Жылагъуэ

Ятелъ хьэкъыр зыдащIэжу

Лъэпкъ щэнхабзэм пкъощIэсэ хуэхъу Iуэхугъуэхэм ящыщщ зи дунейр зыхъуэжахэм яхуэфащэ пщIэр якIэлъызехьэныр, я цIэмрэ ялэжьа IуэхущIафэхэмкIэ къалъыс лъытэныгъэр ягъэгъуэтыныр. А хьэкъыр япэу лъос Хэкум и щхьэхуитщIыжакIуэхэмрэ хъумакIуэхэмрэ. ЦIыхум и гъащIэм щызэблэкI къэхъукъащIэ бзаджэхэм щIэблэм дерс къыхахыфмэ, лъапIэныгъэ щихуэжын Iэмалыншэу къыхуихуэнущ. Нэ илъагъу нэ ещIэж, жыхуаIэращи, пщIэ зыпылъ Iуэхугъуэу адыгэм къелъытэ япэ ищахэм я кхъащхьэхэр гъэкъэбзэныр, ахэр къыхэгъэщыжыныр, зэпэщу зехьэныр.

«КъуэкIыпIэ» хьэблэм и еджапIэщIэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэу Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щащI курыт еджапIэм и ухуэныгъэр и кIэм нэблэ­гъащ, къитащ республикэм и къалащхьэм и администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм.

ЦIыху минищым щIигъум хухагъахъуэ

Мэкъумэш IэнатIэм илъэс куэдкIэ зэрыщылэжьам папщIэ ­пенсэм хущIагъу ахъшэхэр зратхэр цIыху 3I47-рэ щохъу Къэбэрдей-Балъкъэрым. Апхуэдэу къитащ Урысей Федерацэм и Социальнэ фондым и къудамэу КъБР-м щыIэм и пресс-IуэхущIапIэм. 

ЩIэблэхэм зэIэпахыну тхыгъэхэр

КъБКъУ-м жылагъуэ жэрдэмхэмкIэ и центрым щекIуэкIащ ­КIыщокъуэ Алим и IэдакъэщIэкIхэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ. КъыхэдгъэщхьэхукIынщ литературэ лэжьакIуэхэм абы щыжаIа гупсысэхэм ящыщ зыбжанэ.

Зрагъэубгъу

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм щызэхуэзащ абы и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр, сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Лъынэ Светланэ, Урысей ФСИН-м и УИС-м и инспектор нэхъыщхьэ Виноградов Георгий сымэ.
Ахэр тепсэлъыхьащ щIыналъэ ведомствэхэр зэрызэдэ­лэжьэнум, балигъ мыхъуа­хэмрэ цIыхубз уэндэгъухэмрэ къэралым къарит хуитыныгъэхэмрэ я сэбэп зыхэлъхэм-      рэ хъумэныр къызэгъэпэ­щы­ным.

Фи мурад псоми фалъэIэсыну, ныбжьыщIэхэ!

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек курыт школыр къэ­зы­уххэм гуапэу ехъуэхъуащ, мы махуэхэм республикэм къы­зэрыщIагъэкI гуфIэгъуэ пшыхьхэр зэрыщекIуэкIым щхьэкIэ. 

Лъэпкъыбэ литературэр зэригъэбеяр къалъытэ

Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ тхакIуэ, Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт МэшбащIэ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэм къыхуагъэфэщащ КъШР-м и дамыгъэ нэхъыщхьэр - «Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр. 

ЩIалэгъуалэм я махуэм теухуа КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и хъуэхъу

ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ! ЩIалэгъуалэм я махуэмкIэ сы­нывохъуэхъу!
ЩIалэгъуэр - ар гъащIэм щыщу нэхъ хьэлэмэт, нэхъ дахэ лъэхъэнэщ, гугъапIэ дахэхэмрэ мурадыщIэхэмрэ я зэманщ. Иджы­рей щIалэгъуалэр жыджэрагъышхуэ зыхэлъ, гупсы­сэщIэхэр зи куэд хэкупсэхэщ. Ахэр хьэзырщ Хэкум и ехъулIэныгъэм зэфIэ-кIыу яIэр ирахьэлIэну. Дэ дрогушхуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIалэгъуалэм. Фэ еджэнымрэ лэжьыгъэ IэнатIэмрэ, щIэныгъэмрэ щэнхабзэмрэ, творчествэмрэ спортымрэ, жылагъуэ Iуэхухэм ехъулIэныгъэфIхэр щызыIэрывогъэхьэ. 

Гъавэ Iухыжыгъуэр йоужьэрэкI

Къэбэрдей-Балъкъэрым мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Сыжажэ Хьэсэн видеоIэмал зэпыщIэныгъэхэр къигъэсэбэпкIэрэ иджыблагъэ хэтащ УФ-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и оперативнэ штабым иригъэкIуэкIа зэIущIэм. Ар теухуауэ щытащ гъавэ Iухыжыгъуэм пыщIа лэжьыгъэхэр къэралым и щIыналъэхэм зэрыщекIуэкI щIыкIэм, мэкъумэшыщIэхэр зыгъэпIейтейхэмрэ ахэр зыIууэ лъэпощхьэпохэр къызэ­ранэкIа хъун папщIэ щыIэ Iэмалхэмрэ. 

Псы щIэгъэлъэдэным и ефIэкIыныгъэхэр

Ставрополь крайм хыхьэ Минеральные Воды къалэм дэт «МинводыЭКСПО» центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «2024 гъэ - Губгъуэм и урысейпсо махуэ» мэкъумэш гъэлъэгъуэныгъэ иныр. Абы и утыкум кърахьащ къэралым и мэкъумэш-промышленнэ комплексым и зэфIэкIхэмрэ ехъу­лIэныгъэхэмрэ.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ