НОБЭ

ЩэкIуэгъуэм и 3
Бэрэжьей

Щэхур хъумэным и дунейпсо махуэщ
I562 гъэ
м Къэбэрдейм и пщы уэлий Идар Темрыкъуэ и щIалэ Думэныкъуэ и гъусэу Астрахань хъаным и деж кIуащ.
1931 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къратащ ВЦИК-м и щIыхь тхылъыр.
1949 гъэм къалъхуащ шэрджэс тхакIуэ, драматург, зэдзэкIакIуэ, КъШР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шыд Юрэ.

*Дыгъэр къыщIэкIынущ сыхьэти 6-рэ дакъикъэ 43-м, къухьэжынущ сыхьэт 16-рэ дакъикъэ 54-м.
*Махуэм и кIыхьагъщ сыхьэти I0-рэ дакъикъэ 11-рэ.

Дунейм и щытыкIэнур
    «pogoda.yandex.ru сайтым зэритымкIэ, ди республикэм  уфауэ щыщытынущ.   Хуабэр махуэм градус II-I3, жэщым градуси 9-II щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
ЛэжьэкIэмыщIэ и Iуэху хэщIыркъым.

Зыгъэхьэзырар ЩхьэщэмыщI Изэщ.
Поделиться:

Читать также:

24.05.2022 - 09:58 Нобэ
23.05.2022 - 13:10 НОБЭ
21.05.2022 - 09:00 Дунейм щыхъыбархэр
20.05.2022 - 09:04 Нобэ
19.05.2022 - 17:55 Дунейм щыхъыбархэр