19.06.2024, 18:02 - Жылагъуэ

Иорданием и дзэм илъэс 32-кIэ хэта генерал, ди лъэпкъэгъу Дыгъужьокъуэ Мухьэмэд Хьэмид и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ. 

19.06.2024, 18:00 - Жылагъуэ

Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэ Разин Андрей иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэр гъавэ Iухыжыгъуэм зэрыхуэхьэзырым теухуауэ зэIущIэ. Видеоконференц зэпыщIэныгъэхэр къигъэсэбэпу абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м мэкъумэш хзозяйствэмкIэ и министр Сыжажэ Хьэсэн. 

19.06.2024, 17:58 - ЩIалэгъуэ

Абазэ Алесэ КъБР-м, Тэрч щIыналъэм, къыщалъхуащ, иужькIэ унагъуэр Ставрополь Iэпхъуащ. Иджы Алесэ студентщ - Москва ЭкономикэмкIэ школ нэхъыщхьэм аннимацэмрэ иллюстрацэмрэ щедж. Москва зэрыщеджэ илъэс зыбжанэм къриубыдэу пщащэр хунэсащ проект гъэщIэгъуэнхэр игъэхьэзырын икIи ахэр цIыхухэм къаригъэцIыхун.

19.06.2024, 14:52 - Литературэ

(Нарт тхыдэжь) Нарт Сосрыкъуэ Хьэрэмэ Iуащхьэ техьауэ плъэри, зы шу ищхъэрэкIэ къыдэкIуейуэ къыIэщIэлъэгъуащ. Шур къэсри блэкIащ, къызэплъэкIакъым, фIэхъуси кърихакъым.  – Мыр зищIысыр зэзгъэщIэнщ, – жери шум и ужь иуващ нарт Сосрыкъуэ.

19.06.2024, 10:57 - Литературэ

(Нарт тхыдэжь)

18.06.2024, 17:49 - Литературэ

Бжьыхьэпэу Къэсейхьэблэ (Хьэбэз къуажэ, Къэрэшей-Шэрджэс) къеблэгъат Блашэпсынэ (Адыгей) щыщ уэркъ цIэрыIуэм и щIалэ. Абы шу гупышхуи тешанкIэхэри кIэрыщIат. Уэркъ щIалэ къэкIуар Къэсейхэ я гуащэм и дэлъху благъэти, шэ зытемыхуа мыщафэкIэ ар къегъэгугъэ, Даур Нэгъуей зыри жримыIэу. 

18.06.2024, 15:42 - Жылагъуэ

Урысей Федерацэм СтатистикэмкIэ и управленэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2023 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш, фермер, уней IуэхущIапIэхэм, унагъуэхэм псоми зэхэту къэбыстэу кърахьэлIэжащ тонн мин 32,4-рэ. 2022 гъэм щыIа бжыгъэхэм нэхърэ ар процент 18,5-кIэ нэхъыбэщ.

18.06.2024, 14:37 - Махуэгъэпс

ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и 49-нэ сессиеу 1994 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж щекIуэкIам къыщащтащ «Губгъуэхэр имыгъэгъущыкIынымрэ уэгъухэм япэщIэтынымкIэ махуэ» зыфIащар. Ар трагъэхуащ мэкъуауэгъуэм и 17-м. КъыкIэлъыкIуа илъэсым адрей къэралхэми гъэлъэпIэн щыщIадзащ. 

16.06.2024, 12:11 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ ­Кавказ Ищхъэрэм Хабзэм къемызэгъыу лэ­жьапIэ къащтэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымрэ лэжьыгъэ зэхущытыкIэхэр наIуэ щIынымкIэ ­ведомствэхэм зэдай комиссэм хэтхэм я зэIущIэу УФ-м и Президентым и полномочнэ лIы-кIуэу ­КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий иригъэ­кIуэкIам. 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
12.12.2018 - 08:08 | 👁 75

Подробности...

Я фIэщ ухъумэ

Темыркъан Юрэ и гупсысэхэр Сэ фIыуэ къызгуроIуэ: зэпеуэм япэ саугъэтыр къыщыпхьыныр пщIэшхуэщ - гъуазджэр къысхуэупсауэ аращ абыкIэ. Абы и щIыхуэ стелъщ сэ: япэ саугъэтым къысхуихьар гуфIэгъуэм и...
Щэнхабзэ
12.12.2018 - 08:07 | 👁 140

Подробности...

Темыркъан Юрэ илъэс 80 ирокъу Макъамэр зи гъащIэ гъусэ

Зи гугъу фхуэсщIыну лIы щэджащэм папщIэ псалъэ зытIущ стхынщ жысIэу сыщытIысым, си гум къэкIар зыщ - си анэ дыщэу СэIихьэт гущэкъу уэрэдрэ пшыналъэ дахэу сызыщIипIыкIарщ.
Щэнхабзэ
12.12.2018 - 08:00 | 👁 60

Подробности...

Зыхуадар дэрати, дэ къытхуэнэжащ

Дэнэ щыпсэу адыгэри зыгъэгуфIэн Iуэху къэхъуащ - дуней псор «Черкеска»-кIэ зэджэ ди лъэпкъ фащэр (цIыхухъу цейри, бзылъхугъэ саери) адыгэм дызэрейм и щыхьэт тхылъ иджыблагъэ къытIэрыхьэжащ.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:08 | 👁 368

Подробности...

Кхъуейжьапхъэ

Шыуаным псы щIыIэ иракIэ, япщэфIыну къагъэхьэзыра шатэм и зэхуэдитIым нэхърэ нэхъыбэр шыуаным иракIэри, дакъикъэ зы-тIукIэ къагъавэ.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:08 | 👁 143

Подробности...

Дапщэщ бзылъхугъэр сэмэгурабгъумкIэ щыувыр?

Хабзэ   * ЦIыху гуп зэхэсым нэхъыжь къахыхьэрэ е здыблэкIым сэлам къарихамэ, псори мэтэджри фIэхъусым и жэуапыр ятыж. * ГуфIэгъуэ Iэнэм бгъэдэсхэм «Гуп махуэ апщий» жиIэу къахыхьаIамэ, Iэнэм и...
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:07 | 👁 110

Подробности...

Лэкъум

Шху гуащIэм шыгъу, джэдыкIэ цIынэ, содэ, фошыгъу, сэхуран дагъэ халъхьэ, мафIэм трагъэувэри зэIащIэурэ и хуабагъыр градус 35-рэ хъуху трагъэт, содэмрэ фошыгъумрэ ягъэткIуху.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:05 | 👁 73

Подробности...

ЩIакхъуэ зэтеупIэщIыкI

Гуэдз хьэжыгъэ хужьыр пIинэу Iэнэм траухуанщIэ, и кур къратхъу.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:00 | 👁 286

Подробности...

Адыгэ шхыныгъуэхэр Пасэрей хугу пIастэ

Псы къэкъуалъэм хугу лъэсар хакIутэ, зэIащIэри и щхьэм къыдрихьеяр чымчыркIэ къытрах, мафIэр цIыкIу ящIри шыуаныщхьэр тепIауэ дакъикъэ 15-16-кIэ ягъавэ псыр щIэвэщIэху.
Щэнхабзэ
05.12.2018 - 08:09 | 👁 83

Подробности...

Лъэужь дахэ къэзыгъэна

Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щагъэлъэгъуащ «Урысей 1» къэрал телерадиокомпанием и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и лэжьакIуэхэм ягъэхьэзыра «Предопределение» документальнэ фильмыр. Ар теухуащ...
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 131

Подробности...

Джэд лыбжьэ

Шыуаным тхъу иралъхьэри къагъэплъ.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 75

Подробности...

Жэмыкуэ

Шатэр псы щIыIэ зрагъэжыхьа шыуаным иракIэ, мафIэм трагъэувэри, зэIащIэурэ дакъикъи 5 - 6-кIэ къагъавэ, цIыкIу-цIыкIуу зэпыупщIа кхъуей цIынэ халъхьэ, аргуэру къагъэкъуалъэ, кхъуейр зэпыш хъуху е т
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 49

Подробности...

ЛыцIыкIулыбжьэ

Былымыл е танэл лыпцIэр ятхьэщIри, ягъэгъущыж. Грамми 8 - 10 хъууэ зэпаупщI, шыуаным иралъхьэ, шыгъу хадзэ, псы щIыIэ щIакIэ, и щхьэр тепIауэ, мафIэ мыиным тету псыр щIэвэщIэху ягъавэ.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 59

Подробности...

Былым тхьэмщIыгъуныбэ

КIэтIий гъумыр хуабэ щIыкIэ зэрагъэдзэкIри, псы хуабэкIэ ялъэс. ИтIанэ псывэм шыгъу хадзэри, кIэтIийр абы халъхьэ, къыхахыжри сэкIэ ятхъунщIурэ къабзэ хъуху ялъэс.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 92

Подробности...

Театреплъхэр дэзыхьэх ХьэхъупащIэ ФатIимэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и утыкур зыгъэбжьыфIэ, теплъэ зэкIужым къыдэкIуэу, зэфIэкIкIи Тхьэр зыхуэупса, хьэл-щэн дахэхэр зыдэплъагъу, зи  анэдэлъхубзэр зи псэ
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 29

Подробности...

«Къру хужь цIыкIухэр»

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым бжьыхьэ къэс щокIуэкI ныбжьыщIэхэм я зэпеуэ, «Урысейм и къру хужь цIыкIухэр» фIэщыгъэр иIэу.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 60

Подробности...

ЦIыху жыджэрхэр

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэхэм щыIэ къэрал къулыкъущIапIэхэм, щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ IэнатIэхэм, хьэрычэт лэжьыгъэм хэт, апхуэдэуи фейдэ къегъэщIыным пыщIа IуэхущIапIэхэм щы

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Тхыдэ
29.01.2024 - 17:00 | 👁 63

Подробности...

Кушыкурэ Мэтрэ – бгъащхъуэжь дамитIт

Урыс-Кавказ зауэжьым лIыгъэшхуэ щызезыхьэу цIэрыIуэ щыхъуа Ажьджэр (Ажьджэрий) и къуэ Кушыкупщым къэмылэнджэжу, зым и щIыб адрейм ихъумэу дэгъуэгурыкIуа зауэлI емызэшыжт Сэфралыкъуэ Мэт.
Литературэ
29.01.2024 - 15:29 | 👁 93

Подробности...

ЩакIуэжьымрэ Гъудэбердрэ я хъыбарыр

Нартхэ я щакIуэжьыр махуэ къэсыхукIэ щакIуэ кIуэрт. Махуэ къэсыхукIи зыгуэр къихьырт. Е бжэн, е щыхь, е бланэ къимыукIауэ зэи къигъэзэжакъым. Апхуэдэу нартхэ я щакIуэжьыр щакIуэ кIуауэ, шыгъу шхыпIэ...
Жылагъуэ
29.01.2024 - 14:26 | 👁 59

Подробности...

НэхъыфIхэм ящыщщ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу КъБР-м щыIэм щекIуэкIащ 2023 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэр щызэхалъхьэжа, дызыхыхьа лъэхъэнэм къапэщыт къалэнхэр щаубзыхуа зэIущIэ зыубгъуа. Абы хэтащ Къэбэрдей...
Жылагъуэ
29.01.2024 - 14:23 | 👁 39

Подробности...

Пащтыхьыгъуэм и дамыгъэт

Пащтыхь тажышхуэр лIэщIыгъуэрэ ныкъуэкIэ Урысейм и пащтыхьыгъуэм и дамыгъэ нэхъыщхьэу екIуэкIащ. Ар 1762 гъэм ящIауэ щытащ, Екатеринэ II тетыгъуэр щиубыдым ирихьэлIэу. Пащтыхь гуащэр тахътэм...
Политикэ
29.01.2024 - 14:19 | 👁 42

Подробности...

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

Урысей Федерацэм и Президентым «Кавказ инвестицэ форумым и IуэхукIэ» 2023 гъэм фокIадэм и 18-м къыдигъэкIа унафэ №697-р гъэзэщIэным теухуа лэжьыгъэр къызэгъэпэщын мурадкIэ:
Жылагъуэ
29.01.2024 - 14:14 | 👁 21

Подробности...

Зэманым пэлъэщакъым

Мы гъэм илъэсищэ ирикъу «Советский спорт» газетыр  зэгуэр цIэрыIуэ дыдэу щытащ. Ауэ ар  зыми игъэлъэпIэну фэ теткъым. Пэжщ, иджыри къыдэкIыу жаIэ арщхьэкIэ щапIэхэм щыплъагъужыркъым.
Жылагъуэ
29.01.2024 - 10:50 | 👁 31

Подробности...

Кэнжэ амбулаторэщIэ щаухуэ

1950 гъэм щегъэжьауэ Кэнжэ къуажэм щылажьэ амбулаторэр здэщыIэ унэжьым и пIэкIэ щIэ щаухуэ.
Жылагъуэ
29.01.2024 - 10:43 | 👁 25

Подробности...

Эверест унэзыхьэс гъуэгуанэ

Бгырыс цIыхухэм я дежкIэ сыт хуэдэ лъагагъэри къэгъэIурыщIэгъуейкъым. Къапщтэмэ, Iуащхьэмахуэ и жьэгъущIэсхэмкIэ гугъуехьышхуэ пылъкъым къурш щыгум нэсыным.
Махуэгъэпс
29.01.2024 - 10:40 | 👁 27

Подробности...

НОБЭ

ЩIышылэм и 29, блыщхьэ ♦Ядернэ зауэр мыдэным цIыхухэр хузэщIэгъэуIуэным и дунейпсо махуэщ
ЗэIущIэхэр
28.01.2024 - 16:04 | 👁 136

Подробности...

Къару зэхэлъкIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Жылагъуэ палатэм щекIуэкIа зэхыхьэм щызэхуэсахэм Iэ щы­традзащ 2024 гъэм гъатхэпэм и 15 - 17-м ди къэралым щекIуэ­кIыну президент хэхыныгъэхэр ди респуб­ликэм хабзэм
Жылагъуэ
28.01.2024 - 15:27 | 👁 20

Подробности...

ЛъэныкъуитIми я сэбэпщ

Тэтэрстан Республикэм и вице-премьер Шайхразиев Василий зи пашэ къулыкъущIэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм къэкIуащ.
Жылагъуэ
28.01.2024 - 14:13 | 👁 19

Подробности...

ЩIэныгъэ журналым и къыдэкIыгъуэ

ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и щIэныгъэ журналым 2023 гъэм и 4-нэ къыдэ­кIыгъуэр дунейм къытехьащ.
Жылагъуэ
28.01.2024 - 14:01 | 👁 332

Подробности...

Студентхэм жэрдэмхэр я куэдщ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Iэтауэ щагъэ­лъэ­пIащ Урысей студентыгъуэм и махуэр.
Жылагъуэ
28.01.2024 - 12:00 | 👁 25

Подробности...

Къэрал мылъкум къыпэкIуэ хэхъуэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ республикэм щIымрэ мылъку IуэхухэмкIэ и министр Тэхъу Аслъэн.
ЗэIущIэхэр
28.01.2024 - 11:00 | 👁 138

Подробности...

ЛIэщIыгъуэ зи ныбжь «Адыгэ макъ»

Адыгэ Республикэм къы­щыдэкI «Адыгэ макъ» газетыр дунейм къытехьэн зэ­ры­щIидзэрэ илъэси 100 зэрырикъур 2023 гъэм игъэлъэпIащ.
Жылагъуэ
28.01.2024 - 11:00 | 👁 19

Подробности...

Хабзэхъумэхэр бэлэрыгъынукъым

 УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и къудамэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и коллегием и зэхуэсым. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек хэтащ

Страницы