17.07.2024, 13:00 - ЩIалэгъуэ

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм. Сурэтхэр щхъуэкIэплъыкIэу трах щыхъуар XIX лIэщIыгъуэрщ. Ди зэманым иджырей суррэттех зэмылIэужьыгъуэ куэд щыIэщ. Плъыфэри инагъ-цIыкIуагъри узэрыхуей пщIы мэхъу. Нэхъ щIэщыгъуэу, удихьэхыу сурэт тезыхыр ар зи IэщIагъэхэрщ. ГъэщIэгъуэнщ сурэт техыныр зи дуней тетыкIэхэм, дыкъэзыухъуреихь дунейм телъыджэ гуэрхэр хэзылъагъуэхэм я гупсысэхэр.

16.07.2024, 16:00 - Щэнхабзэ

КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ Хьэмырзэ Ахьмэд тедгъэпсэлъыхьащ и IэщIагъэр къызэрыхихам, театр дунейм, игъэзэщIа ролхэм.

16.07.2024, 14:00 - Махуэгъэпс

Франджым и Лион къалэм блэж Сонэ псым 1783 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м, тхыдэм щыяпэ дыдэу, бахъэрызекIуэ кхъуафэ траутIыпщхьауэ щытащ.

16.07.2024, 11:00 - Жылагъуэ

Узыпэрыт IэнатIэр уи псэм къыдыхьэмэ, абы къалэн къыпщищI лэжьыгъэр къыптемыхьэлъэу икIи уехъулIэу епхьэкIынущ. Илъэс 30 ипэкIэ дохутыр IэщIагъэр къыхихауэ щытащ Бахъсэн районым хыхьэ Зеикъуэ къуажэм щыщ Къумыкъу Анфисэ. Абы лъандэрэ щыщIегъуэжа зы махуи къыхуимыхуауэ зыхэт гупми зэIэзэхэми я деж и пщIэр щылъагэу жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ Iуэхур ирехьэкI.

15.07.2024, 19:51 - Жылагъуэ

ЦIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэр республикэм жыджэру щагъэзащIэ. Абы ипкъ иткIэ щIыналъэхэм щыIэ апхуэдэ IэнатIэхэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам.

15.07.2024, 18:49 - Жылагъуэ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр. ЩIалэгъуалэ защIэу зэхэт мы гупым пIалъэ кIэщIым къриубыдэу яхузэфIэкIащ къалэдэсхэри, щIыналъэм щыпсэухэри, хьэщIэу къакIуэхэри Налшык зыгъэдахэмрэ щIэдахэмрэ ехьэлIа IуэхугъуэхэмкIэ къыдихьэхын.

15.07.2024, 16:55 - Литературэ

Урысейм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ зыщIэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ зэригъэзэхуэжу абы дунейм къытригъэхьэжа хъыбар гъэщIэгъуэнхэри. Абыхэм ящыщщ мыбдежым къыщытхьынури. 

15.07.2024, 15:41 - Жылагъуэ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр. НэхъапэIуэкIэ ди къэралым ету нэхъыбэ дыдэ щызэхуэхьэсауэ къалъытэрт Мстиславский Джон и уней музейуэ Ярославль щыIэм. «Музыка и время» музейм макъамэ Iэмэпсымэхэм нэмыщI, щIэлъщ ету 300-м щIигъу.

14.07.2024, 17:03 - Спорт

Пщэдей пщыхьэщхьэ сы­хьэт 22-м Германием и къалащхьэ Берлин дэт «Олимп стадионым» утыку къыщихьэнущ футболымкIэ Европэм и къыкIэлъыкIуэ чемпионатым и кIэух джэгугъуэм щызэпэ­щIэувэну Испаниемрэ Инджылы­зым­рэ я командэ къыхэхахэр. 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
12.12.2018 - 08:00 | 👁 61

Подробности...

Зыхуадар дэрати, дэ къытхуэнэжащ

Дэнэ щыпсэу адыгэри зыгъэгуфIэн Iуэху къэхъуащ - дуней псор «Черкеска»-кIэ зэджэ ди лъэпкъ фащэр (цIыхухъу цейри, бзылъхугъэ саери) адыгэм дызэрейм и щыхьэт тхылъ иджыблагъэ къытIэрыхьэжащ.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:08 | 👁 372

Подробности...

Кхъуейжьапхъэ

Шыуаным псы щIыIэ иракIэ, япщэфIыну къагъэхьэзыра шатэм и зэхуэдитIым нэхърэ нэхъыбэр шыуаным иракIэри, дакъикъэ зы-тIукIэ къагъавэ.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:08 | 👁 144

Подробности...

Дапщэщ бзылъхугъэр сэмэгурабгъумкIэ щыувыр?

Хабзэ   * ЦIыху гуп зэхэсым нэхъыжь къахыхьэрэ е здыблэкIым сэлам къарихамэ, псори мэтэджри фIэхъусым и жэуапыр ятыж. * ГуфIэгъуэ Iэнэм бгъэдэсхэм «Гуп махуэ апщий» жиIэу къахыхьаIамэ, Iэнэм и...
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:07 | 👁 110

Подробности...

Лэкъум

Шху гуащIэм шыгъу, джэдыкIэ цIынэ, содэ, фошыгъу, сэхуран дагъэ халъхьэ, мафIэм трагъэувэри зэIащIэурэ и хуабагъыр градус 35-рэ хъуху трагъэт, содэмрэ фошыгъумрэ ягъэткIуху.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:05 | 👁 73

Подробности...

ЩIакхъуэ зэтеупIэщIыкI

Гуэдз хьэжыгъэ хужьыр пIинэу Iэнэм траухуанщIэ, и кур къратхъу.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:00 | 👁 290

Подробности...

Адыгэ шхыныгъуэхэр Пасэрей хугу пIастэ

Псы къэкъуалъэм хугу лъэсар хакIутэ, зэIащIэри и щхьэм къыдрихьеяр чымчыркIэ къытрах, мафIэр цIыкIу ящIри шыуаныщхьэр тепIауэ дакъикъэ 15-16-кIэ ягъавэ псыр щIэвэщIэху.
Щэнхабзэ
05.12.2018 - 08:09 | 👁 85

Подробности...

Лъэужь дахэ къэзыгъэна

Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щагъэлъэгъуащ «Урысей 1» къэрал телерадиокомпанием и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и лэжьакIуэхэм ягъэхьэзыра «Предопределение» документальнэ фильмыр. Ар теухуащ...
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 134

Подробности...

Джэд лыбжьэ

Шыуаным тхъу иралъхьэри къагъэплъ.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 76

Подробности...

Жэмыкуэ

Шатэр псы щIыIэ зрагъэжыхьа шыуаным иракIэ, мафIэм трагъэувэри, зэIащIэурэ дакъикъи 5 - 6-кIэ къагъавэ, цIыкIу-цIыкIуу зэпыупщIа кхъуей цIынэ халъхьэ, аргуэру къагъэкъуалъэ, кхъуейр зэпыш хъуху е т
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 49

Подробности...

ЛыцIыкIулыбжьэ

Былымыл е танэл лыпцIэр ятхьэщIри, ягъэгъущыж. Грамми 8 - 10 хъууэ зэпаупщI, шыуаным иралъхьэ, шыгъу хадзэ, псы щIыIэ щIакIэ, и щхьэр тепIауэ, мафIэ мыиным тету псыр щIэвэщIэху ягъавэ.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 60

Подробности...

Былым тхьэмщIыгъуныбэ

КIэтIий гъумыр хуабэ щIыкIэ зэрагъэдзэкIри, псы хуабэкIэ ялъэс. ИтIанэ псывэм шыгъу хадзэри, кIэтIийр абы халъхьэ, къыхахыжри сэкIэ ятхъунщIурэ къабзэ хъуху ялъэс.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 94

Подробности...

Театреплъхэр дэзыхьэх ХьэхъупащIэ ФатIимэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и утыкур зыгъэбжьыфIэ, теплъэ зэкIужым къыдэкIуэу, зэфIэкIкIи Тхьэр зыхуэупса, хьэл-щэн дахэхэр зыдэплъагъу, зи  анэдэлъхубзэр зи псэ
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 29

Подробности...

«Къру хужь цIыкIухэр»

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым бжьыхьэ къэс щокIуэкI ныбжьыщIэхэм я зэпеуэ, «Урысейм и къру хужь цIыкIухэр» фIэщыгъэр иIэу.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 61

Подробности...

ЦIыху жыджэрхэр

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэхэм щыIэ къэрал къулыкъущIапIэхэм, щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ IэнатIэхэм, хьэрычэт лэжьыгъэм хэт, апхуэдэуи фейдэ къегъэщIыным пыщIа IуэхущIапIэхэм щы
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 53

Подробности...

Урысейпсо утыкум ехъулIэныгъэ къыщахь

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Илъэсым и унагъуэ» урысейпсо зэпеуэр. Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщыхауэ къызэрагъэпэщ зэхьэзэхуэм и иужьрей зэпеуэр иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
15.02.2024 - 16:34 | 👁 67

Подробности...

Гъуэгур зыхуей хуагъазэ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэфIагъэкI Iуэхугъуэхэм хыхьэу мыгувэу зэрагъэпэщыжынущ Тэрч къалэм къыпекIуэкI гъуэгур.
Жылагъуэ
15.02.2024 - 15:32 | 👁 49

Подробности...

ЩIыналъэм хъарзынэу щолажьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм и Унэм иджыблагъэ щызэIущIащ КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борис, «Урысеймэкъумэшбанк» АО-м и унафэщIым и чэнджэщэгъу Филимонов Гео
Жылагъуэ
15.02.2024 - 14:30 | 👁 66

Подробности...

Зызыужьхэм ядоIэпыкъу

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къыхилъхьа «Хьэрычэт Iуэху мыинымрэ курытымрэ, уней хьэрычэт щIэн жэрдэмхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и ЩIыналъэ инжирин
Жылагъуэ
15.02.2024 - 13:44 | 👁 64

Подробности...

ЩIыуэпс хъыбархэр

•Урысейм илъэсым къриубыдэу кIэрыхубжьэрыху тонн меларди 5 щызэхуахьэс, икIи ар зыхуей хуигъэзэжыну хузэфIэкIыркъым къэралым.
Жылагъуэ
15.02.2024 - 13:28 | 👁 23

Подробности...

Къэрал дэIэпыкъуныгъэ щагъэщIэнукъым

Урысей Федерацэм и Президентым къыхилъхьауэ, УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Белоусов Андрей и нэIэ щIэт «Хьэрычэт Iуэху мыинымрэ курытымрэ, уней хьэрычэт щIэн жэрдэмхэр» лъэпкъ
Жылагъуэ
15.02.2024 - 12:40 | 👁 54

Подробности...

Щыхь къуэлэнхэм заужьыж

Ижь-ижьыж лъандэрэ тхыдэтххэм, тхакIуэхэм, усакIуэхэм  яфIэтелъыджэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр цIэрыIуэ зыщIар и щIыуэпс дахэращ.  Пэжу, тхыдэ щхьэхуэ зиIэ щIыпIэхэмкIэ, къэкIыгъэ, псэущхьэ гъэщI
Жылагъуэ
15.02.2024 - 12:25 | 👁 23

Подробности...

Ди ущиякIуэт, ди гъуэгугъэлъагъуэт

Дэтхэнэ цIыхум и дежкIи мыхьэнэшхуэ иIэщ ар гъащIэ гъуэгуанэм, щIэныгъэ лъагъуэм тезышэ и егъэджакIуэм. Къохъу уеблэмэ уи къэкIуэнур, къыхэпхыну IэщIагъэр абы щелъыта.
Литературэ
15.02.2024 - 10:21 | 👁 61

Подробности...

Къербэч и хъыбарымрэ и гъыбзэмрэ

Къербэч теухуауэ хъыбарыжьхэм къаIуэтэжыр икъукIэ мащIэщ.
Махуэгъэпс
15.02.2024 - 10:01 | 👁 17

Подробности...

НОБЭ

Мазаем и 15, махуэку Лышх узыфэр зэфыкI сабийхэм ядэIэпыкъуным и дунейпсо махуэщ
Жылагъуэ
15.02.2024 - 09:17 | 👁 1 966

Подробности...

Нартыху IэфIым щохъулIэ

Гъэтхасэ
Махуэгъэпс
14.02.2024 - 17:03 | 👁 25

Подробности...

Мы мазэр къэхъукъащIэхэмкIэ бейт

1958 гъэм мазаем и 1-м Америкэ Штат Зэгуэтхэм хьэршым ягъэлъэтауэ щытащ щIым и спутник IэрыщIыр. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, ахэр дуней псом щыетIуанэ хъуащ. Япэ дыдэу спутник зыгъэлъэтар СССР-ращ.
Жылагъуэ
14.02.2024 - 12:38 | 👁 68

Подробности...

Дыгъэм дисыжыну, хьэмэрэ уэшхым дилъэсыну?

Иужьрей илъэсхэм щIыуэпсым хьэдэгъуэдахэу зыкъызридзэкIри, зэрыщымытауэ зыкъыдигъэлъэгъуащ: Москва зэтезыкъута борэнхэр, гъэмахуэкум Мурманск щIэзыхъума уэсыр, машинэхэмрэ унащхьэхэмрэ зэхэ
Жылагъуэ
14.02.2024 - 12:14 | 👁 35

Подробности...

НэгъэцIу Хьэсэнбий и лIыгъэр

Мазаем и 15-р Урысей Федерацэм щагъэуващ я къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэралхэм щыхэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъ махуэу.
Махуэгъэпс
14.02.2024 - 11:18 | 👁 29

Подробности...

НОБЭ

Мазаем и 14, бэрэжьей ЗэгуэкIуахэм я дунейпсо махуэщ Тхылъхэр саугъэт щIыным и дунейпсо махуэщ
Жылагъуэ
14.02.2024 - 11:08 | 👁 50

Подробности...

Бжыгъэхэм къагъэлъагъуэ

Урысей Федерацэм Къэрал статистикэмкIэ и управленэу Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм щыIэм и пресс-IуэхущIапIэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2023 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэм проду
Жылагъуэ
14.02.2024 - 09:01 | 👁 78

Подробности...

ЦIыхухэм зыIэщIалъхьэ

(Табыхъу Хьэзрит щIыуэпсымрэ псэущхьэхэмрэ ятриухуа и тхыгъэхэм щыщщ) 

Страницы