Мы гъэм и япэ зэIущIэ

КъБР-м и Парламентым и Президиумыр мы гъэм япэу зэхуэсащ. Ар къыщызэIуихым Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ жиIащ гъатхэ сессиер гугъуу зэрыщытынур икIи депутатхэм ехъуэхъуащ я къалэнхэм ехъулIэныгъэ яIэу пэлъэщыну. 

«Транспорт налогым», «Iуэ­х­у­щIапIэхэм я мылъкухэм техьэ налогым» теухуауэ КъБР-м и Законхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъ­хьэным и проектым зэIущIэм щыхэплъащ. Проектыр зэхагъэувэным щхьэусыгъуэ хуэхъуащ федеральнэ зако­нодательствэм халъхьа зэ­хъуэкIыныгъэ щхьэхуэхэр. ­КъБР-м и Парламентым ­бюджетымкIэ, налогхэмрэ финансхэмкIэ и комитетым и унафэщI АфэщIагъуэ Михаил зэрыжиIамкIэ, налог зытехьэ бгъэ­Iэпхъуэ мыхъу мылъкухэм я бжыгъэм къыхэхъуащ. УФ-м и щIыналъэхэм я законхэм тету IуэхущIапIэхэм я мылъкухэм техьэ налогыр къызэрапщытэ базэ щыIэщ. Абы хеубыдэ псэу­пIэхэр, гаражхэр, автомобиль гъэувыпIэхэр, унэ ныкъуэщIхэр, апхуэдэуи, цIыху щхьэхуэхэм псэупIэ щаухуэну, жыг щагъэкIыну е гъавэ щащIэну хухаха щIы Iыхьэхэм тращIыхь ухуэныгъэ зэхуэмыдэхэр.
Транспорт налогымрэ IуэхущIапIэхэм я мылъкухэм техьэ налогымрэ щатын хуей пIалъэр убзыхуныр дяпэкIэ федеральнэ унафэу щытынущ, ахэр УФ-м и Налог кодексым и 363, 378.2 статьяхэм къыщыхьащ. Абы къыхэкIыу, Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм я законхэм а Iыхьэхэр хаудыжынущ. Законопроектыр абы хэплъапхъэхэм хурагъэхьащ, къыпэ­джэжыным папщIэ. 
Депутатхэр хэплъащ дыкъэзыухъуреихь щIыуэпсыр ­хъумэным, промышленнос­тым, гъуэгум шынагъуэншагъэр къы­щызэгъэпэщыным, бын унагъуэшхуэхэм ядэIэпыкъуным теухуауэ УФ-м и щIыналъэ щхьэхуэхэм къагъэхьа законопроектхэм, зыкъызэрыхуа­гъазэ тхыгъэхэм, Iуэху еп­лъыкIэхэм. 
Республикэм и хабзэубзыху IуэхущIапIэм и къыкIэлъыкIуэ зэIущIэм пIалъэу хуагъэуващ щIышылэм и 27-р. КъБР-м и Парламентым и Регламентым тету, абы кърагъэблэгъэнущ   политикэ парт щхьэхуэхэр. Абы щытепсэлъхьынущ гъуэгухэм я щытыкIэм, зэрегъэфIэкIуапхъэхэм. 
КъищынэмыщIауэ, КъБР-м и Парламентым и щIыхь тхылъ­хэр иратынущ IэнатIэ зэмы­лIэужьыгъуэхэм пэрыт лэ­жьа­кIуэфIхэм. 

 

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: