Жылагъуэ

МардэщIэхэм хуэкIуэу къызэрагъэпэщ

 «ЩхъуантIагъэм хэс къалэ» - апхуэдэу куэдым къыхужаIэ Налшык. ЗыгъэпсэхупIэ паркышхуэмрэ удз гъагъэ щхъуэкIэплъыкIэхэр зэрыту къалэм и щIыпIэ куэдым щытлъагъу утыку дахэмрэ зи Iэужьыр Урысей Федерацэм и апхуэдэ хозяйствэхэм щыпэрыту Налшык дэт «Горзеленхоз» муниципальнэ трестым и IэщIагъэлIхэмрэ лэжьакIуэхэмрэщ. 

Гъэ еджэгъуэщIэм зыхуагъэхьэзыр

Шэджэм Ищхъэрэм дэт курыт еджапIэр сыткIи зэпэщу фокIадэм и I - м IущIэнущ. Иджыпсту лэжьыгъэ цIыкIуфэкIухэр и кIэм нагъэсыж.
КъатитIу зэтет школым и унащхьэм псыр къакIуэу хуежьат, гъэ къэс иращIылIэ лэжьыгъэ къызэрыгуэкIхэмкIэ Iуэхур зэфIэкIынутэкъым.
Район, жылагъуэ администрацэхэм я нэIэм щIэту ток кIапсэхэр, мафIэс къэмыгъэхъунымкIэ сигнализацэхэр зыхуей хуагъэзащ, бжэ - щхьэгъубжэхэр зэрахъуэкIащ. Мы зэманыр здынэсам класс пэшхэр зэрахьэ, унэлъэгухэр, унэщIыбыр зыхуей хуагъазэ. 

ЛIэщIыгъуэкIэ узэIэбэкIыжмэ

Илъэсищэм щIигъу ипэкIэ Налшыки абы и Iэгъуэблагъэми иIакъым зызыужьа промышленность IуэхущIапIэшхуэхэр. Къалащхьэм дэтар хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр къыщIэзыгъэкI IэнатIэ цIыкIухэмрэ псы щхьэл зыбжанэрэщ, кхъуэщын, чырбыш, сэху щащI завод мыинхэмрэ кхъуей, тхъу хуэдэхэм щелэжь IуэхущIапIэхэмрэщ. I900 гъэм ирихьэлIэу псори зэхэту къалэм хиубыдэ щIыпIэхэм предприятэ щитIым щIигъу щыIэу арат. Абыхэм щылажьэрт цIыху 423-рэ.

Килограмм 20 хъу шыкъыр

Ростов къалэм щыIэ онкоцентрым цIыхубз гуэрым килограмм 20 хъу шыкъыр къыщыкIуэцIахащ.

Лъэхъэнэм и нэщэнэщIэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэхэр интеллект IэрыщIымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэм хуэгъэхьэзырыным теухуа зэIущIэ.

Лъэпкъ проектыр и лъабжьэу

Ди республикэм и егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм мы зэманым щокIуэкI ухуэныгъэ-зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэшхуэхэр. Абыхэм я нэхъыбапIэм и лъабжьэр УФ-м и Президентым илъэс зыбжанэ ипэкIэ къыхилъхьауэ щыта «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектымрэ абы и федеральнэ, щIыпIэ гуэдзэн Iыхьэхэмрэщ. Ди гуапэ зэрыхъущи, а проектхэм къыщыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэр щIыналъэм къызыхуэтыншэу щагъэзащIэ.

«Фи гур фхъумэ»

КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и Диагностикэ центрым жылагъуэ узыншагъэмрэ медицинэ профилактикэмкIэ и къудамэм и IэщIагъэлIхэм «Фи гур ­фхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту зэIущIэ щхьэпэ ирагъэкIуэкIащ. Ар къы­щызэрагъэпэщащ Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зе­зыхьэ республикэ къэрал лъэпкъ библиотекэм.

Псэуныгъэ и лъэныкъуэкIэ цIыхухэм защIэгъэкъуэным пыщIа Iуэхухэм хэплъащ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIащ КъБР-м и Прави­тельствэм и зи чэзу зэIущIэ.

«Таврида. АРТ»-м Налшык щыщ пщащэ хэтынущ

ШыщхьэуIум и 15-19-хэм  Кърым щекIуэкIынущ  «Таврида. АРТ» фIэщыгъэм щIэт фестиваль гъэщIэгъуэн.  Абы щызэхуашэсынущ  модэм, джазым, уэрам  театрым, иджырей гъуазджэм я лэжьакIуэхэмрэ КВН гупхэм я лIыкIуэхэмрэ.

 КъызэгъэпэщакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ,  а зэхыхьэм нэхъ Iуэху ину щрагъэкIуэкIынухэм ящыщщ иджырей гъуазджэм и фестивалыр. Абы хэту    щIыбым гъэлъэгъуэныгъэхэр щащIынущ, галерея къыщызэIуахынущ.

ТекIуэныгъэм и уэрэдхэр

Куржы Къэрал советым и дзэр Абхъазым къызэрытеуэрэ илъэс тIощI щрикъум дунейм къытехьауэ щытащ «Ди ТекIуэныгъэм и уэрэдхэр» фильмыр. Ар тезыхар илъэс куэдкIэ Абхъаз къэрал телевиденэм щылэжьа, зауэ корреспонденту щыта Ходжавэ Эммэщ (зыгъэувар Дзедзария Тимурщ, режиссер-операторыр Кучуберия Тимурщ).

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ