Щхьэхуитыныгъэр жэуаплыныгъэм зэрепхар

КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ «ЩIалэгъуалэ: щхьэхуитыныгъэмрэ жэуаплыныгъэмрэ» Iуэхугъуэм.

ЗэIущIэм хэтащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт, КъБР-м ис муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Сыжажэ Алим, КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм социально-профилактикэ лэжьыгъэмкIэ и къудамэм и нэхъыщхьэ Мокаев Ашэмэз, Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу КъБР-м щыIэм и къудамэм и унафэщI, полицэм и полковник Ащхъуэт Аслъэн, КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Гергоков Джамболэт, депутатхэр, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм, республикэм и щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, нэгъуэщIхэри.
КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ жиIащ зэIущIэм лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщхэр, дин зэхуэмыдэхэр зыIыгъхэр, уеблэмэ я IэщIагъэкIэ зэмыщхьхэр зэрызэхуишэсар. «Ауэ щыхъукIэ дэтхэнэми и щхьэхуитыныгъэм и гъунапкъэр къызэрилъытэмрэ зыхищIэ жэуаплыныгъэр зыхуэдэмрэ къэпщытэныр иджырей зэманым мыхьэнэшхуэ зиIэщ, - къыхигъэщащ Егоровэм. - Зыужьыныгъэм и гъуэгум дызэрытетым шэч хэлъкъым. Ауэ, сызэреплъымкIэ, унагъуэм, цIыхубэм, Хэкум я пащхьэ щытхь жэуаплыныгъэм и гугъу щытщIкIэ, нэхъ тэмэму къызолъытэ ди япэ итахэм зэхуахьэса Iущыгъэхэр IэщIыб дымыщIыныр. Ар цIыхубэм хьэкъыу япхыкIат 1990 гъэхэм. Къэбгъэлъагъуэмэ, нобэ къэралым иубзыхуащ цIыхум и хуитыныгъэм и гъунапкъэхэр. Щхьэхуитыныгъэм къокI хабзэр къызэпызымыуд сыт хуэдэ Iуэхуи пщIэну узэрыхуитыр. Нобэ зи гугъу тщIыпхъэр щIалэгъуалэр а Iуэхум зэрыхущытырщ, абыхэм я гъэсэныгъэм епхауэ дызыIууэ гугъуехьхэрщ. ТхакIуэ цIэрыIуэ Шоу Бернард жиIэгъауэ щытащ: «ЦIыхухэр щхьэхуиту щытыну хуеймэ, а щхьэхуитыныгъэм папщIэ жэуап ихьыфын хуейщ». Абы арэзы утемыхъуэнкIэ Iэмал иIэкъым».
Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къыхигъэщащ щIызэхуэсар нобэмрэ пщэдеймрэ зэзыпх Iуэхуу зэрыщытыр. - Щхьэхуитыныгъэм и мыхьэнэмрэ абы и гъунапкъэхэмрэ зэхуэмыдэу къыпхуэIуэтэнущ, уеблэмэ уризэдэуэфынущ. Апхуэдэуи щыIэщ щхьэхуитыныгъэ нэпцIри. ЦIыхур езыр хуитщ зыхуей гъуэгур къыхихыну. Ауэ цIыху щхьэхуит хъужыр Iей имыщIэу, лей зримыхьэу дунейм тетырщ. Щхьэхуитыныгъэм жэуаплыныгъэр къыдэгъуэгурыкIуэн хуейщ: жэуап зэрытхьыр ди хуитыныгъэкIэ тщIа Iуэхугъуэ гуэрым епхауэ щытщи», - къыхигъэщащ къэпсэлъам.
Сыжажэ Алим жиIащ: «ДыкъэзыгъэщIам цIыхум хуитыныгъэ иритащ езыр зытетыну зыхуей гъуэгур къыхихыну. Къапщтэмэ, щыIэр гъуэгуитIщ. ЕхъулIэу псэуну хуеймэ, Тхьэм къытхуригъэха тхылъ лъапIэм итыр гъэзэщIэным зыр теухуащ. Япэ гъуэгум жэнэтым ухуишэнущ, етIуанэм - жыхьэнмэм. ТIум щыгъуэми цIыхум езым къыхех и щыIэкIэр, нэгъуэщIу жыпIэмэ, ар щхьэхуитщ а Iуэхум и лъэныкъуэкIэ».
Я Iуэху еплъыкIэр зэIущIэм къыщагъэлъэгъуащ КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис, Налшык къалэ округым и щIыпIэ самоуправленэм и Советым и депутат Шестирублев Сергей, КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм и лIыкIуэу УФ-м и Къэрал Думэм и ЩIалэгъуалэ парламентым хэт Ащхъуэт Алинэ сымэ.
ЗэIущIэм и кIэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт щIыхь тхылъхэр яритащ «ЕгъэджакIуэм и хахуагъэм папщIэ» урысейпсо зэхьэзэхуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэм. Япэ увыпIэр хуагъэфэщащ Налшык курыт еджапIэ №6-м и унафэщI Текуев Аслъэн, етIуанэ хъуащ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм и курыт школ №3-м и унафэщIым гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ Нэгъуей Заремэрэ Налшык къалэм дэт Сабий творчествэмкIэ центрым и егъэджакIуэ Кенжекулов Анатолийрэ, ещанэр Налшык къалэм и лицей №2-м математикэмкIэ и егъэджакIуэ Малышевэ Валентинэщ. Апхуэдэуи зэпеуэм къыхэжаныкIахэм ящыщу ягъэпэжащ Прохладнэ къалэм дэт гимназие №2-м и унафэщIым гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ КъуэщIысокъуэ Раметэ, ардыдэм географиемрэ обществознаниемрэ щезыгъэдж Агарковэ Ольгэ сымэ.

БАГЪЭТЫР Луизэ.
Поделиться: