Жылагъуэ

Муниципалитетхэм я лIыкIуэхэм я зэIущIэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ республикэм и муниципальнэ щIыналъэхэм я Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ. Абы ­хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Езауэ Анзор, КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщI Джэш Вячеслав, республикэм и муниципальнэ щIыналъэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

«ДэIэпыкъуэгъу псынщIэхэм» къахохъуэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Зэгу­ры­Iуэ­ныгъэм и утыкум деж респуб­ликэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм «ДэIэ­пыкъуэгъу псынщIэ» авто­мобиль 17 дыгъуасэ щаритыжащ. 

Кавказым къеблагъэ

«Кавказым къелагъэ» фондым иубзыхуащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зыплъыхьыпIэхэр зэребгъэфIэкIуэнум и Iэмал.

Гъунэгъу республикэм и щIыпIэцIэхэм языхэзым ехьэлIауэ

Къэрэшей-Шэрджэсым и «Архъыз» курортым зыщызыгъэпсэхухэм я бжыгъэм иужьрей илъэс зыбгъупщIым хэхъуэ зэпытщ.

Дунейм и телъыджиблыр

Хеопс и пирамидэр (Хуфу) - мысыр пирамидэхэм я нэхъ ин дыдэрщ, Дунейм и телъыджиблым щыщу ди нобэм къэсарщ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, илъэс 20-кIэ екIуэкIа ухуэныгъэр щаухар ди эрэм и пэкIэ 2540 гъэрщ. Мысыр пирамидэхэм я хъыбар псоми ящIэ, ауэ нэхъ цIэрыIуэхэр Хеопс (Хуфу), Хефрен (Хафра), Микерин (Менкаура) сымэ я пирамидэхэрщ. 

Iуащхьэхэм я щэхухэр

СызэрыцIыкIурэ сэ сыдахьэхырт дыщыпсэу Дзэлыкъуэ къуажэм ихъуреягъкIэ къекIуэкI Iуащхьэхэм. ЦIыкIуми инми апхуэдэ Iуащхьэу 10-м нэблагъэ плъагъурт ди къуажэм удэту. Нэхъыжьхэм къыджаIэрт ахэр пасэ зэманым псэуа цIыху къулейхэм я кхъащхьэу зэрыщытыр. 

«ЦIыхубэ участковэ-2021»

Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI  «ЦIыхубэ  участковэ»  урысейпсо зэпеуэм  фокIадэм и   11-м щIедзэ.   
Ар хуэунэтIащ   полицэм и лэжьакIуэхэм цIыхухэм хуащI дзыхьыр,  IэнатIэм   и щIыхьыр егъэфIэкIуэнымрэ жылагъуэм полицэм и участковэ уполномоченнэхэм я лэжьыгъэр  къагурыIуэу зэтеублэнымрэ.    

Зэпеуэм и Iыхьэзэм  щытекIуахэр наIуэ къищIынущ    я онлайн-IэIэтым кърикIуахэм.   Дэтхэнэри хуитщ    езым «ЦIыхубэ  участковэ» цIэр зыхуэфащэу къилъытэмкIэ Iэ иIэтыну.   

Илъэс куэдкIэ зыпэплъа фэтэр

           Хъыбар гуапэ
      
Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэм и къуэдзэ  полицэм и полковник  Мамхэгъ Назир   министерствэм  СледствиемкIэ и  управленэм и следователь, юстицэм и подполковник   Къардэн Ильяс  фэтэрыщIэм и IункIыбзэр иритащ.

Мывэду

Къармэхьэблэ къуажапщэм километри 3 хуэдиз нэхъ пэмыжыжьэу, Чыщбалъкъ къуажэм ухуэзышэ гъуэгум и ижьырабгъумкIэ зи щыгур тафэу телъэщIа, къыр теплъэ зиIэ Iуащхьэ зыбжанэ иIэщ. Уздеплъым  къыбгуроIуэ а Iуащхьэхэм удэкIуеиныр зэрыгугъур. Пасэ зэманым мы щIыналъэр зи псэупIэу щыта лъэпкъхэм бийр къащытеуэм деж, Iуащхьэхэм зыщагъэбыдэу щытауэ къыщIэкIынущ. Абдеж зэрыщыпсэуаIам и щыхьэт наIуэщ ятIагъуэ гъэжьам къыхэщIыкIа хьэпшып къутахуэ бжыгъэншэхэр, кхъэлэгъунэ къищэхэжахэр къызэрынар.

ТIуапсы и гъунэгъуу

                                                       ЩIыпIэцIэхэр

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ