Жылагъуэ

ХэкулI щыпкъэ Джатауэ Хьэмыщэ

Дзэм и полковник Джатауэ Хьэмыщэ, Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэмрэ хъыбарыншэ хъуауэ щытахэмрэ къызы­хэкIа лъэпкъым яцIыхуным ехьэлIауэ куэд дыдэ зылэжьа адыгэлI щыпкъэр, сэ япэ дыдэу щыслъэгъуар, цIыхугъэ щысхуэхъуар сыщалъхуа Зеикъуэрщ. Сэ абы щыгъуэ ебланэ классым сыщIэст.

Сом мелуани 3-м щIигъу япшынащ

ФщIэн папщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и автоинспекторхэм зэратх Iэмэпсымэхэм къызэрагъэлъэгъуам тещIыхьауэ мазаем и 1 - 7-хэм къриубыдэу гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэр къызэрызэпаудам теухуа унафэ 7950-рэ къащтащ. Псори зэхэту къуэдыуэ тралъхьащ сом мелуани 5-рэ мин 84-м нэблагъэ. А махуэхэм япшынащ сом 3 028 250-рэ.

ФIыщIэ тхыгъэ

 

Урысейм и Суд приставхэм я федеральнэ къулыкъум и управленэу КъБР-м щыIэм къыIэрыхьащ «Футбол цIыкIум и ассоциацэ» Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ жылагъуэ IуэхущIапIэм и унафэщI Едэкъуэ СулътIан къыбгъэдэкI фIыщIэ письмо.

Бардош Аллэ иджы ещанэу токIуэ

 

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэ­щIэтынымрэ къегъэлынымкIэ и IуэхущIапIэм щекIуэкIащ зи IэщIагъэм нэхъ хуэIэижьыр къэзыгъэнэIуэну 2020 гъэм и япэ зэпеуэ - мафIэс-къегъэлакIуэ частым и диспетчер нэхъыфIыр къыщыхахар.

КIуащ Аслъэнбэч ягу къагъэкIыж

Аруан щIыналъэм и полицейхэмрэ ветеранхэмрэ къызэрагъэпэщри, и къалэн игъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъу, полицэм и лейтенант нэхъыжь КIуащ Аслъэнбэч и фэеплъ пэкIу щекIуэкIащ ар щеджа Старэ Шэрэдж къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м.

НыбжьыщIэхэр фIым хуаущий

ШколакIуэхэм я урысейпсо зэщIэхъееныгъэм и волонтёрхэмрэ жыджэру хэтхэмрэ Бахъсэн ­къалэ округым щызэщIэзыгъэуIуэ Бахъсэн къалэм Сабий творчествэмкIэ и унэм ныбжьыщIэхэр щахуэзащ хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм. Зэпсэлъэныгъэр теухуат «Терроризмэр жылагъуэмкIэ шынагъуэщ» Iуэхугъуэм.

Адыгэ усэм и макъ дахэ Тырку псом щызэхах

СССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ хэтащ иджыблагъэ Истамбыл щекIуэкIа V Усэ фестивалым. Къэралыгъуэ зыбжанэм къикIа, лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм ящыщ усакIуэхэр, щэнхабзэ лэжьакIуэхэр, зэхуэ-сым кърагъэблэгъа хьэщIэхэр адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэм щигъэгъуэзащ ди лъэпкъ щэнхабзэм, хабзэм, усэ гъэпсыкIэм. Фестивалым хэтахэр абы иригъэдэIуащ адыгэ усэм и макъым, Урысейми адыгэ лъэпкъми нэгъуэщI нэкIэ къригъэплъащ.

Къабзагъэм и махуэ

Бахъсэн район администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур и унафэр ягъэзащIэу, щIыналъэм хиубыдэ къуажэ псоми зэуэ къабзагъэм и махуэ щрагъэкIуэкIащ.

ГъащIэ узыншэм къыхураджэ

Бахъсэн къалэм дэт курыт школ №4-м Стоматологым и дунейпсо махуэм теухуа зэхыхьэ щрагъэкIуэкIащ. Махуэшхуэм хэтащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм сабийхэм медицинэ дэIэпыкъуныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и къудамэм и унафэщI Щоджэн Юлие, Республикэ стоматологие центрым и дохутыр нэхъыщхьэ Хьэмыкъуэ Iэсият, Бахъсэн дэт стоматологие поликлиникэм и дохутыр нэхъыщхьэ Хьэщыкъуей Людмилэ, къалэ администрацэм и лIыкIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

Журналист ныбжьыщIэхэм я школыр ирагъэжьэж

Журналист ныбжьыщIэхэм папщIэ пщIэншэу къызэIуаха «Акулы пера» егъэджэныгъэ курсхэм екIуэлIэну гукъыдэж зиIэхэр къыхах.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ