Жылагъуэ

Уи псэм пэгъунэгъурщ зэлэжьыпхъэр

Мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-­Балъкъэр институтым IуэрыIуатэмкIэ и секторым и лэжьакIуэ нэхъыщхьэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, критик, литератор Iэзэ Гъут Iэдэм. И гукъэкIыж, гупсысэхэмкIэ къыддэгуашэмэ ди гуапэу, дэ абы упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Езым и дамыгъэ иIэжу

Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гъут Iэдэм щIэныгъэ дунейм пщIэшхуэ щызиIэхэм ящыщщ. Апхуэдэ гулъытэр къыпэкIуащ абы и гуащIэ хьэлэлымрэ и зэхэщIыкI лъагэмрэ.

Ди жьантIэм куэдрэ удэсыну, ди нэхъыжьыфI!

ЦIыхум щIыхь къыхуэзыхьыр и ныбжьыркъым, атIэ и лэжьыгъэрщ. Адыгэ лъэпкъым и пщIэ лъагэр зи IэужькIэ, гуащIэдэкIкIэ къэзыхьахэм, зыхуэфащэхэм ящыщ зыщ Гъут Iэдэм. Ар IуэрыIуатэр, псом хуэмыдэу эпосым къызэщIиубыдэ жанр лIэужьыгъуэхэр джыным пасэу дихьэхащ икIи  щIэныгъэ тхыгъэ куэд и къалэмыпэ къыщIэкIащ. Абы къикIыркъым IуэрыIуатэм и адрей лъэпкъыгъуэхэр Iэдэм гулъытэншэу къигъэнауэ: лирикэми драмэми хыхьэ жанрхэм теухуауэ щIэныгъэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэу, ауэ зэIубз мыхъуа Iуэхугъуэ куэд абы къитIэщIащ.

Хэхэс адыгэхэм я япэ лъагъуэхэш

«Эльбрус» тхылъ тедзапIэм 2001 гъэ ­лъандэрэ къыдигъэкI «Ди цIыху цIэры­Iуэхэр» серием хэту  дунейм къытехьащ «ХьэфIыцIэ Мухьэмэд: хэхэс адыгэхэм я лъагъуэхэш» («Мухамед Ха­фицэ: первооткрыватель черкесского зарубежья») тхылъыр.

ПРАВДА И КРИВДА

НАУЧНАЯ общественность Российской Федерации с изумлением наблюдает за околонаучными «исследованиями» в КЧР вокруг «научных трудов» по карачаевской истории и культуре таких авторов, как М. Будай, Н. Кагиева, Р. Хатуев, А. Байрамкулов, И. Чотчаев, 3. Кипкеева и других, которые под прикрытием разных званий и должностей безнаказанно публиковали и публикуют откровенную и грубую ложь.

Бзэр хъумэным йолIалIэ

Адыгагъэ, хабзэ, нэмыс, Iулыдж зыхэлъ дэтхэнэми ди лъэпкъым пщIэ хэха хуищIу игъащIэми къокIуэкI. ЦIыху псэ къабзэщ, пэжыгъэмрэ захуагъэмрэ зи гъуазэщ Къэбэрдей- Балъкъэр къэрал университетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм и егъэджакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я кандидат, доцент Бозий Наимэ Борис и пхъур. Зи гъащIэр анэдэлъхубзэр хъумэным епхауэ псэу бзылъхугъэр апхуэдэуи хьэл-щэн дахэ зыхэлъщ, гупсысэ шэщIарэ Iуэху зехьэкIэ екIурэ зиIэщ.

ПIалъэкIэ щаIыгъын папщIэ

Шэрэдж щIыналъэм щыIэ Къэщкъэтау жылагъуэм къыщызэIуахащ КъБР-мкIэ МВД-м хамэ къэралхэм я цIыхухэр пIалъэкIэ щаIыгъын папщIэ иIэ центрым и унэщIэр.

IэнатIэр къапщытэ

Мы махуэхэм щIыналъэм и кардиологие IэнатIэм и лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзэн мурадкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIащ Алмазовым и цIэр зезыхьэ медицинэ къэхутэныгъэхэмкIэ лъэпкъ центрым и унафэщI, академик Шляхтэ Евгений. ЩIэныгъэлIыр яхуэзащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алийрэ республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ.

Налшык щыщ хъыджэбзыр урысейпсо конкурсым и финалым нэсащ

ЩIалэгъуалэ проектхэм я урысейпсо конкурсым, «Зыужьыныгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр» зыфIащам, проект нэхъыбэ дыдэ - 23 - рэ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIыу, Iэрыхьащ. Абыхэм заочнэу хэплъа нэужь,  къэрал псом щынэхъыфI проект 26-м ящыщу къалъытащ КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр аграрнэ университетым и аспирантурэм щеджэ Созаевэ Джамиля и лэжьыгъэр.

ЛIэщIыгъуэр лIы ныбжьщ

Дыгулыбгъуей къуажэм щалъхуа, Хэку зауэшхуэм и ветеран Хэжь Исуф  бадзэуэгъуэм и 1-м илъэси 100 ирикъуащ. ЛIэщIыгъуэ ныбжь зиIэ ветераным и деж а махуэм щыхьэщIащ Бахъсэн къалэ округым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къардэн ФатIимэ, къалэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Бырхьэм Залинэ, Дыгулыбгъуей къуажэм и Iэтащхьэ Къуэдзокъуэ Толэ, Бахъсэн къалэ округым и ветеранхэм я советым и тхьэмадэ Абазэ Хъусей сымэ. Абыхэм ветераным УФ-м и Президент Путин В. В., КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ