Жылагъуэ

Псоми ди зэхуэдэ къалэнщ

Иужьрей илъэсхэм щIэныгъэлIхэр топсэлъыхь Кавказ Ищхъэрэм и псы хущхъуэхэм ягъуэта зэхъуэкIыныгъэхэм. Псом ящхьэр псым хэлъ хущхъуэгъуэхэр хъумэнырщ.

КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Къэралым къыщалъыхъуэрт

Урысей МВД-м и Упрвленэу Налшык къалэ щыIэм и лэжьакIуэхэм 2021 гъэм шыщхьэуIум и 17-м яубыдащ къэралым къыщалъыхъуэ, Дзэлыкъуэ районым щыпсэу, илъэс 35-рэ зи ныбжь цIыхухъур, дыгъуауэ шэч зыхуащIыр.
Ар къэзылъыхъуэм хъыбар ирагъэщIащ

Лэжьыгъэм пащэ

КъБР-м щыIэ МВД-м щызэхалъхьэжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкI «Iущхьэ-2021» профилактикэ лэжьыгъэм и япэ Iихьищым кърикIуахэр.

Къуажэхэр IэщIагъэлIкIэ къызэрагъэпэщ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм илъэситI лъандэрэ щолажьэ «Къуажэ егъэджакIуэ» программэр. Абы ипкъ иткIэ зэпеуэр ирегъэкIуэкI КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм. 

Сэ адыгэу сыкъалъхуащ

Адыгэм и тхыдэм къыхэщыж Iуэхугъуэ гуузхэм ижь зыщIихуахэм ящыщщ Истамбыл щыпсэу, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэт, адыгэ уэрэдыжьхэмрэ макъамэхэмрэ зэхуэхьэсыжыным, гъэзэщIэным куэд щIауэ дихьэх, хэкурысхэми хамэ щIыпIэ щыпсэухэми фIы дыдэу яцIыху, Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къущхьэ Догъэн. 

ЦIыхухэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынырщ къалэн нэхъыщхьэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек IущIащ лэжьыгъэ ­Iуэ­хукIэ республикэм къэкIуа, Урысейм и МВД-м КИФЩI-м щиIэ Управленэ нэхъыщхьэм и унафэщI, полицэм и генерал-полковник Бачурин Сергей. ЗэIущIэм хэтащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ Павлов Василий.

Псоми уасэ яIэщ

Гъэ еджэгъуэщIэм щIидзэжыным къэнэжа дэтхэнэ зы махуэри къагъэсэбэп зи сабийр школым хуэзыгъэхьэзыр анэ-адэхэм.

ГъащIэм и щIэдзапIэ

ЩIыуэпсыр, бзылъхугъэр. А псалъэхэр я купщIэкIэ зэщхьщ, зэпэгъунэгъущ: тIури псэ зыIутым и щIэдзапIэщ. Дунейм и дахагъэр, гъащIэм и IэфIыпIэр ирапх абыхэм.

Сабийхэм я нэкIэ

КъБР-м Лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ къащхьэщыжынымкIэ министерствэм шыщхьэуIум и 26-м щагъэнэIуащ «Лэжьыгъэр хъумэныр - сабийхэм я нэкIэ – 2021» фIэщыгъэм щIэт хэгъэгу зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ. 

Сабий сымаджэщыр ирагъэфIакIуэ

Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэшхуэхэр щрагъэкIуэкIынущ. А Iуэхум хухахащ федеральнэ бюджетым къыхэкIыу сом мелуани 125-рэ. 

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ