Жылагъуэ

Уи пщIэр уи IуэхущIафэрщ

КъБР-м щIыхь зиIэ и щIэныгъэрылажьэ, химие щIэныгъэхэмкIэ доктор Къущхьэ Хьэсбий КъБКъУ-р къиухри, Украинэм аспирантурэм щыщIэтIысхьат. ЩIэныгъэр зи псэм хэлъ щIалэм къыщыгуфIыкIащ а зэманым уей-уей жезыгъэIэу щыта украин институт цIэрыIуэр. Дунейр къызэхикIухьщ, и цIэр фIыкIэ игъэIури, и унэ къихьэжащ Къущхьэр. Къызэрысыжри органикэм щымыщ химиемрэ физикэм епха химиемкIэ КъБКъУ-м и кафедрэм и унафэщIщ. НэхъапэIуэкIэ зыми и акъыл зыхунэмыса къэхутэныгъэу 16 иIэщ иджыри Совет лъэхъэнэм къигупсысыгъауэ.

Турист нэхъыбэ къызэрыкIуэнум зыхуагъэхьэзыр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и курортхэм жыджэру зрагъэужь, ухуэныгъэщIэхэр ирагъэкIуэкI: дызэрыт илъэс къудейм къриубыдэу абыхэм къыщызэIуахынущ республикэм зыщызыгъэпсэхуну, зыщызыплъыхьыну къакIуэхэр къыщыувыIэну щIыпIэщIэу, хьэщIэщ пэшу 550-м щIигъу. «Туризмэмрэ хьэщIагъэм пыщIа Iуэхугъуэхэмрэ» лъэпкъ пэхуэщIэм ипкъ иткIэ, а Iуэхугъуэхэм хухахынущ сом мелуан 366-рэ, жиIащ иджыблагъэ КъБР-м курортхэмрэ туризмэмкIэ и министр ЩоджэнцIыкIу Мурат. 

Урысейм щащIахэм щIэупщIэ яIэщ

IуэхущIапIэхэм къыщIагъэкI продукцэхэм фIагъ лъагэ зэраIэм щыхьэт техъуэ «Урысейм щащIащ» сертификатыр къыIахыныр, ахэр хамэ къэралым щыпхагъэкIыныр, абы щхьэкIи щIэгъэкъуэн къагъуэтыныр нэхъ тынши, нэхъ псынщIи хъуащ.

Тынш хъунущ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иту республикэм мы гъэм щызэрагъэзэхуэж автомобиль зекIуапIэхэм я нэхъ кIыхь дыдэр Бахъсэн районым и Къубэ-Тэбэ, Къулькъужын Ищхъэрэ, Къулькъужын Ипщэ къуажэхэр зэпызыщIэ гъуэгурщ. Абы километр 18 и кIыхьагъщ. 
Къулъкъужын Ищхъэрэм пхрыкI автомобиль зекIуапIэм зэщIегъэхьэ амбулаторэр, щIыпIэ сымаджэщыр, къуажэ администрацэм и хэщIапIэр, курыт еджапIищыр, ЩэнхабзэмкIэ унэр, Iэпкълъэпкъым зыщрагъэужь-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ IуэхущIапIэр, сабий садыр, Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъыр. 

ХэкулI хахуэ

Гур здэкIуэм кIуэфыр лIыфIщ, жиIащ пасэрей адыгэм. ЛIыфIым къыщымынэу, абы насып къызэрыдэкIуэри, гупсэхугъуэрэ берычэтрэ къызэрыпэкIуэри щынэрылъагъущ Тыркум къыщалъхуа, зи адэжь щIыналъэм къэкIуэжауэ тыншу щыпсэу Къетыкъуэ Мухьэрэм и гъащIэм. Хэхэсыныр зи натIэ хъуа адыгэ мелуанхэм ящыщт Мухьэрэм. И натIэ къритхар арами, Тхьэм фIыуэ илъэгъуахэм я бжыгъэм хэтти, хэкужьым унагъуэ щыхъужыну, и щхьэ Iуэху щызэрихуэжыну, лажьэу-шхэжу и гъащIэр щрихьэкIыну къыхуэупсэжащ. 

И мыхьэнэр сыт щыгъуи инщ

КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ аук­ционкIэ, зэхьэзэхуэкIэ ящэ-къащэхум ехьэлIа Iуэхухэр Къэ­бэрдей-Балъкъэрым къызэры­щызэрагъэпэщым.
 
ЗэIущIэр КъБР-м и Парламентым Экономикэ политикэмкIэ, зыу­жьыныгъэмрэ хьэрычэт Iуэху­хэмкIэ и комитетым и жэрдэмкIэ ирагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ ­КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я лIыкIуэу республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщ­хьэмрэ суд IуэхущIапIэхэмрэ щыIэ ДыщэкI Мадинэ, депутатхэр, республикэм и министерствэхэм я лэжьакIуэхэр, IэщIагъэлIхэр. 

ЦIыху мин 74-м щIигъум дэIэпыкъуныгъэр яIэрыхьащ

Сабий къызыхэхъуа унагъуэм мазэ къэс къэралым зэрызыщIигъакъуэ ахъшэр зэрагъэбелджылым щытеп­сэ­лъыхьащ КъБР-м и Парламентым Лэ­жьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и зэIущIэм.

Сату Iуэхум еухуауэ

КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ аук­ционкIэ, зэхьэзэхуэкIэ ящэ-къащэхум ехьэлIа Iуэхухэр Къэ­бэрдей-Балъкъэрым къызэры­щызэрагъэпэщым.
 
ЗэIущIэр КъБР-м и Парламентым Экономикэ политикэмкIэ, зыу­жьыныгъэмрэ хьэрычэт Iуэху­хэмкIэ и комитетым и жэрдэмкIэ ирагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ ­КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я лIыкIуэу республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщ­хьэмрэ суд IуэхущIапIэхэмрэ щыIэ ДыщэкI Мадинэ, депутатхэр, республикэм и министерствэхэм я лэжьакIуэхэр, IэщIагъэлIхэр. 

ФIыгъуэ куэдым я къежьапIэ

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къы­хилъхьа жэрдэмымрэ  къыдигъэкIа унафэмрэ тету, 2024 гъэр ди къэралым щагъэу-ващ Унагъуэм и илъэсу. Абы ипкъ иткIэ, ды­зытехьа илъэ­сым къриубы­дэу къэралым щалэжьыпхъэ Iуэхугъуэхэм ящыщ куэд хуэгъэпсауэ           щы­тынущ уна­гъуэхэм адэкIи за­щIэгъэ­къуэным, абы илъ  фIыгъуэхэр хъумэным. 

«ЛIыхъужьхэм я бынхэр» пэхуэщIэм тету

Къэбэрдей-Балъкъэрым и егъэ­джэныгъэ IэнатIэм и Iэ­щIагъэлIи 150-м я зэфIэкIым ­хагъэхъуащ «ЛIыхъужьхэм я бынхэр» проектым (пэхуэщIэм)  къриубы­дэу. IэщIагъэлIхэр хуеджащ щы­тыкIэ гугъум ихуа, зи адэр зауэм щыIэ сабийхэм, унагъуэ­хэм зэрадэлэжьапхъэ щIы­кIэ­хэм. Ахэр зи къалэн нэхъыщхьэ зэхуэс ин махуищкIэ ще­кIуэкIащ Псыхуабэ къалэм дэт «Мэшыкъуэ» егъэджэныгъэ центрым. Iуэхум и къызэгъэпэщакIуэт КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэр, «Мэшыкъуэ» цент­рыр, «Iуащхьэмахуэ» универ­ситет зэгуэтыр. 

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ