Жылагъуэ

Гъэ еджэгъуэщIэм хуагъэхьэзыр

 ДэнэкIи хуэдэу, ди республикэм и егъэджэныгъэ IэнатIэми щокIуэкI гъэ еджэгъуэщIэм IуэхущIапIэхэр хуэзыгъэхьэзыр зэгъэпэщыныгъэ лэжьыгъэхэр. Зыхуей псомкIи къызэгъэпэщауэ, егъэджэныгъэм и фIагъыр къэзыIэт Iэмалхэри Iэдэжу яIэу лъэхъэнэщIэр яублэжынущ прохладнэдэсхэми.

Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэм теухуат

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэм щыхэплъа зэIущIэ. 

Гъавэ бэвкIэ щогугъ

Шэрэдж щIыналъэм мы гъэм хьэцэпэцэрэ мэкъумылэу гектар 4790-м нэблагъэ щыхасащ. 

ЩIыналъэм и экономикэ зыужьыныгъэр япэ ирагъэщ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Москва къа­лэ иджыблагъэ щыхуэзащ УФ-м и Прави­тельст­вэм и УнафэщIым и къуэдзэ Новак Александр. 

ЦIыкIухэм я ныбжьэгъу пэж

«Дядя Коля» - арат Бер Къанщобий сабийхэр къызэреджэр. Таурыхъ къыщагъэлъагъуэ автобусым дэс щIалэщIэр ныбжьыщIэхэм фIыуэ зэралъагъур пхужымыIэным хуэдизт. А зэманым телевизор зиIэр закъуэтIакъуэххэти, тхьэмахуэм зэ я хьэблэм къыдыхьэ автобусырт сабийхэм я гурыфIыгъуэр. Куэдрэ къэхъурт ахъшэ ямыIыгъыу, ауэ я ныбжьэгъухэм я гъусэу таурыхъ еплъыну щIэхъуэпс цIыкIухэр абы и автобус бжэщхьэIум къыщытеувэ. Апхуэдэхэм я еплъыпщIэр езы Къанщобий яхуритт.

Сэ сыдохутырщ!

Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Ленин, Къэрал саугъэтхэм я лауреат, ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием, Урысейм Медицинэ щIэныгъэхэмкIэ и академием я академик Чазов Евгений Иван и къуэр 1929 гъэм мэкъуауэгъуэм и I0-м Горький къалэм къыщалъхуащ.

Зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэм къыпащэ

«КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэм цIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ и IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжын» щIыналъэ проектым хэту зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр щокIуэкI Нарткъалэ щыIэ, ЩIыналъэхэм зэдай, узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыпкърытхэм щеIэзэ сымаджэщым и пщIантIэм дэт поликлиникэм.

УФСБ-м къет

Илъэсрэ мазитхурэ тралъхьащ

Экстремизмэм пэщIэтыным ехьэлIа Iуэхухэр ирагъэкIуэкIыу Урысей ФСБ-м и Управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэм къызэпаудащ Прохладнэ районым щыпсэу, илъэс 37-рэ хъум илэжь щIэпхъаджагъэр. 
Хабзэм и лэжьакIуэхэм къыщIагъэщащ Атаев З. Б. экстремист Iуэхум зэрыпыщIар, республикэм щыпсэухэр щIэпхъаджащIэ гупхэм хишэну зэрыхэтар. 

УнафэщIым текIуа дохутыр

Коммунистхэм я гуащIэгъуэ дыдэм Налшык къалэ комитетым и япэ секретару лэжьащ Громыкэ жари лIы лъагэ дахэшхуэ. ФIы зыхуищIахэр щотхъу, апхуэдэ дэзымылъэгъуахэм яуб, си щхьэкIэ фIыи Iеи хужысIэфынукъым - сыдэлэжьакъым, си ныбжьэгъуакъым. Ауэ мы хъыбар пэжыр къэхъуауэ сыщыгъуазэщи, стхыжу ара къудейщ. 

Къарур зыхуэдизым елъытащ

Къурш лъагэхэр зэмызэгъыр цIыхухэм я закъуэкъым, абы щыпсэу псэущхьэхэми яхэтщ уз зэмылIэужьыгъуэхэр къызэуалIэ. Псалъэм папщIэ, бгылъэ щIыпIэхэм къыщыхъу мэл щIэжьейхэр мымащIэу жьэн узым щиубыд щыIэщ. Ауэ псэущхьэхэми цIыхухэми я Iэпкълъэпкъыр бгы лъагэм щытепщэ дуней щытыкIэм хуэм-хуэмурэ йосэж. Аращ къущхьэдэсхэм я лъым кислород нэхъыбэ, тафэхэм щыпсэухэм етлъытмэ, щIызэщIишэр, абыхэм я бгъэхэмрэ ягухэмрэ нэхъ ин щIэхъур, я лъынтхуэхэр щIэнэхъ пIащэр.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ