Жылагъуэ

Iусейн Олег и гъащIэмрэ гуащIэмрэ

Налшык Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ актёр, журналист Iусейн Олег и гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуа «Внутренний огонь. Памяти актёра и журналиста Олега Гусейнова» тхылъыр, ар къызэралъхурэ илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу.

Унагъуэм къыщожьэ бзэр

Лъэпкъ къэс езыр иригушхуэу иIэщ и анэдэлъхубзэр. Апхуэдэщ адыгэхэми къыддалъхуа ди бзэр, ар куэдкIэ адрейхэм къащхьэщокI. ЩIэныгъэлIхэм жаIэ адыгэбзэм и макъхэр гугъу дыдэхэм ящыщу, къэпсэлъыгъуейуэ. Ауэ дэ езым ди дежкIэ абы нэхъ дахи, нэхъ къулеи, нэхъ тынши щыIэкъым.

Тхыдэм къыхэнэн теплъэ

Къалэ къэс езым и архитектурэ гъэпсыкIэ иIэжщ. Дэтхэнэ зы къулыкъущIапIэми фэтэр унэ зэтетми архитекторхэм зэманым къезэгъыу халъхьэ я еплъыкIэхэрщ къалэхэм ягъуэтыну теплъэр зэлъытар. Къалащхьэхэр къэтщтэнщи, блэкIа зэманым и фэеплъхэри иджырей гъэпсыкIэхэри телъыджэу щызэхозагъэ, нэхъыбэу удэзыхьэхри апхуэдэ зэкIэлъыхьыкIэмрэ зэлъытыныгъэмрэщ.

Сабийхэм егуапэу

«Полицей Уае Дадэ» къэралпсо псапащIэ Iуэхум ипкъ иткIэ Урысей МВД-м Тэрч районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэр Жылагъуэ советым и лIыкIуэр ящIыгъуу щыIащ щытыкIэ гугъум къихута сабийхэм я деж. Полицейхэм Уае Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэ ящIыгъуу унагъуэ 12 къызэхакIухьащ. 

Хэгъэгухэм сэбэп щыхъунущ

Медицинэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, IэщIагъэм зэпымыууэ щыхурагъаджэ Урысей медицинэ академием (РМАНПО) сабий нейрохирургиемкIэ и кафедрэм и профессор, Сабий хирургиемрэ травматологиемкIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым нейрохирургиемкIэ и къудамэм и унафэщI Семэн Жаннэ Борис и пхъур иджыблагъэ хахащ «Дохутырхэм я хасэ» щIыналъэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщIу.

Тхыдэ фэеплъыр къагъэщIэрэщIэжащ

Налшык къалэм и Къэбэрдей уэрамым тет, макъамэ щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэ №2-м и зэгъэпэщыжыным епха лэжьыгъэхэр иджы дыдэ зэфIэкIащ. ЕджапIэр щыхьэрым дэт ухуэныгъэ тIорысэхэм языхэзщ. Абы и лъабжьэр I903 гъэм ягъэтIылъауэ щытащ, нобэр къыздэсым и теплъэкIи, и гъэпсыкIэкIи, и дахагъкIи къыхэщхэм ящыщщ.
IуэхущIапIэм и унафэщI Уэсмэн Марьянэ зэрыжиIамкIэ, унэм еджапIэр зэрыщIэтIысхьэрэ илъэс 60 хъуащ. Абы щыщу илъэс 30-м щIигъуауэ къыщIэкIынущ ар зэрызэрамыхьэрэ, и теплъэр езыгъэфIакIуэ лэжьыгъэхэр зэрырамыщIылIэрэ.

Зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI

Медицинэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат, КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Диагностикэ центрым эндоскопиемкIэ и къудамэм и унафэщI, хирург-колопроктолог, дохутыр-эндоскопист Къэнэмэт Мурат Хьэмидбий и къуэр ящыщщ «дохутыр IэщIагъэм къыхуигъэщIащ» зыхужаIэхэм. 

Лъэпкъыр къезыгъэлынур

Хамэ къэралхэм ипхъауэ псэу адыгэм нобэ къыхукъуэкIа Iэмалхэр куэдщ зэрыщIэнымкIэ, зэкIэлъыкIуэнымкIэ, нэхъ гъунэгъу зэхуэхъужынымкIэ. ЗэманкIэ узэIэбэкIыжмэ, нобэ хуэдэу тыншу зэкIэлъыкIуэф хъуну ауи я пщIыхьэпIэ къыхэхуэртэкъым ди япэ итахэм. «ГъущI Iупхъуэр» зэIуахыжу лъэпкъыр мащIэ-куэдми зэрыщIэ щыхъуар I990 гъэхэрщ. А Iуэхур ежьэным и щIэдзапIэ дыдэм щытахэм ящыщщ Жэмыфэ Гъазий Кушыку и къуэр. Адыгэ Республикэм и Президентым и лIыкIуэу Жэмыфэ Гъазий I997-I998 гъэхэм Югославием мызэ-мытIэу кIуэгъащ.

Iуащхьэмахуэ теухуауэ иджыри зэ

Тхьэхэм я зэхуэсыпIэу алыдж IуэрыIуатэм хэт Олимп Iуащхьэр а цIэр зэрихьэу а щIыналъэм ит бгырауэ хуагъэфащэ. Ауэ нэгъуэщI Iуэху еплъыкIи щыIэщ. 

КIуэкIуэ Казбек Христос (Хьисэ) къыщалъхуа махуэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм ехъуэхъуащ

Абы теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм хэIущIыIу ищIа тхыгъэм итщ:
«Къэбэрдей-Балъкъэрым ис православнэ чристэнхэм си гуапэу сохъуэхъу Христос къыщалъхуа гуфIэгъуэ махуэшхуэмкIэ!
А гуфIэгъуэм цIыхухэр гурыщIэ плъапIэхэм хузэщIегъэуIуэ, абыхэм я гухэр гуфIэгъуэрэ гуапагъэкIэ егъэнщI, ехъулIэныгъэщIэхэм трегъэгушхуэ.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ