Жылагъуэ

Тхьэмахуэ нэхъ дэмыкIыу…

ГъэщIэгъуэнщ

КIуэ пэтми хагъахъуэ

Кавказ Ищхъэрэм СтатистикэмкIэ и управленэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, дызэрыт илъэсым и япэ мазитхум къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш IуэхущIапIэхэм псори зэхэту продукцэу, иджыпсту къекIуэкI уасэхэм ятещIыхьауэ, сом меларди 122-рэ я уасэ къыщIагъэкIащ. 
2024 гъэм и щIышылэ – накъыгъэ мазэхэм республикэм и мэкъумэшыщIэхэм лыуэ, шэуэ, джэдыкIэу къалэжьам и куэдагъым хагъэхъуащ икIи ар проценти 102,5-кIэ нэхъыбэщ, нэгъабэ и иджы хуэдэ зэманым елъытауэ. Апхуэдэуи Iэщ щхьэ бжыгъэр: жэмыр, кхъуэр, мэл-бжэнхэр, джэдкъазыр нэхъыбэ хъуащ. 
 

Бжьыпэр еубыд

Ди къэралым санкцэхэр къезыщIылIахэр зэрыщымыгугъауэ Iуэхум зихъуэжащ. Иджыри къэс ахэр зыпэплъа Iэужь Iейхэм я пIэкIэ, Урысейм и щIыналъэ псоми зэхуэдэу заужь: щIым къытрахым хэхъуащ, ухуэныгъэшхуэхэр зы махуи зэпыуркъым. Апхуэдэ щытыкIэм ди къэралым къыхудэкIуа гугъуехь щхьэхуэхэри зэман кIэщIым къриубыдэу къызэринэкIащ.

Ерыскъы хьэлэлым къыщIоупщIэ

Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм щащI ерыскъыхэкIхэм яIэ фIагъымрэ я къабзагъымрэ къипщытэну иджыблагъэ къызэрагъэпэща «Роскачество-Хьэлэл» IуэхущIапIэмрэ Урысеймэкъумэшбанкымрэ ятын щIадзащ мэкъумэшхэкIхэм елэжь, ерыскъы къыщIэзыгъэкI IэнатIэхэм я продукцэхэм ехьэлIа сертификатхэр. 

Iуащхьэмахуэ и хъуэпсапIэу

1829 гъэм бадзэуэгъуэм и 21-м япэ дыдэу Iуащхьэмахуэ дэкIа адыгэлI Хьэшыр Чылар къызэралъхурэ илъэс 225-рэ мэхъу.

Iуэхум хуэбэлэрыгъыркъым

Ди республикэм и гидротехникэ ухуэныгъэхэр псы къиугъуэмрэ псыдзэм и къехыгъуэмрэ хуагъэхьэзырыным теухуа лэжьыгъэхэм пащэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и «РусГидро» IуэхущIапIэм и IэщIагъэлIхэм иджыпстуи къызэхакIухь ди псы инхэм я Iэгъуэблагъэхэм щыIэ ухуэныгъэхэр. Абыхэм узыщрихьэлIэ зэхуэмыхъуныгъэхэр гъэзэкIуэжыным теухуа япэ лэжьыгъэхэр мы гъэм и накъыгъэм яублауэ щытащ икIи Iуэху куэдым я Iэр хунэсащ.

ПэхуэщIэхэр ягъэзащIэ

ЩIыналъэ гъуэгу фондым и мылъкукIэ Бахъсэн къалэм зыхуей щыхугъазэ школыщIэ яухуам екIуалIэ гъуэгур, Школьнэ уэрамым къыщыщIэдзауэ Олимпийскэ лъэс зекIуапIэм нэсыху.

         Мы зэманым   а щIыпIэм бетон къэухьхэр щагъэув, лъэс зекIуапIэм и лъабжьэр зэтес ящIауэ, плиткэхэр иралъхьэ. Iуэхум елэжьынущ гъэмахуэкIэм нэсыху.

И лIыгъэр щапхъэщ

ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт курыт еджапIэ езанэм и блыным фIэлъщ лIыхъужьу дзэ Iуэху хэхам хэкIуэда Къыз Заур и фэеплъ пхъэбгъур.

Дыгъэпсым и плъыфэ

Мэзышым и плъыфэ псори дыгъэ бзийм зэбгритыкI хуэдэщ, иджы хуэдэ зэманым бжьахъуэхэр фом щеуэжыр щыплъагъукIэ. 
Фор гъэгъахэм я купсэм къызэрыхахым дыщыгъуазэщ, ауэ ар занщIэу хуэкIуэркъым а дэ тщIэ ерыскъы IэфIым. Абы папщIэ бжьэ цIыкIухэм ягъэзэщIэн хуей мэхъу нэрымылъагъу къалэн ин: гъэгъахэм я купсэ ткIуаткIуэр къраша нэужь, я Iупсым хэлъ нектарник пкъыгъуэ щхьэхуэхэмкIэ зэхащIэ. 

ЩIалэгъуалэ Iуэхухэр япэ ирагъэщ

КъэкIуэнур зейр щIэблэращ, жаIэ. Пщэдейрей махуэхэр шэчыншэу езыгъэфIэкIуэнури зыгъэдэхэнури щIалэгъуалэращ, апхуэдэу щыт пэтми, абы екIуалIэ гъуэгур зышэщIын хуейр нэхъыжьхэрщ. Абыхэм гъащIэм къыхаха IэпэIэсагъымрэ къарита зэхэщIыкIымрэщ щIалэгъуалэм гъащIэ гъуэмылэ яхуэхъунур, щапхъэ техыпIэу яIэнур.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ