Спорт

ДзыхьмыщIым и фэеплъ зэхьэзэхуэ

Налшык щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм дэт «Гладиатор» универсальнэ спорт комплексым и алэрыбгъухэм щызэбэна зи ныбжьыр илъэс 24-м нэблагъэ спортсменхэм я зэIущIэхэр фэеплъ хуащIащ ДзыхьмыщI Мухьэмэд.

Ди щIалэхэр къыхожаныкI

Накъыгъэм и 31-м къыщыщIэдзауэ мэкъуауэгъуэм и 6 пщIондэ Коми Республикэм щекIуэкIащ атлетикэ хьэлъэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ куэдым къикIа зи ныбжьыр илъэс 15 - 23-м ит спортсмен ныбжьыщIэ 250-м щIигъу.

Снайпер цIэрыIуэм и фэеплъ зэхьэзэхуэ

Техник ныбжьы­щIэхэм я стан­цым, Нало Залым и цIэр зэрихьэу Нарткъалэ дэтым, щекIуэкIащ пневмат фочымкIэ нэщанэ еуэ­нымкIэ Аруан ­районым и зэ­хьэзэхуэ. Ар фэ­еплъ хуащIащ Хэку зауэшхуэм лIыгъэ щы­зэрихьэу хэта Жамборэ Щэуал. Абы и фэеплъ зэхьэзэхуэм хэтащ Аруан ­районым и курыт еджапIэхэм щIэсхэр.

ЗэфIэкI лъагэхэр къагъэлъагъуэ

Мэзкуу областым хыхьэ Ершовэ щIыпIэм щекIуэкIащ лIэужьыгъуэ псори щызэхуэхьэса каратэмкIэ Урысей Федерацэм и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ. 

Урысейпсо зэхьэзэхуэ

 Налшык къалэм и «Спартак» стадионым щекIуэкIащ Урысей МЧС-м къэралым и щIыналъэхэм щиIэ управленэ нэхъыщхьэхэм я командэхэм футбол цIыкIумкIэ я урысейпсо чемпионат. Зэхьэзэхуэм хэтащ командий.

ЩIыналъэ футбол лигэм и кубокым щIэбэнахэр

Мы махуэхэм Мэзкуу къалэм щекIуэкIащ ЩIыналъэ футбол лигэм и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ. Пандемием и зэранкIэ ипэ ита илъэситIым зэпеуэр ирагъэкIуэкIатэкъым. Иджы уз зэрыцIалэр ужьыха пэтми, хамэ къэрал командэхэр хэттэкъым. Ауэ, къызэгъэпэщакIуэхэм къызэрыхагъэщамкIэ, къэралым и командэ нэхъ лъэщхэр зэхуашэсыну Iэмал ягъуэтащ. 

Дзюдом и зыужьыныгъэм хуэунэтIауэ

Шэджэм къалэм дэт курыт еджапIэ №5-м къыщызэIуахащ дзюдомкIэ щIыналъэм и секцэ.

Министерствэм щагъэлъапIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм Урысей Федерацэм ММА-мкIэ и зэхьэзэхуэм щытекIуа спортсменхэм щаIущIащ КъБР-м спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Анаев Аслъэн. ЗэIущIэм хэтащ «Файт зона» спорт клубым и вице-президент Мэш Алим.
Анаевыр спортсменхэмрэ абыхэм я гъэсакIуэ Шыхъуэстэн Русланрэ Мэш Алимрэ, КъБР-м Зэзауэ зэхэтхэмкIэ и федерацэм и президент ПщыукI Залым сымэ ехъуэхъуащ зэхьэзэхуэм къыщагъэлъэгъуа зэфIэкI лъагэхэмкIэ, адэкIи ефIэкIуэну зэрыщыгугъыр къыхигъэщащ.

Я джэгугъуитI зэхуэдэкъым

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Форте» (Таганрог) - 0:2 (0:2). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 12-м. ЦIыху 500 еплъащ.
 

Судьяхэр: Машлякевич, Смирнов  (тIури Мэзкуу щыщщ), Пичугин (Ставро­поль).
«Спартак-Налшык»: Антипов, Шумахуэ З. (Белоусов, 47), КIэдыкIуей, Сындыку, Ольмезов, Масленников, Хъу­тIэ (Дэхъу, 57), Хьэшыр, Ульбашев (Торосян, 75), Бэчбо, ЛIуп (Гугуев, 71).

Япэ текIуэныгъэр мэлыжьыхьыращ къыщахьар

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и гъатхэ-гъэмахуэ лъэхъэнэм хыхьэ зэIущIэхэр и кIэм ноблагъэ. Гъэ джэгугъуэм щIэдзэкIэжыфI езымытыфа «Спартак-Налшыкым» мэлыжьыхь мазэми командэм къыдэщIхэр зэригъэгушхуа щIагъуэ щыIэкъым.
ТIощIрэ езанэ джэгугъуэм зэхэтын хуеяуэ, дунейм и щытыкIэм къыхэкIыу ягъэIэпхъуауэ щыта «Спартак-Налшыкымрэ» «Биолог-Новокубанск»-мрэ я зэIущIэмкIэ мэлыжьыхьыр къызэIуихащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол командэ нэхъыщхьэм.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт