Жылагъуэ

ЩIэблэр хэкупсэу гъэсэн

Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм хэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъ Шэджэм  къалэм  дэтым  деж щрагъэжьащ Хэкум и ХъумакIуэм и  махуэм теухуа зыхъумэжыныгъэ-цIыхубэ Iуэхухэм, щIалэгъуалэр хэкупсэу къэгъэтэджынымкIэ хухаха мазэ лэжьыгъэр.  Абы хэтащ  щIыпIэ унафэщIхэм, Урысей ДОСААФ-м и къудамэу районым щыIэм, дзэ комиссаритым, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм, политикэ партхэм  я лIыкIуэхэр, еджакIуэ ныбжьыщIэхэр.

ЛIэщIыгъуэ ныкъуэм щIигъуауэ цIыхухэр егъэхъуж

Медицинэ

ПащIэ Бэчмырзэ ягу къагъэкIыж

Мечиев Казым и цIэр зезыхьэ НыбжьыщIэхэм я библиотекэм щIышылэм и 30-м щекIуэкIащ «И дыщэ пхъуантэр къэттIэщIыжкIэрэ» литературэ пшыхьыр. Ар теухуауэ щытащ адыгэ лъэпкъ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ зэрырикъум.

«Илъэсым и волонтёр нэхъыфI»

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и волонтёрхэр иджыблагъэ зэIущIащ, 2018 гъэм зэфIаха лэжьыгъэхэр зыхуэдар къапщытэжыну.

ЯфIэкIуэдыр нэхъ мащIэ мэхъу

2018 гъэм «Кавказ Ищхъэрэ МРСК» ПАО-м и «Къэббалъкъэнерго» къудамэм электрокъарууэ къыIэрыхьащ киловатт-сыхьэт зы мелардрэ мелуан 525-рэ мин 209-рэ. Илъэсым кърикIуахэм ятепщIыхьмэ, электросетхэм токыу щыкIуэдыр 2017 гъэм елъытауэ процент 0,21-кIэ нэхъ мащIэ щыхъуащ.

Сыт хуэдэ узми и хущхуэгъуэр щIыуэпсым хэлъщ

Илъэс мин бжыгъэкIэ цIыхур кIэлъыплъащ щIыуэпсым, къэкIыгъэхэм, удзхэм, ахэр цIыхум епхьэлIэмэ сэбэп е зэран зэрыхуэхъум. Ауэрэ къэунэхуащ цIыхубэ медицинэ жыхуэтIэжыр, узыфэ шынагъуэхэм зэрызыщахъумэ, зэрызагъэхъуж Iэмалхэр зыгъэбелджылар.

Адыгэ лъэпкъым, литературэм хэщIыныгъэ игъуэтащ, и ныбжьыр илъэс 84-м иту дунейм ехыжащ усакIуэ Щоджэн Леонид (Аслъэнджэрий) Сулеймэн и къуэр

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Куба къуажэ  1935 гъэм ар къыщалъхуащ. КъБКъУ-р къиуха иужь тхыдэмкIэ къуажэ школым щригъэджащ, 1974 гъэм щыщIэдзауэ пенсэм тIысыжыху КъБКъУ-м щылэжьащ.
Щоджэн Леонид и къалэмыр нэхъыбэу зыхуигъабзэу щытар сабийхэращ. Абы и къуажэхьхэмрэ усэ кIэщIхэмрэ удамыхьэхын плъэкIынутэкъым.

ЦIыху Iэпкълъэпкъым теухуауэ

Лъы мыкIуэу цIыхум и Iэпкълъэпкъым зы щIыпIэ закъуэщ иIэр - и нэщIыIуфэр (роговица глаза). ЦIыхум и нэр щызэтехам деж нэщIыIуфэм хьэуар лъоIэсри, апхуэдэу къыIэрыхьэ кислородым ­ирокъу, лъынтхуэ емыкIуалIэми.

Паспортыр и унэм щратащ

Гулъытэ

КъБР-м щыIэ МВД-м Iэпхъуэшапхъуэ IуэхухэмкIэ и Управленэм адэкIи пещэ я узыншагъэм къызэримыхьым къыхэкIыу унэм нэхъ щIэс цIыхухэм къэрал Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэным. Абыхэм зыхуеину тхылъхэр  я унэм кIуэурэ щрат.

Махуищэм щIигъукIэ къимыкIуэту зэуахэр

Фэеплъ

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ