Лъэхъэнэхэм хоплъэжри, къегъэзэж…

ТхылъыщIэ

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ Щоджэн Аксанэ «Капканы и империи» зыфIища романыр.
-Тхылъыр удэзыхьэхщ, тхыдэм ухэзыгъэплъэжщ, гупсысэ щIэщыыгъуэ зыхэлъщ, - жеIэ тхылъ тедзапIэм и унафэщI Котляров Виктор. – Романым и лIыхъужь адыгэ журналист Аслъэнбэч  Урысейм и тхыдэм, и блэкIа лъэхъэнэхэм хоплъэж. Къэбэрдеипщ ХьэтIохъущокъуэ Кургъуокъуэ, пащтыхь Александр III-м, Гитлерым и анэм йопсалъэ. ТхакIуэм ди нэгу къыщIегъэувэ: Урыс-Кавказ зауэр, Япон зауэр, 1905, 1907 гъэхэм щыIа революцэхэр, дунейпсо зауэр, Хэку цIыхуцIэ зиIэм я тхыдэм хэмытауэ. А гупсысэхэм зэщIаIыгъэу, Аслъэнбэч ди зэманым къыхохутэж. Къапщтэмэ, фантастикэ ухуэкIэм тетщ тхыгъэр, ауэ щыхъукIи, тхыдэм къыщыхъуа Iуэхугъуэхэри хэухуэнащ.
Тхылъыр зи IэдакъэщIэкI Щоджэн Аксанэ 1977 гъэм Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Къармэхьэблэ къуажэм къыщалъхуащ. Дзэлыкъуэкъуажэ школыр къиухащ дыжьын медалкIэ, 1999 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш академиер диплом плъыжькIэ. Санкт-Петербург Экономикэмрэ финансхэмкIэ и къэрал университетым кандидат лэжьыгъэр щыпхигъэкIащ 2005 гъэм. Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш академием, ЭкономикэмкIэ Санкт-Петербург къэрал университетым, Санкт – Петербург политехникэ техникумым щригъэджащ. Иужьрей илъэсхэм литературэм, тхэным дихьэхащ. Котляровхэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIа романым нэмыщI, абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ «Цепь добра» зыфIища рассказымрэ «Вечные узы» повестымрэ. Иджыпсту йолэжь Грозный Иван и пащтыхьыгъуэм теухуа романым.
«Капканы и империи» тхылъыр Котляровхэ я тхылъ тедзапIэмрэ Бекъул Аниуар и полиграф IуэхущIапIэмрэ я мылъкукIэ къыдагъэкIащ.

 

Гъуэт Синэ.
Поделиться: