Жылагъуэ

«Транслом»-м и унафэщIхэр КъБР-м и вольфрамым къыщIоупщIэ

ГъущIхэкIхэмкIэ Урысей Федерацэм и «Транслом» IуэхущIапIэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Гидрометаллург»-р ищэхуну нэ ирищащ, зэрыжаIэмкIэ.

НэгъуэщI еплъыкIэ

ЦIыхухэр хуейщ я кIэрыхубжьэрыхухэр уэрамыхьэм къытрагъэувэмэ, «Экологистикэ»-м» ар асыхьэту Iуишу псэуну. Ауэ куэд егупсысу пIэрэ ди кIэрыхубжьэрыхухэр зэщIэзыкъуэ цIыхухэм я пщэм дэлъ къалэн хьэлъэхэмрэ ахэр абыхэм зэрагъэзащIэ щIыкIэмрэ? 

Щхьэгъусэ

Зэгуэр лIы Iущ гуэрым и деж зы бзылъхугъэ къакIуэри къыжриIащ:
- ИлъэситI ипэ си щхьэгъусэм сэрэ ди нэчыхьыр птхауэ щытащ. Иджы нэчыхьыр схуэкъутэж, сыхуейкъым афIэкIа сыдэпсэуну.
- Сыт абы и щхьэусыгъуэр, - щIэупщIащ лIы Iущыр.
- Адрейхэм я щхьэгъусэхэр и зэманым я унэ йокIуэлIэж, сысейр сытым дежи къогувэ. Абы щхьэкIэ махуэ къэс дызэфIонэ, - къитащ жэуап.

Псы къыщIэшыпIэщIэ ухуэн щIадзэнущ

Мы зэманым Бахъсэн щIыналъэм щыщхэу Зэикъуэ, Ислъэмей, ХьэтIохъущыкъуей, Бахъсаненок, ПсыкIэху къуажэхэр, Бахъсэн къалэр псыкIэ гугъу иохь. КъедбжэкIа жылагъуэхэм цIыхуу щопсэу мин 98-м нэблагъэ. Абыхэм я процент 49,4%-р тэмэму псыкIэ къызэгъэпэщакъым е зэфэ псым и фIагъыр щIагъуэкъым.

Си гукъэкIыжхэр

1957 гъэр екIуэкIырт. Дзэм къулыкъу щысщIэрт абы щыгъуэ, курсхэми сыщеджэрт. Дзэ къулыкъум щымыщ, къемызэгъ мыхъумыщIагъэ куэдым пасэу гу лъыстащ сэ. Ахэр сигу темыхуэу, Ленинскэ пэшым сыщIэтIысхьэри СССР-м зыхъумэжыныгъэмкIэ и министр, Совет Союзым и Маршал Жуковым деж письмо стхащ. Зы тхьэмахуэ дэкIами арат, пщэдджыжьышхэ дышхауэ а пэшым дыщIэсу, пIащIэгъуэкIэ дызэрызэхуашэсымкIэ хъыбар къыдагъэщIащ. ЖэрыгъэкIэ пэшым дыкъыщIэжри Iэщэхэр къэтщтащ, ди джэдыгухэр зэкIуэцIытлъхьэри дгъэджэрэзащ, ди плIэми иддзащ.

Зи хъуэпсапIэр нахуапIэ хъуахэр

«Хамэ хэку сыщытхъэ нэхърэ си хэкIужь сыщылIэ», - жызыIэ ди лъэпкъэгъухэм я щапхъэщ зыхуей хуэзэу нэгъуэщI къэрал щыпсэуми, я адыгэгум я хэкужь къишэжауэ псэу ди къуэшхэр. Абыхэм ящыщ зыбжанэм я гупсысэмрэ псэукIэмрэ зыхуэдэр фэдгъэцIыхумэ, ди гуапэщ.
Джэйхьун Гумуш: Илъэс 17 си ныбжьу, Мейкъуапэ зы илъэс сыдэсынщи, урысыбзэ зэзгъэщIэнщ, университетым сыкIуэнщ жысIэри сыкъэкIуэжат. Зы гугъуехьи симыIэу сыщыпсэурт Истамбыл, ауэ си гур ХэкумкIэ щыIэт.

Лэжьыгъэм хуэжыджэр Нартокъуэ СулътIан

Нартокъуэ СулътIан Хьэмзэт и къуэр I955 гъэм мэкъуауэгъуэм 3-м КъШР-м и Адыгэ-Хьэблэ щIыналъэм хыхьэ ВакIуэ-Жылэ къуажэм къыщалъхуащ.
1959 гъэм я унагъуэр Псыжь (Абазэ куей) Iэпхъуащ. СулътIан абы курыт еджапIэр къыщиухащ, итIанэ Севастополь дзэм къулыкъу щищIащ, I983 гъэм КъБКъУ-м и тхыдэ-филологие факультетыр къиухащ, иужькIэ Ростов къэрал университетым журналистикэмкIэ и факультетым щеджащ, апхуэдэуи и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ КПСС-м и Къэрэшей-Шэрджэс обкомым марксизм-ленинизмкIэ и университетым.

Кхъахэ хъуа унэхэм ехьэлIауэ.

2022 гъэм и мазаем и I-м щыщIэдзауэ, щIыналъэ, муниципальнэ унафэщIхэм къалэн щащIынущ кхъахэ хъуа унэ зэтетхэм ехьэлIа хъыбархэр Росреестр-м ирагъэхьын хуейуэ. Апхуэдэ унэхэр зэгъэпэщыжын хуейми, ирахынухэм хагъэхьами, ЕГРН зыфIаща, къэралым и псэупIэхэр къыщыхатхыкI къулыкъущIапIэм щахъумэнущ. 

КъБР-м школыщIэу 7 щаухуэнущ

Илъэс кIуам Къэбэрдей-Балъкъэрыр хэтащ «Егъэджэныгъэ» федеральнэ лъэпкъ проектым. Абы и фIыгъэкIэ, зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр курыт еджапIэхэм, гъэсапIэхэм щрагъэкIуэкIащ.

Бжьамийхэр ирашалIэ

«Социальная газификация» президент программэм ипкъ иткIэ Бахъсэн районым хыхьэ къуажипщIым дэт лъапсэ 52-м пщIэншэу газ бжьамийр ирашэлIащ. 

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ