ЗэIущIэхэр

Псыкъелъэхэмрэ къуршхэмрэ

«Си щIыпIэ жыжьэ» зэпеуэм хэтахэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къакIуэ зыплъыхьакIуэхэм я нэ къызыхуикI Iуащхьэмахуэ лъапэм, Шэджэм псыкъелъэхэм, Гуэл ЩхъуантIэхэм яшат. Псоми я нэгу щIэкIар зыуэ, ауэ зэрытепсэлъыхь бзэр зэмыщхьу, дэтхэнэ журналистми и Iэдакъэ къыщIэкIащ «Шэрхъым тесу ятха репортаж». Мы тхыгъэр зей Евушкинэ Людмилэ Пензэ областым хыхьэ, Сердобск къалэм къыщыдэкI «Сердобские новости» газетым щолажьэ.

Сыт Гуэл ЩхъуантIэхэм ябзыщIыр?

Адыгэ Республикэм щыщ Виятик Викторие щылажьэр Мейкъуапэ къыщыдэкI «Красное знамя» газетырщ. «Си щIыналъэ жыжьэ» зэпеуэм хэту «Шэрхъым тесу ятха репортажым» ар щытепсэлъыхьыжащ Гуэл ЩхъуантIэхэм зэрыщыIам.

Унафэхэр яубзыху

Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIащ абы хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ. Ар иригъэкIуэкIащ Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэхэу ­Къуныжь МуIэед, Хъубий Марат, УФ-м и Президентым и лIыкIуэу Ипщэ Федеральнэ округым щыIэм и аппаратым и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэ Мэкъуауэ Тимур сымэ. 

Псори автобусым фынитIысхьэ!

«Мыгъэрей «Си щIыпIэ жыжьэ» фестивалыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щыхьэр Налшык щокIуэкI», - къыддогуашэ и нэгу щIэкIахэр къызэрыщыхъуамкIэ Адыгэ республикэм къыщыдэкI «Маяк» газетым и корреспондент Васильевэ Нафисэ.

Къэрал мылъкур зыхухахахэм трагъэкIуадэ

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ Федеральнэ казначействэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщI IутIыж Шумахуэ. 

Бюджетыр тэмэму ягъэзащIэ

КъБР-м и Правительствэм хэтхэм я зи чэзу зэхыхьэ иригъэкIуэкIащ абы и УнафэщI Мусуков Алий. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэ­дзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Пра­вительст­вэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ Хъубий Марат, УФ-м и Президентым и лIыкIуэу Ипщэ Федеральнэ округым щыIэм и аппаратым и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэ Мэкъуауэ Тимур сы­мэ.
ЗэIущIэм Iуэхугъуи 9-м щыхэп­лъащ,­ зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ Пра­вительствэм и унафэ зыбжанэм я проектхэм. 

Налогыу кърахьэлIэм хохъуэ

УФ-м и налог IэнатIэм и ­къудамэу КъБР-м щыIэм и унафэщI ГубэщIыкI Аслъэн КъБР-м и Iэтащхьэм лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ. 

ЩIэныгъэм зезыгъэужьхэр

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ и проректор, химие щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор Хьэшыр Светланэ иджыблагъэ хэтащ «Термопластикэ пкъыгъуэ зэхэлъхэр промышленностым къыщыгъэсэбэпыным теухуауэ» зи фIэщыгъэ Iэнэ хъурейм. Ар къызэзыгъэпэщари щекIуэкIари Бытырбыху къалэ дэт, Пётр Езанэм и цIэр зезыхьэ политехникэ университетым IэщIагъэхэмрэ щIэныгъэхэмкIэ и Центрырщ.

ХэкIуэдахэм я фэеплъ зэпеуэ Налшык щокIуэкI

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэ Налшык дыгъуасэ щекIуэкIащ Урысейм и МВД-м Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ къулыкъущIапIэ нэхъыщхьэм и нэIэм щIэту къызэрагъэпэща фэ­еплъ зэпеуэр.

Путин Владимир къыхигъэщхьэхукIащ ди республикэм и экономикэм псынщIэу зэрызиужьыр

Ди газетым зэрытетащи, Къэ­бэрдей-Балъкъэрым зегъэу­жьы­нымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ зэIущIэ бадзэуэгъуэм и 13-м Москва щекIуэкIащ. 

Страницы

Подписка на RSS - ЗэIущIэхэр