Жылагъуэ

Юбилей медалхэр ират

КъБР-м щыIэ МВД-м УУП-м я лэжьыгъэр къызэгъэпэщынымкIэ, балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и къудамэм къулыкъу щызыщIэхэр Полицэм и участковэ уполномоченнэхэм я IэнатIэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ щы1ащ жылагъуэ хабзэр хъумэнымкIэ IэнатIэхэм куэдрэ къалэныр щезыхьэкIауэ иджы зызыгъэпсэхухэм я деж. 

#Сыгудзакъэншэкъым къэралпсо пэхуэщIэр даIыгъащ

Сабий мылъхуэсхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу Урысейм жэрдэм зыхуэмыдэхэр къыщыхалъхьэ. 

ФIым хуаущий

Нарткъалэ дэт курыт еджапIэ №4-м «Урысейм и сабийхэр-2023» Iуэхум и етIуанэ Iыхьэм хыхьэу щекIуэкIащ «Абыхэм я гъуэгум уримыкIуэ! Уи гъащIэм хуэсакъ!» зыфIаща стIол хъурей. 

ЕрыскъыхэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэм

Санкт-Петербург къалэм и «Экспофорум» гъэлъэгъуэныгъэ центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «ПЕТЕРФУД-2023» 32-нэ дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэр. ЕрыскъыхэкI зэмылIэужьыгъуэ куэд утыку къыщрахьа абы и лэжьыгъэм хэтащ икIи я продукцэхэр щагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэу «Фрутопьяно» IуэхущIапIэр, «Эльбрус-К» IэфIыкIэ фабрикэр, хьэрычэт Iуэху щIэным хэт Мисиров Даниял сымэ.

Илъэс 78-рэ дэкIауэ…

Хэку зауэшхуэм ди зауэлI куэд хэкIуэдащ, абыхэм зэрахьа лIыгъэм папщIэ къыхуагъэфэща къэрал дамыгъэхэмрэ щыхьэт тхылъхэмрэ къыIэщIалъхьэжыным нэмысу. Апхуэдиз илъэс бжыгъэ дэкIыжа нэужь ахэр хэкIуэдахэм я Iыхьлыхэм яIэрыгъэхьэжыным теухуауэ лэжьыгъэшхуэ ирагъэкIуэкI Нэхущхэ Ахьмэдрэ Дианэрэ. Мы тхыгъэр зытеухуа Джыджий Хьэсэнбий Гун и къуэр ящыщщ ди къэралыр фашизмэм щыхъумэным зи псэр щIэзытахэм.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и Фэеплъ тхылъым зэритымкIэ, Джыджийхэ я лъэпкъым къыхэкIыу Хэку зауэшхуэм кIуахэм ящыщу цIыхуийм къагъэзэжакъым. 

Куба амбулаторэщIэ щаухуэ

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Куба къуажэм щаухуэ амбулаторэщIэм ехьэлIа лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ. Зы лэжьэгъуэ махуэм къриубыдэу цIыху 90-м хуэдизым щеIэзэфынущ абы. Абы нэмыщI, махуэкIэ цIыхухэм я узыншагъэм щыкIэлъагъэплъу, хущхъуэхэр щрахьэлIэу щIэлъынухэм папщIэ гъуэлъыпIэ 15 щIагъэувэнущ. 

Я узыншагъэм ехьэлIа путёвкэхэр

Урысейм и Социальнэ фондым и къудамэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм республикэм щыпсэу цIыху 460-м мы илъэсым яритащ я узыншагъэр санаторэ-курорт IуэхущIапIэхэм щызэфIагъэувэжынымкIэ путёвкэхэр. Абы хуаутIыпщащ сом мелуани 9,5-рэ. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу, нэгъуэщI щIыпIэхэми щызрагъэIэзэ икIи профилактикэ щрагъэкIуэкI мыпхуэдэ узыфэхэр зыпкърытхэм: лъыр зэрызекIуэм, эндокриннэ системэм, зэрыбауэ органхэм, псантхуэхэм ехьэлIахэр, нэгъуэщIхэри. 
 Льготэ зиIэхэм Iэмал имыIэу ящIыгъун хуейхэри къыщеIэзэну щIыпIэм пщIэншэу макIуэ икIи къокIуэж. 

Хьэцыбанэ

ЛатиныбзэкIэ хьэцыбанэр «Rose» - щ. Пэжщ, ар розэм и лъэпкъэгъущ. Уеблэмэ, ботаникэм ехьэлIа языныкъуэ тхылъхэм хьэцыбанэм щхьэкIэ «розэ» жаIэу ятхауэ ущрихьэлIэнкIи хъунущ. Хьэцыбанэ лIэужьыгъуэу дунейм тетщ 400-м щхьэдэх. Урысейм къыщокI лIэужьыгъуи 100 хуэдиз. Абыхэм яхэтщ ди къэралым нэмыщI нэгъуэщI зыщIыпIи узыщримыхьэлIэхэри. Я инагъкIэ ахэр егъэлеяуэ куэду зэщхьэщокI. Языныкъуэ хьэцыбанэ лIэужьыгъуэхэр метри10 хуэдизкIэ докIей, сантиметритху хуэдизкIэ фIэкIа щIым зыкъытезымыIэтыкIи урихьэлIэнкIэ хъунущ. Хьэцыбанэр чыцэуи жыг лIэужьыгъуэуи щыIэщ.

Зи къалэным хуэпэж полицей

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ, полицэм и генерал-лейтенант Павлов Василий къыIэрыхьащ Налшык къалэм щыIэ «Нартыху» жыг хадэ зэгухьэныгъэм и унафэщIымрэ гупымрэ къабгъэдэкI тхыгъэ гуапэ. Абыхэм фIыщIэ хуащI Налшык къалэ УМВД-м и ОП №1-м и участковэ уполномоченнэ, полицэм и лейтенант нэхъыжь Нэзрэн Азэмэт, ар и IэщIагъэм зэрыхуэпэжым, цIыхугъэ зэрыхэлъым, и къалэнхэр хьэлэлу зэригъэзащIэм папщIэ. 

Урыс щэнхабзэм хагъэгъуазэ

Къэбэрдей-Балъкъэр сату-технологие колледжым щрагъэкIуэкIащ урыс щэнхабзэмрэ хабзэхэмрэ ятеухуа зэхыхьэ. Ар къызэрагъэпэщащ «Птица счастья» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ «Вече» урыс лъэпкъ щэнхабзэ центрымрэ.
Урыс щэнхабзэм хухаха махуэм хэтащ студентхэр, егъэджакIуэхэр, абы и къызэгъэпэщакIуэхэр.
«Птица счастья» зэгухьэныгъэм и унафэщI Бойкэ Наталье жиIащ щIалэгъуалэр зэрыщагъэгъуэзар урыс лъэпкъ фэилъхьэгъуэхэм, абыхэм тхыдэм щаIыгъ увыпIэм.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ