Календарь событий

24 ноября 2021

Эйнштейн и шоферыр

ЦIыху къэс зэчий гуэр бгъэдэлъщ, зыгуэрым хуэфIщ, хуэIэижьщ. Уэ нэхърэ нэхъыкIэу къэплъытэ гуэри къофIэкIынкIэ хъунущ, зэрымыщIэкIэ. УщIэныгъэлIми, дунейм уэ нэхъ Iущ темыту къыпщыхъуми, лэжьапIэм узышэ-укъэзышэж шоферыр къыщыптекIуэжыни къохъу… 

Сатушы Мадинэ чемпионыр хегъащIэ

Ираным и къалащхьэ Тегеран щэкIуэгъуэм и 18 - 24-хэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я дунейпсо чемпионат. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту зэхьэзэхуэм утыку къыщихьащ тхэквондомкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр школым и гъэсэнхэу Сатушы Мадинэрэ Жылэ Татьянэрэ. 

Лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэ щахъумэ

Филологие щIэныгъэхэм я кандидат, КъБКъУ-м Адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм и лэжьакIуэ, ЦIыпIынэ Аслъэн и цIэр зезыхьэ Адыгэ лъэпкъ центрым и унафэщI Езауэ Мадинэ и лэжьыгъэм, дэзыхьэххэм центрым щахъумэхэмрэ и IуэхущIафэхэмрэ тедгъэпсэлъыхьащ 

ЕкIумрэ емыкIумрэ щыхуагъасэ

Налшык махуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу къыщызэIуах сабийхэм зыщрагъэужь IуэхущIапIэщIэхэр.  Иджыблагъэ  гъуэгу техьа  «Этика»-р абыхэм къащхьэщокI  щIэныгъэм къыдэкIуэу, я деж екIуалIэ ныбжьыщIэхэр  адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ къадекIуэкI хабзэмрэ цIыху хэтыкIэмрэ  щыхуагъэсэну  зэрамурадымкIэ.

ЛIыхъужь и лъэужь кIуэдыркъым

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал, жылагъуэ-политикэ лэжьакIуэ Мэлбахъуэ Тимборэ Къубатий и къуэр къызэралъхурэ илъэси 104-рэ ирикъуащ. Бжьыхьэ махуэ уфащ ар дунейм къыщытехьар.

Къэхутэныгъэм зрагъэужь

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэща зэIущIэм щаубзыхуащ РАН-м Ядернэ къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым Бахъсэн щиIэ нейтриннэ обсерваторием (БНО) зэрыдэлэжьэну щIыкIэр. А Iуэхум теухуа зэхуэсым хэтащ КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрэ, Бахъсэн нейтриннэ обсерваториеми къудамэм и унафэщI Петков Валерий, университетым и IэщIагъэлIхэмрэ щIэныгъэлIхэмрэ. 

Сымаджэхэр шым ягъэшэсурэ ягъэхъуж

                                Шыхъуэхэм  я хъыбархэм  къыхэщ  зэпытщ  адыгэшыр   зэрыгубзыгъэм  къыхэкIыу, зи  лъакъуэ  къыдэмыбз  сабийхэри  балигъхэри  ягъэшэсурэ, сымаджэхэм  я  гукъыдэжыр  къызэраIэтыр,   я  узыр  нэхъ  мащIэ зэращIыр.  Иджыблагъэ  Урысей  Президентым и лIыкIуэу  СКФО-м щыIэ Чайкэ Юрий  акъылэгъу  къадэхъуауэ,  ЕсэнтIыгу ИппотерапиемкIэ  центрым и проектыр утыку кърахьащ.                               

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

Мыщэхуэным и дунейпсо махуэщ

Урысей Федерацэм щагъэлъапIэ Анэм и махуэр

США-м щагъэлъапIэ зэныбжьэгъухэм я махуэр

Таджикистан Республикэм и Къэрал ныпым и махуэщ

1861 гъэм Урысейм и император Александр ЕтIуанэм и унафэкIэ къэралым и Министрхэм я Совет къызэрагъэпэщащ.

1874 гъэм Америкэм щыщ Глидден Джозеф гъущI кIапсэ банэр къызэригупсысам щыхьэт техъуэ патент къратащ.