Жылагъуэ

Я зэфIэкIым хагъахъуэ

Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м щекIуэкIащ республикэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм щылажьэ дохутыр-эндоскопистхэм папщIэ къызэрагъэпэща мастер-класс. 

Хьэпшыпхэр хуашащ

КъБР-м узыншагъэр хъумэ­нымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я пашэу респуб­ликэм и дохутыр гуп иджыблагъэ щы­Iащ Херсон областым и медицинэ IуэхущIапIэ зыбжанэм. Iэ­щIагъэлIхэм зрагъэлъэ­гъуащ­ Краснэ, Лазурнэ, Новониколаевкэ къуа­жэ­хэм дэт амбулаторэхэмрэ Владимировкэ жылэм дэт ФАП-мрэ. Апхуэдэу ахэр щыIащ Скадовск дэт ­район сымаджэщым, абы мы гъэм и гъатхэпэ мазэ лъандэрэ ди щIы­налъэм щыщ анестезиолог-реаниматолог гуп щолажьэ.

НэхъыфIипщIым дахохьэ

Урысейм СтатистикэмкIэ и къэрал управленэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ - мазаем къриу­быдэу УФ-м и щIыналъэхэм я промышленнэ индексым и куэдагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэхъыфIхэм яхы­хьащ, нэгъабэ и иджы хуэдэ зэманым щыIа бжыгъэхэм ар ирагъэпща нэужь. 

ЕхъулIэныгъэ лъагэхэм я щыхьэтт

Къэ­бэр­дей-Балъкъэрым и цIыхубэм Космо­навтикэм и махуэмкIэ ехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Мэхъэчкъалэ щыщ Iущыцэ

Иджыпсту екIуэкI хэхыныгъэ Iуэхухэм нэхъыбэрэ къыщаIэт упщIэхэм язщ щIыпIэ пхыдзахэм щыщ сабийхэмрэ Мэзкуу, Санкт-Петербург хуэдэ къалэшхуэхэм къыщыхъуахэмрэ зэхуэдэу зэрызаужьын, щIэныгъэм нэхъ куууэ зэрызыхагъэгъуэзэн Iэмал зэрамыIэр. Ауэ, ди лъэпкъ Iущыгъэм зэрыжиIэщи, еджэнур - еджэнущ.

Нобэрей Томирис

2023 гъэм щэкIуэкIуэ мазэм къэмыувыIэу сыхьэти 8-кIэ зи щхьэгъусэр зубэрэжьурэ зыIэщIэукIа,  Къэзахъстан Республикэм Лъэпкъ экономикэмкIэ и министру щыта Бишимбаев Куандык и судыр ящIэ мы махуэхэм. Дуней псом бзылъхугъэу тетым афIэкIа Iуэху ямыIэжым хуэдэу кIэлъоплъ а судым. Дауи! ПцIы, Iулъхьэ, благъэ жыпIэми, Iэмалу щыIэр къигъэсэбэпу жэуапым IэщIэкIыну мурад зыщIа къулыкъущIэр «пщэфэцкIэ» яфIиубыдащ, хеящIэми ткIийуэ пэщIэуващ зэ IуплъэгъуэкIэ къызэрыгуэкI бзылъхугъэ цIыкIуу, IэмащIэлъэмащIэу узыIуплъэ прокурор Аймагановэ Айжан.

Зыужьыныгъэм и ублапIэм деж

Къэбэрдей-Балъкъэр телечэщанэ цIэрыIуэр Хьэршым и махуэм ирихьэлIэу нурыбэу къызэщIагъэблащ, идз нэхум хэлъ тхыпхъэхэр макъамэрэ уэздыгъэ джэгуу зэхэту яутIыпщащ.

Терроризмэм пэщ1этынымк1э операцэм и п1алъэр щхьэщахыжак1эщ

КъБР-м и Оперативнэ штабым хъыбар къыдегъащ1э мэлыжьыхым и 11-м, Налшык къыщрахьэжьа Терроризмэм пэщ1этынымк1э операцэм (КТО) и п1алъэр зэриухамк1э. 

ЦIыху къэмылэнджэжт

КъБР-м щыIэ МВД-м и ветеран, милицэм и полковникыу къулыкъум къыхэкIыжа, а хабзэхъумэ IэнатIэм и тхыдэдж Шипилов Валерэ иIэщ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ ­министерствэу КъБР-м щыIэм и унафэщIу щытахэм - Хэку зауэшхуэм хэта, щIыналъэм и хабзэхъумэ нэсхэм ятеухуа тхыгъэ купщIафIэ куэд.

ЗЭМАНЫМ ДЕКIУУ

Дзэлыкъуэ щIыналъэр ди республикэм и гъунапкъэм щысщ. А куеймрэ Ставрополь щIыналъэмрэ зэгъунэгъущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIым щыщу районым еубыд и Iыхьэ ханэр. Дзылыкъуэ районым щопсэу цIыху 50700-м щIигъу.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ