Спорт

Ди лъэпкъэгъухэм я зэпэщIэтыныгъэ

Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и ухуакIуэ Фёдоров Юрий и фэ­еплъу Челябинск къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ къэралпсо зэхьэзэхуэхэр. Абы и саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ Урысейм и щIыналъэ 15-м къикIа зи ныбжьыр илъэс 13 - 15-м ит спортсмен ныбжьыщIэ 350-м нэблагъэ.

Авиамоделистхэм я зэпеуэ

Мэлыжьыхьым и 15-17-хэм Нарткъалэ щекIуэкIащ №ЕКП12384 авиамоделхэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэхэр. 

Мылылъэ уардэунэм и лъабжьэр ягъэтIылъ

Къэбэрдей-Балъкъэрым, псом хуэмыдэу Налшык къалэ иужьрей илъэсхэм гулъытэшхуэ щегъуэт спорт ухуэныгъэхэм. Республикэм и щIыналъэхэм, къалащхьэм физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплекс куэд къыщызэIуах, цIыхубэр гъащIэ узыншэм хуокIуэ. Апхуэдэ ухуэныгъэхэм ящыщ зыщ мы махуэхэм Налшык зи лъабжьэр щагъэтIылъа мылылъэ уардэунэр.

Фэеплъ зэхьэзэхуэм ди спорстменхэр щытокIуэ

 Тэрч къалэ дэт «Терек Олимп» спорт комлексым щекIуэкIащ 2007-2008 гъэхэм къалъхуахэм дзюдомкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Илъэс къэс къызэрагъэпэщ зэпеуэр фэеплъ хуащIащ Урысей Федерацэм спортымкIэ и мастер Хьыдзэдж Артур. Саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Ингушым, Остие Ищхъэрэ-Аланием, Осетие Ипщэм щыщ спортсмен 348-рэ.

Командэ къыхэхам ирагъэблагъэ

Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 2I-м фIэмыкIахэм тхэквондомкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы и саугъэтхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ 49-м къикIа спортсмен 405-рэ.
Зэхьэзэхуэм и япэ махуэм утыкум къихьа ди лъэпкъэгъу Бекъул Миланэ зи хьэлъагъыр килограмм 46-м нэблагъэхэм я гупым псоми щефIэкIащ икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. Илъэсыр къызэрихьэрэ мы ехъулIэныгъэр Миланэ и дежкIэ етIуанэ текIуэныгъэщ.

Гуп нэхъыщхьэр зэхагъэувэ

Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ самбэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зэхьэзэхуэ. Саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэныну Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къыщызэхуэсат КИФЩI-м и щIыналъэ псоми къикIа зи ныбжьыр илъэс 12 - 14, 14 - 16-м ит спортсмен ныбжьыщIэ 500-м нэблагъэ.

Спортым и мастерым и мардэхэр ягъэзащIэ

Витязевэ къалэм дэт узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Витязь» спорт комплексым щекIуэкIащ кикбоксингымкIэ Урысей Федерацэм и чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. «Лоу-кик» лIэужьыгъуэмкIэ зэхэта зэпэщIэтыныгъэхэм къекIуэлIащ ди къэралым и щIыналъэ куэдым къикIа спортсмен 1300-м нэблагъэ.

Джылахъстэнейхэм дыщэ медалхэр зыIэрагъыхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатыр иджыблагъэ иухащ. Абы и саугъэт нэхъыщхьэм мазиплIым щIигъукIэ Налшык и «ДыгъафIэ къалэм» и стадионым щыщIэбэнащ республикэм и командэ пщыкIух.

АдэкIэ къапэплъэр сыт?

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Биолог-Новокубанск» (Про­гресс) - 0:1 (0:0). Налшык. «Спар­так» стадион. Мэлы­жьы­хьым и 6-м. ЦIыхуи 150-рэ еп­лъащ.

Университетым и махуэшхуэм и щIыхькIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и стадионым щекIуэкIащ регбимкIэ КъБКъУ-м и зэхьэзэхуэ. Республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 90 зэрырикъум хухэха зэпеуэм и саугъэтхэм щIэбэнащ ныбжьыщIэ командэхэр.
Зэхьэзэхуэм и судья нэхъыщхьэу щытащ КъБКъУ-м регбимкIэ и спорт секцэм и тренер Нало Алим. Зэпеуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и ныбжьыщIэ командэ къыхэхар, «Налшык» спорт школым и «Нарт» командэмрэ, университетым и регбистхэмрэ.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт