Жылагъуэ

ХуащI гулъытэм хохъуэ

«Тыншу хэзыгъэгъуазэ» лъэпкъ проектым и фIыгъэкIэ зи узыншагъэр хуэмыщIа сабий куэдым дэIэпыкъуэгъу нэхъыбэ ягъуэту хуежьащ.
Абыхэм папщIэ ди республикэм и курыт еджапIэхэм коррекционнэ классхэр къыщызэрагъэпэщ. Апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэм и фIыгъэкIэ егъэджакIуэхэм Iэмал ягъуэтынущ, сабийхэм я зэфIэкIым елъытауэ, я дэтхэнэми щхьэхуэу дэлэжьэну.
Проектым хиубыдэу Псыхъурей, Кышпек, Ислъэмей къуажэхэм я школищ зэрагъэпэщыж: унэлъэгухэр, зытхьэщIыпIэхэряхъуэжащ, щIыхьэпэхэм пандусхэр щагъэуващ. 

IэфIрэ сэбэпу

 «ГъащIэм и жыг» - аращ зэреджэр КъуэкIыпIэ гъунэгъумкIэ щыIэ къэралыгъуэхэр игъащIэ лъандэрэ къыддекIуэкI, тфIэIэфIыпсуи тшхы хъурмэ кIыхь цIыкIухэм. Ахэр куэдрэ зэрыщылъым, сытми зэрыдекIум къимыдэкIэ, абы хэлъ хущхъуэгъуэхэм куэд хэтщIыкIыркъым.
Ахэр лIэужьыгъуэ куэду зэхедз, абы тещIыхьауэ хуагъэув уасэхэри. Зи хущхъуэгъуэр нэхъыбэу къалъытэ «пащтыхь хъурмэ» пIащэ фIыцIэшхуэхэр куэдкIэ нэхъ ягъэлъапIэу къокIуэкI, ауэ щIэныгъэлIхэм къызэрахутамкIэ, псори зэхуэдэу сэбэпщ.

Интернетым и лэжьэкIэм щIигъэхуэбжьащ

Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Дагъыстаным, Ставрополь щIыналъэм зыплъыхьакIуэ кIуэхэм папщIэ телефон зэпыщIэныгъэхэмкIэ оператор нэхъ ины дыдэм – МегоФоным – 4G лъэщагъ зиIэ интернетым зригъэубгъуащ. ЩIыпIэ пхыдзахэм, бгылъэ жыжьэхэм, къурш жьэгъухэм кIуэ зыплъыхьакIуэхэм Iэмал яIэ хъуащ интернетыр зэпыу имыIэу къагъэсэбэпыну.
МегоФоным щылажьэ инженерхэм 4G лъэщагъ зиIэ интернетыр щIэзыгъэхуабжьэ пкъохэр цIыху куэд здэкIуэ щIыпIэхэм щагъэуващ. Абыхэм ящыщщ, псалъэм папщIэ:
• Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Iуащхьэмахуэ лъапэрэ Чегет и Iэгъуэблагъэхэмрэ;

ШыщхьэуIу

Еянэ мазэм, августым, Римым и пащтыхь Октавиан Август и цIэр фIащащ. 

Налшык ущIэкIуапхъэ щхьэусыгъуитху

«Моя провинция» («Си щIыналъэ жыжьэ») фестивалым и тхыдэм I999 гъэм къыщыщIедзэ.

Ягу къагъэкIыж

115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шуудзэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 80 щрикъум ирихьэлIэу иджыблагъэ Ростов щIыналъэм щекIуэкIа фэеплъ Iуэхугъуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэри хэтащ.

МазэцIэхэр

Адыгэхэр нэхъ лъэпкъыжь дыдэхэм ящыщщ. Илъэс мин бжыгъэхэм къыщынэркъым абы я тхыдэм, я хабзэм и лъабжьэр къыщежьэр. Абы зэман блэкIа куэдым я нэпкъыжьэ телъщ. Ар уи фIэщ хъун щхьэкIэ ирикъунщ адыгэбзэм и къулеягъыр, абы хэт фIэщыгъэцIэхэм я къэхъукIэм, къэгъэщIыкIэм и гъэщIэгъуэнагъыр. Абы и зы щапхъэщ адыгэ мазэцIэхэри.
Абыхэм фIэщыгъэцIэ зэхуэмыдэхэри яIэу урохьэлIэ. Ар къызыхэкIар цIыхухэм я IэщIагъэм, ялэжь Iуэхум ехьэлIауэ зэманыр къалъытэу зэрыщытаращ.

Си бысым гумащIэ, гум имыхуж цIыхуфI

Мы тхыгъэр «сэ» цIэпапщIэр хэмытуи схуэтхынут. Уи хамэ хуэдэу уатепсэлъыхьыну мурад пщIыми, зи ахърэтыр нэху хъун Афэмгъуэт Хъалилрэ а лIы махуэм и пщIэр ихъумэу и бынхэм нобэ яхэс Лейлэрэ яхуэфащэ псалъэ къыпхуэгъуэтынущ. Ауэ нэкIэ слъэгъуамрэ тхьэкIумэкIэ зэхэсхамрэ гукIэ зыхэсщIахэр ящIымыгъумэ, мыхьэнэ зиIэ гуэр сIэщIэкIынкIэ согузавэ. 

Тэубичэ Сонер: «Зэпымыууэ си гум жиIэрт: «Сэ зы махуэ гуэрым згъэзэжынущ!»

Тыркум къиIэпхъукIыжри, Хэкур зригъэгъуэтыжащ, унагъуи щыхъужащ Тэубичэ Сонер. Фэм, пхъэм, гъущI зэ­мы­лIэужьыгъуэхэм елэжь Iэп­щIэ­лъапщIэщ.

Iэппыш Бибарс:Iэмал имыIэу адыгэбзэкIэ унэм дыщыпсэлъэн хуейт

ИлъэсийкIэ узэIэбэкIыжмэ, Сирием къиIэпхъукIыжа адыгэ щIалэ IэпэIэсэ, егъэджакIуэ, му­зыкант Iэппыш Бибарс адэжь Хэкум къигъэзэжу къы­зэрытхэзэгъэжар гуапэщ. Ар Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ зэфIэкI зиIэ щIалэщ. ЩIэныгъэм и мызакъуэу, абы лъэпкъ щэнхабзэми хэлъхьэныгъэ ­хуещI, адыгэ IуэрыIуатэр едж, цIыхубэ уэрэдыжьхэр егъэзащIэ, пасэм ажэгъафэхэм къа­гъэ­сэбэпу щыта нэкIуIуп­хъуэхэр егъэхьэзыр.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ