Жылагъуэ

КъызэрыкIуэжам щыхущIегъуэжа къэхъуакъым

Я унэ бжэIупэм къыщыспежьа Мамдухьрэ гуфIэжу пэшым сыщIэзыша Сихьэмрэ слъэгъуа иужь, зэуэ мыращ сигу къэкIар: абыхэм ядэнт хэхэсу къэнэну, я бынхэм адыгэбзэ ямыщIэну, лъэпкъым хамыгъэзэгъэжу?! 

Ди къуэш республикэр илъэси 100 ирокъу

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек Адыгэ Респуб­ликэр илъэси 100 зэрырикъуамкIэ абы и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат ехъуэ­хъуащ. 

Къытхыхьэжахэри адыгэщ, зыхузэфIэмыкIахэри адыгэу къонэж

Илъэси 10 ипэ СХьР-м зауэ къызэрыщыхъейрэ, адыгэ зэрыс республикищым къэкIуэжа щыIэхэщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэхэми къы­дэтIысхьэжри, лъахэм щыщыIэ псэукIэм хэсыхьыжащ, абы емысэу нэ­гъуэщI къэралхэм Iэпхъуэжаи щыIэхэщ. Дэ мызэ-мытIэу дыщыIащ Дуней­псо Адыгэ Хасэм унэ къахуищэхуу Кременчуг-Константиновкэ, Благовещенкэ, Урыху, Аргудан, Ерокъуэ, Жэмтхьэлэ, нэгъуэщI жылэхэм дэтIысхьэжа унагъуэхэм я деж. Хьэрыпхэм яхэсу еса цIыхухэр гурэ-псэкIэ адыгэу къы­щIэкIащ икIи адыгэ гъащIэм техьэжыным гугъу дехьауэ пхужыIэнукъым.

Дэнэ щыIэми бзэр, хабзэр, зэхэтыкIэр ехъумэ

Илъэси 160-м нэблэгъащ адыгэхэм я нэхъыбэм я адэжь Хэкур зэрабгынэрэ. 

Санэ Нидал: Зэманым къигъэлъэгъуэнщ ди псэукIэ хъунур

Хэкужьыр унапIэ зыхуэхъужа ди лъэпкъэгъухэм ящыщу илъэс зыбжанэ ипэ дэ дыщыхьэщIащ унагъуэ зыбжанэм. СХьР-м къикIыжу къэзыгъэзэжахэм ящыщу  зи Iуэху нэхъ къикIар Кременчуг-Константиновкэ жылэм дэтIысхьэжа унагъуэхэрауэ къыщIэкIынщ. Унагъуэ 20-м нэблагъэ Iэпхъуащ абы, ахэм яхэтщ зи мылъкукIэ унэ къэзыщэхужахэри, ДАХ-р дэIэпыкъуэгъу зыхуэхъуахэри, «Пэрыт» жылагъуэ зэгухьэныгъэм зэхуихьэса ахъшэкIэ унэ къызыхуащэхуахэри.

СтIащ Сабри: Хэкум дызэрисым гугъуехьыр тщегъэгъупщэ

Кременчуг-Константиновкэ Iэпхъуа адыгэ унагъуэхэм я нэхъыжьыфIщ СтIащ Сабри. Сабрирэ и щхьэгъусэмрэ нэхъ зыхуей хуэзэу мэпсэу. КъатитIу зэтет унэм и япэ къатыр хьэзыр ящIауэ абы щIэсщ, етIуанэр яухмэ, и къуэр къригъэблэгъэжыну и мурадщ.
- Япэу мыбы дыкъыщыдыхьам IутIыж Мэжидщ къытIущIар, - къыддогуашэ Сабри. - Абы адыгагъэрэ хабзэу къыткIэлъызэрихьар зэи дигу ихунукъым. Ди къуэшхэм унэ къащэхунымкIэ, унагъуэу тIысыжынымкIэ, тхылъ Iуэху, нэгъуэщIхэр зэфIагъэкIынымкIэ Мэжид хуабжьу сэбэп къытхуэхъуащ.

Адыгэ щIалэмрэ урыс пщащэмрэ къызэдакIуа гъуэгуанэ

Хьэпэпххэ я унагъуэр Кременчуг-Константиновкэ щопсэу. Езым я мылъкукIэ къащэхужауэ аращ зыщIэс унэр. Фаридэ жьэгум и хъумакIуэщ, щIалитIрэ хъыджэбзитIрэ иIэщи, псори унагъуэ хъужащ езыр и щIалэ нэхъыщIэм бгъэдэсщ. ЗэрыбыниплIым я нэхъыжьыр Дубаи щопсэу, абыи унэ къищэхуауэ къэкIуэжыну зегъэхьэзыр.
Набил дэнэ къэрали тыншу хэзагъэ цIыхущ. Мы къуажэм къэIэпхъуа нэужьи, куэдрэ гугъу ехьакъым, псыкъуий яхуещI, Iэмэпсымэхэр къищэхуауэ. Апхуэдэхэр къанэри къуажэм дэмысыну зыбжанэм унэ иратащ, языныкъуэ унагъуэхэр нэгъуэщI къэралхэм Iэпхъуауэ Хасэм къищэхуа унэхэр нэщIу щытщ.

Хуитыныгъэм и уасэр къыгурыIуэри

Балигъ мыхъуа и пхъум папщIэ алиментхэр тыным зыпыIуидзурэ сом мин 2I6-рэ щIыхуэу зэтригъэхьат Налшык щыщ гуэрым. 
Сабийм и хуитыныгъэм къыщхьэщыжурэ суд пристав-гъэзэщIакIуэр щIыхуэ зытелъым хуэгъэза зэрыхагъэзыхь Iэмалхэм хуекIуащ: Урысейм икIыну, рулми дэсыну хуимыту унафэ къащтащ, цIыхухъум банкхэм щиIэ мылъкур къигъэсэбэпынри хабзэм ипкъ иткIэ паубыдащ. А псом яужькIи  цIыхухъум игу пыкIыртэкъым и пхъум хуэщIапхъэр.
Сыхьэт 20-кIэ Iэмал имыIэу зэрагъэлэжьари сэбэп хуэхъуакъым адэр зыщIэгупсысыжыным.

ЛIыгъэм и орденыр хуагъэфэщащ

Урысей гвардием Владикавказ щиIэ къулыкъущIапIэм и офицер, полковник Кутейников Сергей, Звезднэ поселкэм щыIэ дзэ частым и унафэщIым дзэ-политикэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ, подполковник Албетков Андрей, КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советым и секретарь Тату Къазбэч сымэ дзэ къулыкъур ирихьэкIыу хэкIуэдам хуагъэфэща ЛIыгъэм и орденыр абы и анэм иратыжащ. Iуэхур щекIуэкIащ Прохладнэ къалэм и администрацэм и унэм.

Мэрем

Чристэн диным къыздихьа Тхьэанэ (Тхьэнанэ) Марие (Хьисэ бегъымбарым и анэм) и лъэужьщ; адыгэм я диным къызэрыхэщымкIэ, Мэрем и IэмыщIэ илъщ мэкъумэшыр, бжьэхъуныр, бэвыр, нэгъуэщI хъугъуэфIыгъуэхэр, узыншагъэр, насыпыр, къ. Чристэн тхьэгуащэм и лъэужьу зэрыщытым (я цIэр зэрызэщхьым нэмыщIу) щыхьэт техъуэхэм ящыщщ ар Тхьэшхуэм и анэу зэрыжаIэр. 
Апхуэдэу жаIэ Хъан-Джэрий («Мария Великая, Великого Бога мать»), Люлье Л. («Марием тхашхо иян»), къ. Ауэ чристэн лъэужьыр къабзэу къанэркъым, ар, дауи, хэткIухьащ адыгэ мажусий диным.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ