащ автомашинэщIэу 27-рэ. Ахэр къащэхуащ УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ къы­халъхьа «ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым хыхьэу. 

10.12.2023, 08:37 - ЗэIущIэхэр

Дыгъэгъазэм и 7-м Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, хабзэ ­дахэ зэрыхъуауэ, «Эфир занщIэкIэ» республикэм щыпсэухэмрэ журналистхэмрэ я упщIэ­хэм жэуап яритащ. ЗэIущIэр мы гъэм щекIуэкIащ КъБР-м и илъэси 100-м и щIыхькIэ яухуа жыг хадэ цIыкIум ит павильоным.

09.12.2023, 15:53 - ЗэIущIэхэр

«Урысей» лъэпкъыбэ гъэлъэгъуэныгъэм хыхьэу лэжьыгъэ IуэхукIэ зэхуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Беларусь Республикэм ИнформацэмкIэ и министр Перцов Владимиррэ. 

09.12.2023, 15:44 - ЗэIущIэхэр

«Урысей» лъэпкъыбэ гъэлъэгъуэныгъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и махуэхэр щIэщыгъуэу икIи гукъинэжу щагъэлъагъуэ.

09.12.2023, 15:06 - ЗэIущIэхэр

Москва щекIуэкI «Урысей» лъэпкъыбэ выставкэм нобэ къыщызэIуахащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и махуэхэр. 

08.12.2023, 14:23 - Жылагъуэ

Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэхэм щрагъэкIуэкI медицинэ Iуэхутхьэбзэхэм я шынагъуэншагъэр «Росздравнадзор»-м и жыпхъэ щхьэхуэхэмкIэ къапщытэ. Апхуэдэу цIыхухэм фIагъ лъагэ зиIэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэр зэрыхуащIэм щыхьэт техъуэ къэрал тхылъхэр къаIэрыхьэжащ Перинатальнэ центрым, Лъы щат станцым, Налшык дэт къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м, №2-м, Прохладнэ район сымаджэщым, Нарткъалэ щыIэ, ЩIыналъэхэм зэдай, узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыпкърытхэм щеIэзэ сымаджэщым, Бахъсэн, Тэрч къалэхэм щылажьэ стоматологие поликлиникэхэм.

08.12.2023, 14:00 - Литературэ

ХьэтIохъущокъуэхэ хуэдэу «пщы нэс» а зэманым Къэбэрдейм исакъым. Тэн (Дон) мыдэкIэ урыс щыIакъым. Урысхэм дакIэлъыкIуэ щыхъуар Иван Грознэм и лъэхъэнэрщ. Иджырей Ставрополь крайр цIыху ис-имыс жыхуаIэм хуэдэу щытащ. Ди адэжьхэм я гугъу тщIымэ, зекIуэ кIуэрейт.

08.12.2023, 13:19 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Белецкая Ольгэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ республикэм хьэрычэт щыщIэн Iуэхум теухуа зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Урысей Федерацэм и Налог къулыкъум и щIыналъэ къудамэу КъБР-м щыIэм, КъБР-м ФинансхэмкIэ и министерствэм, КъБР-м и ШэсыпIэ фонды» я лIыкIуэхэр, унафэщIхэр.

08.12.2023, 13:09 - Жылагъуэ

XVIII лIэщIыгъуэм къэунэхуащ япэрей лотереехэр. Ар къэрал мылъкум папщIи хэхъуэт, псапэ ирипщIэнуи кърагъэзэгъырт. 1829 гъэм сом 500 нэхъыбэ тыгъэу къыщахь лотереехэр ирагъэкIуэкIын папщIэ пащтыхьым хуит зыкърагъэщIын хуейт. Мылъкур нэхъ мащIэмэ, министрым и арэзыныгъэ хилъхьэрт.

07.12.2023, 16:30 - Жылагъуэ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм. Зыгуэрым зэрымыщIэкIэ хьэку дакъэм къытринат псыкIэ зэхэщIа хьэжыгъэр – ар игу къыщыкIыжам хупцIынэр дахэу тэджат. Абдежым къыщыгурыIащ хупцIынэ гъэтэджакIэ гъэжьар зэрыкъэуатым. Пасэрей Мысырым щIакхъуэм пщIэшхуэ щыхуащIырт. Тхыгъэм деж ар дыгъэр къызэрагъэлъагъуэ иероглифымкIэ къыщагъэлъагъуэрт - хъурейм и кум зы IэпапIэ иIэу.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
23.01.2019 - 08:09 | 👁 100

Подробности...

ДУНЕЙПСО УТЫКУМ КЪЫХУИГЪЭЩIА

Илъэс 85-рэ ирикъуащ «Кабардинка» къэрал къэфакIуэ академическэ ансамблыр. А зэманым къриубыдэу ехъулIэныгъэшхуэхэр зыIэрагъэхьащ цIэрыIуэ хъуа гуп зэкъуэтым хэтхэм. Ансамблым къикIуа гъуэгуанэм...
Щэнхабзэ
18.01.2019 - 08:00 | 👁 88

Подробности...

Зи ролхэр гукъинэж

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмтеатрым и артист пажэхэм ящыщ, Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ щIыхь зиIэ я артист Балъкъыз Валерэ и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 70...
Щэнхабзэ
16.01.2019 - 08:02 | 👁 214

Подробности...

Макъамэбзэм и тхьэ Темыркъан Юрэ

«Иджырей зэманым и дирижёр щэджащэ», «Макъамэбзэм и пащтыхь», «Дуней псом щыцIэрыIуэ дирижёр», «Дирижёр Iуэхум и тхьэ»… Мыхэр ди хэкуэгъу, Къэбэрдей-Балъкъэрым хиубыдэ Зэрэгъыж къуажэ щыщ, дуней псом...
Щэнхабзэ
28.12.2018 - 08:08 | 👁 149

Подробности...

Афэрым, «Вагъуэ цIыкIу»!

Зэман кIэщIым къриубыдэу ди республикэми нэгъуэщI щIыналъэхэми цIэрыIуэ зыщызыщIыфа гуп дахэщ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» къэфакIуэ ансамблыр.
Щэнхабзэ
26.12.2018 - 08:00 | 👁 59

Подробности...

Артист пажэр ягъэлъапIэ

Дэрбзэр, дизайнер Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым дыгъэгъазэм и 18-м щекIуэкIащ артист, режиссёр, журналист цIэрыIуэ Iусейн Олег и «Монолог актёра» пшыхьыр.
Щэнхабзэ
19.12.2018 - 08:05 | 👁 147

Подробности...

«СИ ДАХАГЪЫМ КЪРИФЩIЭРКЪЭ СЫЗЭРЫАДЫГЭР?» Кином и «пащтыхь гуащэ» Шорэ Тюркан

Лъэпкъым щыщ цIыху пажэхэм я зэфIэкIым бэр ирогушхуэ. Апхуэдэ щапхъэхэм ящыщщ Шорэ Нэгумыкъуэ Бэчмырзэ и унэкъуэщ пщащэ Шорэ Тюркани. Ар актрисэ цIэрыIуэщ, режиссёрщ, сценарий етх.
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 123

Подробности...

Пшынэ Iэпэр лъапэрисэм, къафэр пкъыкъым, къафэр псэрщ

  «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ ирокъу
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 80

Подробности...

«Кабардинка»-м и гуфIэгъуэ пшыхь

Юбилей
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 112

Подробности...

Хэкум зи гущэкъу ирибзахэр

Къафэм декIу макъамэ щIэмылъмэ, ныбжь къудейщ.
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 69

Подробности...

Я псэр зы къафэщ, я гъащIэр зы гъуэгущ

ГъущIо зэщхьэгъусэхэу Залымрэ Сюзаннэрэ «Кабардинка»-м и къэфакIуэ пажэхэм ящыщщ.
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 66

Подробности...

Атэбий Игорь: ФIыуэ слъагъу Iуэхум селIалIэу аркъудейщ

Илъэс 40-м нэблэгъауэ къафэм и фIыпIэм хэтщ «Кабардинка»-м и художественнэ унафэщI Атэбий Игорь.
Щэнхабзэ
12.12.2018 - 08:08 | 👁 68

Подробности...

Я фIэщ ухъумэ

Темыркъан Юрэ и гупсысэхэр Сэ фIыуэ къызгуроIуэ: зэпеуэм япэ саугъэтыр къыщыпхьыныр пщIэшхуэщ - гъуазджэр къысхуэупсауэ аращ абыкIэ. Абы и щIыхуэ стелъщ сэ: япэ саугъэтым къысхуихьар гуфIэгъуэм и...
Щэнхабзэ
12.12.2018 - 08:07 | 👁 133

Подробности...

Темыркъан Юрэ илъэс 80 ирокъу Макъамэр зи гъащIэ гъусэ

Зи гугъу фхуэсщIыну лIы щэджащэм папщIэ псалъэ зытIущ стхынщ жысIэу сыщытIысым, си гум къэкIар зыщ - си анэ дыщэу СэIихьэт гущэкъу уэрэдрэ пшыналъэ дахэу сызыщIипIыкIарщ.
Щэнхабзэ
12.12.2018 - 08:00 | 👁 53

Подробности...

Зыхуадар дэрати, дэ къытхуэнэжащ

Дэнэ щыпсэу адыгэри зыгъэгуфIэн Iуэху къэхъуащ - дуней псор «Черкеска»-кIэ зэджэ ди лъэпкъ фащэр (цIыхухъу цейри, бзылъхугъэ саери) адыгэм дызэрейм и щыхьэт тхылъ иджыблагъэ къытIэрыхьэжащ.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:08 | 👁 320

Подробности...

Кхъуейжьапхъэ

Шыуаным псы щIыIэ иракIэ, япщэфIыну къагъэхьэзыра шатэм и зэхуэдитIым нэхърэ нэхъыбэр шыуаным иракIэри, дакъикъэ зы-тIукIэ къагъавэ.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:08 | 👁 127

Подробности...

Дапщэщ бзылъхугъэр сэмэгурабгъумкIэ щыувыр?

Хабзэ   * ЦIыху гуп зэхэсым нэхъыжь къахыхьэрэ е здыблэкIым сэлам къарихамэ, псори мэтэджри фIэхъусым и жэуапыр ятыж. * ГуфIэгъуэ Iэнэм бгъэдэсхэм «Гуп махуэ апщий» жиIэу къахыхьаIамэ, Iэнэм и...

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
30.07.2023 - 09:36 | 👁 60

Подробности...

«Iуащхьэмахуэм» дыкъыщоджэ

«Iуащхьэмахуэ» журналым­ илъэсым къриубыдэ и ещанэ  къыдэ­кIыгъуэр дунейм къы­техьащ, абы Iэ щIэ­зы­дза псоми ар яIэ­ры­хьа­кIэщ. 
Жылагъуэ
29.07.2023 - 15:02 | 👁 61

Подробности...

МелыIычхэм я жыг хадэм

Мы махуэхэм ди къэралым ягу къыщагъэкIыж Донбассым щекIуэкI къаугъэм хэкIуэда сабийхэр. Абы теухуа псалъэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыжиIащ Интернетым щиIэ напэкIуэцIым.
Жылагъуэ
29.07.2023 - 12:01 | 👁 58

Подробности...

Анэдэлъхубзэр зэраджын тхылъыщIэхэр

Дэтхэнэ лъэпкъми и блэкIари и нобэри къэзыгъэлъагъуэу, и тхыдэр, хабзэр, щэнхабзэр къэкIуэну щIэблэхэм яхуэзыхъумэу щыIэр абы и анэдэлъхубзэращ, и тхыбзэращ.
ЗэIущIэхэр
29.07.2023 - 08:59 | 👁 43

Подробности...

Тырныауз и вольфрам-молибден къыщIэхыпIэр зэрызэтрагъэувэжыр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Моск­ва щыIущIащ «Ростех» корпорацэм и уна­фэщI Чемезов Сергей.
Жылагъуэ
28.07.2023 - 19:25 | 👁 93

Подробности...

Дэри диIэщ апхуэдэ щIыналъэ

Дунейм и къэхъугъэ нэхъ шынагъуэ дыдэхэм ящыщ зыуэ къалъытэ вулканхэм я  къэукъубииныр. АбыкIэ бжьыпэр иIыгъщ Индонезием.
Жылагъуэ
28.07.2023 - 19:10 | 👁 62

Подробности...

«@»-м и лъагъуэхэр

Электрон пощтыр щатхкIэ ипэмкIэ къызэрагъэлъагъуэ «@» пощтыр къэунэхуным куэдкIэ нэхъапэ ятхыу щытауэ къыщIокI. 
Литературэ
28.07.2023 - 18:25 | 👁 60

Подробности...

Куркъуэ и лIыгъэр

Ингуш IуэрыIуатэ (Ещанэ Iыхьэ)
Тхыдэ
28.07.2023 - 16:55 | 👁 52

Подробности...

Я щыпэщIэкъым

     «Ищхъэрэ унэтIыныгъэ-2» газ бжьамийр къэзыгъэуахэм США-м и тIасхъэщIэх IуэхущIапIэхэр зэрахэтар щIауфэну хущIокъу, хэбгъэзыхьмэ, Iуэхур зыхэзыгъэкIхэр ягъэщхьэрыуэну яужь итщ: зэм «укр
Жылагъуэ
28.07.2023 - 16:45 | 👁 64

Подробности...

Сом мелуанитIым щIигъу

Сом мелуанитIым щIигъу 
Литературэ
28.07.2023 - 15:32 | 👁 39

Подробности...

Жыгеймрэ жьымрэ

(Урыс таурыхъ)
Жылагъуэ
28.07.2023 - 13:07 | 👁 39

Подробности...

Къэралым хэщIыныгъэшхуэ ирет

Урысей ФСБ-м и управленэу КъБР-м щыIэм, КъБР-м щыIэ МВД-м я лэжьакIуэхэм экономикэм пыщIа щIэпхъаджагъэхэм пэщIэт Iуэхухэр ирагъэкIуэкIыу, къыщIагъэщащ «Р-57-Р» ООО-м и унафэщI Локьяев Р.Ж.
Тхыдэ
28.07.2023 - 12:15 | 👁 93

Подробности...

Хъыбархэм къызэраIуатэмкIэ

XIX лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм адыгэ къуажэхэр лъапсэ зыбжанэ фIэкIа мыхъуу щытащ. Зэрыхабзэу, абыхэм я фIэщыгъэхэри къызытекIыр ахэр зыухуа уэркъхэмрэ пщыхэмрэ я цIэхэрат.
Махуэгъэпс
28.07.2023 - 12:03 | 👁 74

Подробности...

Нобэ

Бадзэуэгъуэм и 28, мэрем
Литературэ
28.07.2023 - 11:59 | 👁 45

Подробности...

Адыгэ прозэр зыгъэбжьыфIахэр

Зыужьыныгъэ гъуэгуанэ купщIафIэ къызэринэкIащ адыгэ литературэм. 60 гъэхэм ди литературэр лIыпIэ йоувэ. Прозэ зытх тхакIуэхэм я бжыгъэм зэпымыууэ къыхохъуэ, абы и жанрышхуэхэм заужь.
Жылагъуэ
27.07.2023 - 17:00 | 👁 72

Подробности...

И автомашинэр къытрахащ

Май районым и прокуратурэм диIыгъащ УФ-м и УК-м и 264.1 статьям и 1-нэ Iыхьэм къыщыхьа щIэпхъаджагъэр илэжьауэ Л. зэрагъэкъуаншэр. 
Жылагъуэ
27.07.2023 - 15:27 | 👁 41

Подробности...

Сыт хуэдиз Урысейм щрафыр?

Мыпхуэдэ «зэпеуэм» зыкIи игъэдахэркъым бжьыпэр щызыIыгъхэр. Мыбдеж Iэмал зэриIэкIэ икIэмкIэ укъыщыщIидзмэ, нэхъыфIщ.

Страницы