Нобэ

ПсыкIэ зэIыпх хъу лэчым и дунейпсо махуэщ
Зыри къэмыщэхуным и дунейпсо махуэщ
Къэзахъстаным и гъуэгу полицэм и махуэщ
Японием щагъэлъапIэ лэжьыгъэм фIыщIэ хуэщIыным и махуэр
♦1725 гъэм
зэхэтащ Петербург щIэныгъэхэмкIэ и академием и япэ зэхуэсыр. 
♦1763 гъэм Екатеринэ II и унафэкIэ Урысейм Медицинэ коллегие къыщызэрагъэпэщащ.
♦1917 гъэм ЦIыхубэ комиссархэм я советым унафэ къищтащ Урысейм нэхъапэм щыIа лIакъуэ-къулыкъу зэхэтыкIэр щымыгъэIэжыным теухуауэ.
♦1965 гъэм Москва СССР-м и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэр къыщызэрагъэпэщащ. 
♦1993 гъэм Москва къалэм къищтэжащ 1781 гъэм ягъэувауэ щыта гербыр.
♦2006 гъэм УФ-м и Правительствэм унафэ къищтащ Ипщэ федеральнэ университет къызэгъэпэщыным теухуауэ. Тэн Iус Ростов дэт а еджапIэ нэхъыщхьэр къэралым и вуз нэхъыфIхэм хабжэ хъуащ а илъэсипщIым къриубыдэу. 
♦1794 гъэм къалъхуащ адыгэ еджагъэшхуэ, тхыдэдж, филолог, узэщIакIуэ Нэгумэ Шорэ.
♦1804 гъэм къалъхуащ США-м и 14-нэ президент Пирс Франклин.
♦1935 гъэм къалъхуащ совет летчик-космонавт, Совет Союзым тIэунейрэ и ЛIыхъужь Волков Владислав.
♦1947 гъэм къалъхуащ усакIуэ, журналист, зэдзэкIакIуэ Уэрэзей Афлик.
♦1959 гъэм къалъхуащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, тхакIуэ ХьэкIуащэ Мадинэ.
♦1979 гъэм къалъхуащ «Адыгэ псалъэ» газетым политикэмкIэ, жылагъуэмрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и къудамэм и унафэщI, АР-м щIыхь зиIэ и журналист НэщIэпыджэ Замирэ.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 11 - 13, жэщым градуси 3 - 4 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Уи ин жеIэ, уи цIыкIу гъэдаIуэ.

 

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

23.05.2022 - 13:10 НОБЭ
21.05.2022 - 09:00 Дунейм щыхъыбархэр
20.05.2022 - 09:04 Нобэ
19.05.2022 - 17:55 Дунейм щыхъыбархэр
18.05.2022 - 11:15 Дунейм щыхъыбархэр