Жылагъуэ

Я зэфIэкI ягъэлъагъуэ

Урысейм Тезыр зытралъхьахэм ахэр егъэпшынынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и цIыхубз колоние №4-м щекIуэкIащ гъатхэ махуэшхуэм теухуа «А ну-ка, девушки!» зэпеуэ. Дахэу ягъэщIэрэщIа IуэхущIапIэм и клубым щызэпеуащ тезырыр зыпшыныж отрядхэм я командитI.

ЛЪЭПКЪЫЛIТ, ЩIЭНЫГЪЭЛI IЭЗЭТ

ЦIыпIынэ Аслъэн къызэралъхурэ илъэс 60 ирокъу
Фэеплъ

Лъэпкъ хабзэр и гъащIэ джэлэст

ХьэщIэ гъэтIысыкIэ

ПщIэ зыхуэтщI «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм и лэжьакIуэхэ! Фэ зыныфхуегъазэ Арщыдан къуажэм щыщ, илъэс 40 хъуауэ школым егъэджакIуэу щылажьэ Къущхьэ Мусэрбий. Си упщIэр зэтеухуар гуфIэгъуэ Iэнэм щекIуэкIын хуей хабзэрщ.

«Ажалыр щащэр жыIэ!»

Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэт урысейпсо Iуэхум и япэ Iыхьэм щIидзащ.

Гузеев Сэфарбий Жэмал и къуэр

Дунейм ехыжащ лэжьакIуэшхуэу, ныбжьэгъуфIу щыта Гузеев Сэфарбий Жэмал и къуэр. Куэд къимыгъэщIами, куэд хузэфIэкIащ, жыхуаIэ цIыхухэм яхуэдащ ар.

Жьыщхьэ махуэхэр

Мазае мазэм Бахъсэн районым щыпсэу цIыхуищым я юбилейр ягъэлъэпIащ.

 Абыхэм ящыщ Хъуран Феня Псыхъурей къуажэм щыIа, «Большевик» колхозым илъэс куэдкIэ щылэжьащ, лэжьыгъэм и ветеранщ, тылым и лэжьакIуэщ.

Адэ-анэхэм ЕГЭ-р щрагъэт зы махуэ

«Адэ-анэхэм ЕГЭ-р щрагъэт зы махуэ» Iуэхум хыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр. Ар къызэрегъэпэщ Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ я IэнатIэхэм якIэлъыплъынымкIэ Федеральнэ IуэхущIапIэм.

Дзэлыкъуэ щIыналъэр илъэс 95-рэ зэрырикъур Iэтауэ ягъэлъэпIащ

Дзэлыкъуэ щIыналъэр къызэрыунэхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъур иджыблагъэ Iэтауэ ягъэ­лъэпIащ.

Сабии 140-рэ щIэхуэну

Хъыбар гуапэ

Школ кIуэгъуэ ныбжьым нэмыса сабийхэм зэрадэлажьэ щIыкIэхэр егъэфIэкIуэным теухуауэ ди республикэм щрагъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм япкъ иткIэ, ди республикэм и къалащхьэм къепха Белая Речкэ жылэм щэбэт кIуам къыщызэIуахащ цIыкIуи 140-рэ зыщIэхуэну сабий гъэсапIэщIэ.

ПцIыр Iуэху джэгукъым

ГурызыгъаIуэ

2017 гъэм дыгъэгъазэм и 31-м къыдэкIа Федеральнэ закон №501-ФЗ-м ипкъ иткIэ УФ-м и Уголовнэ кодексым и 205-нэ, 207-нэ статьяхэмрэ Уголовнэ-процессуальнэ кодексым и 151-нэ статьямрэ зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ