ЩIалэгъуэ

Хьэцей Тимур: «Черкес ФМ»-м едаIуэ дэтхэнэми игу дыхьэ макъамэ щызэхихын хуейщ

«Черкес ФМ» лъэпкъ радиор нобэ адыгэ дунейм Iулыдж ин щызиIэ IуэхущIэу зэфIэуващ. Уеблэмэ, хамэ къэрал куэдым щикъухьа адыгэхэр нэхъри зэрипхыжу, адыгэбзэм и IэфIагъыр игъэнаIуэу, адыгэ хабзэм и купщIэр тхузэпкърихрэ лъэпкъ макъамэ дахэм дыщIигъэдэIуу ди гъащIэм щыщ Iыхьэ хъуащ.

Адыгэбзэр зыIэщIэхухэм сэбэп яхурехъу!

Ди газетымкIэ хъыбар зэрывэдгъэщIащи, щэкIуэгъуэ мазэм продюсер цIэрыIуэ Хьэцей Тимур и жэрдэмкIэ къызэIуахащ «Черкес-FM» ­радиостанцыр. Адыгэ радиом и ехъу­лIэныгъэхэмкIэ къыддэгуэшэну ди хьэщIэщым къытхуеблэгъащ радиостанцым и гъэзэщIакIуэ унафэщI ­ГъукIакъуэ Идар.

Осетин цIыхубэ таурыхъхэр

Щыхьыр, мыщэр, цыжьбанитIыр

Адэ-анэхэм я лъэIукIэ

Сабий псоми я деж щIэупщIэшхуэ щызиIэ «Смешарики» урыс мультсериал цIэрыIуэр лъэпкъыбзэ 15-кIэ зэрадзэкIащ икIи къэрал 60-м къыщыдокI. Адыгэ щэнхабзэмкIэ «Адыгэ» фондымрэ «Каракан» телестудием и унафэщI Къущхьэ Оксанэрэ я фIыгъэкIэ иджы ди щIэблэм Iэмал яIэщ абы адыгэбзэкIэ еплъыну.

Нэхъыжьымрэ нэхъыщIэмрэ

Нэхъыжьымрэ нэхъыщIэмрэ я зэхущытыкIэм ехьэлIа хабзэхэр жыжьэ къыщожьэ. Зэманым елъытауэ абыхэми зэ­хъуэкIыныгъэ ягъуэтурэ къогъуэгурыкIуэ.

Къэбэрдейм щыщ шууей

Гуля ищIэрт зыхэхуа гупыр адрейхэм зэре­мыщхьыр. Мыбы хэтт я лэжьыгъэфIымкIэ къэрал псом къыщацIыхуа пионер куэд.
- Уэ сыткIэ уцIэрыIуэ? - еупщIащ ар адыгэ фащэ зыщыгъ щIалэ къамылыфэ цIыкIум.
- Шы согъэхъу, - гуфIэжу жиIащ абы, и дзэ хужьхэр къыIуигъэпсу. - Зым и цIэр Костикщ, адрейхэм - Къазбич, Заурбэч…
- Хэт зыхуэбгъэхъур? - щIэупщIащ цIыкIухэм ящыщ зы.
- Хэт зыхуэбгъашхэр жыпIа? Ди Шуудзэ Плъы­жьым. Сэри аращ: сышууейщ.

Урысейпсо утыкум къыщыхожаныкI

Къэбэрдей-Балъкъэрым нобэ и мащIэкъым унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм ехьэлIа урысейпсо, дунейпсо утыкухэм тегушхуэу зи зэфIэкI щеплъыж икIи абыхэм къыщыхэжаныкI щIэблэ.

Хъуэрыбзэхэр щызэпадзыжу щытар

Адыгэхэм щIалэгъуалэр зэи дэкъузауэ яIыгъакъым, ауэ хуагъасэрт емыкIу ямы­лэ­жьыным, лей зэрамыхьэным. ЩIалэ­хэмрэ хъыджэбзхэмрэ хуиту щы­зэ­ры­цIыхурт икIи щызэдэгушыIэрт хьэгъуэ­лIыгъуэхэм, гуфIэгъуэхэм,  тхьэлъэIухэм. ИкIи гухэлъ щы­зэ­хуащI­кIэ, а гурыщIэр зэрызэхуаIуатэм щхьэ­хуэ­ныгъэ хэлът, хъуэ­рыбзэрэ щIагъыбзэкIэ а ­ тIур зэпсалъэрт.

ЩІэныгъэм и къигъэхъуапІэ

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым  егъэджэныгъэр пыІудзауэ къызэзыгъэпэщ системэм зрегъэубгъу

КІуэ пэтми зызыубгъу электрон Іэмалхэм я фІыгъэкІэ Іуэхугъуэ куэдыр еджапІэхэм ялъэІэс икІи щызэрахьэ хъуащ.

ЦIыкIураш

ЭЗОП, пасарей алыдж тхакIуэ

Хъуэрхэр

ГЪУЭГУРЫКIУЭХЭМРЭ МЫЩЭМРЭ

Страницы

Подписка на RSS - ЩIалэгъуэ