Абы дегъэпIейтей

Хэт унагъуэм щынэхъыщхьэр?

            Акъыл зэхьэлIапхъэ, узэрытемыгушхуэмрэ узэрыхуэщхьэхымрэ хэкIыпIэншэу къыпфIигъэщI псоми «зэманым и нэщэнэщ» хужыпIэфынущ. Унагъуэм и пщIэр зэрехуэхари зытетлъхьэр зэманырщ. Толстой Лев зэрыжиIауэ, шэч хэмылъу «унагъуэ насыпыншэ къэс и насыпыншэкIэр щхьэхуэщ». ИтIани, нэ зиIэм елъагъу ди лъэхъэнэр зэIыхьлыхэм яхэлъыпхъэ гумащIагъым зэрегуэуар. Осетие Ищхъэрэ-Аланием и муфтий Гацалов Хьэжмурат и гупсысэхэри ухэзыгъаплъэщ, ауэ щыхъукIэ, захуагъэм сытетынщ жыпIэмэ, ар къыщIомыхъулIэн щхьэусыгъуэ зэрыщымыIэри наIуэщ.  

Бзэгу лъабжьэм щIэлъхьэ

           ГъащIэм цIыхур зригъэувэ щытыкIэ гугъу къэс абы акъылыфIэу къикIа нэгъуэщI зыгуэрым и хъыбар уигу къигъэкIыжу апхуэдэщ. «Чэнджащэр щыуэркъым», - щIыжаIэри арагъэнщ. ФIым зыдезгъэкIунщ жызыIэми, сыт щыгъуи щапхъэрэ пщалъэрэ игъуэтынущ.

Езым зыкъыуигъэцIыхунущ

 Швециемрэ Даниемрэщ КъурIэн тхылъыр утыкум щагъэсыныр нэрыгъ зыхуэхъуахэр щагъэгушхуэр. Иужьрейуэ апхуэдэ щIыкIэу цIэрыIуэ зищIыну хуежьар зи цIэри тщIэну дыхуэмей, Иракым икIауэ Швецием щыпсэу чыристан хьэрыпт. Иджы щIалэр мэтхьэусыхэ: «Нэмыплъ къызат, тыкуэнхэм сызыхуейр къыщысщэхужыфыркъым». Сыт и щхьэусыгъуэу щытми, апхуэдэ гукъыдэж зыщIам ар хуэбдэныр зыгъэзахуэ хабзэм дауэ демократиекIэ узэреджэнур? 

Бзэ лей щыIэкъым

ТхьэмахуитIкIэ щIэныгъэлIхэр якIэлъыплъащ Адыгейм и Красногвардейскэ щIыналъэм хыхьэ Жамбэчей къуажэм щыпсэухэм япсэлъэкIэм. Арат нэхъыбэу щыпсэур адыгей тхыбзэм нэхъ пэгъунэгъуу къалъыта кIэмыргуеибзэм ирипсалъэхэр.

Асфалът еплъыгъуэ

  Сэбаншы Хьэдис и мэрем хъутIбэр теухуащ бзылъхугъэхэм щIахъумапхъэр нэхъ ерыщу къыщыщIагъэщ гъэмахуэм цIыхухъур нэхъ ткIийуэ зыкIэлъыплъыжын зэрыхуейм. А Iэмалхэм язщ напIэр епхьэхыныр. Iимамыр къыщыпсэлъар Комаровым и цIэр зезыхьэ уэрамым тет мэжджытырщ.

Ди хьэлIамэм теухуауэ

 ООН-м 2022 - 2032 илъэсипщIыр хэкурысхэм, щIыналъэм къыщалъхуахэм я бзэхэм зыкърагъэIэтыжыным теухуауэ зэрыщытынумкIэ унафэ къищтащ. 

ПщIэр кIуэдыгъуафIэщ

Гъатхэпэм и кIэм екIуэкIа Осетие Ищхъэрэ-Аланием и парламент зэIущIэхэм я зым къыщыщыпсалъэм, депутат щIалэ Дидаров Сослан осетин цIыхубэм я гум къишхыдыкIащ. ЦIыхухэм зэрызыкъыхуагъазэ тхылъхэр и щыхьэту, Сослан МВД-м и министр Сергеев Андрей елъэIуащ бзылъхугъэхэм я пщIэр щыкIуэд екIуэлIапIэхэр щIыналъэм щызэхуащIыжыну.

Машинэхэр щывгъэувкIэ

«Мансур» мэжджытым и Iимам, ислъам щIэныгъэхэмкIэ кандидат Щхьэныкъуэ Анзор Рэмэдан мазэм хиубыда и хъутIбэхэм я зым щытепсэлъыхьащ мэжджытым машинэкIэ екIуалIэхэм яхэлъыпхъэ Iэдэбым. 
Хэти зэрищIэщи, мэжджытым псори лъэсу екIуалIэркъым. Лэжьыгъэм къыпэрыкIауэ, хамэ къуажэм къикIауэ, дакъикъэ бжыгъэ фIэкIа имыIэу, итIани, мэрем нэмэзым зыхимыгъэнын щхьэкIэ, гугъу зезыгъэхь куэд щыIэщ. Ауэ Алыхьталэм укъыщилъагъур мэжджыт кIуэцIым и закъуэкъым, атIэ абы узэрыкIуэ щIэкIэри и нэIэ щIэтщ. 

Ахъубэ иризэдауэхэр

Къэрэшей-Шэрджэсым къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ щиIэ Абиширэ-Ахубэ лъагапIэр къурш тхыцIэ, шытх теплъэ зиIэщ, Лабэшхуэ и тIуащIащхьэм къыщхьэщыт Загедан Iуащхьэм (метр 3099-рэ и лъагагъщ) и джабэщIхэмкIэ къыщIедзэри къуэкIыпIэмкIэ «къыщына» Джэмэрыкъуэ (Джэмарыкъу - лощина Джемару) щыгум (метр 3180-рэ и лъагагъщ) йоуалIэ. Иужьрейм къэрэшейхэм, кIуэ ар къызыхахыр уэ къащIэ, «Джемараклы-Тебе» фIащащ.

ЛIэужьыгъуэ куэдыр фIагъым и шэсыпIэкъым

ЩIакхъуэ гъэжьэкIэм езым и щэху иIэжу игъащIэм къокIуэкI. Къуажэдэс унагъуэхэр къащти, хэти пщагъэр, хэти гъэшыр къагъэсэбэпырт. Псом ящхьэращи, щIакхъуэм хуэдэу гулъытэ ин зыхуащI ерыскъыхэкIхэм яхэтакъым. 
Налшык ПащIэмрэ Лермонтовымрэ я цIэхэр зезыхьэ уэрамхэм я зэхэкIыпIэм тет ерыскъыщапIэхэм ящыщ зым щIэт цIыхубзымрэ щIакхъуэр къэзышэ щIалэмрэ яку къыдэхъуа псалъэмакъым срихьэлIащ.
- Мис, дыгъуасэ къэпшар мыхъеяуэ телъщ. Нобэрейр дауэ къызэрыпIысхынур? - телъхьэпIэмкIэ и Iэр ишиящ тыкуэнтетым.

Страницы

Подписка на RSS - Абы дегъэпIейтей