Жылагъуэ

Сабийхэр ягъэгуфIащ

КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и жьауэм щIэту лажьэ «Узыншагъэр щызэф1агъэувэж еджапIэ-интернат №3»-м сабийхэм я щIэныгъэм хэзыгъахъуэ, ябгъэдэлъ есэныгъэхэм зезыгъэузэщI тхылъхэр тыгъэу къаIэрыхьащ иджыблагъэ.

Iуащхьэмахуэ щIыналъэм гъуэгухэр щызэрагъэпэщыж

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» къэрал программэм ипкъ иткIэ Эльбрус къуажэм Согаевым и цIэр зезыхьэ и уэрамымрэ Лесная уэрамымрэ ятелъ гъуэгухэр зэрагъэпэщыж. Иужьрей дыдэу гъуэгум иIэ щыщIэныгъэхэр зэрызэрагъэзэхуэжрэ илъэсипщI дэкIащ. Иджыпсту а уэрамхэм лъэсу ущызекIуэнри машинэкIэ ущызэхэзежэнри шынагъуэ хъуащ.

ЖыгыщIэу мин 60-м нэблагъэ хасэнущ

«Мэзыр тхъумэнщ» урысейпсо щIыхьэхухэм я зы Iыхьэщ дызэрыт мазэм зэрищIэдзэрэ ди республикэм щагъэзащIэри.  
Блашэ, бзииху, уэздыгъей, пхъэхуей, гъэм и сыт хуэдэ зэманми щхъуантIэу щыт туя жыгыщIэу мини 6-м нэблагъэ щыхасащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыгъэпсэхупIэ хадэхэмрэ уэрамхэм къедза лъагъуэхэмрэ. 

«Зи вакъэ зэврэ зи гъавэ мащIэрэ нэхъ Iей сыт щыIэ?»

«Адыгэ псалъэм» и щIэджыкIакIуэхэм я тхыгъэ къыщытхуахь щыIэщ. Зи гугъу фхуэтщIыну хъыбарри зэпхар Хьэтуей къуажэм щыщ Жылэхэ я унагъуэрт. Лъэпкъым щIалэ цIыкIуитI зэуэ къащыхэхъуэм, зым Къэралшу, адрейм Нартшу фIащат... 

ХьэрычэтыщIэ ныбжьыщIэхэм я текIуэныгъэ

Зи ныбжьыр илъэс 14 – 22-м ит хьэрычэтыщIэ ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэм и еханэ Iыхьэм щытекIуахэр «Си хьэрычэтыщIэ IэнатIэ» щIыналъэ центрым иджыблагъэ щагъэфIэжащ.

Лъэпкъым и гъуджэ роман

(КъыкIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр щэкIуэгъуэм и 11 къыдэкIыгъуэм тетщ.) 

БлэкIамрэ нобэмрэ зэпызыщIэхэр

Къыздэлажьэ щIалэм и стIолыщхьэм телът Котляровхэ Викторрэ Мариерэ къыдагъэкIа «Неповторимый Нальчик» тхылъыр. ТхьэмахуитI хуэдэ дэкIауэ, тхылъыр зэрытелъти, сыблэкI пэтрэ сыщIоупщIэ: 
- Ухунэмысу арагъэнщ уеджэну? 
- Тхылъым зэи, тIэуи седжащ, къытезгъэзэжурэ щIызопщытыкI, седжэхуи си нэр къысхутехыркъым. 

КIуэдыжар къагъэщIэрэщIэжтэмэ…

Дунейпсо щIэныгъэлIхэм куэд щIауэ ирагъэкIуэкI цIыхум къыдекIуэкI шылэ Iуданэм теухуа къэхутэныгъэхэр. Данэпс IэлъэщI, щыгъыныгъуэ, Iупхъуэ-тепхъуэ… апхуэдэущ а пкъыгъуэ телъыджэр ди нэгу къызэрыщIагъэхьэр КъуэкIыпIэ Гъунэгъум хыхьэ къэралхэм я таурыхъ дызыщыгъуазэхэми. Iэмал имыIэу ар дахэу икIи лъапIэу щытын зэрыхуейри псоми ящIэ. АтIэ сыт къызыхэкIар, цыр, бжьэхуцыр, нэгъуэщI- къинэмыщIхэр къэнауэ, дунейпсо щIэныгъэлIхэм шылэм гулъытэ лей хуащIыныр?

Мэз бабыщым сытекIуадэрт

Сэ щIыуэпсыр фIыуэ солъагъу, езыми сыкъелъагъу. Псалъэм папщIэ, гъавэ бэгъуакIэ сегъэгуфIэ. 
2010 гъэм сэ Iэгъэбэгу къэзгъуэтащ, и хьэлъагъэр килограмми 3-рэ грамм 200-рэ хъууэ. Нэгъабэ къысхуэкIа къэбым килограмм 25-рэ грамм 700-рэ къишэчащ. Гъэ блэкIам си хадэм щIымахуэ бэлыджэ бэгъуа къыщесхьэлIэжащ. Абыхэм ящыщ зым килограммрэ грамм 800-рэ и хьэлъагъыу къыщIэкIащ. Бжьыхьэм губгъуэм къыщысщыпа дэшхуэм, псори зэхэту, килограмм 300 и хьэлъагъщ. Ауэ иджы къэсIуэтэнур нэгъуэщI хъыбарщ. 

ЩIэныгъэмрэ нэмысымрэ ягъэдахэ бзылъхугъэ

 «Жыгым къыпыкIэр и уасэщ, цIыхум и уасэр и лэжьыгъэрщ», - жаIэ. Шэч хэмылъу, цIыхум и гъащIэм щыпхиша лъагъуэр бгъуэ хъунуми, кIыхь хъунуми зэлъытар къыхиха Iуэхум хилъхьэ къарурщ, ирихьэлIэ гуащIэм и инагъырщ...

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ