Жылагъуэ

ЗэдэдгъэлъапIэ Iуэхум и къежьапIэр

2005 гъэм щегъэжьауэ щэкIуэгъуэм и 4-м Урысейм щагъэлъапIэ ЦIыхубэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЦIыхубэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым пщIэ зыхуэсщI и цIыхухэ!
Си лъахэгъу лъапIэхэ!
ЦIыхубэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ сыныво­хъуэхъу!
А махуэр и дамыгъэщ Урысейм лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм, лIэщIыгъуэкIэрэ ди къэралым и къарумрэ щхьэхуитыныгъэмрэ я лъабжьэ быдэу къекIуэкIахэм, я зэкъуэтыныгъэмрэ зэхэщIыкIымрэ и лъэщагъым.

Лэжьыгъэм хуэжыджэр

Нартокъуэ СулътIан Хьэмзэт и къуэр 1955 гъэм мэкъуауэгъуэм 3-м КъШР-м и Адыгэ-Хьэблэ щIыналъэм хыхьэ ВакIуэ-Жылэ къуажэм къыщалъхуащ. 
1959 гъэм я унагъуэр Псыжь (Абазэ куей) Iэпхъуащ. СулътIан абы курыт еджапIэр къыщиухащ, итIанэ Севастополь дзэм къулыкъу щищIащ, I983 гъэм КъБКъУ-м и тхыдэ-филологие факультетыр къиухащ, иужькIэ Ростов къэрал университетым журналистикэмкIэ и факультетым щеджащ, апхуэдэуи и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ КПСС-м и Къэрэшей-Шэрджэс обкомым марксизм-ленинизмэмкIэ и университетым. 

IэщIагъэлIхэм я щIэныгъэм хагъахъуэ

Прохладнэ щIыналъэм хыхьэ къуажэхэм щIыпIэ унафэр щызэрахьэ я IуэхущIапIэхэм щылажьэ IэщIагъэлIхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ курсхэр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ.

IэщIагъэм къыхуигъэщIа

ЦIыхум и узыншагъэр хъумэныр, и гъащIэр къегъэлыныр дохутырыр махуэ къэс зыпэрыт лэжьыгъэ хьэлъэщ. 

Мининымрэ Пожарскэмрэ

Минин Кузьмарэ (1570 - 1616) Пожарский Дмитрийрэ (1578 - 1642) цIыхубэр зыхэта зауэлI зэгухьэныгъэм я пашэу щытащ. 1612 гъэм абыхэм я унафэм щIэта зауэлIхэм полякхэр ирахужьэжри, Москва хуит къащIыжащ. Ахэр хэку лъагъуныгъэм, хахуагъэм я щапхъэу тхыдэм къыхэнащ.

Лейуэ зыри къигъэщIакъым

Хыпсыр зи псэупIэ псэущхьэ абрагъуэхэр
Гренландием къыщежьэу, Лабрадор и псы Iуфэм щылъхуэну тюлень гупышхуэхэр къокIуэ, кхъухьлъатэхэмрэ жьыхулъатэхэмрэ ящхьэщыту. Иужьрейхэм лъахъшэ зэрызащIу, тюлень шырхэм щакIуэхэр башкIэ еуэурэ къызэфIагъэмахэри япхъуатэ, асыхьэтуи абыхэм я фэ хужь цIыкIухэр трауд, гущIэгъуншэу, цIыхугъэ жыхуаIэр ямыщIэу.
Тюленыфэ цIыкIухэр лъапсейуэ ящэху, аращ цIыхум и гущIэгъуншагъэр къызыхэкIри. ЗэтраукIащ гренланд джейхэри. Джей пIащэхэр хьэпшып нэхъ лъапIэ дыдэхэм пащIырти, зэхуахьэсырт, щэр ягъэвэжырт, лыр псым хадзэжырт.

Кадет ныбжьыщIэхэм къахохъуэ

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт, Дыкъынэ Зураб и цIэр зезыхьэ кадет еджапIэ-интернат №1-м щIэс ныбжьыщIэхэм иджыблагъэ къахэхъуащ. Ар и щхьэусыгъуэу зэхаша гуфIэгъуэ зэIущIэм и утыкум кадетхэм я пщэ къыдэхуэ къалэнхэр зэрагъэзэщIэнумкIэ, еджэныгъэр Iэпэдэгъэлэл зэрамыщIынумкIэ, щалъхуа хэкум зэрыхуэпэжынумкIэ ныбжьыщIэхэм тхьэлъанэ щащIу дауэдапщэ дахэ ирагъэкIуэкIащ.

 

УФСБ-м къет

Мелуани 2-м щIигъу хэщIыныгъэ

КъБР-м щыIэ УФСБ-м экономикэм ехьэлIа щIэпхъаджагъэхэм пэщIэт Iуэхухэр щригъэкIуэкIым къызэпиудащ КъБР-м и Тэрч районым и щIыпIэ администрацэм финансхэмкIэ и управленэм и унафэщIым и къуэдзэу щыта Дыкъуэ А. А. илэжьа хабзэншагъэр.

НаIуэ къызэрыхъуащи, абы и къулыкъур къигъэсэбэпурэ къэралым Iуэху пыухыкIахэм яхухиха ахъшэр и банк счётхэм игъэкIуащ икIи щIыпIэ бюджетым сом мелуани 2-м щIигъу хэщIыныгъэ иритащ.

Бзум уэрэд жиIэу флъэгъуа?

Бзум и уэрэд зэхихащ хэти… Ауэ хэт илъэгъуа бзум уэрэд жиIэу?! Апхуэди щыIэщ. Бзу уэрэдыр дунейм яригъэлъэгъуащ сурэттех Катрин Свобода. 2019 гъэм Audubon photography awards зэпеуэм щытекIуащ абы триха сурэт телъыджэр.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ