Абы дегъэпIейтей

Лышхыр дуней псор зыпэщIэт узыфэщ

Языныкъуэхэм жаIэ лышх узыфэ шынагъуэр цIыхум и зыужьыныгъэм къыдэунэхуауэ, цIыхур щIыуэпсым пэжыжьэ зэрыхъуам, ерыскъы тэмэм зэримышхым, хьэуар зэрымыкъабзэм къыхэкIауэ.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм, Урысейм и адрей щIыналъэхэми хуэдэу, щыхэхъуащ лышх узыфэр зыпкърытхэм я бжыгъэм. Ди щIыналъэм щыпсэу цIыху 2543-м 2017 гъэм къалъыкъуэкIащ лышхыр (2016 гъэм - 2398-м).

Сыт лышхыр зищIысыр?

Гъуэзэджэрэ шэрыуэу

«Абхъаз-адыгэбзэхэм я гуащIэр, я дахагъэр хыболъагъуэ я бзэм хэлъ зы гъэщIэгъуэнагъым: гупсысэр кърипIуэтэну гъуэ­зэ­джэу, урипсэлъэну шэрыуэу, уригушыIэну гухэхъуэу, хъуэхъу ири­п­Iэтыну хуэдэ зэрыщымыIэмкIэ», - апхуэдэ псалъэ дахэхэр, Iущхэр ди анэдэлъхубзэм хужиIащ Аб­хъазым и цIыхубэ усакIуэ, Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тха­кIуэ Шинкубэ Бэгърат. Пэжу, щIэныгъэлI цIэрыIуэ куэдым ­къа­лъытэ ди бзэр дуней псом щынэхъ пасэрей дыдэхэм, гъэ­щIэгъуэныщэхэм, купщIафIэхэм ящыщу, ар Азие Ипщэм щыIауэ кIуэ­дыжа бзэхэм я щэхухэр къэ­хутэнымкIэ «IункIыбзэIух» хъуфыну.

Президенту Российской Федерации В. В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!
С 2012 г. в Российскую Федерацию, в частности, в  Кабардино-Балкарскую Республику,  прибывают наши соотечественники из зон военных действий в Сирийской Арабской Республике. В последнее время в условиях начала стабилизации ситуации в Сирии поток соотечественников в Россию значительно уменьшился.

Битокъу Владимир и «Псышхуэхэр» фильмым теухуауэ аргуэру зэ

Сочи къалэм мэкъуауэгъуэм щекIуэкIа 29-нэ «Кинотавр» Урысей кинофестивалым «Дебют нэхъыфI дыдэр» унэтIыныгъэм саугъэт нэхъыщхьэр щыхуагъэфэщащ Горчилин Александр и «Кислота» фильмымрэ Битокъу Владимир и «Псышхуэхэр» («Глубокие реки») жыхуиIэмрэ. АдыгэбзэкIэ траха теплъэгъуэр Налшык кинотеатрхэм жэпуэгъуэм къыщагъэлъэгъуащ.

Дымыгъэунэхуа ехъулIэныгъэ

Коррупцэм пэщIэтыным теухуа псалъэмакъ

Коррупцэм пэщIэтынымкIэ дунейпсо махуэм теухуа семинар иджыблагъэ щекIуэкIащ Бахъсэн районым и щIыналъэ администрацэм. Абы кърагъэблэгъат Бахъсэн районым и администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур, Бахъсэн районым и прокурор Бэшорэ Аслъэн, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым конституцэ, административнэ правэмкIэ и кафедрэм и доцент Исхьэкъ  Аслъэн, район администрацэм и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я унафэщIхэр, къуажэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, егъэджэныгъэмкIэ, спортымкIэ, щэнхабзэмкIэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр, щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ советхэм я депутатхэр.

Страницы

Подписка на RSS - Абы дегъэпIейтей