Жылагъуэ

КъегъэлакIуэхэр ягъэлъапIэ

Урысей МЧС-м и Iуащхьэмахуэ бгы лъагэ къэлъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэ гупым щыщхэу 2021 гъэм Iуащхьэмахуэ бгым цIыхухэр къыщегъэлыным хэтахэм къэрал, ведомствэ дамыгъэ лъапIэхэр Терскол поселкэм щратащ.   ЗэIущIэ гуапэм хэтащ Урысей МЧС-м и аппарат нэхъыщхьэм и лIыкIуэ Ганиев Фарид.

ЩытыкIэ къызэрымыкIуэм иту и къалэныр игъэзащIэу къигъэлъэгъуа хахуагъэмрэ псэемыблэжыныгъэмрэ, апхуэдэуи и лэжьыгъэм щиIэ ехъулIэныгъэ лъагэхэм папщIэ «ПсэзэпылъхьэпIэ ихуахэр къызэрыригъэлам щхьэкIэ» медалыр Урысей Федерацэм и Президентым и УказкIэ хуагъэфэщащ:

КъэщIыгъэ шынагъуэ

Мащэ кIыфIхэм япэ дыдэу ятетхыхьауэ щытар физикэм и къудамэ телъыджэу «теорие относительности» зыхужаIэр къэзыгупсыса еджагъэшхуэ гъуэзэджэ икIи цIыху телъыджэ Эйнштейн Альбертщ. АтIэми, хьэршыр зыдж щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, уахэм къыщызылъэтыхь мащэ кIыфIхэм я зэранкIэ, ЩIы Хъурейр бзэхыжыпэнкIэ хъунущ.

Семэн Жаннэ: Ди къалэн нэхъыщхьэр хэкум дыхуэсэбэпынырщ

Ди газетымкIэ хъыбар зэры­вэд­гъэщIащи, иджыблагъэ Адыгей Республикэм къыщызэрагъэпэщащ «Дохутырхэм я хасэ» щIыналъэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ. Хасэм щылэжьэнущ сыма­джэщ­хэм, институтхэм щыIэ дохутыр лъэрызехьэхэр.

И адыгэбзэм малъхъэдису узэщIешэ

Япэ дыдэу Къармэ Iэсят и усэхэр зэуIуу, зы газет напэкIуэцI иубыду «Адыгэ псалъэм» къыщытехуам, си Iупэр зэтемыхьэу сыщыгуфIыкIыу, зы мылъкушхуэ гуэр къысхэхъуауэ къыс­фIэщIу, дамэ стетамэ сылъэтэным хуэдэу, сыкъызэщIиIэтэу седжащ, пхуэ­мыIуэтэщIыным хуэдэу гухэхъуэгъуэ ини згъуэтащ.

ПщыукI Хьэсэн и хъыбар

Зы пщэдджыжь гуэрым губ­гъуэм шууэ ситу, шыгу зэщIэщIа ису Пщы­укI Хьэсэн сыIуощIэ: 
- Уа, гъуэгужь апщий, тхьэмадэ ­махуэ! 
- Уа, дызэдежьэ апщий, шынэхъыщIэ! - сигъэгушхуэу жэуап ­къы­зетыж. ЗекIуэлI хабзэу шу дэ­гъазэри согъэзащIэ.
Хьэсэн илъэс 90-м нэблэгъат. Къулъ­къужын къуажэ кIыхьым ­шитI зыщIэщIа шыгу зыми зэри­-хуэжтэкъым Хьэсэн фIэкIа. Пщэд­джыжь­кIэрэ жьыуэ шыхэм ­шуудз яхупиупщIырти, яхуишэрт. 

Iэбагъуэ

Адыгэ Республикэм щежэх Щхьэгуащэ и псыхъуащхьэхэмкIэ иужьрей дыдэу дэс Гъуазэрыплъ къуажэ цIыкIум егъэщIылIа Iэгъуэблагъэм пэгъунэгъуу икIи нэхъ зыщхьэщиIэтыкIауэ узыIуплъэ Iуащхьэ джафэ зэпэхъуреишхуэм «IэбагъуэкIэ» йоджэ.
Мэз IувыжьхэмкIэ къэухъуреихьыжа жылэ цIыкIум укъыщежьэу, а бгым и щхьэкIэм нэс лъэсу удэкIынумэ, километр II хуэдиз къызэбнэкIын хуей хъунущ. А гъуэгуанэр кIуным ику иту сыхьэти 6 - 8 токIуадэ.

Лъы хуэныкъуэхэм папщIэ

 Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ УФ-м лъы тыным теухуа и къэрал программэм зегъэужьыным хыхьэ акцэр икIи щIыналъэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм щагъэхъуж сымаджэхэм папщIэ лъы ятащ.
Узыншагъэр хъумэн IэнатIэм и лэжьакIуэхэм зэрыжаIащи, Урысей гвардием къулыкъу щызыщIэхэр сыт щыгъуи къадоIэпыкъу, абыхэм я фIыщIэкIэ зыхуэныкъуэ лъыхэкIхэр гъэтIылъауэ яIэщ.

Я лэжьыгъэм кърикIуахэр зэхалъхьэж

КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министру щыIэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ, полицэм и полковник Мамхэгъ Назир иригъэкIуэкIащ мы гъэм и мазибгъум министерствэм и лэжьыгъэм кърикIуахэм щыхэплъэжа коллегие.
Видеоконференц зэпыщIэныгъэм тету екIуэкIа зэIущIэм хэтащ республикэ ОВД-м и ветеранхэм я щIыналъэ жылагъуэ къудамэм и тхьэмадэ Пыхъ МуIэедрэ КъБР-м щыIэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и унафэщI Петровский Владимиррэ.

И зэфIэкIым хегъахъуэ

Урысейм и промышленнэ IуэхущIапIэхэм иджыпсту я къалэн нэхъыщхьэр хамэ къэралыгъуэхэм кърашу щыта хьэпшыпхэмрэ Iэмэпсымэхэмрэ я пIэм иувэн къыщIагъэкIынырщ.
    Ди нэхъыжьхэм фIыуэ ящIэж Прохладнэм дэт «Севкаврентген» заводым ( иджы «Севкаврентген - Д» ООО жыхуэтIэм) кърихьэлIэу щыта лэжьыгъэр зыхуэдар. Сыт хуэдэ зэхъуэкIыныгъэхэр иужькIэ къэмыхъуами, заводым лъэлъэжыпIэ зригъэхуакъым, иIэр ихъумащ, зэхъуэкIыныгъэхэм зыхигъэзэгъащ.

УхуакIуэхэр бэлэрыгъыркъым

2022 гъэм къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым ухуэныгъэу 48-рэ икIэм щынагъэсынущ, къанэ щымыIэу зыхуей хуагъэзэжахэри хэту: курыт еджапIэхэр, медицинэ, щэнхабзэ, спорт IуэхущIапIэхэр. Къэрал, республикэ бюджетхэм къыхэкIыу абы трагъэкIуэдэнур сом меларди 7-м нос.
Республикэм гулъытэшхуэ щигъуэтащ псэупIэ унэхэр ухуэнми; мы гъэм и япэ мазитхум къриубыдэу фэтэр унэ зэтету хьэзыр ящIащ гъэ кIуам нэхърэ хуэдитIым нэблагъэкIэ нэхъыбэ. Ауэ щыхъукIэ, жьы хъуа унэхэм цIыхур къыщIэгъэIэпхъукIынымкIэ лэжьыгъэ нэхъыбэ щызэфIагъэкIа щIыналъэхэм хабжащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ