Щэнхабзэ

Си гур Налшык къыщызогъанэ

Уфа щыщ Коченковэ Еленэ и репортажыр зытеухуар Налшыкрэ а къалэм щызригъэцIыхуахэмрэщ. ЦIыхубзыр щолажьэ «Октябрьский нефтяник» газетым.

Я гуэлхэр щхъуантIэщ, я псыежэххэр уэрщ

«Си щIыпIэ жыжьэ» зэпеуэм хэту Гуэл ЩхъуантIэхэм щрихьэкIа махуэхэм топсэлъыхьыж «Земля ветлужская» газетым и корреспондент Груздевэ Нинэ.

Унафэр гурыIуэгъуэщ! Гуэл ЩхъуантIэхэм ятеухуа «шэрхъ репортаж» ттхыну докIуэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ Гуэл ЩхъуантIэхэм уащыIуплъэкIэ, иджыри къэс слъэгъуа гуэлхэм щхъуантIэу зыри зэрахэмытар къыбгуроIуэ.

СэвкIуий Хьэмид: Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр IэщIыб ящIу щыслъагъукIэ, сигу хощI

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

         Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр. Ар къызэрагъэпэщащ «Букля» литературэ клубымрэ КъБР-м Къалэн куэд щагъэзащIэ  и центрымрэ, Урысей щIалэгъуалэм я грант дэIэпыкъуныгъэм и фIыгъэкIэ. 

ЖЫЛЭ Анатолэ, сурэтыщI:

ЩапхъэфI схуэхъуар

 

Щэрмэт Людмилэ, артисткэ:

Псыпэр зэрыкIуэм

 
Гъуазджэм и лэжьакIуэ ухъун щхьэкIэ ухуеин къудейр мащIэщ, ар икIи уи лъым хэлъыпхъэу къыщIэкIынущ. Сэ IэщIагъэ схуэхъуауэ си гъащIэм къыщыздэгъуэгурыкIуэри си адэ-анэм я деж къыщожьэ. Абыхэм артистыгъэр яхэлът. Къуажэм щагъэува «Къамботрэ Лацэрэ» спектаклым тIури зэрыхэтам и мызакъуэу, си анэр гъащIэми щыджэгурейт…

ПащIэ Бэчмырзэ

Пэжыр зи гъуазэу захуэм щIэбэн

 
  «Жьым щытхъуи, щIэр къащтэ», – жеIэ псалъэжьым. ПащIэ Бэчмырзэ къыжьэдэкIауэ нобэ лъэпкъ Iущыгъэ хъужа псалъэхэри, тхыдэм ар зэрыхэплъа нэ жанхэм къаубыда сурэтхэри зэи жьы мыхъу, зэманым и жыглыц къызытемыкIэ удзыпцIэ щхъуантIэщ лъэпкъыбзэм и дежкIэ. А хадэм нобэ идогъэблагъэ «Адыгэ псалъэм» и щIэджыкIакIуэхэр.

Щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм я хъумапIэ

Тхыдэ гъэщIэгъуэн, ехъулIэныгъэ инхэр зиIэщ Налшык дэт Лъэпкъ лъахэхутэ музейр. 

Салазар Антониу папщIэ газет

 Салазар Антониу дунейпсо тхыдэм ткIиягъкIэ къыхэна тепщэхэм язщ. «Диктатор» - узыIурыIэбэ мыхъуну унафэщI еру. Дауэ иджыри а псалъэм и мыхьэнэр къызэрыбгъэлъэгъуэнур? «Езым фIимыгъэжар хьэрэмщ», - жаIэ адыгэхэм. Апхуэдэ тепщэ зыбжанэ щыIащ XX лIэщIыгъуэм и пэм, ауэ Салазар нэхърэ нэхъ зэкIуэцIылъ абыхэм яхэмытауэ хуагъэфащэ. Абы игъэхъа псом зэкIэ и Iуэху зетхуэркъым. НобэкIэ зи жэуап къэтлъыхъуэр зы упщIэщ.

ЕхъулIэныгъэхэр

Бэрбэч Аскэр, уэрэджыIакIуэ:
Адыгэ унагъуэшхуэм сыкъыхэкIащ сэ. ЗэрыжаIэщи, лIэужьыр бжьиблкIэ мауэ, си анэшхуэ Марие удэзыхьэх макъ дахэ иIэу щытащ. СызэрыцIыкIу лъандэрэ сэри уэрэд жыIэныр зыхэслъхьэ щыIэтэкъым. Абы гу лъита иужь, си адэм япэщIыкIэ Бахъсэн къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щылажьэ студием, итIанэ Музыкэ школым сритат.
Си япэ ехъулIэныгъэ хъуащ «Кавказ Ищхъэрэм и дыщэ макъ» щIыхьыцIэр къыщысхуагъэфэща «Бон Ами» зэпеуэм Налшык сызэрыщытекIуар. Абы къыкIэлъыкIуащ урысей, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм къыщысхьа текIуэныгъэхэр.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ