Календарь событий

07 ноября 2021

ЩIэныгъэмрэ нэмысымрэ ягъэдахэ бзылъхугъэ

«Жыгым къыпыкIэр и уасэщ, цIыхум и уасэр и лэжьыгъэрщ», - жаIэ. Шэч хэмылъу, цIыхум и гъащIэм щыпхиша лъагъуэр бгъуэ хъунуми, кIыхь хъунуми зэлъытар къыхиха Iуэхум хилъхьэ къарурщ, ирихьэлIэ гуащIэм и инагъырщ...

ЗылI и быну

ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэу пщэдей Урысей Федерацэм щагъэ­лъапIэнум ди къэралым и тхыдэ напэ­кIуэцI­хэм дыхурегъэплъэкIыж, абы хэта ­гугъуехьхэр ди нэгу къыщIегъэувэж. 

НОБЭ

ЩэкIуэгъуэм и 7, тхьэмахуэ

1917 гъэм Урысейм щекIуэкIащ Жэпуэгъуэ революцэшхуэр.
1928 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьэн щыщIидзащ Акъбащ ГЭС-м.
1914 гъэм къалъхуащ адыгей усакIуэ ЕхъулIэ Сэфар.
1924 гъэм къалъхуащ усакIуэ, журналист ЩоджэнцIыкIу Нурий.