Жылагъуэ

Дэчыхыныгъэм кърикIуар

Фронтым ныбжьэгъу щызэхуэхъуат куржы щIалэ Куржорэ адыгэ щIалэ Тэркъанрэ. Зауэм узыпэмыплъа куэд къыщохъу. Мазэ хъуауэ зызэфIамыхауэ, я щыгъынхэр зэрамыхъуэкIауэ, ахэр тылым пIалъэ кIэщIкIэ къагъэкIуат тIэкIу загъэкъэбзэну. Тэркъан цыбэти, и щIыфэм хьэпIацIэ цIыкIу хищIагъэнут. Хуэмышэчыжыххэ щыхъум, абы сэххэм, блынхэм зыщихъуэрт. Абы бгъэщIэгъуэни хэлътэкъым - зауэр зауэт, псори арат.  Жэщ-махуэ ямыIэу бийм пэщIэт зауэлI тхьэмыщкIэхэм зыкIэлъыплъыжыну зэман дэнэт къыздрахынур? Арати, цIэ мыгъуэжьыр етауэ псори гугъу иригъэхьырт, гъэкIуэдыпIи ямыIэу.

Мыщэ хужьхэр гугъу езыгъэхьыр

США-м и Геологие IуэхущIапIэм и щIэныгъэлIхэм мазитI ипэ къахутат и пIэм имызагъэу, псэупIэщIэ лъыхъуэу къэзущыхь мыщэ. И кIэм-икIэжым мыщэр къэмыувыIэу махуи 9-кIэ псым есащ, зытеувэн щIымыл имыгъуэту. ЩIыуэпс насыпыншагъэм, псэущхьэхэр гугъу зэрыригъэхьым и зы щапхъэ къудейуэ аращ ар.

ТекIуэныгъэм и диктантым къэрал 50-м щIигъу хэтынущ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мы гъэм еханэу щекIуэкIынущ «ТекIуэныгъэм и диктанткIэ» зэджэ, гъэсэныгъэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ щхьэпэр. Хэку зауэшхуэм епха къэхъугъэхэр щIэрыщIэу къэзыIэтыж, щIыпIэ-щIыпIэкIэрэ щекIуэкIа зауэхэмрэ зэхэуэхэмрэ зэрыхэгъэгъуу зэлъыщIызыгъэс, лIыхъужьхэмрэ ТекIуэныгъэм телэжьахэмрэ я цIэхэр утыкум къизыхьэ а гукъэкI дахэр хуэунэтIащ цIыхубэ тхыдэм теухуауэ щIалэгъуалэм ябгъэдэлъ щIэныгъэм хэгъэхъуэным, зи лъахэрэ зи лъэпкърэ фIыуэ зылъагъу щIэблэ къэгъэтэджыным.

МыкIуэдыжын фэеплъ

Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм цIыхубзхэм фронтым щызэрахьа хахуагъэр псалъэкIэ къыпхуэмыIуэтэным хуэдизщ. Абыхэм я фэм куэд дэхуащ, фIыщIэри щытхъури яхуэфащэрэ зыщыдгъэгъупщи мыхъуну.

ХьэщIэщхэмрэ хьэщIэхэмрэ

2024 гъэм и япэ мазищым къызэрагъэлъагъуамкIэ, хьэщIэщым къыщыувыIэну махуэу зыщрагъэтхамрэ абы щыщIэтIысхьа махуэмрэ я зэхуакум дэлъ пIалъэм и кIыхьагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралым и щIыналъэхэм етхуанэ увыпIэр щиубыдащ. АбыкIэ япэ увыпIэм щытщ Камчатскэ крайр. Абыхэм я деж зыгъэпсэхуакIуэ кIуэ туристым хьэщIэщым щIэтIысхьэну зыщригъэтха махуэмрэ щыщIэтIысхьамрэ я зэхуакум мазитI пIалъэ иримыкъу дэлъщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым махуэ 35,9-рэ. 

Ди щIыналъэм и щIыпIэ дахэхэр

Тамбукъан гуэл шыугъэм илъэс 700 тхыдэ къызэринэкIащ. Абы ит псыр ижыркъым, мыл ткIужхэмрэ уэшххэмкIэ ирикъуу аращ. Абыхэм къадэкIуэу ябрууауэ щыта жапIэхэмкIэ абы хохъуэ минеральнэ псы. Гуэлыр ину къалъытэркъым, джэдыкIэ теплъэ иIэу хуэкIыхь-хъурейщ, и кIыхьагъыр хуэгъэфэщауэ километри 2 мэхъу, зы километр и бгъуагъщ, ику иту метритI и кууагъыу аращ. Ставрополь куеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я зэпылъыпIэр гуэлым икухэм деж хуозэ. 

Зэману дахэ, сумыгъэпIащIэ…

«Сэ  усэ  сфIэфIщ. Зы  усэ  тхылъ  дунейм  къытехьэху, ар  хэт и  IэдакъэщIэкIми,  сыщогуфIыкI. Гумрэ  псэмрэ  дыхьэу,  зэщIэжьыуэу,  зэгъэкIуауэ,  хэти  щапхъэфIхэр  къыхихыфыну  тха  усэхэм  зэ  седжэу  лъэныкъуэ  езгъэзыжыркъым,  кIэщI-кIэщIурэ къытезгъэзэжурэ  соджэ,  седжэжыху   къэси  гу  зылъызмыта  гупсысэщIэхэр  къыхэзгъуатэу, абы  фIэщхъуныгъэ  къысхилъхьэу  апхуэдэщ», - жеIэ КъБР-м  и  цIыхубэ  егъэджакIуэ ДыщэкI Марие. Ди газетым и ныбжьэгъуфI егъэджакIуэр нобэ къытхуэтопсэлъыхь усакIуэ Вындыжь Марие и творчествэм.

Мошенники звонят от имени Центробанка. Как их вычислить?

*  *  *
- Используют липовые удостоверения сотрудников,  иногда с фотографиями реальных людей и печатями.
- Подделывают документы (распоряжения, письма и прочее) так, что их сложно отличить от настоящих.
- Подменяют телефонные номера и даже сами предлагают проверить их на официальных сайтах.
*  *  *
Легенды могут быть разными, но обычно лжесотрудники предлагают поучаствовать в поимке мошенников, которые пытаются украсть деньги с вашего счёта или оформить на вас кредит.

Урысеймрэ ислъам дунеймрэ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр. Абы щытепсэлъыхьащ ар зэрырагъэкIуэкIыну щIыкIэмрэ абы щхьэкIэ зэлэжьыпхъэхэмрэ.
ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалхэр къагъэсэбэпу зэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борисрэ Маркетингымрэ республикэ щIыб зэпыщIэныгъэхэмкIэ департаментым и унафэщI Богацкая Севилрэ. 

Илъэс 90 гъуэгуанэ

Мы гъэм илъэс 90 ирокъу Нарткъалэ дэт консерв заводыр къызэрызэIуахрэ. Ар лажьэу яутIыпщауэ щытащ 1934 гъэм. Ди щIыналъэм и япэ промышленнэ IуэхущIапIэ лъэрызехьэхэм ящыщу щыта заводым лэжьэн щыщIидза япэ илъэсхэм щегъэжьауэ  мыхьэнэшхуэ щиубыдащ  тIысагъащIэ Докшукинэ посёлкэм, иужькIэ Нарткъалэ зыфIаща жылэм щыпсэухэм я гъащIэм. 

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ