Жылагъуэ

Паспорт ират

 

Урысей МВД-м и Бахъсэн къудамэм Донецк ЦIыхубэ Республикэм щыщхэм Урысей Федерацэм и цIыхум и паспорт щратащ.   

Бахъсэн къудамэм Iэпхъуэшапхъуэ IуэхухэмкIэ и IэнатIэм и унафэщI, полицэм и полковник Нэхущ Заур дэфтэрымрэ Урысей Федерацэм и Конституцэмрэ яритащ Донецк къалэм къикIа зэщхьэгъусэхэм.  

Полицейхэр къэралым щыпсэум и  тхылъ  нэхъыщхьэр  зыIэрыхьа хьэщIэхэм ехъуэхъуащ.  Кушнирхэ я унагъуэм  хабзэхъумэхэм фIыщIэ хуащIащ я дэфтэрхэр и чэзум къаIэрыхьэнымкIэ къазэрыдэIэпыкъуам папщIэ. 

Проектхэм я фIыгъэкIэ

 Урысейм и щIыналъэ псоми щагъэзащIэ «Къалэхэм я теплъэр егъэфIэкIуэн» лъэпкъ проектыр. Ар зэрагъэлэжьа зэманым къриубыдэу (2017 гъэм къыщыщIэдзауэ)  ди къэралым и муниципальнэ щIыналъэхэм ухуэныгъэу мин 50-м нэблагъэ зыхуей щыхуагъэзащ.

Къандурым и романыщIэр – урысыбзэкIэ

2016 гъэм инджылызыбзэкIэ дунейм къытехьауэ щытащ иджыблагъэ Котляровхэ я тхылъ тедзапIэм урысыбзэкIэ къыщыдэкIа, Къандур Мухьэдин и «Кабардин» романыр.

Сыт хуэдэ узми и хущхъуэгъуэр щIыуэпсым хэлъщ

Илъэс мин бжыгъэкIэ цIыхур кIэлъыплъащ щIыуэпсым, къэкIыгъэхэм, удзхэм, ахэр цIыхум епхьэлIа нэужь сэбэп е зэран зэрыхуэхъум. Ауэрэ къэунэхуащ цIыхубэ медицинэ жыхуэтIэжыр. Нобэ фармацием ицIыху хущхъуэгъуэ мин бжыгъэхэр, дауи, пэсэрейхэм яцIыхуакъым, ауэ узыфэ шынагъуэхэм зэрызыщахъумэ, зэрызагъэхъуж Iэмалхэм щыгъуазэрт.

Гум и зыщIыкIэ

Гур архъуанэм ирехьэри… гъащIэ псо щоуназэ.

Дызыщыпсэу ЩIыр - бжыгъэхэмкIэ

ЩIэныгъэлIхэм къызэрахутамкIэ, дызыщыпсэу ЩIымрэ Дыгъэ системэм хиубыдэ вагъуэхэмрэ адрей планетэхэмрэ илъэс меларди 4,6-рэ ипэкIэ къэунэхуащ.

Бжыгъэр зи лъабжьэ Iуэхутхьэбзэхэм зрагъэужь

«Урысейм и Мэкъумэшбанкым» «Своё Жильё» интернет платформэм щригъэкIуэкIащ япэ ипотекэ зэгурыIуэныгъэхэр. Абы къыщагъэсэбэпащ Къэрал Iуэхутхьэбзэхэм хыхьэ «Госключ» гуэдзэным  и электроннэ IэщIэдзыр, сыт   и лъэныкъуэкIи нэхъ шына­гъуэншэ ящIар. Апхуэдэ ипотекэ зэгурыIуэныгъэ зэщIы­лIэкIэр къэралым япэу къы­щызэзыгъэпэщар «Урысейм и Мэкъумэшбанкырщ», Урысейм Бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ, связым-рэ цIыхубэ коммуникацэ­хэмкIэ и министерствэр щIыгъуу.

Урысыбзэр хамэбзэ хьэмэ анэдэлъхубзэ?

ЦIыху куэд ­игъэпIейтеящ Уры­сы­бзэр джы­нымкIэ институ­тым и ректор Трухановская Наталье иджыблагъэ ищIа жэрдэмым. Урысейм и щIыналъэ щхьэ­хуэ­хэм урысыбзэр хамэ къэралыбзэ хуэдэу щрагъэ­дж­мэ, мынэхъыфIу пIэрэ, жеIэри щIо­уп­щIэ щIэныгъэрылажьэр. Абы и Iуэху еплъыкIэр къыщиIуэтащ жэпуэ­гъуэм и 20-м «Щэнхабзэ щIэинхэмрэ бзэ зэмылIэужьы­гъуэхэмрэ хъумэн» къыхуеджэныгъэм щIэту Къэрал Думэм Лъэпкъ IуэхухэмкIэ и комитетым щекIуэкIа стIол хъурейм.

Налшык къалэ Географие диктант щатхащ

ГеографиемкIэ VIII дунейпсо диктантыр иджыблагъэ щатхащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым. Республикэм Курортхэмрэ туризм ­хуэ­Iухуэ­щIэхэмкIэ и министерствэм ще­кIуэкIа а Iуэхугъуэм и жэрдэмщIакIуэ хъуащ Урысей  географие зэгухьэныгъэм ди щIыналъэм щиIэ «Альтаир» щIалэгъуалэ хасэр. Абы хэтащ ­КъБКъУ-м географиемкIэ и къуда­мэм и егъэджакIуэхэр, щIэныгъэлIхэр, студентхэр, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэхэм щы­лажьэ егъэджакIуэхэр. Ап­хуэдэу Iуэхум къы­хыхьащ географиемкIэ ­ябгъэдэлъ щIэныгъэр здынэсыр къэ­­зып­щытэжыну хуейхэри.

Лъэпкъ узэщIакIуэ

УФ-м, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ доктор Думэн Хьэсэн Мухътар и къуэр ди республикэм, лъэпкъ щIэныгъэм я зыужьыныгъэм, ехъулIэныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа еджагъэшхуэщ. Думэным и щIэныгъэ-къэ­хутэныгъэ зэфIэкIхэр инщ икIи купщIафIэщ. Абыхэм ягъуэтащ яхуэфащэ жылагъуэ, къэрал гулъытэ. Думэн Хьэсэн ­къыхуа­гъэфэщащ КъБР-м и Правительствэм, ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и Президиумым къабгъэдэкI щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр, къыфIащащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ» цIэр, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр къратащ. 2003 гъэм Хьэсэн къы­хуагъэфэ­щащ «Урысей ­Федерацэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъагэр. Этнолог лъэщыр, тхыдэдж IэкIуэлъакIуэр, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэр псэужамэ, мы махуэхэм илъэс 80 ирикъунут. 

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ