Пушкин и тхыгъэеджэ

Налшык дэт Лъэпкъ музейм  иджыблагъэ щекIуэкIащ «Пушкин и тхыгъэеджэ» Iуэху дахэр. Ар егъэщIылIауэ щытащ   Пушкин теухуауэ  а  музейм къыщызэрагъэпэща  гъэлъэгъуэныгъэм.
     «Пушкин и тхыгъэеджэм» хэтащ «Свеча» литературэ  клубым   щыщ  ныбжьыщIэхэмрэ «ДыгъафIэ къалэм»  щеджэхэмрэ.
    Музей бжэIупэм щызэхуэсат   тхакIуэм  и IэдакъэщIэкIхэр фIыуэ зылъагъу къалэдэсхэр. Абдеж  кърихьэлIа    дэтхэнэми  Пушкин и   усэхэм  щыщ къеджэну  Iэмал иратащ. Урыс усыгъэм и классикыр  урысыбзэкIэ, адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ      «къагъэпсэлъащ» а махуэм.
    Абы иужькIэ  къызэхуэсахэр еплъащ  Пушкин Александр и гъащIэмрэ лъэжьыгъэмрэ  теухуа  гъэлъэгъуэныгъэм, .сурэтыщI  цIэрыIуэхэу – Устинов Евгений, Платовэ Анастасие – Виринее, Байрос Марфэ сымэ ящIахэм щыщу зэхуахьэсащ.
    Мы  гъэлъэгъуэныгъэм утыку къыщрахьахэр «Пушкин и унэу Кавказым щыIэ» музеймрэ  абы и къудамэу  Москва дэтымрэ къызэрырашар. Мы Iуэхур къызэрагъэпэщымынкIэ    хуабжьу щIэгъэкъуэн хъуащ «Птицы счастья»  жылагъуэ зэгухьэныгъэм хэтхэр.

 
 

 

Щомахуэ Залинэ.
Поделиться: