Жылагъуэ

Егъэджэныгъэм и япэ лъэбакъуэхэр

Къалащхьэм и тхыдэм и напэкIуэцIхэм къызэраIуэтэжымкIэ, 1859 гъэм Налшык къыщызэIуахауэ щытащ япэ школхэр. Абы лъабжьэ хуэхъуат «Бгырыс еджапIэхэм я устав» дэфтэрыр. Апхуэдэ гулъытэ щIэныгъэм ирата нэужь, еджэным гу хуэзыщIа щIалэгъуалэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъуащ.

 

Эшерэ дэт кхъащхьэмрэ музеймрэ

Абхъазым и щыгъуэ махуэм мыхьэнэшхуэ зрат зы щIыпIэ иIэщ республикэм. Ар дэтхэнэ зы абхъазым дежкIи лъапIэу къалъытэ.  Зи гугъу тщIыр  АР-м и япэ Президенту щыта, лъэпкъ лIыхъужь Ардзинбэ Владислав щыщIалъхьа щIыпIэрщ - Сыхъум пэмыжыжьэу щыIэ Эшерэ Ищхъэрэ къуажэм дэтщ.

Илъэс къэс нэхъыбэ мэхъу

«ШIэныгъэ» лъэпкъ проектым хиубыдэу, Бахъсэн и «Кооператор» хьэблэм школакIуэу 1224-рэ зыщIэхуэн школ щаухуэ.

Къатищу зэтет унэм метр зэбгъузэнатIэ мин 26-рэ и инагъщ. Школым хэтынущ цIыху 560-рэ зыщIэхуэ пэшышхуэ. Абы хэтынущ къэфапIэ, музыкальнэ Iэмэпсымэхэмрэ фащэхэмрэ я хъумапIэ, зытIэщIыпIэ, зытхьэщIыпIэ, спортпэшу тIу.

Анэхэм я нэпсыр гъущакъым

1992 гъэ… ШыщхьэIум и 14… - Абхъаз Республикэм и тхыдэм и напэкIуэцI щхьэхуэщ, гуIэгъуэрэ бэлыхькIэ гъэнщIауэ… Илъэс 30 и пэ, а махуэм Куржы Къэрал советым и дзэр Абхъазым къытеуауэ щытащ.

Лыр щыфшхкIэ фысакъ

Трихинеллёз узыр къегъэхъей лы зэIыхьам, Iэщ сымаджэм ейм къыхэщIыкIа ерыскъыхэр шхыным. Абы цIыхур ныкъуэдыкъуэ щищIи щилIыкIыпи щыIэщ.

А узыфэр Iэщышхуэм и лым къызэрыхэкIыр къэплъытэмэ, зэуэ цIыху зыбжанэ сымаджэ зэрыхъур гурыIуэгъуэщ. Ар цIыхум зэрыпкърытыр къыщыпщIэр Iэщ сымаджэм ил зэIыхьар зэрашхрэ махуи I0-20 хуэдэ дэкIа иужьщ. Абы къыхэкIыуи сымаджэр зыгъэщхьэжагъуэр зэуэ къахуэщIэркъым. Тхьэмахуэ ипэкIэ е нэхъапэжкIэ пшха ерыскъым зыгуэр къуищIэнкIэ хъуну абыхэм хуагъэфащэркъым.

Нэхъыжьхэми я ныбжьым зехъуэж

 Финляндием къыщыдэкI «Илта-Саномат» («Пщыхьэщхьэ хъыбархэр») газетыр топсэлъыхь цIыхур пенсэм кIуэуэ лэжьыгъэм къыщыпэрыкI ныбжьым зэрызихъуэжым. Ар елъытащ щIыналъэм сабийуэ къыщIэхъуэм и бжыгъэм хэщIын зэрыщIидзэм, цIыхур зэрыпсэу хабзэ илъэс бжыгъэм зэрыхэхъуэм, къинэмыщIхэм. 

Илъэс тIощIкIэ ягъэтIысынкIэ мэхъу

КъБР-м щыIэ УФСБ-мрэ МВД-мрэ я лэжьакIуэхэм хабзэншагъэкIэ наркотикхэкIхэр игъэкIыным пэщIэт Iуэхухэр ирагъэкIуэкIыу къызэпаудащ республикэм щыщитIым я щIэпхъаджагъэр. 
Яубыдахэр щыпсэу щIыпIэхэр къыщаплъыхьым къагъуэтри къытрахащ полимер зэкIуэцIылъ 23-рэ пакети 3-рэ. Абыхэм «героин» наркотикхэкI грамм 887,5-рэ илът. Ахэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щрагъэкIыну я мурадт.

Ар гъэщIэгъуэнщ

• Австралием щыщ, илъэс 74-рэ хъу Харрисон Джеймс I000-м щIигъурэ лъы итащ. Абы и лъыр апхуэдизкIэ телъыджэу зэхэлъщи, гъущIыр къызэмэщIэкIыу, сымаджэ хьэлъэу дунейм къытехьа сабий цIынэхэр ажалым кърегъэл! Апхуэдэу, Харрисоным илъ зыхакIа сабий мелуанитIым щIигъу дунейм тетщ нобэкIэ. ЗэрыжаIэмкIэ, ауэ Джеймс и лъым антитела лъэщхэр хэлъщ, узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр игъэужьыхыу. 

Уи кIэн къызэрикIынур пщIэнукъым

 ЛъэпкъкIэ хорват, мэкъамэмкIэ егъэджакIуэ къызэрыгуэкI Селак Франо мызэ-мытIэу къалъытащ дуней псом нэхъ щехъулIа дыдэ цIыхуу. Ауэ абы и насыпыр «цыджан насып» жыхуаIэм нэхъ ещхьщ-зэхьэлIар фIы гуэркъым, атIэ зыхэкIуэдэнкIэ хъуну зыхэхуахэм къызэреларщ. Ар хэнейрэ(!) къикIыфащ апхуэдэ щытыкIэм.
I929 гъэм къалъхуа Селак дунейм къызэрытехьа щIыкIэри гъэщIэгъуэнщ. Ар къыщалъхуар сымаджэщыркъым, атIэ… бдзэжьеящэ кхъуафэжьейщ. Мазиблу къалъхуа сабийм и бынжэр бдзэжьеящэхэм яIыгъ хабзэ сэмкIэ паупщIат.

Ди «Псэ Жыгыр»

Фэеплъ
 

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ