Ставропольем фильм щытрах

«Снег над пустыней» художественнэ фильмыр Ставропольем щытрахынущ. Ар траухуэнущ Урысейм и дзэм къулыкъу щызыщIэ и щIалэхэм Сирием щекIуэкIа зауэ гуащIэм щызэрахьа лIыгъэм.

Сирием къыщыхъуа гузэвэгъуэр зи лъабжьэ лэжьыгъэм и режиссёр Масальский Сергей сценарийр итхын и пэкIэ, КъуэкIыпIэ Гъунэгъум къулыкъу щызыщIа офицерхэмрэ сэлэтхэмрэ яIущIащ.
- Кастингыр едгъэкIуэкIащ. Абы къыщыхэтхащ фильмым и теплъэгъуэхэм хэтыну хъыджэбзипщI. Роль нэхъыщхьэр зыхуэдгъэфащи щыIэщ, ауэ ар иджыри дгъэнэIуакъым, - жеIэ Масальский Сергей. – Мэкъуауэгъуэм и пэхэм лэжьыгъэм и тизерыр Будённовск щызгъэхьэзырынущ. Нефтекумскэ, Будённовскэ районхэм я пшахъуэщIхэмрэ тафэхэмрэ фильмыр щытетхынущ.
Ставропольем псори зэхэту махуиплIкIэ лэжьыгъэр щекIуэкIыну яубзыхуащ. Фильмыр тезыхынур Голландием и оператор, Ставрополь и кинематографистым и сценарийр зигу ирихьа Хаускамп Энтонищ.

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: