Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и ИлъэсыщIэ хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхуу пщIэ зыхуэсщIхэ!
Мыгувэу Кремлым и сыхьэт къеуэм 2023 ИлъэсыщIэр къызэрыунэхуамкIэ хъыбар дигъэщIэнущ. Мы дакъикъэхэм дэтхэнэри блэкIа илъэсым хуоплъэкIыж, къэкIуэнум пыщIа мурадхэр еубзыху.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек архиепископ Феофилакт хуэзащ

Республикэм и Iэтащхьэр Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Христос (Хьисэ) къыщалъхуа махуэмкIэ ехъуэхъуащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэрым ис православнэ цIыхухэм зэпымыууэ и нэIэ къазэрытригъэтым папщIэ фIыщIэ хуищIащ.

Унэхэр зэрагъэнэхур

Пасэрей цIыхухэм гу лъатащ пхъэмрэ мэзышымрэ (смола) нэхърэ дагъэр нэхъ хуэму мафIэм зэрисым, Iугъуи зэримыщIым. Ар щхьэусыгъуэ хуэхъуащ дагъэкIэ къагъэнэху уэздыгъэхэр къагупсысыным. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2022 гъэм гъатхэпэм и 21-м къыдигъэкIа унафэ №61-ПП-м зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ
2022 гъэм          дыгъэгъазэм и 6-м Налшык къалэ
          №261-ПП

Зи хъэтI зиIэж дохутыр

Си сабиигъуэм щыщ зы теплъэгъуэ гуимыхуж сщыхъуащ икIи абы и ныбжь тридзауэ къызолъытэ адэкIэ си гъащIэ гъуэгуанэр зэрызубзыхуам. 

ЩIэныгъэр зи гъащIэ гъусэу щыта цIыху щыпкъэ

Критик, литературовед, щIэныгъэлI ХьэкIуащэ Андрей лъэпкъ щэнхабзэр, щIэныгъэр, литературэр егъэфIэкIуэным къыпхуэмылъытэну и  гуащIэшхуэ хилъхьащ. И гъащIэ гъуэгуанэр гугъуу щытами, ар купщIафIэу ирихьэкIащ. 

Тепщэхэм я хъыбар

Псэущхьэ зэмылIэужьыгъуэхэр чэзуууэ илъэс 12-м я тепщэу зэрыщытыр IупщIу къыхощыж къуэкIыпIэ махуэгъэпсым теухуа хъыбарым. Абы зэрыжиIэмкIэ, зэгуэрым Буддэ и деж жэрдэм зиIэ псэущхьэхэр иригъэблэгъат. АрщхьэкIэ, мэз, унагъуэ псэущхьэ псори ирихьэлIэфакъым абы, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, дунейр щIыIэт, Буддэ деж унэсын папщIэ псы куу узэпрысыкIын хуейт.

Хабзэубзыху IэнатIэр зи джэлэсхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым иджыблагъэ щызэхэтащ ЩIалэгъуалэ палатэм 2022 гъэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэр къыщызэщIакъуэж зэIущIэ. Илъэсым къриубыдэу КъБР-м и Парламентым и ныбжьыщIэ къудамэм хузэфIэкIамрэ дяпэкIи зэфIахын хуейуэ къапэщылъымрэ теухуауэ къэпсэлъащ ЩIалэгъуалэ палатэм и унафэщI Борисевич Екатеринэ.

ЩIалэгъуалэ палатэм и VII зэхуэсым цIыху 50 хэтщ. Я нэхъыщIэ дыдэм и ныбжьыр илъэс 19 ирикъуауэ аращ, нэхъыжь дыдэр илъэс 35-рэ мэхъу.

Япэ ищахэр ягу къагъэкIыжащ

Афганистаным щызэуахэм, щIыпIэ-щIыпIэкIэ щекIуэкIа зауэхэмрэ зэпэщIэтыныгъэхэмрэ хэтахэм я зэгухьэныгъэм, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ пэхуэщIэхэмкIэ и министерствэм и дэIэпыкъуныгъэ хэлъу, зауэлI-интернационалистхэм я фэеплъу Налшык къалэм дэтым деж иджыблагъэ пэкIу щригъэкIуэкIащ.

Журналистхэм я упщIэхэм жэуап яритащ

Хабзэ зэрыхъуам тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яхуэзащ федеральнэ, хэгъэгу, щIыналъэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм. Iэтащхьэм жэуап яритащ телевиденэм, газетхэм, радиом, агентствэ зэмылIэужьыгъуэхэм щылажьэ журналистхэм я упщIэхэм.

ЗэIущIэм хэтащ «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман» газетхэм,  ВГТРК-м и «Къэбэрдей-Балъкъэр» къэрал телевиденэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВТК-м, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВТК-м и радиом я унафэщIхэри.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ