Жылагъуэ

Китайм зыщуплъыхьынумэ…

Урысейм и цIыхухэм нэхъыбэрэ зыщагъэпсэху къэралищыр Финляндиерщ, Китайрщ, Тыркурщ.

 

КъБР-м Iэ зэрыщаIэтым зэрыкIэлъыплъынум хуагъэхьэзыращ

Хэхыныгъэхэр республикэм зэрыщекIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ жылагъуэ штабыр КъБР-м и Жылагъуэ палатэрщ. А кIэлъыплъыныгъэр зыхуэунэтIар хэхыныгъэхэр зэIухауэ егъэкIуэкIынырщ.

ЗэгурыIуэныгъэхэр зэращIылIэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр сыт и лъэныкъуэкIи  зызыужь, ефIакIуэ IуэхущIапIэ лъэрызехьэщ. 

УФ-м и Къэзыбж Палатэм и япэ тхьэмадэ

Къэрмокъуэ Хьэчим Мухьэмэд и къуэр ди республикэм и мызакъуэу, утыкушхуэм къыщацIыхуа адыгэлIщ. Ар I94I гъэм къалъхуащ. 1963 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр промышленнэ, граждан ухуэныгъэ IэщIагъэмкIэ къеухри, Брянск къалэм лэжьэн щыщIедзэ Къэрмокъуэм.

Пхъум и гукъэкIыжхэр

 Адыгэ дунейм фIыуэ щацIыху къудей мыхъуу, фIыуэ щалъагъу IуэрыIуатэджхэм  яз  Аулъэ Сариет  теухуа гукъэкIыж тхылъым щыщщ («Аулъэ Сариет.  Лэжьыгъэ къыхэхахэр») нобэ  фи пащхьэ къитхьэ,  ипхъу  Жолнач (Аулъэ) ФатIимэ и гукъэкIыжхэр.

ЦIыху егъасэ

ЦIыкIухэм уахэтын папщIэ щэным я нэхъ гуакIуэр пхэлъын хуейщ. Сабий садым и гъэсакIуэм и пщэ къыдохуэ жэуаплыныгъэшхуэ, абы куэдкIэ елъытащ а игъасэхэм адэкIэ я гъащIэр зэрыхъунур.

ЦIыхумрэ псэупIэмрэ

Урысейм и щIыналъэхэм щаухуэ псэупIэ унэхэм къахэхъуэ зэпытщ. ЗэманкIэ дызэIэбэкIыжмэ, фэтэр къыдахын папщIэ унагъуэхэр илъэс тIощIырыпщIкIэ пэплъэн хуей хъууэ щытамэ, иджы дэнэкIи щыдращIей фэтэрхэм «дольщикыу» дэтхэнэ зыри хыхьэ мэхъу. УнэгъащIэхэмкIэ, бын куэд зиIэхэмкIэ, зи закъуэу псэуну хуейхэмкIэ ар хэкIыпIэ хъарзынэщ. Ауэ мы Iуэхуми хэлъщ цIыхур щIэсакъыпхъэ щэху гуэрхэр.

Интернет гуэдзэн дэIэпыкъуэгъушхуэ

Дэтхэнэ зы фермерми и хъуэпсапIэщ езым и IэдакъэщIэкIыр иригъэфIэкIуэну, продукцэ къыщIигъэкIым и фIагъымрэ лIэужьыгъуэхэмрэ хигъэхъуэну, ар къэзыгъэсэбэпхэм я деж щIэупщIэ щиIэн папщIэ.

Аулъэ Сариет и гъащIэ тхылъыр

Зэманым къыIэщIэпчыну узыхуей гупсысэхэр,  гукъэкIыжхэр…   Ахэракъэ    нэхъ    зыхуэфащэр   «тхылъ»  фIэпщыну?   Зэгуэр  ухамыгъэIэбэжу    узрагъэджэжыну    тхылъкъэ   езы гъащIэри? Щхьэхуимыту  зыхуэдгъэувыж  мы упщIэхэр  къытхуэзыгъэкIуатэ  IэдакъэщIэкI  къыщыдэкIащ  иджыблагъэ   «Эльбрус»  тхылъ  тедзапIэм.  Ар   игъэхьэзыращ  урысыбзэ  къудамэм    и   редактор   Куэшбей   Жамболэт:  «Аулъэ   Сариет.

Нэхущ Iэдэм и гъуэгу бгъуфIэр

Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и Президент, Урысейм естественнэ щIэныгъэхэмкIэ и академием, ЩIэныгъэмрэ ГъуазджэмкIэ Петровскэ академием я действительнэ член,  ЩIэныгъэхэмкIэ, ...

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ