Махуэгъэпс

Нобэ

Славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэщ. УФ-м и мызакъуэу, ар щагъэлъапIэ славян лъэпкъхэр щыпсэу къэралхэми.
IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэр къыхэхыныр, ахэр IэнатIэ гъэувыныр зи къалэным и махуэщ
Паркхэм я европэпсо махуэщ

1844 гъэм телеграф IэмалкIэ япэ хъыбарыр зэбгригъэхащ США-м щыщ Морзе Сэмюэл. Вашингтон иригъэхри, абы телеграммэ игъэхьат Балтимор къалэм.

НОБЭ

Шылъэгум и дунейпсо махуэщ
Азербайджаным щагъэлъапIэ экологиемрэ щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ я лэжьакIуэхэм я махуэр
Таджикистаным и щIалэгъуалэм я махуэщ
1769 гъэм
франджы инженер Куньо Николэ зы сыхьэтым километри 5 зыкIу япэ автомашинэр зэпкърилъхьауэ щытащ.
1879 гъэм урыс тхакIуэ цIэрыIуэ Тургенев Иван «Оксфорд университетым щIыхь зиIэ и доктор» цIэр къыфIащащ. Дуней псор къапщтэми, тхакIуэхэм ящыщу аращ а цIэр япэ дыдэу зыхуагъэфэщар.

Дунейм щыхъыбархэр

Накъыгъэм и 21,   щэбэт

Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ махуэщ. 1864 гъэм увыIащ илъэсищэкIэ екIуэкIа   зауэр.Къэбэрдей-Балъ­къэр АССР-м и Совет Нэхъыщхьэм 1992 гъэм мазаем и 7-м ­къищта унафэмкIэ щыгъуэ махуэр ягъэу­ващ. 2004 гъэм Налшык къы­щы­зэIуахащ Кавказ ­зауэм хэкIуэда ады­гэхэм я фэеплъ.
Хьэршым и дунейпсо махуэщ
ЗызэхэщIыкIынымрэ зыужьыныгъэмрэ яхуэ­­­­гъэпса щэнхабзэ зэ­мы­лIэу­жьы­гъуагъэм и дунейпсо ма­хуэщ

Дунейм и щытыкIэнур

Нобэ

Метрологием и дунейпсо махуэщ
Бжьэхэм я дунейпсо махуэщ
Фэбжь зыгъуэтам еIэзэ дохутырым и дунейпсо махуэщ

Индыл псым и махуэщ. Индыл Урысейм и мызакъуэу Европэми щынэхъ псышхуэхэм ящыщщ – абы и кIыхьагъыр километри 3,7-рэ мэхъу.
1570 гъэм Антверпен (Бельгие) дунейм щыяпэу щытрадзащ географие атлас.
1873 гъэм США-м щыщ Страус Леви къигупсысащ джинсым къыхэщIыкIа гъуэншэдж лIэужьыгъуэр. А щыгъыныгъуэр ящыщщ иджыпсту дунейм бжьыпэр щызыIыгъхэм.

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

Урысейм щагъэлъапIэ хущхъуэ зэхэлъхьэным, щэным пыщIа IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэр

Пионер зэгухьэныгъэм и махуэщ

Тэтэрстаным и Печатым и махуэщ

Тыркум щагъэлъапIэ щIалэгъуалэмрэ спортымрэ я махуэр

Урыс хьэкум и махуэщ

1649 гъэм Инджылызыр Республикэ хъуащ

1712 гъэм Пётр Езанэм и унафэкIэ Урысейм и къалащхьэр Москва ирахри, Санкт-Петербург ягъэIэпхъуащ.

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

♦Мамыру зэдекIуэкIыным и дунейпсо махуэщ

♦Нэхум и дунейпсо махуэщ

♦Ставрополь крайм и махуэщ

♦Биографхэм я махуэщ

♦1744 гъэм Урысейм и пащтыхь гуащэ Елизаветэ Пётр и пхъум Iэ щIидзащ цIыхум  и хьэкумыр укIкIэ ящIэну зэрыхуимытым теухуа унафэм.

Нобэ

Электросвязымрэ хъыбарегъащIэ зэгухьэныгъэмрэ я дунейпсо махуэщ. 1865 гъэм къызэрагъэпэщащ Электросвязым и дунейпсо зэгухьэныгъэр.

Мыхьэнэшхуэ зиIэщ

КлиматкIэ йоджэ щIыпIэ хэгъэунэхукIа гуэрым деж дунейм и щытыкIэм и зыхъуэжыкIэу илъэс псом къыщекIуэкIым, е нэгъуэщIу жытIэмэ, уэмрэ щIымрэ я зэблэхъукIэу гъэм и кIыхьагъкIэ илъэсым и кIуэцIкIэ къыщекIуэкIыр зыхуэдэм.
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, мы зэманым цIыхуу дунейм тетхэми дяпэкIэ къэунэхуну щIэблэхэми я щыIэкIэ-псэукIэр зыхуэдэнур «дызыхэсыхь» щIыуэпсым и нобэрей щытыкIэм куэду елъытащ.

НОБЭ

Мамыру зэдекIуэкIыным и дунейпсо махуэщ
Нэхум и дунейпсо махуэщ
Ставрополь крайм и махуэщ
Биографхэм я махуэщ

1744 гъэм Урысейм и пащтыхь гуащэ Елизаветэ Пётр и пхъум Iэ щIидзащ цIыхум и хьэкумыр укIкIэ ящIэну зэрыхуимытым теухуа унафэм.
1768 гъэм Урысейм и пащтыхь гуащэ Екатеринэ ЕтIуанэм унафэ ищIащ Пётр Езанэм фэеплъ хуэщIыным теухуауэ. Ар иджы «Гъуаплъэм къыхэщIыкIа шууей» фэеплъу Санкт-Петербург дэтырщ.
1863 гъэм Одессэ гъущI гъуэгу ухуэн щыщIадзащ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыгъэпсэхухэм кIэрыхуакъым

Накъыгъэм и япэрей махуипщIыр, зэрытщIэщи, и нэхъыбэм уэтIпсытIу щытащ. АтIэми, а махуэхэм «Кавказ. ­УФ»-м и курортхэм зыщызыгъэпсэхуахэм я бжыгъэр нэгъабэрейм къызэрыщхьэщыкIа щыIэкъым. Къэдгъэлъэгъуэнщи, «Архъыз», «Iуащхьэмахуэ», «Ведучи» курортхэм я нэгу зыщезыгъэужьахэм я бжыгъэр цIыху мин 28-м щIигъуащ. 

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс