Спорт

Гупым щыпашэщ

Владимир къалэм щекIуэкIащ «Пелуан джэгухэр VI» илъэс къэс къызэрагъэпэщ спортым и фестивалыр. Мы гъэм абы хэтащ къэралым и щIыналъэ куэдым къикIа атлет 300-м щIигъу. Зэхьэзэхуэм хэтхэр зэпеуащ самбомкIэ, иджырей сэшхуэ зэзауэмкIэ, гырэ спортымкIэ, нэгъуэщIхэмкIи.
 Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр «Пелуан джэгухэм» щихъумащ Схвитаридзе Тамерлан. Мас-рестлингымкIэ республикэм и командэ къыхэхам хэт ди спортсменым зи хьэлъагъыр килограмм 70-м нэблагъэхэм я деж дыщэ медалыр къыщихьащ.

УпщIэхэр кIуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2021 - 2022 гъэхэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэр иджыблагъэ иухащ. 

Тэрч щIалэхэр япэ итщ

 Мэкъуауэгъуэм и 9-м Туапсе пэгъунэгъу Небуг къуажэм щекIуэкIащ «Урыс тенджыз кубок» зыфIаща ныбжьыщIэхэм я топджэгу зэпеуэ. 

Урысейпсо зэпеуэм къыщыхожаныкI

Армавир къалэм щекIуэкIащ самбомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы и саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ псоми къикIа зи ныбжьыр илъэс 14-м нэблагъэ спортсмен 700-м щIигъу. 

Iуащхьэмахуэ и зэфIэкIхэр къалъытэ

УФ-м спортымкIэ и министр Матыцин Олег «Iуащхьэмахуэ» курортым щыIащ икIи езым и къуэдзэ Байсултанов Одес, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, «Кавказ.РФ»-м и унафэщI ТIымыжь Хьэсэн сымэ я гъусэу Гарабаши кIапсэ гъуэгум и щхьэм дыдэм дэкIуейри, спортым зыщыхуагъасэ центру Iуащхьэмахуэ лъапэ зэрызрагъэужьыным теухуа зэIущIэ щрагъэкIуэкIащ. 

Дэрэжэгъуэ къуитрэ узыIэпишэу

Грознэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МЧС-м и Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм IэпщэрыбанэмкIэ я чемпионат.

Шэшэным щытокIуэ

Грознэ къалэм  дэт «Олимпийск» спорт комплексым щекIуэкIащ Урысейм и ФСИН-м IэпщэрызауэмкIэ  и чемпионатым  и кIэух зэIущIэхэр. Абы и медаль нэхъыщхьэхэм щыщIэбэнащ IэнатIэм и щIыналъэ къудамэхэм я командэ 34-м хэта зауэлI 200-м щIигъу. Я хьэлъагъ елъытауэ цIыхухъухэм я гупыр бгъууэ, цIыхубзхэм яйр блыуэ гуэшауэ щытащ.

Ди бэнакIуэхэр къалащхьэм щытокIуэ

Мэзкуу къалэм дэт «Олимпийская деревня-80» спорт комплексым щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ къалащхьэм и зэхьэзэхуэ. Абы и алэрыбгъухэм саугъэт нэхъыщхьэхэм щыщIэбэнащ зи ныбжьыр илъэс 16-17-м итхэр. 

Ди республикэм бэнэкIэмкIэ школым и гъэсэнхэм зэхьэзэхуэм зэфIэкI лъагэхэр къыщагъэлъэгъуащ.   КъБР-м икIа спортсменхэм абы къыщахьащ медаль зэмылIэужьыгъуэу 5.

ГТО-р къызэрапщытэ Iэмэпсымэхэр

 «Спортыр гъащIэм и мардэщ» къэрал проектым и гъэзэщIэным къызэщIиубыдэу 2019 гъэ лъандэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щокIуэкI ГТО-м и мардэхэр къыщапщытэ спорт ухуэныгъэхэр зыхуэныкъуэхэмкIэ къызэгъэпэщыным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр.

Ласицкене текIуэныгъэкIэ къыщIедзэ

Метревели Слава и цIэр зрихьэу Сочэ дэт стадионым щекIуэкIащ атлетикэ псынщIэмкIэ Урысейм и командэ чемпионат. Абы хэтащ лъагэу дэлъеинымкIэ олимп чемпион Ласицкене Марие.

ЕтIуанэ бгъэдыхьэгъуэм сантиметри 194-рэ хъу лъагапIэр къызэзынэкIыу пашэныгъэр зыубыда спортсменкэ цIэрыIуэр пэрыхьащ сантиметр 20I-м. АрщхьэкIэ лъэхъэнэм и ехъулIэныгъэ нэхъыфIым ар зэкIэ щхьэпрылъыфакъым.  

Страницы

Подписка на RSS - Спорт