Жылагъуэ

Иужьрей макъ

«Гъуэгуэгъу» (кIахэ диалектымкIэ «гъогогъу») псалъэм адыгэхэм къидгъэкIыр, дызэрыщыгъуазэщи, «нэгъуэщIым дэгъуэгурыкIуэ цIыху» мыхьэнэращ, «гъуэгумрэ» «цIыхумрэ» иризэпытщIэу.
АрщхьэкIэ, езым и анэдэлъхубзэми дэгъуэу хэзыщIыкI, кIахэ адыгэбзэм иригъуазэни зи щIасэ абхъаз щIалэм, Дасание Давид, къызэрилъытэмкIэ, дэ, адыгэхэм, зи гугъу тщIы мыхьэнэр а псалъэм къидгъэкIынутэмэ, «гъуэгу-цIыху»-щ жытIэн хуеяр, ди бзэм и зэхэухуэнэкIэм дытетмэ.

Шхара - Щхьэрэ

Мы цIэр зезыхьэ бгыр Урысей Федерацэмрэ Куржымрэ я гъунапкъэр зыгъэбелджылы Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм и нэхъ лъагапIэ дыдэхэм ящыщ зыщ (и уардагъэкIэ псоми ефIэкI Iуащхьэмахуэ зэлъэгэкIыр тIэкIу нэхъ хуэищхъэрэкIэ щыIэ Гуэдзэн Шытхырщ).

Зэпэщу илъэсыщIэм IущIащ

 «Щэнхабзэм ехьэлIа ухуэныгъэхэр», «Физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ зегъэужьын», «Демография», «Хэкур зыхъумахэм я фэеплъыр хъумэн» Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ программэхэм хиубыдэ лъэпкъ проектхэр ди щIыналъэхэм купщIафIэу щагъэзащIэ.

Ди къалэр псоми йофIэкI.

Налшык и теплъэр кIуэ пэтми йофIакIуэ. Къалащхьэм и зы хьэбли къэнакъым лъэс зекIуапIэ екIухэр щамыухуарэ фэтэр куэду зэхэт унэхэм я бжэIупэхэр зэIузэпэщ щамыщIарэ. КъищынэмыщIауэ, «Хрущевка» унэ куэдыр, къомыцIыхужыным хуэдизу, къагъэщIэрэщIэжащ.

Лъэпкъ уэрэдхэм я макъ мыкIуэдыж

Иджыблагъэ дунейм къытехьащ адыгэ лъэпкъ уэрэдхэр щызэхуэхьэса зэрырагъаджэ тхылъ.
    Ар зи Iэдакъэ къыщIэкIар Зеикъуэ къуажэм гъуазджэмкIэ и еджапIэм, «Кавказ» цIыхубэ уэрэджыIакIуэ ансамблым я унафэщI Жылау Арсенщ. Абы и цIэр фIыкIэ зыгъэIуар жэуаплыныгъэ хэлъу кърихьэлIэ къулыкъухэм я закъуэкъым. Ар уэрэдусщ, зыхуэбгъадэ хъун щымыIэу, макъ гъэтIыса гуакIуэкIэ и уэрэдхэр езым щигъэзэщIэжи щыIэу

Iулъхьэ стыркъым, Iулъхьэ къеIысхыркъым

Апхуэдэ къыхуеджэныгъэм щIэт Iуэхум хыхьэу Прохладнэ районым и полицэм и лэжьакIуэхэм зэIущIэ зыбжанэ ирагъэкIуэкIащ.
Урысейм и МВД-м Прохладнэ районымрэ Прохладнэ къалэмрэ балигъ мыхъуахэм ядэлэжьэнымкIэ щаIэ къудамэхэм я инспекторхэм къыхуеджэныгъэ лэжьыгъэ купщIафIэхэр утыку кърахьащ Коррупцэм пэщIэтыным хухэха махуэм ирихьэлIэу.

ЦIыхубэ еплъыкIэр я гъуазэу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ яIущIащ щIэрыщIэу хахыжауэ ­КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэтхэм.

Угъурлы тхуэхъуну!

ДыхуэпIащIэу, фIы куэдкIэ дыщыгугъыу апхуэдэщ сыт щыгъуи Илъэ­сы­щIэр. А псалъэм дэтхэнэ цIыхуми ирип­хыр езыр нэхъ зыхуэпабгъэ, къехъулIэну нэхъ зыщIэхъуэпсу и пщIыхьым хэмыкI Iуэхугъуэхэращ. Щрет ар мылъкушхуэу е узыншагъэ быдэу, щIэныгъэу, ехъулIэныгъэу, лъагъуныгъэу е мамырыгъэу. А псоми сахэмыдэу икIи зэкIэрызмычу, зы хэмыщIу, зэуIуу фхузогъэфащэ ди цIыху псоми, Тхьэшхуэри а фIыгъуэхэмкIэ къыфхуэупсэну сыф­хуо­хъуахъуэ.

Уэрэдыр зи Iэпэгъухэр

ИлъэсыщIэм ипэ къихуэу КъБКъУ-м и залышхуэм концерт гукъи­нэжкIэ щы­зэхуащIыжащ «Амикс» ансамблым и унафэщI Къул Амиррэ Ланэрэ къызэрагъэпэща «Клуб за 30» проектым и япэ Iыхьэр.

Зы сэлэтым и хъыбар

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ ирагъэкIуэкI Iуэхухэм хыхьэу, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щагъэлъэгъуащ журналист Магомедовэ ФатIимэ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Зы сэлэтым и хъыбар» пьесэм къытращIыкIа спектаклыр.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ