Жылагъуэ

Адыгэ лъэпкъым и цIыху щэджащэ

УФ-м щIыхь зиIэ и юрист, щIэныгъэлI цIэрыIуэ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэшхуэ Къалмыкъ Юрэ Хьэмзэт и къуэр  (I934-I997)   Урысей Федерацэм и иджырей тхыдэм лъэужь ин къыщызыгъэна хэкулIщ. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иIыгъ щIы IыхьэмкIэ Урысей Федерацэм 79-нэ увыпIэр щеубыд – километр зэбгъузэнатIэ 12. 470-рэ мэхъу. ЦIыху бжыгъэм тещIыхьауэ УФ-м 60 увыпIэр щиIыгъщ, цIыху 858. 397-рэ (2014) щопсэу.
Километр зэбгъузэнатIэм цIыху 68,84-рэ тесщ. Къалэдэсхэр процент 54,I8-рэ мэхъу. Къалащхьэр Налшыкщ.
Лъэпкъхэр (2010 гъэ)
Адыгэхэр - 490453 (57,2%)
Урысхэр - 193155 (22,5%)
Балъкъэрхэр - I08577 (I2,7%)
Тыркухэр - 13965 (1,6%)
Осетинхэр - 9I29 (1,1%)
Ермэлыхэр - 5002
Украинхэр - 4800

Илъэс 20 дэкIауэ

Дзэ частыр и фIэфIыныгъэкIэ къигъанэу илъэс 20-кIэ зызыгъэпщкIуар яубыдащ.
КъБР-м щыIэ МВД-м Уголовнэ къэлъыхъуэныгъэхэмкIэ и управленэмрэ Урысейм и МВД-м и Управленэу Краснодар къалэм дэтымрэ я лэжьакIуэхэм я къалэныр щагъэзащIэм яубыдащ илъэс 20 лъандэрэ къэралым къыщалъыхъуэ, Прохладнэ къалэм щыщ, зи ныбжьыр илъэс 39-рэ хъу цIыхухъур.

Гейтс Билл и къежьапIэр

Дуней псом щынэхъ къулейхэм япэ иту къагъэлъагъуэхэм ящыщщ Гейтс Билл. Абы къыкIэлъокIуэ мексикэ магнат Слим Эллу Карлос, инвестор цIэрыIуэ Баффет Уоррен сымэ. 

Полицейхэм я фIыгъэкIэ

Автоинспекторхэм плъыр къалэныр Налшык къалэм ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ уэрамым щрахьэкIыу, фокIадэм и 3-м сыхьэт 11-м гу лъатащ бэзэрым и гъунэгъу автомашинэ гъэувыпIэм деж щыт ВАЗ-2112 машинэм и лъабжьэм Iугъуэ къызэрыдихум. 

Спортсменхэм я ехъулIэныгъэ

Урысей гвардием Къэбрэдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэр «Къэбэрдей-Балъкъэр» КъТРК-м и хьэщIащ.

Мэзымрэ гъэм и зэманхэмрэ

Хуабаеу екIуэкIа бадзэуэгъуэмрэ шыщхьэуIумрэ мыбэлэрыгъыу зи къалэныр къезыхьэлIа мэзым телажьэ я IуэхущIапIэхэм бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм зыхуагъэхьэзыр.

ЩIэныгъэлI пажэ

Ди республикэм щIэныгъэм зыщегъэужьыным хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIахэм ящыщщ КIэрэф Къамболэт Наурыз и къуэр. Абы и зэфIэкI, щIэныгъэ куэд ирихьэлIащ Хэку зауэшхуэм и ужь лъэхъэнэм мэкъумэш хозяйствэр зэфIэгъэувэжыным, абыхэм ехьэлIа къэхутэныгъэхэр егъэкIуэкIыным. 

ЩIДАА-м и академикым и фIыщIэ

МГОУ-м Стратегиемрэ аналитикэмкIэ и центрым и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт Ершов Виталий иджыблагъэ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием ­хагъэхьащ. Ар и гуапэ зэрыхъуам къыхэкIыу, Ершовым фIыщIэ тхыгъэ хуигъэхьащ ЩIДАА-м и Президент, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым сенатору щыIэ, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Къанокъуэ Арсен:
«ПщIэ зыхуэсщI Къанокъуэ Арсен! ЩIэныгъэхэмкIэ Дуней­псо Адыгэ Академием и лэжьакIуэхэ! Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэлIхэ! 

Бжыгъэр зи лъабжьэ Iэмалхэм трагъащIэ

Гъэ еджэгъуэщэм зэхъуэкIыныгъэщIэхэри Iуэху зехьэкIэщIэхэри къыдэкIуащ. Егъэ­джэныгъэм и фIагъыр къэIэтыным хуэгъэпса апхуэдэ бгъэдыхьэкIэщIэхэм зыщаубгъу ди щIыналъэми. Абы и щыхьэтщ «ДыгъафIэ къалэм» къыщызэIуаха IT-классхэр. 

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ