Ашэмэз и бжьамийм иджы «Спартак-Налшыкыр» къыдофэ

Иужь зэIущIэхэм къигъэлъагъуэ джэгукIэм жыжьэуи арэзы къызэримыщIымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм накъыгъэм и 10-м къэкIуауэ Краснодар и «Кубань»-м ди командэр бжыгъэшхуэкIэ къызэрыхигъэщIамрэ «Спартак-Налшыкым» и унафэщIхэм къахуигъэуващ гупым и тренер нэхъыщхьэ КIэбышэ Заур трагъэкIыну. Абы и пIэкIэ екIуэкI зэпеуэр иухыхукIэ ягъэуващ Шакъ Ашэмэз.

Нэхъ къызэщIигъэплъэн папщIэ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым 2020 - 2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм курыт зэфIэкI къудей къыщызымыгъэлъэгъуэф налшыкдэсхэм зэхъуэкIыныгъэ гуэрхэр яIэн хуейт. Апхуэдэ хъун хуейуэ къалъытащ тренер нэхъыщхьэр хъуэжыныр, хэти къыгурыIуэ пэтми Iуэхур зэлъытар абы и закъуэу зэрыщымытыр. Къалэн гугъур мыгъэрей зэхьэзэхуэр иухыхукIэ зи пщэ иралъхьа Шакъ Ашэмэз гупыр зыгъасэхэм яхэтащ, ауэ къулыкъу лъагэм щынэсар иджыщ.
Дауи, тренерыщIэр хущIэкъуащ зыпэрыува IэнатIэм ехъулIэныгъэкIэ къыщыщIидзэну. Абы папщIэ хьэрхуэрэгъу телъыджэт зэхьэзэхуэм къыщыкIэрыхухэм ящыщ зы Черкесск и «Интер»-р япэу къазэрыпэщIэхуар. Ар хагъэщIэгъуей хъун хуейтэкъым икIи «Спартак-Налшыкым» щыджэгухэм я гукъыдэжыр къэIэтынымкIэ Iэмал гъуэзэджэт.
Нэхъапэм ди командэм щыджэгуахэу КIыщ Залым, Хьэшыр Темырлан, Лъэпщ Темырлан, Къумыкъу Мухьэмэд сымэ черкесскдэсхэм яхэтт. Гъуащхьэтетхэм я гъэсакIуэт иджыблагъэ а къулыкъу дыдэр «Спартак-Налшыкым» щызыIыгъа Къумыкъу Артур. Абы щхьэкIэ къэмынэу зэпэщIэтыныгъэр гуащIэ хъуащ.
Черкесск къалэм и стадионыр зэхьэзэхуэм зэрыхуэмыхьэзырым къыхэкIыу ди щIалэхэр щрагъэблэгъар ЕсэнтIыгу къалэращ. «Спартак-Налшыкым» дэщIыну абы Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа цIыху зыбжанэ кIуащ икIи зэралъэкIкIэ гупыр трагъэгушхуащ.
Куэд щIауэ текIуэныгъэм пэIэщIэ «Интер»-м и футболистхэр занщIэу ипэкIэ кIуэтащ. Къалъытащ Налшык къикIахэр хагъэщIэфынухэм ящыщу. Пэж дыдэуи абы пэгъунэгъу хъуат, 39-нэ дакъикъэм Нурахмедовым метр пщыкIузым и деж щыту зыхэт гупыр япэ щригъэщам.
АрщхьэкIэ черкесскдэсхэр бжыгъэр къызэрызэIуахам зэрыщыгуфIыкIар дакъикъищ къудейщ. Ди гъуащхьауэхэм ядэIэпыкъуну ипэкIэ кIуэта Ольмезов Артур Iуэхур зэхуэдэ ищIыжащ.
АдэкIэ тепщэныгъэр налшыкдэсхэм нэхъ яIыгъащ. Къыпщыхъурт мыгувэу ахэр япэ ищыну. Апхуэдэу щыт пэтми, текIуэныгъэр къахуэзыхьа топыр щыдагъэкIыфар джэгур щиух дыдэращ. «Спартак-Налшыкым» и капитан Пащты Руслан метр пщыкIузым и деж къыщыдзыхакъым.
Арати, Шакъ Ашэмэз и унафэм щIэту ди командэм иригъэкIуэкIа япэ зэIущIэр я текIуэныгъэкIэ иухащ. Дыхуейт ар дэрэжэгъуэ куэдым я щIэдзапIэ хъуну икIи къыкIэлъыкIуа джэгугъуэм нэхъыбэжу дигъэгуфIащ.
Накъыгъэм и 21-м, Адыгэхэм ди щыгъуэ-щIэж махуэм, Налшык и «Спартак» стадионым щекIуэкIа топджэгу зэIущIэм кърикIуам дызыдэщI командэр, дыкъызыхэкIа лъэпкъми хуэдэу, къэщIэрэщIэжыныгъэм и гъуэгум теувауэ гугъэ дахэ дигъэщIащ. Зыкъом щIауэ къэмыхъуауэ, ди щIалэхэр я хьэрхуэрэгъухэм бжыгъэшхуэ дыдэкIэ текIуащ икIи къапэщIэтахэм я гъуэм дагъэкIыфыну щытащ иджыри апхуэдиз топ. Шэч хэлъкъым абыхэм я гурыщIэр къызэрызэщIигъэплъам джэгум и пэ къихуэу «Псэ жыгым» и деж зэрыщыгъуам.
Я тренер нэхъыщхьэр зэрахъуэжам нэхъ ерыщыж ищIа «Спартак-Налшыкым» зэхьэзэхуэм къыщыкIэрыхухэм ящыщ «ТIуапсыр» къызэремылынур япэ дакъикъэхэм щыщIэдзауэ наIуэ хъуащ. Хэгъэрейхэр апхуэдизу лъэщу икIи псынщIэу ебгъэрыкIуэрти, ящIэнур ямыщIэжу хьэщIэхэр утыкум щыджэрэзырт. Арати, ТIуапсы къалэм къикIахэм зэрызахъумэжыфар дакъикъэ пщыкIутIщ: налшыкдэсхэм я тепщэныгъэр псынщIэ дыдэу игъэбелджылащ ХъутIэ Анзор.
Абдежми «Спартак-Налшыкыр» къыщызэтеувыIакъым. Джэгум и япэ Iыхьэр щиухам ар 3:0-у япэ ищат. Хуабжьу жыджэрхэу Iэпщацэ Маратрэ Хьэшыр Аланрэ къыхэжаныкIыну яхузэфэкIащ. ГурыIуэгъуэт адэкIэ бэнэныгъэ лъэпкъ мы зэIущIэм зэрыщымыIэжынур.
Хэгъэрейхэм я ебгъэрыкIуэныгъэхэр нэхъ къагъэщэбащ загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ. Абыхэм хьэкъ ящыхъуат текIуэныгъэр зэраIэщIэмыкIынур. Апхуэдэу убэлэрыгъ зэрымыхъунур тIуапсыдэсхэм наIуэ къыщащIащ, 66-нэ дакъикъэм топ къыщыхудагъэкIам. Ар «Спартак-Налшыкым» щыджэгухэм сэбэп къахуэхъуащ икIи къаригъэщIэжащ зэIущIэр имыухуауэ текIуэныгъэр къыпIэрыхьауэ къэплъытэ зэрымыхъунур.
 Иужь дакъикъэ зыбгъупщIыр уафэхъуэпскIым хуэдэу ди щIалэхэм ирахьэкIащ. Хьэшырым аргуэру зы топ дигъэкIщ, Мэкъуауэ Залым ар щIигъэбыдэжри, 5:1-уэ текIуауэ налшыкдэсхэм джэгур кърахьэлIащ. КъищынэмыщIауэ, Iуэхум кърикIуэнур наIуэ дыдэ щыхъум, щIалэщIэ дыдэхэм ди тренерхэм Iэмал иратащ я зэфIэкIыр здынэсыр къагъэлъэгъуэну. Ахэри тэмэму я къалэнхэм пэлъэщащ.
ЗэкIэлъхьэужьу зыIэригъэхьа текIуэныгъитIым я фIыгъэкIэ «Спартак-Налшыкыр» турнир таблицэм зымащIэкIэ щыдэкIуэтеящ. Абы бжьыпэр щызэпэзыубыда Павловскэм и «Кубань-Холдинг»-мрэ Краснодар и «Кубань»-мрэ зи чэзу очко щырыщыр хуабжьу гугъу ехьу къалэжьащ. Ахэри зэрытекIуар зи фIыгъэр яхэт адыгэ щIалэхэращ. «Кубань-Холдинг»-р Дон Iус Ростов икIа СКА-м иригъэфIэкIащ Бырхьэм Къантемыр яхудигъэкIа ещанэ топым. «Кубань»-р Ставрополь щытригъэкIуащ Абдокъуэ Нурий къызэрыхэжаныкIам.
Командэхэм турнир таблицэм щаIыгъ увыпIэм теухуауэ мыхьэнэ щIагъуэ иIэжтэкъым «Спартак-Налшыкым» «Мэшыкъуэ-КМВ»-м Псыхуабэ щыдригъэкIуэкIа накъыгъэ мазэм и иужь зэIущIэм: тIури курыт зэфIэкI зиIэхэм къахэхутати, ищхьэкIи заIэтыфынутэкъым и лъабжьэми ехуэхыфынутэкъым. Арауэ къыщIэкIынущ я лъэмрэ я гумрэ утIыпщауэ ахэр щIызэдэджэгуар, еплъахэм дэрэжэгъуэ ирагъэгъуэту.
ЗэIущIэм щIидзэри стадионым и дикторым командэхэм хэтхэм я цIэр къриIуэн иухатэкъым, къызэхуэсахэм я зэрыгъэкIий макъ лъэщым ар къыщызэпиудам. Хэгъэрейхэм я гъуащхьауэ Соловьёв Дмитрий иджыри къызэщIэмыплъа ди гъуащхьэхъумэхэм яIэщIэкIри, бжыгъэр къызэIуихащ.
Апхуэдэ щIэщхъум хэти и гур ирихыфынут. АрщхьэкIэ «Спартак-Налшыкыр» къэдзыхакъым. ПсынщIэу топ къызэрыхудагъэкIам нэхъри зэщIигъэуIуа ди щIалэхэр къаруушхуэкIэ ипэкIэ кIуэтащ икIи Хьэшыр Алан мыгувэу Iуэхур зэтес ищIыжащ.
Тыншу бжыгъэр зэхуэдэ зэрыхъужам игъэбэлэрыгъа налшыкдэсхэм аргуэру Соловьёвыр яIэщIэкIащ икIи 25-нэ дакъикъэм «Мэшыкъуэ-КМВ»-р япэ ищыжащ. Апхуэдэу къэхъуа пэтми, нэрылъагъут Iуэхур абыкIэ зэримыухынур.
ХьэщIэхэми хэгъэрейхэми мызэ-мытIэу Iэмал гъуэзэджэхэр къахукъуэкIырт бжыгъэм зрагъэхъуэжыну. АрщхьэкIэ Шумахуэ зэкъуэшхэр зи пашэ зэхьэрхуэрэгъухэм я гъуащхьэхъумэхэр иджы бэлэрыгъыртэкъым. Адрейхэм и деж гъуащхьэтетхэр щыуагъэншэт.
Джэгур и кIэм нэблэгъэхукIэ «Спартак-Налшы­кым» и ебгъэрыкIуэныгъэхэр нэхъ лъэщыжу къызэкъуихырт. АбыкIэ сэбэп хъуат зэIущIэм къыхыхьагъащIэхэри. АрщхьэкIэ кIэух бжыгъэр щызэфIэувар 86-нэ дакъикъэращ. БлэкIа зэIущIэм «ТIуапсым» топитI щыхудэзыгъэкIа Хьэшыр Алан а мардэр аргуэру игъэзэщIащ, етIуанэу мыбыи къыщыхэжаныкIри. Афэрым, щIалэфI!
Бжыгъэр 2:2-уэ зэрыхъуам лъэныкъуитIри арэзы къищI хуэдэт. Абы щхьэкIэ къэмынэу джэгум и иужь дакъикъэхэр иухыхукIэ дэтхэнэри текIуэныгъэм щIэбэнащ икIи пэгъунэгъу дыдэ хуэхъуат. АрщхьэкIэ…
Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым зэхьэзэхуэр и кIэм щыноблагъэ. Къэнэжа джэгугъуищыр хуабжьу гуащIэ зэрыхъунум и щыхьэтщ блэкIар. ЗэIущIэхэр махуитIкIэ зэщхьэщыхауэ зэрыщытам ар нэхъ хьэлэмэтыж ищIащ. Псом хуэмыдэу узыIэпызышэт пашэхэм я зэныкъуэкъуныгъэр. Махуэкум зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ Гъурф Азэмэтрэ Мамты Хьэсэнрэ (тIэунейрэ) дагъэкIа топхэм я фIыгъэкIэ «Мэхъэчкъалэ» командэ лъэщыр бжыгъэшхуэкIэ хэзыгъэщIа Краснодар и «Кубань»-м. Абы иужькIэ топджэгум дихьэххрэ темыпыIэжу жэщ-махуэ псокIэ пэплъащ краснодардэсхэм я хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэ, ди лъахэгъу ДыщэкI Аслъэн зи пашэ «Кубань-Холдинг»-м и Iуэхухэр Дагъыстэным и къалащхьэм зэрыщыхъунум. Павловскэдэсхэм абы очкоитI щафIэкIуэдащ. Арати, къалъэщIыхьэжыпа «Кубань»-м иджы бжьыпэр дагуэш. Уеблэмэ текIуэныгъэу къахьар зэрынэхъыбэм къыхэкIыу, я хьэрхуэрэгъухэр япэ ирагъэщащ.
Зэрынэрылъагъущи, Шакъ Ашэмэз и унафэм щIэту «Спартак-Налшыкым» иригъэкIуэкIа зэIущIэхэр мыIейуэ къехъулIащ. Джэгугъуищым тIэунейрэ щытекIуащ, ещанэми къыщыхагъэщIакъым. Зы лъэныкъуэкIэ ар гъуэзэджэщ. Абы щыгъуэми зыщыдгъэгъупщэнкъым ди щIалэхэм къапэщIэтахэр зэхьэзэхуэм къыщыкIэрыхухэр зэрыарар: «Интер»-р - епщыкIутхуанэщ, «ТIуапсыр» - епщыкIуханэщ, «Мэшыкъуэ-КМВ»-р - епщыкIутIанэщ. Зэпеуэм командэ пщыкIубл фIэкIа зэрыхэмытыр къэплъытэмэ, абыхэм зэратекIуэн хуейр хьэкът. Апхуэдэу щыт пэтми, гупыр зэкъуэувэжыну, тегушхуэну Iэмал ягъуэтащ. АдэкIи фIым дыпэплъэнщ.

ЖЫЛАСЭ Заурбэч.
Поделиться: