Жылагъуэ

Еянэ телъыджэ

ЦIыхухэр псы щхьэкIэ гугъу щехь щIыпIэ куэд щыIэщ. А Iуэхур пасэрей зэманыжьым къыщежьами, хэкIыпIэ къыхуагъуэтурэ къогъуэгурыкIуэ. Апхуэдэщ илъэс мин бжыгъэ ипэкIэ цIыхухэм щIатIыкIауэ щыта, километр мин 30-кIэ зызыукъуэдия, Ираным щыIэ кяриз-псыкъуийхэр. 
ЩIэныгъэлIхэм къызэрахутамкIэ, а кяризым нэхъ мащIэ дыдэу илъэс мини 3 и ныбжьщ икIи япэ дыдэу дунейм щаухуа псы жапIэщ. Абы и псыкъуийхэм нэхъ куу яхэткъым, техникэ къамыгъэсэбэпу IэкIэ ящIахэм уахэплъэмэ. Апхуэдэ псы жапIэхэр нобэр къыздэсым щыIэщ Азие Курытми, Кавказми, Китайми. 

Зауэм щыщIидза махуэ

1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм зэрыщIидзэрэ илъэс 83-рэ щрикъу махуэм  екIуэкIа «Фэеплъ уэздыгъэ» лIыхъужьыгъэ-хэкупсэ акцэм хэтащ КъБР-м  щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэмрэ ветеранхэмрэ.

 Абы кърихьэлIащ республикэм щыIэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым щыщхэу Мэкъушэ Русланрэ Бобылев Валентинрэ.

 Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ, полицэм и полковник  Мамхэгъ Назир къызэхуэсахэр къыхуриджащ ди Хэкур яхъумэу зи гъащIэр зытахэр  ящымыгъупщэну.

Гъэсэныгъэм мыхьэнэшхуэ иIэт

Адрей лъэпкъхэми хуэдэу, адыгэхэм я щIэблэ гъэсэныгъэр пасэм щыгъуэ нэхъ щекIуэкIыу щытар унагъуэрщ. Абы тотхыхьыж Мафэдз Сэрэбий.  «Мы Iуэхум теухуа псалъэжьу щыIэщ: «Унэм зыщыгъаси, хасэм яхыхьэ», жыхуиIэр. Ауэ абы къикIыркъым гъэсэныгъэр унагъуэм, абы ис адэ-анэ, къуэш-шыпхъу, адэшхуэ-анэшхуэ къудейхэмкIэ зэфIэкIыу щытауэ. ЩIэблэр щагъасэрт губгъуэми, уэтэрми, вакIуэ пщыIэми; щIэблэр яущийрт гъунэгъуми, хамэ ямыцIыхуххэми; щIэблэр щеджэрт хьэщIэщми, хьэгъуэлIыгъуэми, дауэдапщэми, хасэми. Ар игъэIущырт мэзми, псыхъуэми, и ныбжьэгъуми, и джэгуэгъуми.

Фэеплъ мыкIуэдыж

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Урысей гвардием и лэжьакIуэхэри хэтащ щIыналъэм и щыхьэрым, ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм деж  щекIуэкIа «Фэеплъ уэздыгъэ» урысейпсо акцэм.

Абы кърихьэлIащ Урысей гвардием и щIыналъэ управленэм  дэлажьэ Жылагъуэ советым и унафэщI, полицэм и полковникыу отставкэм щыIэ Хужьокъуэ Руслан, щIыналъэ органым и гупыр, республикэм и унафэщIхэм, ветеран IуэхущIапIэхэм, хабзэхъумэ органхэм я лIыкIуэхэр, юнармейцхэмрэ къалэдэсхэмрэ. 

Укъысщыгугъыу умызауэ

Къэхъуа Iуэху

Мы фхуэсIуэтэжыну хъыбарым хэтлъхьаи хэтхаи щымыIэу пэжщ. КъызжезыIэжари си къуажэгъу, ныбжьэгъу нэхъыжьыфIщ. Ар икъукIэ хабзэщIэкъут, зыгуэрым нэмысыншагъэ дилъэгъуамэ, зэриущиин яужь имыту блэкIынутэкъым. Нэхъри езыр егъэджакIуэу илъэс куэдкIэ школым щылэжьати, арауэ къыщIэкIынт гъэсэныгъэм теухуауэ апхуэдизу щIэгумызагъэр.

Издин и гъащIэмрэ гуащIэмрэ

Дыгъужь Издин ящыщщ зи адэ-анэр хамэ къэрал Iэпхъуа ди лъэпкъэгъухэм. Сирием къыщыувыIэри, Джоланым и Iуащхьэхэм щыпсэуащ. Мы щIыналъэр Сириемрэ Израилымрэ я зэхуакум щыIэщ.

Дыгъужь Издин (1920 - 2003) Мансурэ къуажэм къыщалъхуащ. И цIэ дыдэр Исуфщ, ауэ псоми къызэрацIыхуу щытар Издин цIэ лейрщ. Ар гушыIэ дахэ зыхэлъ адыгэлIу, цIыху акъылыфIэу щытауэ жаIэж.

НэхъыфI дыдэхэм ящыщщ

ЩIэныгъэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и ректорым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ, КъБКъУ-м щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и проректорым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Хьэшыр Светланэ, КъБКъУ-м менеджментымрэ туризм хуэIухуэщIэхэмкIэ и институтым и унафэщI Лыджыдэ Рэмэзан сымэ иджыблагъэ хэтащ «ЕджапIэ нэхъыщхьэм и къэкIуэнур» и фIэщыгъэу илъэс къэс ирагъэкIуэкI XII щIэнIуатэм и лэжьыгъэм.

Дыхьэшхи мыдыхьэшхи…

2021 гъэм Лос-Анджелес (Калифорние штат) университетым и щIэныгъэлIхэм яджащ псэущхьэхэм я макъхэр: гъумагъ-псыгъуагъыр, зэрашэщIыфыр, зэрыдрашейр, зэрыжьгърур, нэгъуэщIхэри. Апхуэдэуи, «дыхьэшхкIэ» узэджэ хъунум теухуа щIэныгъэ литературэр яджащ, псэущхьэхэм я макъхэр а щIэныгъэм иралъытурэ. Къэпщытэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, дыхьэшх макъ яIэу къабжащ псэущхьэ 65-м. Абыхэм яхэтщ хьэр, жэмыр, бажэр, бзу лIэужьыгъуэ зыбжанэ. Приматолог Уиинкер Сашэрэ профессор Брайант Грегрэ щхьэхуэу яджащ псэущхьэхэр щыджэгукIэ къагъэIу макъхэр.

IыхьитIу зэхэтщ

«Иджырей лъэпкъ роман», «адыгэ литературэм и иджырей лъэхъэнэ» щыжытIэкIэ, а терминхэм мы лэжьыгъэм къыщызэщIедгъэубыдэр ХХ лIэщIыгъуэм и кIэухымрэ ХХI лIэщIыгъуэм щыщу блэкIа илъэсхэмрэщ. Апхуэдэу къыхэдгъэщын хуей щIэхъур «иджырей», «иджырей лъэхъэнэ» псалъэхэр литературэ щIэныгъэми, тхыдэми нэхъ пасэ лъэхъэнэхэм ехьэлIауэ куэдрэ къызэрыщагъэсэбэпам и закъуэкъым, атIэ, ипэжыпIэкIэ, 90 гъэхэм къэралым зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр зэрыщекIуэкIамрэ абыхэм Iуэху еплъыкIэщIэхэр къызэрагъэщIамрэщ. Ахэр лъабжьэ хуэхъуащ адыгэ литературэм, хэгъэщхьэхукIауэ лъэпкъ прозэм игъуэта унэтIыныгъэщIэхэми.

Информационное сообщение

В соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2024 год, утвержденным Председателем НАК, Оперативным штабом в Кабардино-Балкарской Республике 26 июня 2024 года в г. о. Баксане будут проводиться антитеррористические учения.

Оперативный штаб в КБР просит жителей и гостей региона отнестись с пониманием к возможным неудобствам, связанным с введением временных ограничительных мер.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ