Спорт

Ди щIалэхэр Рязань щытокIуэ

Совет Союзым и ЛIыхъужь Полетаев Фёдор и фэеплъу мы махуэхэм екIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэм и «А» классымкIэ 49-нэ урысейпсо зэхьэзэхуэхэр. Рязань къалэм дэт «Академия единоборств» олимп резервыр щагъэхьэзыр спорт школым и спорткомплексым и алэрыбгъухэм зэхьэзэхуэм и саугъэтхэм щыщIэбэнащ Урысей Федерацэм и щIыналъэ куэдым къикIа спортсмени 150-м нэблагъэ.

Iэпщацэ Марат премьер-лигэм япэу зыкъыщегъэлъагъуэ

Блыщхьэ кIуам Санкт-Петербург щызэхэтащ Урысейм и премьер-лигэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызыIыгъ щIыпIэ «Зенит»-мрэ Къэзан и «Рубин»-мрэ я зэIущIэ. Абы и 84-нэ дакъикъэм къыщыхъуар иужькIэ куэдрэ дызэрыгушхуэну къыщIэкIынкIэ хъуну Iуэхугъуэщ - Тэтэрстаным и гуп нэхъыфIым и фащэр щыгъыу футболымкIэ къэралым щыIэ зэхьэзэхуэм япэ дыдэу хыхьащ адыгэ щIалэ Iэпщацэ Марат.

ЕхъулIэныгъэкIэ япэу утыкушхуэм къохьэ

Владимир областым хыхьэ Суз­даль къалэм иджыблагъэ ще­кIуэ­кIа алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм и чемпионатым зэфIэкI лъагэхэр къыщагъэл­ъ­э­гъуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щыщ спорт­с­менхэм.

Куржым къыщалъхуа адыгэ малъхъэ

И ныбжьыр илъэс 82-м иту иджыблагъэ дунейм ехыжащ Налшык и «Спартак»-м и гъуащхьэхъумэ цIэрыIуэ Гогибедашвили Заур. Ар куэдым гущIыхьэ ящыхъуащ.
Заур щIэх-щIэхыурэ дыщыхуэзэт «Спартак-Налшыкым» и зэIущIэхэм. Абы фIэфIт журналистхэм я гъусэу джэгум кIэлъыплъын икIи и гукъэкIыж куэдхэм дыщIигъэдэIурт. И фэеплъ нэхур игъащIэкIи ди нэгум щIэтынущ.

Къэралым и гуп къыхэхам и тренерхэм хагъэхьэ

Ди лъахэгъу цIэрыIуэ Урыш Анзор Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ и командэ къыхэхам и тренерхэм ящыщ зы хъуащ. Апхуэдэ унафэ къащтащ иджыблагъэ бэнэн зэрыщигъэтар къалъытэри - хуейщ абы и Iэзагъ лъагэр адэкIи Хэкум къыхуагъэсэбэпыну, ди спортсмен нэхъ лъэщ дыдэхэр дунейпсо зэхьэзэхуэхэм хуигъэхьэзыру.

Къэралым и ехъулIэныгъэхэм хегъахъуэ

XXIV ЩIымахуэ Олимп джэгухэу Пекин щекIуэкIар мазаем и 20-м гуфIэгъуэкIэ зэхуащIыжащ. Урысей Федерацэм и атлетхэм абы щызыIэрагъэхьащ дыщэ медалу 6, дыжьыну 12, домбеякъыу 14 - псори зэхэту медаль 32-рэ. Официальнэу щымыт медаль зэпеуэм ди къэралым икIа спортсменхэм ебгъуанэ увыпIэр къыщахьащ.

ГуфIэгъуэри гуIэгъуэри зэпэжыжьэкъым

Пекин щекIуэкI ХХIV ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысей Федерацэм и атлетхэм иджы­ри медаль зыбжанэ щы­зыIэрагъэ­хьащ. 

ЩIыналъэ зэпеуэм кIуэнухэр къыхах

Тэрч къалэм дэт «Олимп» спорт комлпексым щекIуэкIащ 2005-2006 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэ псоми къикIа спортсмен 150-м нэблагъэ.
КъБР-м и зэхьэзэхуэм хэтхэм захуигъэзащ икIи зэIущIэ дахэхэр къагъэлъэгъуэну ехъуэхъуащ Тэрч щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Хъущт Аслъэнбий.

Бахъсэндэсым Воскресенск къалэр еIэт

Подольск къалэм дэт «Спорт-сервис» спорткомплексым мазаем и 11 - 13-хэм щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ XIV дунейпсо зэхьэзэхуэ. 2005 - 2006 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэр щIэбэнащ СССР-мрэ Европэмрэ я чемпион, Подольск къалэм щIыхь зиIэ и цIыху Ивлев Владислав и саугъэтхэм.

Хьэрхуэрэгъухэм къызэранэкI

ЩIымахуэ Олимп джэгухэм и епщыкIузанэ махуэр Урысейм и командэ къыхэхамрэ абы къыдэщIхэмрэ я дежкIэ тыншакъым. Пэжщ, медаль бжыгъэхэм тIукIэ хэхъуащ, ауэ яIэщIэкIа Iэмалымрэ иужькIэ къызыхуэнамрэ зэплъытмэ, къахуихьар гукъеуэу жыпIэ хъунущ.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт