Жылагъуэ

Энергетикэм и махуэ

Дызэрыщыгъуазэщи, электроэнергетикэм ди гъащIэм къалэнышхуэхэр щегъэзащIэ. Сыту жыпIэмэ, жылагъуэ экономикэр зыхуэдэнур абы и щытыкIэм, и зыужьыкIэм къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ.

Дыгъэм зегъазэ

Астрономхэм къызэрабжамкIэ, 2021 гъэм Дыгъэм зыщигъазэ пIа­лъэр дызэрыт мазэм и 21-м, пщы­хьэщхьэм сыхьэт 18-рэ да­къикъэ 58-м тохуэ (Москва къы­зэрыщабж зэманымкIэ). Ауэ щыхъукIи, дыгъэгъазэм и 20-м икIыу и 21-м хуэкIуэ жэщыр, илъэс псом зэрыщекIуэкIым елъы­­тауэ, абдежым щынэхъ кIыхь дыдэщ, къыкIэлъыкIуэ махуэр зэры­щынэхъ кIэщIым къы­дэкIуэу.

Езыхэм зыкъызэрагъэпэщыж

Налшык къалэ дэт «Син­ди­ка» хьэщIэщым ще­кIуэ­кIащ «Бизнес-старт-2021» зыфIаща щIыналъэ зэ­хуаку форумыр. «Хьэры­чэт мащIэмрэ курытымрэ ­за­­щIэгъэкъуэнымкIэ» лъэпк­ъ проектыр гъэзэ­щIэ­­ным хуэгъэзауэ ­лэ­жьыпхъэхэм хыхьэу, ­КъБР-м «Хьэрычэт Iуэхур дэIыгъынымкIэ центр» зи фIэщыгъэ щIыналъэ фондым игъэхьэзыра зэIущIэр зэхэшэнымкIэ ­щIэ-­ гъэ­къуэн хъуащ респу­б­ли­кэм Экономикэ ­­­зыу-­ ­жьы­ныгъэмкIэ и ми­нис-­­ терст­вэмрэ абы къедза IуэхущIапIэхэмрэ.

ГъэзэщIакIуэ гупым я япэ зэхуэс

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XIII Зэхуэсышхуэм щIэуэ хахыжа тхьэмадэмрэ Гъэ­зэщIакIуэ гупымрэ я япэ зэIущIэр иджыблагъэ ­Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м, ­КъШР-м, АР-м, Ставрополь,­ Краснодар щIыналъэхэм, Осетие Ищхъэрэ - Аланием щылажьэ хасэ къудамэхэм, Тыркум, Сирием, Ливаным, Иорданием, Европэм хыхьэ къэралхэм я хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ.

КIуэкIуэ Казбек ФСБ-м и Управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэмрэ IэнатIэм и ветеранхэмрэ ехъуэхъуащ я IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей ФСБ-м и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и лэ­жьакIуэхэмрэ IэнатIэм и ветеранхэмрэ ехъуэхъуащ я IэщIагъэм ехьэлIа махуэшхуэмкIэ - Урысей Федерацэм ШынагъуэншагъэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэмкIэ. Абы и щIыхькIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэ­хуэсым республикэм и Iэтащхьэм щIыхь тхылъхэр щаритащ къулыкъум къыщыхэжаныкIахэм.

ХузэфIэкI зыщIэ щIалэ

Псапэ щIэныр гъуазэ зыхуэхъуа цIыхум и дуней еплъыкIэри нэгъуэщIщ. Абы и гуащIэ псор триухэфынущ зы мащIэу нэхъ мыхъуми дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэу гу зылъита дэтхэнэ зыми, ирехъу ар зеиншэу къэна сабий, зыхузэфIэмыкIыж лIыжь - фызыжь, пIалъэкIэ щытыкIэ гугъум ихуа унагъуэ бынунагъуэшхуэ…

И гъащIэр мащIэми, и лъэужьыр инт

Политик лъэщу, къулыкъущIэ пэжу, IэнатIэ зэхуэмыдэхэм ехъулIэныгъэфIхэр щаIэу лажьэ IэщIагъэлI цIэрыIуэу адыгэр зэрыгушхуэр мащIэкъым. Абыхэм ящыщщ зи фэеплъ нэху дунейм къытезына, ноби зи цIэр фIыкIэ ираIуэ Тыркуин Анатолэ.

Гугъэ къыпхэзылъхьэжыф

Зыпэрыт Iуэхум фIы дыдэу ехъулIэу, зыхэт гупым я деж и пщIэр щылъагэу, сымаджэхэр къыхуэарэзыуэ илъэс 30-м щIигъуауэ медицинэ IэнатIэм пэрытщ Арэмысэ Замирэ. А бзылъхугъэм и лэжьэкIэм, и Iуэху бгъэдыхьэкIэм щыгъуазэ ухуэхъуа нэужь, наIуэ мэхъу абы и IэщIагъэр гукIи псэкIи къызэрыхихар. НэгъуэщI лэжьыгъэ иIэнкIэ хъуну ар зэи егупсысакъым икIи курыт еджапIэр къызэриухыу Налшык къалэ дэт медицинэ училищэм медсестрахэр щагъэхьэзыр и къудамэм  щIэтIысхьащ.

Зи цIэр тхыдэм къыхэна

Къущхьэ Сэхьид и унагъуэм къихъуа щIалэ жаныр адэ-анэ зэпIэзэрытым зыхуей хуэзэу япIащ, хабзэ хэлъу ягъэсащ. КIыщыкъуэ и сабиигъуэм еджэным и гур хуабжьу етат, егъэджакIуэм жиIэр псынщIэу къипхъуатэрт. Абы къыхэкIкIэ, егъэджакIуэхэм я советым и унафэкIэ, зы илъэсым 1-нэ, 2-нэ классхэр кърагъэухауэ щытащ.

И гуащIэ и шхыгъуэ ихуэу псэу жылэ дахэ

Илъэс щитIым нэблэгъауэ зэманым декIуу зиужьу, цIыхубэм ялэжьым хъер къыпэкIуэу, я гуащIэ и шхыгъуэ ихуэрэ зэгурыIуэу къогъуэгурыкIуэ Къэхъун къуажэр. Езым и тхыдэ, хабзэ, лэжьыгъэ, зэхэтыкIэ зиIэж жылэ дахэу Аруан куейм итщ ар.
Унагъуэ 1500-м щIигъур зылI и быну зэкъуэтщ, гуфIэгъуэ къэхъуамэ, Iэтауэ зэдагъэлъапIэрэ, гузэвэгъуэ къыдэхъуэмэ, зэдаг ъэву. Нобэ сыт и псэукIэ зи гуащIэдэк IкIэ Урысейм щыцIэрыIуэ жылэм? Дэсхэр сытым игъэпIейтейрэ? А упщIэхэмкIэ зыхуэдгъэзащ Къэхъун къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Къандэхъу Леонид.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ