Жылагъуэ

Афганистаным щыIахэм я щIыхькIэ

Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 35-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ иджыблагъэ Налшык къалэм щызэхашат Iэпщэрыбанэ зауэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы кърихьэлIащ республикэм и щIыналъэ псоми я спортсмен ныбжьыщIэу 120-м щIигъу, я ныбжькIэ илъэс 12 - 13, 14 - 15 хъухэу. Я хьэлъагърэ я ныбжьрэ елъытауэ, ахэр щIэбэнащ медаль комплекту 16-м. 

Кавказ Ищхъэрэм бжьыпэр щиIыгъщ

Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ щIыналъэхэм я мэкъумэш IэнатIэхэм 2023 гъэм и щIышылэ - дыгъэгъазэ мазэхэм я лэжьыгъэм кърикIуахэр зэхалъхьэжу къата бжыгъэхэр дызыщыгуфIыкIынщ - Къэбэрдей-Балъкъэрым бжьыпэр иубыдащ.

Iэщрэ джэдкъазу иIэм хохъуэ

Кавказ Ищхъэрэм СтатистикэмкIэ и управленэм къызэритамкIэ, 2024 гъэм щIышылэм и 1-м ирихьэлIэу Iэщ лIэужьыгъуэу, джэдкъазу республикэм иIэм къыхэхъуащ икIи 2023 гъэм и апхуэдэ зэманым щыIа бжыгъэхэм нэхърэ нэхъыбэщ. 
Псалъэм къыдэкIуэу, дызэрыт илъэсым и япэ махуэхэм Iэщышхуэм я бжыгъэр мин 277,3-рэ хъуащ, ипэ ита илъэсым зэрыщытам проценти 101,6-кIэ хуэкIуэу. Абы щыщу жэму мини 146,3-рэ (проценти 4,7-кIэ хэхъуащ) яIэщ. Мэлымрэ бжэнымрэ я щхьэ бжыгъэр процент 14,3-кIэ хэхъуащ, джэдкъазым проценти 10,8-кIэ. 

КIэртIофри яхуэбэгъуат

Кавказ Ищхъэрэм СтатистикэмкIэ и управленэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, ди республикэм и мэкъумэш, уней, я щхьэ хуэлэжьэж IуэхущIапIэхэм, унагъуэхэм псоми зэхэту 2023 гъэм кърахьэлIэжащ кIэртIоф тонн мини 154,6-рэ, е 2022 гъэм щыIа бжыгъэхэм проценти 101,1-кIэ хуэкIуэу. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым илъэс къэс гектар мини 7-м щIигъу кIэртIофым щыхухах. Илъэс блэкIам кIэртIофу ику иту гектар къэс центнер 212,2-рэ къытрахащ. 

Илъэс 35-рэ ирикъуащ

Совет Союзым и дзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 35-рэ зэрырикъур, къэралым и щIыналъэ псоми хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ, мыхьэнэшхуэ зиIэ жылагъуэ-политикэ Iуэхуу къалъытэу. Абы теухуа пэкIу щекIуэкIащ Афган зауэм хэкIуэда ди лъахэгъухэм я фэеплъу Налшык къалэм и Дэшхуей хадэм итым деж. 
А махуэм мемориалым деж щызэхуэсат КъБР-м и Парламентым и депутатхэр, КъБР-м и Правительствэм хэтхэр, Налшык къалэ администрацэм, КъБР-м и дзэ комиссариатым, жылагъуэ ветеран IэнатIэхэм, дин IуэхущIапIэхэм, КъБР-м и щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр. 

Пасэу къапщIэмэ…

ЦIыхур нэхъыбэу зэрылIыкI узыфэхэм я деж етIуанэ увыпIэр щиIыгъщ лышхым. Дуней псор зыщыщтэ уз шынагъуэм илъэс къэс цIыху мелуани 8-м нэблагъэ йолIыкI. Къэпщытэныгъэхэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, нэхъыбэу абы ихьыр зи ныбжь хэкIуэтахэрщ, илъэс 60 - 70-м итхэрщ. Апхуэдэу щытми, кIуэ пэтми узыфэ бзаджэм зыIэщIилъхьэ щIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я бжыгъэми хохъуэ. Медицинэ щIэныгъэлIхэм илъэс бжыгъэкIэрэ ирагъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм я фIыгъэкIэ абы и Iэзэгъуэ зэхуэмыдэхэр къагъэнэхуащ, а лэжьыгъэм адэкIи къыпащэ.

АдыгэлI нэсу псэуа щIэныгъэлI

 Адыгэ лъэпкъыр дымащIэми, дызэрыгушхуэ хъун цIыху хьэлэмэтхэмкIэ къулейуэ дыкъекIуэкIащ. 

СтанцыщIэхэр яухуэ

Урысей Ипщэ энергетикэ системэм зыуэ щыт и диспетчер управленэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2029 гъэм ­къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щаутIыпщынущ псы­кIэ лажьэ электростанц мыину тIу - псори зэхэту мегаватт 46,6-рэ я лъэщагъыу. 

Ныкъусаныгъэхэри зэрагъэзэхуэжынущ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым тету, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Шордакъ къуажэм пхрыкI автомобиль зекIуапIэ нэхъыщхьэм щыщу километр 1,7-р къызыхуэтыншэу зэрагъэпэщыжынущ. 

СыткIи дэIэпыкъуэгъу хъунущ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щылажьэ «Къуажэ ипотекэ» программэмкIэ унагъуэ 625-м республикэм и щIыналъэхэм, жылэхэм щIы къыщащэхуащ. Апхуэдэ ахъшэу сом зы мелард­рэ ныкъуэрэ итащ банкым. А Iуэхум зэпкъры­хауэ тепсэлъыхьащ КъБР-м экономикэ зыу­жьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борис, Рос­сельхозбанкым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ къудамэм и унафэщIым и чэнджэщэгъу Филимонов Георгий, Банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и Iэтащхьэ Сокъур Алим сымэ щызэхуэзам. 

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ